Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 382 resultater for :

  • "Natur- og miljøklagenævnets afgørelser" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

- og nedknusningspladsen. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser skal herefter være udnyttet senest den 20. marts 2015. Skanderborg Kommune har oplyst, at kommunen har fået tilsendt oplysninger og fotodokumentation fra ansøger om, at både landzonetilladelsen og miljøgodkendelsen var taget i brug inden for de tre år fra 20. marts 2012. Kommunen har

Ingen adgang

har samtidig taget stilling til en række andre klagepunkter. Af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser fremgår bl.a.: »De 7 klager indeholder flere principielle problemstillinger i relation til vedtagelsen af de 23 statslige vandplaner. Miljømålsloven implementerer bl.a. vandrammedirektivet. Kravet om at tilvejebringe en vandplan med et bestemt

Ingen adgang

gældende for virksomheden før den påklagede tilladelse. I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser af 31. marts 2011, j.nr. NMK-130-00010 hhv. NMK-130-00011 vedrørende hjemvisning til Vesthimmerlands Kommune oplyses det i hjemvisningsafgørelsen, at det efter nævnets faste praksis er utilstrækkeligt som dokumentation for manglende skadevirkning at henvise

Ingen adgang

kan føre til planernes ugyldighed.   Prøvelsesadgangen  Naturstyrelsen anfører under henvisning til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser af 6. december 2012 (NMK-400-00054 m.fl.), at nævnets prøvelsesadgang alene er en prøvelse af, om vandplanerne er tilvejebragt i overensstemmelse med proceduren foreskrevet i miljømålsloven, og om vandplanerne

Ingen adgang

, om der bør gives opsættende virkning efter planloven. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.[20] Eventuel retssag til prøvelse af afgørelserne skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Afgørelsen er

Ingen adgang

henvisning til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser af 6. december 2012 (NMK-400-00054 m.fl.),[11] at nævnets prøvelse alene omfatter, om vandplanerne er tilvejebragt i overensstemmelse med proceduren foreskrevet i miljømålsloven, og om vandplanerne indeholder de elementer, der ifølge miljømålsloven skal være omhandlet i planerne. Herudover kommer krav om

Ingen adgang

høringsberettigede parter eller ej, kan ikke føre til et andet resultat. Sammenfattende er det Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at den korte høringsfrist må anses som en væsentlig retlig mangel ved vandplanernes tilvejebringelse, og at denne mangel skal medføre planvedtagelsernes ugyldighed. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser går herefter ud på, at

Ingen adgang

udløb, og uanset om de var fra høringsberettigede parter eller ej, kan ikke føre til et andet resultat. Sammenfattende er det Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at den korte høringsfrist må anses som en væsentlig retlig mangel ved vandplanernes tilvejebringelse, og at denne mangel skal medføre planvedtagelsernes ugyldighed. Natur- og