Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 26 resultater for :

Kendelser om Fast Ejendom x
  • "Miljøretlige domme (utrykte)" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

KFE 2020.722 (Vestre Landsrets dom af 26. august 2020 i sag BS-23675/2019-VLR og BS-23671/2019-VLR) - Miljøretlige domme (utrykte)

Servitutter – Frihedshævd – Planlovens § 43 – Procesfællesskab – Rette sagsøgte

Ingen adgang

KFE 2019.1049 (Retten i Glostrup, dom af 25. november 2019 i sag BS-4685/2019-GLO)

KFE 19.1049 Miljøretlige domme (utrykte) Retten i Glostrup, dom af 25. november 2019, i sag BS-4685/2019-GLO Miljøstyrelsen (adv. Britta Moll Bown) mod A og B To interessenter fandtes ved anderkendelse hhv. udeblivelsesdom at hæfte personligt, solidarisk og principalt for påbud til likvideret I/S om nedlukning og efterbehandling af

Ingen adgang

KFE 2019.927 (Indledning KFE 7.2019)

KFE 19.927 Miljøretlige domme (utrykte) Indledning hæfte 7/2019 - 45. årgang Indledning Dette hæfte af KFE indeholder 12 miljøretlige domme fra 2019, der ikke tidligere er publiceret i andre miljøretlige tidsskrifter. Domme, der tidligere er publiceret i andre tidsskrifter, er sammen med de domme, der er bragt i dette hæfte, samlet i en oversigt

Ingen adgang

KFE 2019.944 (Vestre Landsret, dom 18. marts 2019, 13. afdeling i ankesag V.L. B-2468-18)

KFE 19.944 Miljøretlige domme (utrykte) VLD af 18. marts 2019, 13 afd. i ankesag B-2468-18 Anklagemyndigheden mod T (adv. Tage Kragbak) Bøde på 3.750 kr. og 6 måneders rettighedsfrakendelse for ulovligt fritidsfiskeri T, der var folkepensionist og fritidsfisker, blev tiltalt for i juni 2017 at overtræde bekendtgørelse om rekreativt fiskeri

Ingen adgang

KFE 2019.995 (Retten i Sønderborg, dom af 10. juli 2019, i sag K02-626/2019)

KFE 19.995 Miljøretlige domme (utrykte) Retten i Sønderborg, dom af 10. juli 2019, i sag K02-626/2019 Anklagemyndigheden mod T Grundejer frifundet for ikke at efterkomme påbud efter naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5, om retablering af vandhul, der var fjernet af tidligere ejer før 2000, da der var tale om en temporær sø, som ikke indgik i

Ingen adgang

KFE 2019.1044 (Retten i Aalborg, dom af 21. oktober 2019 i sag BS-10206/2017-ALB)

KFE 19.1044 Miljøretlige domme (utrykte) Retten i Aalborg, dom af 21. oktober 2019, i sag BS-10206/2017-ALB I/S (adv. Anders Stoltenberg) mod Miljø- og Fødevareklagenævnet (adv. Britta Moll Bown) Ikke grundlag for at underkende klagenævnets stadfæstelse af afslag på lovliggørende dispensation til fjernelse af 500 m langt fortidsmindebeskyttet

Ingen adgang

Oversigt over miljødomme i 2019

KFE 19.1050 Miljøretlige domme (utrykte) OVERSIGT OVER MILJØDOMME I 2019 Højesteret, dom 4. juni 2019, 2. afd. sag 103/2018 Strafansvar for overtrædelse af gødningsanvendelseslovens gødningskvoter i 2006-2010, da en eventuel tilsidesættelse af procedure-reglerne i habitatdirektivet og SMV-direktivet ved fastsættelse af de overtrådte

Ingen adgang

KFE 2019.1018 (Retten i Holstebro, dom af 16. august 2019, i sag BS-41761/2018-HOL)

KFE 19.1018 Miljøretlige domme (utrykte) Retten i Holstebro, dom af 16. august 2019, i sag BS-41761/2018-HOL A og B (adv. Anders Stoltenberg) mod Slots- og Kulturstyrelsen (adv. Britta Moll Bown) Lovliggørelsespåbud om retablering af fortidsmindebeskyttet dige ikke ugyldigt. Prøvelse af Miljø- og Fødevareklagenævnets afslag på lovliggørende dis

Ingen adgang

KFE 2019.1012 (Retten i Kolding, dom af 14. august 2019, i sag BS-43522/2018-KOL)

KFE 19.1012 Miljøretlige domme (utrykte) Retten i Kolding, dom af 14. august 2019, i sag BS-43522/2018-KOL A (adv. Berit Holmstrøm) mod Taksationsmyndigheden (adv. Britta Moll Bown) Ejers bortrejse på ferie var ikke særlig omstændighed, der kunne føre til at bortse fra fristoverskridelse på fire år ved ejers anmeldelse af krav om værditab efter

Ingen adgang

KFE 2019.947 (Vestre Landsret, dom af 24. maj 2019, 9. afd. i ankesag BS-15612/2018-VLR)

KFE 19.947 Miljøretlige domme (utrykte) VLD af 24. maj 2019, 9. afd. i ankesag BS-15612/2018-VLR TDC A/S (adv. Søren Christian Christensen mod Boet efter D (adv. Kristian Trøst Smedegaard) Ejendomshævd, da ikke bevis for, at en ejers råden hen over skelgrænsen med inddragelse af tilstødende areal i ejers villahave var udøvet i henhold til