Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 173 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Karsten Engsig Sørensen x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang
Omslag Selskabsstrukturer (2. udg.)

Selskabsstrukturer (2. udg.)

– Joint ventures, koncerner og grænseoverskridende omstruktureringer

Karsten Engsig Sørensen

Denne fremstilling behandler en række almindeligt anvendte selskabsstrukturer: – joint ventures, som er et selskab, der drives under den fælles ledelse af to eller flere virksomheder – koncerner, som dækker over forskellige strukturer, hvori der indgår to eller flere selskaber som normalt er underlagt en vis form for fælles ledelse – grænseoverskridende omstruktureringer, som omfatter de strukturer, der anvendes til at internationalisere virksomheder, herunder oprette filialer og datterselskaber i udlandet samt indgå i grænseoverskridende omstruktureringer såsom fusioner, virksomhedsovertagelser mv. Bogens sigte er at give læseren et indblik i motiverne for at anvende disse selskabsstrukturer, i hvordan strukturerne etableres, samt i de juridiske problemer, anvendelsen af disse selskabsstrukturer giver anledning til. Fremstillingen fokuserer primært på de selskabsretlige problemer, men der inddrages også EU-retlige, konkurrenceretlige og skatteretlige aspekter.

Ingen adgang
Omslag EU-retten i Danmark (1. udg.)

EU-retten i Danmark (1. udg.)

Birgitte Egelund Olsen og Karsten Engsig Sørensen

EU-retten i Danmark indeholder en systematisk analyse af, hvordan den generelle EU-ret gennemføres og anvendes i Danmark. I bogens første del behandles rammerne for det danske medlemskab, dvs. grundlovens § 20 og de fire særlige forbehold. I anden del behandles rammerne for den danske deltagelse i EU-samarbejdet, og i tredje del analyseres, hvordan EU-retten gennemføres i Danmark. I fjerde del behandles spørgsmålet om, hvordan de centrale EU-retlige grundsætninger anvendes i dansk ret, herunder muligheden for at forelægge præjudicielt. Bogen inddrager bl.a. det stigende antal domme, der behandler EU-rettens virkning i Danmark, herunder Ajos-dommen, samt den udvikling, som de særlige danske forbehold har undergået.

Ingen adgang
Omslag Danmark og EU gennem 50 år – en milepæl (1. udg.)

Danmark og EU gennem 50 år – en milepæl (1. udg.)

Den 1. januar 2023 er det 50 år siden, at Danmark blev medlem af EU. Medlemskabet har udgjort en af de mest markante ændringer for Danmark og derved også for dansk ret og indretningen af det danske rets- og politiske liv. Nærværende fremstilling markerer dette jubilæum, idet ca. fyrre kompetente forfattere med juridisk og anden baggrund analyserer, hvordan medlemskabet har påvirket Danmark og dansk ret på forskellige områder. Bogen er inddelt i fire dele: DEL I fokuserer på den danske tiltrædelse og den overordnede udvikling af det danske medlemskab. DEL II handler fortrinsvist om, hvordan forskellige aktører har håndteret EU-retten under det danske medlemskab. DEL III fokuserer på områder, hvor det ofte gentagne gange har vist sig vanskeligt atindpasse EU-retten i Danmark og i dansk ret. Bidragene i DEL IV fokuserer på udvalgte sager fra Domstolen i Luxembourg, som har haft særlig stor betydning for dansk ret og det danske medlemskab. Forordet er skrevet af Ledende formand, kommissær Margrethe Vestager, Europa-Kommissionen, og professor i EU-ret ved Københavns Universitet, Ulla Neergaard, og professor i EU-ret ved Aarhus Universitet, Karsten Engsig Sørensen, har redigeret bogen og på anden vis bidraget.

Ingen adgang
Omslag EU-Retten (8. udg.)

EU-Retten (8. udg.)

Karsten Engsig Sørensen og Jens Hartig Danielsen

I denne opdaterede udgave af bogen er der taget højde for den seneste udvikling i EU-retten, som omfatter Brexit, udviklingen i retspraksis samt den sekundære EU-ret. Bogen er delt i tre dele. Den første del giver en generel introduktion til EU-retten, de to efterfølgende giver en grundig indføring i EU’s indre marked. Det indre marked med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital realiseres dels gennem TEUFs bestemmelser, dels gennem harmonisering af national lovgivning. Bogen giver et dækkende billede af den retspraksis, der vedrører de mest centrale bestemmelser i TEUF.

Ingen adgang
Omslag Selskaber (1. udg.)

Selskaber (1. udg.)

aktuelle emner II

Hanne Søndergaard Birkmose, Mette Neville, og Karsten Engsig Sørensen

Selskabsretten og de tilgrænsende retsområder, der sætter rammen for drift af selskaber, er under konstant udvikling. Lovreformer, nye domme og nye soft law-initiativer stiller krav til akademikere, jurister, revisorer og andre, som beskæftiger sig med regulering af selskaber. I bogen sætter forskere og praktikere fokus på dels ændringer i selskabsretten efter reformen af selskabsloven, dels udviklingen inden for andre områder af relevans for danske selskaber og analyserer deres indhold og konsekvenser.

Ingen adgang
Omslag Regulating Competition in the EU (2nd ed.)

Regulating Competition in the EU (2nd ed.)

Bent Iversen, Pernille Wegener Jessen, Bent Ole Gram Mortensen, Michael Steinicke, og Karsten Engsig Sørensen

”Regulating competition in the EU” is a complete edition themewise in English that includes most areas of which, the lawyer who deals with competition law will meet. The book illustrates the traditional parts of competition law and describes other judicial phenomena that plays a crucial role in the behaviour of companies and public authorities on the market. It uses a broader focus than traditional works of competition law. Quite uniquely, every chapter in this book can be read separately and thus it can be used as an encyclopedia and tool. The authors supplies with rich and relevant examples that guides the reader to a better understanding of the many laws, that forms the competition law in EU.

Ingen adgang
Omslag EU-konkurrenceretten (5. udg.)

EU-konkurrenceretten (5. udg.)

– regulering af stat og marked

Pernille Wegener Jessen, Bent Ole Gram Mortensen, Michael Steinicke, og Karsten Engsig Sørensen

EU-konkurrenceret belyser de traditionelle dele af konkurrenceretten – forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominerende stilling, reglerne om håndhævelse af disse bestemmelser, samt fusionskontrol. Endvidere beskriver bogen andre konkurrenceretlige fænomener, som i dag spiller en afgørende rolle for virksomheders og offentlige myndigheders adfærd på markedet. 5. udgave omfatter de fleste af de områder, som konkurrenceretsjuristen møder inkl. de væsentligste dele af det offentliges konkurrenceforhold – forhold, som statsstøtte, liberaliseringen samt offentlige indkøb. Værket er opdateret bl.a. med omtale af en række nye retningslinjer, nye retsakter og over 100 nye domme og afgørelser.

Ingen adgang

Servicedirektivet – 10 år efter

Karsten Engsig Sørensen

Ingen adgang

Ledelsens pligter og ansvar efter udkastet til et due diligence-direktiv

Karsten Engsig Sørensen

Artiklen analyserer de pligter, som due diligence-direktivet kan forventes at pålægge ledelsen i de selskaber, der omfattes af direktivet. Selvom vi ikke på nuværende tidspunkt kender resultatet af forhandlingerne mellem Rådet og Parlamentet, kan det konstateres, at direktivet lægger op til at pålægge en række nye pligter, som går videre end de pligter, der i forvejen pålægges ledelsen i danske selskaber. Selvom direktivet ikke lægger op til, at medlemsstaterne skal indføre særlige regler om ledelsesansvar i form af bøder eller erstatningsansvar, synes det mest nærliggende, at den danske implementering vil åbne for erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler herom, og det påpeges i artiklen, at et sådant ansvar kan opstå i forskellige situationer.

Ingen adgang

Grænseoverskridende koncerner

KARSTEN ENGSIG SØRENSEN