Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 36 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Cecillie Cathrine Groth Henriksen x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Domme og afgørelser

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

Arbejdstilsynet har offentliggjort en ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres på arbejdspladsen. Vejledningen beskriver de vigtigste forpligtelser, som virksomheder har til at sikre et sundt og sikkert psykisk arbejdsmiljø i forhold til en stor arbejdsmængde og tidspres. Vejledningen beskriver også, hvilke forskellige tiltag virksomheder kan iværksætte for at forebygge og overholde forpligtelserne.

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Søren Hessellund Klausen, Cecillie Cathrine Groth Henriksen, og IUNO

I en ny dom har Østre Landsret taget stilling til, om tildelt personlig assistance skulle medregnes ved fastsættelsen af erstatning for erhvervsevnetab, efter at en medarbejder var udsat for en arbejdsulykke og fik amputeret underarmen. Landsretten fastslog, at erhvervsevnetabet skulle fastsættes uafhængigt af medarbejderens mulighed for at oppebære indtægt i kraft af den tildelte personlige assistance. Der skulle i stedet anlægges en konkret bedømmelse af, hvad medarbejderen ville eller burde kunne tjene, hvis medarbejderen ikke havde mulighed for personlig assistance.

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

I en ny dom har Højesteret taget stilling til, om de skader, som en medarbejder pådrog sig i forbindelse med en færdselsulykke, da hun var på vej til arbejde, kunne anerkendes som en arbejdsskade. Højesteret fastslog, at skaderne ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade. Det skyldes, at hverken tjenesteforholdet til virksomheden eller hensynet til virksomhedens interesser havde indflydelse på den valgte transport til og fra arbejde.

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Søren Hessellund Klausen, Cecillie Cathrine Groth Henriksen, og IUNO

I en ny dom har Østre Landsret taget stilling til, om en dagplejer, der havde været udsat for en arbejdsskade, havde krav på erstatning for tab af erhvervsevne, selvom hendes indtægtsnedgang var opgjort til mindre end 15 %. Landsretten fastslog, at det afgørende var, om dagplejeren havde en varig indtægtsnedgang af »nogen betydning«. Det mente landsretten var tilfældet, fordi indtægtsnedgangen var væsentlig og varig. Dagplejeren havde derfor krav på erstatning for tab af erhvervsevne.

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

Vestre Landsret har taget stilling til, om en virksomhed var ansvarlig for en medarbejders arbejdsskade, der opstod, mens han var i gang med at hente skrald. Medarbejderen havde modtaget sidemandsoplæring og skulle selv vurdere, om han kunne udføre arbejdet i dårligt vejr. Men sidemandsoplæringen havde ikke været tilstrækkelig, og virksomheden havde ikke nogen retningslinjer for, hvordan medarbejderne skulle oplæres i at håndtere arbejdet, når det var glat. Virksomheden var derfor ansvarlig for medarbejderens arbejdsskade.

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

Venstre Landsret har taget stilling til, om en virksomhed var ansvarlig for en medarbejders fald fra et stillads med løst gelænder, fordi den efter bygherrens plan var ansvarlig for stilladsets vedligeholdelse og opstilling. Eftersom virksomheden ikke havde forsømt nogen af sine forpligtelser, var den ikke ansvarlig for ulykken. Landsretten mente til gengæld, at det var virksomheden, som medarbejderen arbejdede i, der var ansvarlig for ulykken. Den havde nemlig ikke sørget for tilstrækkelig instruktion af sine medarbejdere.

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

En medarbejder kom til skade under DHL Stafetten og mente, at der var tale om en arbejdsskade. Det var Ankestyrelsen uenig i, da arrangementet var foregået i medarbejderens fritid. Landsretten fastslog, at det ikke havde nogen betydning, at arrangementet var frivilligt, eller at det var foregået i hans fritid. Da arbejdsgiveren havde arrangeret motionsløbet, og medarbejderen var underlagt arbejdsgiverens instruktion, var skaden en arbejdsskade.

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

Højesteret har netop taget stilling til, om et forsikringsselskab, som havde udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, kunne indtræde i en medarbejders krav på erstatning for midlertidigt erhvervsevnetab, fordi medarbejderen ville blive overkompenseret. Højesteret lagde vægt på, at Folketinget tidligere havde fravalgt en regel, som havde haft fokus på problemet. Højesteret slog derfor fast, at de to former for erstatning ikke var af »samme art«. Forsikringsskabet kunne derfor ikke indtræde i kravet, selvom det betød, at medarbejderen ville få for meget i erstatning.

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

Landsretten har i en ny sag taget stilling til, om en virksomhed var ansvarlig for de seksuelle krænkelser, som en medarbejder var udsat for under sit arbejde og i sin fritid, og om virksomheden lovligt kunne opsige medarbejderen efter hendes sygemelding. Landsretten fastslog, at virksomheden ikke var ansvarlig for de krænkelser, som var sket uden for arbejdstiden. Virksomheden var derimod ansvarlig for sexchikanen, som havde fundet sted under arbejdet, og kunne ikke lovligt opsige medarbejderen.

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

Der er tidligere kommet nye regler for hjemmearbejdspladsen, der gør det lettere for virksomheder at tilbyde hjemmearbejde. Men når medarbejdere arbejder hjemmefra, er der en risiko for, at de kommer til skade i hjemmet. Ankestyrelsen har taget stilling til 4 nye sager, hvor medarbejdere var kommet til skade under hjemmearbejde.