Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 746 resultater for :

Kendelser om Fast Ejendom x
  • Taksationskendelser x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

KFE 1985.73 (Haderup å - Taksationskendelser af 15. marts 1984)

KFE 1985.73 Haderup å Taksationskendelser af 15. marts 1984   Stiudlæg - påbud til kommune - erstatning til kommune - erstatningsfordeling Resume Erstatning ikke tilkendt en kommune, der på den anden side ikke blev tilpligtet at udrede nogen del af den samlede fredningserstatning, men mod sit ønske blev påbudt at anlægge og vedligeholde stier på

Ingen adgang

KFE 1990.56 (Bovbjerg Fyr - Taksationskendelser af 7. august og 11. oktober 1989)

KFE 1990.56 Bovbjerg Fyr Taksationskendelser af 7. august og 11. oktober 1989   Handelsværdi - herlighedsværdi - brugs- og jagtret Resume Erstatningsfastsættelse ved ejendomsafståelse. Handelsværdien blev kun antaget påvirket af 'herligheder' for så vidt angik en ejendom, der var opdelt i ejerlejligheder, som agtedes solgt som ferieboliger

Ingen adgang

KFE 1985.90 (Købelev og Stubtykke skove - Afgørelser af 30. november 1984 og taksationskendelser af 21. maj 1985)

KFE 1985.90 Købelev og Stubtykke skove Afgørelser af 30. november 1984 og taksationskendelser af 21. maj 1985   Fredningsindgrebet - løvtræsbinding - naturpleje - omkostninger Resume Fredningen tilsigtede at opretholde ca. 15 ha som stævningsskov. Erstatningen til 14 ejere fastsat til 8.000 kr. pr. ha.

Ingen adgang

KFE 1988.87 (Stigsnæs - Afgørelser af 9. februar 1987 og taksationskendelser af 29. juli og 25. august 1987)

KFE 1988.87 Stigsnæs Afgørelser af 9. februar 1987 og taksationskendelser af 29. juli og 25. august 1987   Fredningsindgrebet - forholdet til regionplan - forholdet til lokalplan - takster - handelsværdi - rente Resume Den i regionplan foretagne interesseafvejning blev tillagt afgørende betydning for fredningsområdets afgrænsning over for byzone

Ingen adgang

KFE 1983.138 (Isgård - Afgørelse af 7. september 1982 og taksationskendelser af 15. december 1982 og 24. marts 1983)

KFE 1983.138 Isgård Afgørelse af 7. september 1982 og taksationskendelser af 15. december 1982 og 24. marts 1983   Takster - fredskov - stiudlæg - færdsel i skov Resume Det hidtidige erstatningsniveau - 800 kr. pr. ha - for sædvanlig og lidet tyngende tilstandsfredning opretholdt, men nu med de modifikationer, at denne erstatning halveres for

Ingen adgang

KFE 1987.119 (Abkær-, Hjarup- og Stengelmoserne - Afgørelser af 31. oktober 1985 og taksationskendelser af 14. april og 6. maj 1986)

KFE 1987.119 Abkær-, Hjarup- og Stengelmoserne Afgørelser af 31. oktober 1985 og taksationskendelser af 14. april og 6. maj 1986   Takster - handelsværdi - dyrkningsophør - tilplantning - pelsdyravl - overdimensionering af bygninger Resume Den sædvanligt anvendte grundtakst nedsat for arealer som under fredningssagens behandling blev omfattet af

Ingen adgang

KFE 1987.126 (Afgørelser af 30. december 1985, taksationskendelser af 25. juni og 6. august 1986 og tillægsafgørelse af 21. november 1986)

KFE 1987.126 Idom å Afgørelser af 30. december 1985, taksationskendelser af 25. juni og 6. august 1986 og tillægsafgørelse af 21. november 1986   Fredningsindgrebet - forholdet til vandløbs- og okkerlovene - forholdet til regionplan - dyrkningsforbud - naturpleje - takster - genoptagelse Resume Indholdet af en fredning, der gennemførtes med det

Ingen adgang

KFE 2007.240 (Overtaksationskommissionen for Vejle og en del af Ringkøbing amtsrådskreds - Kendelse af 10. november 2006 i sag nr. 853/2006)

Taksationskendelser I.118 gjorde en amtskommune gældende, at kommunen ikke led noget tab ved afståelse af en ubetydelig del (170 m2 ) af en bypark, men fik ikke medhold, idet det grundlæggende antoges, at der måtte betales samme pris som for tilstødende arealer. Som det bemærkes, må der ydes erstatning også for afståelse af arealer, hvis afståelse ikke påvirker

Ingen adgang

KFE 1998.300* (Overtaksationskommissionen for Nordjyllands og Viborg amtsrådskredse - Kendelse af 21. oktober 1997 i sag nr. 12/1997)

. Spørgsmålet holdes derimod åbent - og det var stridens kærne i den konkrete sag - hvis udvidelsen sker på ejerens begæring i henhold til vejlovens § 51, stk. 3. I sagen Taksationskendelser 3.68 holdes spørgsmålet ligeledes åbent, om forkøbsretten bestod på den del af ejendommen, som ikke medgik til vejanlægget. Da kommunen tilbød at sælge det pågældende

Ingen adgang

KFE 1991.99 (Overtaksationskommissionen for Frederiksborg og Vestsjællands amtsrådskredse - Kendelse af 30. august 1990 i sag nr. 10/1990.)

er bestemt af de af anlægget tilførte fordele. Udgangspunktet måtte imidlertid være at bestemme en råjordpris i området justeret for de af vejanlægget tilførte fordele, smh. Orla Friis Jensen i Miljørettens Grundbog s. 203 ff. Se nu også U 1990.731 H (Tulipsagen). 2. Jfr. Taksationskendelser 1.103.