Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 19 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Louise Halleskov x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang
Omslag EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder (2. udg.)

EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder (2. udg.)

med kommentarer

Jonas Christoffersen, Lasse Højlund Christensen, Lasse Lund Madsen, Louise Halleskov Storgaard, Henrik Skovgaard-Petersen, og Maria Ventegodt

Kommentaren til "EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder" er navnlig rettet mod EU-Domstolens praksis på en række praktisk væsentlige retsområder så som diskrimination på arbejdsmarkedet, børnebortførelser, den europæiske arrestordre, sociale ydelser til vandrende arbejdstagere og samspillet mellem EU- og Menneskerettighedsdomstolen mm. EU’s Charter om Grundlæggende rettigheder (EUC) har en stadigt stigende betydning og praksis fra EU-Domstolen er omfangsrig. Forfatterkollegiet er med den foreliggende 2. udgave udvidet fra én til seks personer. Det er sket for at komme mere i dybden med de enkelte bestemmelser og dermed højne kvaliteten af fremstillingen. Der er taget højde for praksis indtil 31. december 2017, idet der kun undtagelsesvis er medtaget senere afgørelser. Kommentaren er en let tilgængelig håndbog, der henvender sig til myndigheder, domstole, advokater og andre praktikere.

Ingen adgang

Diplomatiske garantier og udsendelse af udlændinge til tredjelande

Louise Halleskov

I artiklen analyseres praksis fra EMD, FN’s Menneskerettighedskomitéer og danske domstole om de internationale torturforbud med henblik på at udlede retningslinjer for anvendelse af diplomatiske garantier i sager om udsendelse af udlændinge til tredjelande.

Ingen adgang

Dansk ret om forvaltningsmyndigheders sagsbehandlingstid

Louise Halleskov

Artiklen belyser dansk ret om forvaltningens sagsbehandlingstid i afgørelsessager ved at analysere praksis fra Folketingets Ombudsmand om god forvaltningsskik vedrørende sagsbehandlingstid og retspraksis i erstatningssøgsmål mod forvaltningsmyndigheder. Det konkluderes, at der hverken er en generel retlig standard om sagsbehandlingstid eller en klar og entydig adfærdsnorm herom, og at tilsidesættelse af god forvaltningsskik ikke nødvendigvis skaber en formodning for culpa, navnlig ikke hvis simpel forsinkelse beror på politisk-økonomiske omstændigheder. Der argumenteres for, at en ensretning af tilgangen hos ombudsmanden og domstolene til sidstnævnte vil bidrage til en øget klarhed om retstilstanden.

Ingen adgang

Betydningen af indrejseforbud i udvisningssager – en analyse af EMD’s retspraksis

Louise Halleskov

Med udgangspunkt i nyere retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol belyser artiklen betydningen af indrejseforbud i sager om udvisning af kriminelle udlændinge. Fokus er på koblingen mellem et indrejseforbuds varighed og en udlændingens farlighed samt på, om de faktiske virkninger af et indrejseforbud tillægges betydning af EMD

Ingen adgang

Kort nyt (1.2016 side 5)

Louise Halleskov Storgaard

Ingen adgang

EMRK artikel 3: Konkretisering vs. individualisering af risiko i asylsager (4.2009 side 234)

Louise Halleskov Storgaard

Ingen adgang

Artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og familiesammenføring med børn (5.2006 side 264)

Louise Halleskov Storgaard

Ingen adgang

Om de menneskeretlige problemer ved at indskrænke adgangen til familie sammensammen-føring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus

Louise Halleskov Storgaard

Ingen adgang

Artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og udsendelse af udlændinge med helbredsproblemer (4.2008 side 187)

Louise Halleskov Storgaard

Ingen adgang

Adgangen til familiesammenføring for udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus

– EMD’s dom i M.A. mod Danmark

Louise Halleskov og Johan Næser

I M.A.-dommen af 9. juli 2021 konkluderede Menneskerettighedsdomstolens Storkammer, at Danmark havde krænket klagers ret til familieliv efter EMRK art. 8. Sagen udspringer af den omtvistede treårige venteperiode for familiesammenføring, der gælder for udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3. Artiklen analyserer dommen med henblik på at fastslå dens generelle betydning for fortolkningen af EMRK art. 8 på familiesammenføringsområdet og dens konkrete indvirkning for udlændingelovens regler om familiesammenføring.