Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 1,103 resultater for :

Kendelser om Fast Ejendom x
  • "Miljøklagenævnets afgørelser" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

KFE 1992.203 (Miljøklagenævnets afgørelse af 3. juni 1992)

i Vadehavet, hvorfor der her er særlige beskyttelseshensyn, idet dette område er et Ramsar-/og EF-Fuglebeskyttelsesområde. Ved Miljøklagenævnets afgørelser af 24. juni 1992 og 3. juli 1992 begge j.nr. 251/563-0005 blev en ansøgning på indretning af 3 ferielejligheder i en eksisterende stald- og ladebygning på Fanø afslået. Amtet havde meddelt en

Ingen adgang

KFE 1992.209 (Miljøklagenævnets afgørelse af 18. august 1992)

ifølge planlovens § 62 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. NOTER: 1. Se herom KFE 1991.300 2. Se også Miljøklagenævnets afgørelser af 8. maj 1992, j.nr. 251/781-0005 og samme dato j.nr. 251/787-0017 samt afgørelse af 27. juli 1992, j.nr 251/785-0040, hvor nævnet havde den samme sammensætning som i den her trykte afgørelse, og

Ingen adgang

KFE 1995.329 (Miljøklagenævnets afgørelse af 9. maj 1995)

sagskompleks vedrørende vandløbssystemet Salten Å. Vedlagt disse afgørelserne var 'Redegørelse i tilknytning til Miljøklagenævnets afgørelser om forurenings- og vandforsyningsforholdene på dambrugene ved vandløbssystemet Salten Å; hvori man bl.a. kan læse, at Danmarks Sportsfiskerforbund, som klager i en række sager vedrørende foderforbrug og vandindvinding

Ingen adgang

KFE 1993.271 (Miljøklagenævnets afgørelse af 2. juni 1993)

regionplanerne. · Ved opstemning skal der skabes faunapassage, og det skal sikres, at vandføringen altid er tilstrækkelig til, at faunapassagen fungerer.' Ved Miljøklagenævnets afgørelser af 16. september 1993, j.nr. 166/92-1990/1990 og j.nr. 166/92-191/1990 udsætter nævnet sin stillingtagen til Dambrugsforeningens klage over de tidligere instansers afgørelse

Ingen adgang

KFE 2009.526 (Miljøklagenævnets afgørelse af 26. marts 2009)

to gange daglig automatisk tømning i sommerhalvåret i det nye anlæg og at der anvendes foder med et proteinindhold på 32 % i minkhvalpenes vækstperiode. Med disse vilkår kan ammoniakfordampningen nedsættes således, at udvidelsen af minkproduktionen ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet. Miljøklagenævnets afgørelser træffes ved

Ingen adgang

KFE 2001.427 (Miljøklagenævnet den 21. februar 2001)

vandforsyningslovens bestemmelser. Det er F.V.D.s opfattelse, at Miljøstyrelsens afgørelse er truffet med baggrund i klagenævnets afgørelser, j.nr. 211-27 og 211-4. Til dette bemærkes, at det er korrekt, at Miljøklagenævnets afgørelser har betydning for styrelsens klagesagsbehandling. Det er F.V.D.s opfattelse, at vandforsyningsloven er opdelt i en skelnen mellem

Ingen adgang

KFE 2002.482 (Miljøklagenævnets afgørelse af 9. juli 2002)

14. september 1995 er gældende, indtil der på baggrund af amtets fornyede behandling af sagen foreligger en endelig, administrativ afgørelse om miljøgodkendelse af Skærskov Dambrug. NOTER: 1. Miljøklagenævnets afgørelser vedrørende de øvrige dambrug træffes også den 17. juli 2002. De er alle baseret på en gengivelse af de synspunkter, som refereres

Ingen adgang

KFE 1975.168 (Afgørelse af 2. juli 1975 i sag nr. 443-1/1975)

Ingen adgang

KFE 1975.170a (Afgørelse af 3. juli 1975 i sag nr. 345-1/1975)

Ingen adgang

KFE 1975.170b (Afgørelse af 16. juli 1975 i sag nr. 547-2/1975)