Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 107 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Jens Kristiansen x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang
Omslag Den kollektive arbejdsret (4. udg.)

Den kollektive arbejdsret (4. udg.)

Jens Kristiansen

Siden 3. udgave af Den kollektive arbejdsret udkom i 2014, er der gennemført enkelte justeringer af arbejdsretsloven og afsagt en række retsafgørelser. De nye regler og den nye retspraksis er indarbejdet i den foreliggende 4. udgave. Bogen fungerer dels som lærebogsgrundlag for studerende ved universiteter og andre læreanstalter, dels som håndbog for praktikere med behov for en mere grundig fremstilling af retsområdet.

Ingen adgang
Omslag Grundlæggende arbejdsret (6. udg.)

Grundlæggende arbejdsret (6. udg.)

Jens Kristiansen

Grundlæggende arbejdsret giver en samlet fremstilling af det arbejdsretlige system i fire hoveddele med fokus på: Grundstrukturen i det arbejdsretlige regel- og processystem, herunder EU-rettens voksende betydning. Principper for det kollektive overenskomstforhold, herunder konfliktret, fredspligt og det fagretlige processystem. Hovedregler om ansættelsesforholdet, herunder ansættelsesaftaler og -former, løn- og arbejdstidsvilkår, arbejdsfravær, vilkårsændringer samt forbud mod forskelsbehandling. Principper for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, herunder de arbejdsmiljøretlige regler og det arbejdsskaderetlige system.

Ingen adgang
Omslag Ansættelsesret (2. udg.)

Ansættelsesret (2. udg.)

Jens Kristiansen

Ansættelsesret giver en samlet fremstilling af retsforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere med fokus på: Lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet. Samspillet mellem ansættelseskontrakter, overenskomster, lovgivning og EU-regler. Ledelsesret, foreningsfrihed, forbud mod forskelsbehandling og persondatabeskyttelse. Ansættelse og forskellige ansættelsesformer. Løn og andre vederlag, arbejdstid og arbejdsfravær. Loyalitetspligt og andre generelle krav til parternes adfærd. Ændringer i arbejdsvilkår og virksomhedsoverdragelse. Opsigelse og ophævelse af ansættelsesforholdet.

Ingen adgang
Omslag Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer (1. udg.)

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer (1. udg.)

Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene

Jens Kristiansen

Bogen undersøger, hvorledes den europæiske integration har påvirket den danske aftalemodel og især rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene. Denne undersøgelse vedrører for det første de påvirkninger, som følger af, at lovgivningsmagten har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til overenskomstparterne - og for det andet de påvirkninger, som følger af, at domstolene har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til både lovgivningsmagten og overenskomstparterne, som led i håndhævelsen af den danske stats EU-retlige forpligtelser.

Ingen adgang
Omslag Persondataret i ansættelsesforhold (1. udg.)

Persondataret i ansættelsesforhold (1. udg.)

Peter Blume og Jens Kristiansen

I det moderne informationssamfund er persondatabeskyttelse et centralt retligt tema. Persondatabeskyttelse er aktuelt på mange samfundsmæssige områder og må i vidt omfang vurderes under indtryk af den retlige regulering og tradition, der er udviklet på det enkelte område. Dette er også tilfældet på arbejdsmarkedet, hvis forhold reguleres i arbejdsretten. Denne bog beskriver, hvorledes behandling af personoplysninger er reguleret i ansættelsesforhold, herunder de rettigheder og pligter, som arbejdstagere og arbejdsgivere har.Opgaven med at skrive bogen er på ny søgt løst ved at forene den viden, de to forfattere Peter Blume og Jens Kristiansen for sig har om de to reguleringsområder, hvilket fortsat afdækker en række uklarheder og ubesvarede spørgsmål.

Ingen adgang
Omslag Arbejdsmiljøret (1. udg.)

Arbejdsmiljøret (1. udg.)

– udvalgte emner

Jens Kristiansen, Nicole Christiansen, Malene Louise Buch Andersen, og Martine Stagelund Hvidt

Arbejdsmiljøret – udvalgte emner giver et overblik over udvalgte dele af arbejdsmiljøretten og en indføring i: Det arbejdsmiljøretlige systems indretning og funktion, herunder sammenhænge mellem de forskellige dele af systemet; den arbejdsmiljøretlige retskildestruktur; samspillet mellem arbejdsmiljøretten, arbejdsretten og sundhedsretten; arbejdsmiljøretlige udfordringer i forhold til nye måder at arbejde på, herunder f.eks. online platformsarbejde. Arbejdsmiljøret – udvalgte emner er baseret på uddrag fra lærebogen Grundlæggende arbejdsret (2020), afhandlingerne Psykiske arbejdsskader (2018), Fra arbejdsbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen (2018) og endelig en artikel bragt i Tidsskrift for Miljø nr. 1/2021. Forfatterne er ansatte og underviser på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Ingen adgang

Grænser for EU-konform fortolkning i lyset af nyere højesteretspraksis

Jens Kristiansen

Ingen adgang

Afskedigelse af ambassaderåd

HD af 27/11 2006 (U 2007.537H)

Jens Kristiansen

Ingen adgang

Anmeldelse: Stine Jørgensen: ”Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder. Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse”

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007, 360 sider.

Jens Kristiansen

Ingen adgang

Lovbaseret godtgørelseskrav omfattet af voldgiftsklausul

HD af 26/3 2007 (U2007.1569H)

Jens Kristiansen