Forord

Dette bind om domsforhandling, appel og dommens retsvirkninger afslutter den samlede fremstilling af strafferetsplejen. Bind I, der udkom i 1991, omhandler strafferetsplejens grundbegreber, bevislæren, domstolene, anklagemyndigheden og påtalen. I bind II fra 1989 behandles sigtedes retsstilling, forsvaret, efterforskningen samt de straffeprocessuelle tvangsindgreb.

Som i de andre bind er retspraksis fortrinsvis gengivet med henblik på at illustrere retstilstanden; en udtømmende gennemgang af praksis må søges i Kommenteret Retsplejelov. Da Kommentaren, der udkommer med jævne mellemrum, indeholder et meget tæt og fyldigt noteapparat, har jeg ikke fundet det påkrævet at tynge denne fremstilling med et egentligt noteapparat. I stedet anvendes indskud i petit-afsnittene samt – ved afslutningen af hvert enkelt kapitel – en oversigt over den danske litteratur, der er fremkommet om emnet i de seneste årtier.

For mangfoldige kommentarer og oplysninger i forbindelse med gennemlæsning af manuskriptet takker jeg landsdommer Peter Rørdam, kriminaldommer Peter Garde og statsadvokat Ole Stigel. Dele af manuskriptet har været anvendt i undervisningen ved Aarhus Universitet, hvorfra jeg ligeledes har modtaget værdifulde kommentarer.

De juridiske studerende Peter Martin Blinkenberg, Peter Nisbeth og Jakob Thyssen Valerius takkes for god bistand ved citatkontrol og udarbejdelse af sagregister. Kontorfuldmægtig Else Drabæk Bitsch skylder jeg tak for renskrivning og anden teknisk bistand.

Hver enkelt krydshenvisning i teksten indledes med et romertal (I-III), svarende til de tre bind i fremstillingen fra henholdsvis 1991, 1989 og 1996. Bogen afsluttes med et sagregister, der omfatter alle tre bind.

København, marts 1996

Hans Gammeltoft-Hansen

Side 5

Strafferetspleje III (1. udg.)

Domsforhandling – Appel - Dommens retsvirkninger