Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 903 resultater for :

Kendelser om Fast Ejendom x
  • "Naturklagenævnets afgørelser" x
  • Type: Artikel x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

KFE 1994.108 (Naturklagenævnets afgørelser - Afgørelse af 29. november 1993)

KFE 1994.108 Naturklagenævnets afgørelser Afgørelse af 29. november 1993   Landzone - kystcirkulæret - vindmøller   Resume En landzonetilladelse til opstilling af 5 vindmøller (note 1) i kystnærhedszonen (note 2) men i henhold til et efter kystcirkulærets ikrafttræden tilvejebragt kommuneplantillæg om vindmøller, blev stadfæstet ved

Ingen adgang

KFE 1993.209 (Naturklagenævnets afgørelser af 26. november 1992, 12. februar 1993 og 11. maj 1993)

KFE 1993.209 Naturklagenævnets afgørelser af 26. november 1992,  12. februar 1993 og 11. maj 1993   Råstofindvinding (plastisk ler) - spørgsmål om lokalplanpligt for råstofindvindingen - betydningen af etapeopdeling af indvindingsområdet - påklage af kommunens beslutning om ikke at ville udarbejde forslag til den nødvendige lokalplan   Resume

Ingen adgang

KFE 2008.024 (Naturklagenævnets afgørelse af 18. september 2007)

vægt på Naturklagenævnets afgørelser vedrørende opholds-/behandlingssteder, og det er konkret vurderet, at der ikke er tale om en uhensigtsmæssig placering. Kommunen har endvidere henvist til, at landsbyen Eltang i kommuneplanen er udlagt til haveboligområde med mulighed for etablering af boliger med tilhørende kollektive anlæg og institutioner

Ingen adgang

KFE 2004.239 (Naturklagenævnets afgørelse af 9. marts 2004)

henvist til Naturklagenævnets afgørelser om anlæg til nyttiggørelse af affald, hvoraf fremgår, at nyttiggørelsesanlæg hverken placeres på bilag 1 eller 2, og dermed ikke skal screenes. Amtet har vurderet, at anlægget er et anlæg til nyttiggørelse af farligt affald, men har imidlertid ud fra en vurdering af miljøpåvirkningerne placeret anlægget på bilag 2

Ingen adgang

KFE 2000.331 (Naturklagenævnets afgørelse af 25. februar 2000)

Naturfredningsforenings lokalkomite, Dansk Ornitologisk Forening - Ringkøbing Amt, Friluftsrådet v/amtsrepræsentationen og en privatperson. Klagerne fra Friluftsrådet og privatpersonen er ved Naturklagenævnets afgørelser den 2. december 1999 afvist, da pågældende ikke er klageberettigede, jf. naturbeskyttelseslovens § 86. Den ansøgte allé vil gennemskære Skjern Å dalen

Ingen adgang

KFE 1996.260 (Afgørelse af 21. juni 1996)

forbudt i fællesskabets vandmiljø, vil den pågældende anlægsaktivitet være at karakterisere som deponering af giftigt og farligt affald. Der henvises endvidere til Naturklagenævnets afgørelser i sagen vedrørende deponering af havneslam øst for Lynetten i Københavns Kommune, hvori det fastslås, at selv et meget beskedent indhold af stofferne krom, kobber

Ingen adgang

KFE 2001.345 (Naturklagenævnets afgørelse af 21. maj 2001)

. Kommunen begrundede afgørelsen med, at der var tale om en væsentlig overskridelse, at der i forbindelse med tidligere nabohøring indkom et større antal negative reaktioner, og at kommunen vurderede, at overskridelsen ville være til væsentlig gene for den bagvedliggende grundejer. Vedrørende Naturklagenævnets afgørelser om hjemvisning med henvisning til

Ingen adgang

KFE 2008.070 (Naturklagenævnets afgørelse af 20. december 2007)

interesser. Trods Naturklagenævnets afgørelser, utallige indsigelser fra myndigheder, ejere, naboer og andre brugere af området, jagtforeningens totale ligegyldighed med hensyn til overholdelse af miljøkrav har kommunen valgt at gennemtvinge denne begunstigelse af en mindre, eksklusiv kreds, således at disse får mulighed for at udøve en hobbybetonet

Ingen adgang

KFE 2000.090 (Naturklagenævnets afgørelse af 19. august 1999)

Buderupholm Statsskovdistrikts afgørelse til en tilladelse. Naturklagenævnets afgørelser går herefter ud på, at lokalplan 06-007 Aalborg Zoo, Mølleparken, Hobrovej-kvarteret ophæves, og at Buderupholm Statsskovdistrikts afgørelse af 27. oktober 1998 stadfæstes, således at fredskovspligten bibeholdes. NOTER: 1. Se også KFE 1994.99 om zoneændring ved den

Ingen adgang

KFE 1995.264* (Afgørelse af 24. april 1995)

/ Anne Birte Boeck (1994) s. 129. Spørgsmålet om fragmentering vil formentlig ofte opstå ved vejarbejder: Naturklagenævnets afgørelser af 17. august 1994 og 30. juni 1995 vedrørte en forlægning af hovedlandevejen til Odden Færgehavn i Vestsjællands amt (anlæg af en omfartsvej). Den forventede årsdøgnstrafik var væsentligt under 10.000 køretøjer, men