Søgeresultater

Viser 1 - 8 af 8 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Carl Svernlöv x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Om justeringsman på bolagsstämma

Carl Svernlöv

Ingen adgang

Om användningen av decharge i aktiebolag - en teoretisk analys

Carl Svernlöv

Ingen adgang

Gränsöverskridande ombildning och svensk aktiebolagsrätt

Carl Svernlöv

Det finns inga specifika bestämmelser i svensk rätt som reglerar förfarandet vid s.k. gränsöverskridande ombildning och Bolagsverket saknar etablerade rutiner för denna form av företagsflytt. Baserat på EU-domstolens praxis är det dock ändå möjligt att både flytta ett bolag med säte i EES till Sverige och att flytta ett svenskt bolag till ett annat land inom EES genom gränsöverskridande ombildning. Denna artikel behandlar den rättsliga bakgrunden för gränsöverskridande ombildningar samt hur principerna troligtvis skulle tilllämpas i Sverige för det fall en gränsöverskridande ombildning skulle prövas här. På grund av likheterna mellan lagstiftningarna i de nordiska länderna (med undantag för Danmark, som redan har antagit lagstiftning som tillåter flytt av säte), bör de allmänna principer som beskrivs häri även vara relevanta även för dessa länder.

Ingen adgang

Anmälan av Lindskog, Lag om handelsbolag och enklabolag. En kommentar.

Carl Svernlöv

Ingen adgang

Ansvarsfrihet vid fusion och likvidation

Carl Svernlöv

Ingen adgang

Svensk kod för bolagsstyrning: Nya regler om intern kontroll

Carl Svernlöv

Ingen adgang

Decharge - om ansvarsfrihetsinstitutet enligt den svenska aktiebolagslagen

Carl Svernlöv

Ingen adgang

Anmälan:Patrik Kastberg, Kommunala aktiebolag – en handbok

Jure 2015, 290 sid., ISBN 978-91-722-3611-0

Carl Svernlöv Baker

Kommunala aktiebolag utgör en stor del av den offentliga sektorn. Det regelverk som reglerar dessa bolag är dock mycket sparsamt behandlat i litteratur och rättspraxis. I en nyutkommen bok behandlar Patrik Kastberg, regionjurist på Region Skåne med ett särskilt ansvar för aktiebolags- och kommunalrätt, en rad olika rättsområden med bäring på de kommunala aktiebolagen såsom aktiebolagslagen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, det konkurrens- och statsstödsrättsliga regelverket, lag om offentlig upphandling samt transparenslagen.