Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 89 resultater for :

Kendelser om Fast Ejendom x
  • Planklagenævnet x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

KFE 2019.337 EU-domme og domme fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Forord INDLEDNING Når KFE fremover vil omfatte et årligt hæfte med miljødomme fra Domstolen, hænger det sammen med, at en betydelig del af dansk miljølovgivning og den lovgivning, som Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet er rekursmyndighed for, er funderet i

Ingen adgang

, væsentlig interesse i sagens udfald«, hvorfor det ikke har været nødvendigt at vurdere, om betingelsen i lovens § 100, stk. 1, jf. § 76 for lokale foreningers klageberettigelse er opfyldt. Ved realitetsbehandlingen konstaterer nævnet, at der har været indgivet en parallel klage til Planklagenævnet, der har fastslået, at projektet er lokalplanpligtigt efter

Ingen adgang

klage over en kommunes godkendelse af et motorsportsanlæg suspensiv virkning.[1] Det fremgår af nævnsafgørelsen, at den træffes parallelt med Planklagenævnets stillingtagen til et tilsvarende spørgsmål efter planlovens regler. Da mindst én af medlemmerne af den lokale forening, der påklager afgørelsen, bor inden for en afstand, hvor nævnet efter den

Ingen adgang

taget af sagsøgers ejendom beliggende C-gade 5-7, 1305 København K (herefter »Ejendommen«). Herudover vedrører sagen spørgsmålet om gyldigheden af Københavns Kommunes påbud af 24. marts 2017, bilag 9, om fysisk lovliggørelse af forholdet ved fjernelse af teltkonstruktionen Påbud af 24. marts 2017 har af sagsøger været påklaget til Planklagenævnet og

Ingen adgang

af sagsbehandling pga. nye klager – stadfæstelse med ophævelse og hjemvisning af støjvilkår – parallel klagesagsbehandling ved Planklagenævnet – formandsafgørelse, jf. miljø- og fødevareklagenævnslovens § 8 Sagen[1] vedrører en klage, der var indsendt af en række naboer over en kommunal afgørelse, der blev meddelt den 15. september 2016 dels som en

Ingen adgang

KFE 2018.423 Miljø- og Fødevareklagenævnet Indledning, Hæfte 4, årgang 44/2018 INDLEDNING I dette hæfte er der nogle afgørelser, der er truffet af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter miljøbeskyttelseslovens, miljøoplysningslovens og husdyrbruglovens regler. Der er endvidere nogle afgørelser, som Planklagenævnet har truffet efter planlovens regler

Ingen adgang

ejendommen er mulighed for en alternativ placering. Ringsted Kommunes samtidige afgørelse om landzonetilladelse til etablering af hestepensionen er også påklaget. Den klagesag behandles af Planklagenævnet under j.nr. NMK-31-01906. SAGENS OPLYSNINGER Sagens forhistorie Ringsted Kommune har den 25. januar 2016 meddelt dispensation fra afstandskravene til

Ingen adgang

KFE 2017.437 Indledning til nr. 4/2017 INDLEDNING   I dette hæfte er medtaget afgørelser, der er truffet af Miljø- og Fødevareklagenævnet i 2017 efter kystbeskyttelseslovens og planlovens VVM-regler, samt afgørelser truffet af Planklagenævnet efter planlovens regler og 2015-miljøvurderingslovens regler. Miljø- og Fødevareklagenævnet er – på trods

Ingen adgang

diget, oplyses at være afsluttet ved Planklagenævnet.[4] Miljø- og Fødevareklagenævnets fastslår, at der godt kan træffes afgørelse i sagen efter kystbeskyttelsesloven, selvom plangrundlaget (på grund af Planklagenævnets underkendelse af det oprindelige plangrundlag) ikke er endeligt vedtaget. Den anden sag vedrørte en klage efter planlovens § 58 c