Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 12 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.1.4.4. Adgang til sagens dokumenter" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Bendenoun (Frankrig) Dom afsagt den 24. februar 1994. Sagsnummer 3/1993/398/476, offentliggjort som A 284 (1.1994 side 045) 6.1.2. Anklage for en forbrydelse 6.1.4.4. Adgang til sagens dokumenter Kammer bestående af 9 dommere Artikel 6 fandt anvendelse på de administrative domstoles behandling af en klage over skattebøder pålagt

Ingen adgang

Regner mod Tjekkiet Dom af 19. september 2017 Klagesag nr. 35289/11 (4.2017 side 67) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.4.4. Adgang til sagens dokumenter Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager blev afskediget fra sin stilling i Forsvarsministeriet, idet hans sikkerhedsgodkendelse blev tilbagekaldt med den

Ingen adgang

McMichael (England) Dom afsagt den 24. februar 1995. Sagsnummer 51/1993/446/525, offentliggjort som A 307-B (2.1996 side 110) 6.1.4.4. Adgang til sagens dokumenter 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 14.0.3. Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et lovligt formål, og som er proportional

Ingen adgang

Miailhe mod Frankrig No. 2 Dom afsagt den 26. september 1996. Sagsnummer 47/1995/553/639 (3.1998 side 117) 6.1.2. Anklage for en forbrydelse 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.4.4. Adgang til sagens dokumenter Kammer bestående af 9 dommere Undladelse af at fremlægge visse beslaglagte private breve

Ingen adgang

Lobo Machado (Portugal) Dom afsagt den 20. februar 1996. Sagsnummer 21/1994/468/549 (3.1997 side 155) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.4.4. Adgang til sagens dokumenter Storkammer bestående af 19 dommere At sagsøger ikke havde indsigt i eller mulighed for at knytte bemærkninger til Generaladvokatens indstilling

Ingen adgang

Vermeulen (Belgien) Dom afsagt den 20. februar 1996. Sagsnummer 58/1994/505/587 (3.1997 side 157.1) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.4.4. Adgang til sagens dokumenter Storkammer bestående af 19 dommere Afgørelsen refereres alene i oversigtsform, da den vedrører samme problemstilling som den netop referede dom

Ingen adgang

til mundtlig behandling 6.1.4.2 Ret til bistand fra en advokat 6.1.4.3 Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner 6.1.4.4 Adgang til sagens dokumenter 6.1.4.5 Offentlig rettergang og offentlig domsafsigelse Mraović mod Kroatien (2.2021 side 82) 6.1.4.6 Lige vilkår for anklagemyndigheden og den sigtede samt dennes forsvarer 6.1.5 Inden

Ingen adgang

K.A. og A.D. mod Belgien Dom af 17. februar 2005 Klagesag nr. 42758/98 & 45558/99 (3.2005 side 209) 6.1.4.4 Adgang til sagens dokumenter 7.1.1 Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte 8.1.1 Ret til respekt for privatliv 8.2.7 Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte

Ingen adgang

autoritet og upartiskhed 6.1.4. Kravene til en retfærdig rettergang 6.1.4.4. Adgang til sagens dokumenter Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde en krænkelse af en journalists og en redaktørs ytringsfrihed i henhold til Menneskerettighedskonventionens artikel 10, at de var blevet dømt for at have krænket nogle dommeres ære i en række

Ingen adgang

Kerojärvi (Finland) Dom afsagt den 19. juli 1995. Sagsnummer 20/1994/467/548, offentliggjort som A 322 (5.1996 side 274) 6.1.4.4. Adgang til sagens dokumenter Kammer bestående af 9 dommere Finlands øverste domstol fandtes, ved ikke at have afhjulpet underinstansens manglende oplysning til klager om dokumenter, der var fremsendt til