Alle titler

Viser 1 - 10 af 1,939 resultater for :

  • EU-ret og International ret x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Sarah Skafte-Vaabengaard og Nina Holst-Christensen

Ingen adgang

Karsten Engsig Sørensen

Sommerhusprotokollenhar siden 1993 fungeret som en særlig undtagelse, der har gjort det muligt i et vist omfang at afskære unionsborgere fra at erhverve sommerhus i Danmark på samme vilkår som dem, der har bopæl i Danmark. Spørgsmålet om udlændinges erhvervelse af sommerhuse har dog løbende været genstand for politisk debat, og det har igen rejst spørgsmålet, hvilke ændringer af dansk ret man kan foretage inden for sommerhusprotokollen. På baggrund af en analyse af den efterhånden ganske omfangsrige praksis fra EU-Domstolen konkluderes det, at man alene kan foretage ændringer af reglerne om erhvervelse af sommerhuse, der enten bevarer status quo (i forholdsvis snæver betydning), eller som lemper reglerne ved at give udlændinge lettere adgang til at erhverve sommerhus. Andre ændringer vil mest oplagt medføre, at den særlige danske undtagelse bortfalder.

Fodnoter

1

. Forfatteren har netop udarbejdet et notat for folketingets Europaudvalg dateret 12. april 2023, hvori det vurderes, hvorvidt sommerhusprotokollen gør det muligt at skærpe kontrollen eller på anden måde skærpe den eksisterende sagsbehandling, når det gælder tilladelse til udlændinges erhvervelse af sommerhuse i Danmark. Nærværende artikel er delvist baseret på dette notat.

Ingen adgang

Kasper Sørensen

Denne artikel behandler, hvorvidt dansk retspraksis om udvisning af EU-borgere (unionsborgere) for spirituskørsel er i overensstemmelse med kravet i opholdsdirektivets artikel 27, stk. 2, om, at den pågældende skal udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel mod en grundlæggende samfundsinteresse. Det konkluderes bl.a., at Højesterets dom i U 2022.406 H er udtryk for en meget streng udvisningspraksis på området for spirituskørsel, og at denne strenge praksis bevæger sig på kanten af de EU-retlige regler.