Søgeresultater

Viser 21 - 26 af 26 resultater for :

Kendelser om Fast Ejendom x
  • "Miljøretlige domme (utrykte)" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

KFE 19.1012 Miljøretlige domme (utrykte) Retten i Kolding, dom af 14. august 2019, i sag BS-43522/2018-KOL A (adv. Berit Holmstrøm) mod Taksationsmyndigheden (adv. Britta Moll Bown) Ejers bortrejse på ferie var ikke særlig omstændighed, der kunne føre til at bortse fra fristoverskridelse på fire år ved ejers anmeldelse af krav om værditab efter

Ingen adgang

KFE 19.1018 Miljøretlige domme (utrykte) Retten i Holstebro, dom af 16. august 2019, i sag BS-41761/2018-HOL A og B (adv. Anders Stoltenberg) mod Slots- og Kulturstyrelsen (adv. Britta Moll Bown) Lovliggørelsespåbud om retablering af fortidsmindebeskyttet dige ikke ugyldigt. Prøvelse af Miljø- og Fødevareklagenævnets afslag på lovliggørende dis

Ingen adgang

KFE 19.1034 Miljøretlige domme (utrykte) Retten i Roskilde, dom af 11. oktober 2019, i sag BS-35003/2018-ROS A og B (Jeppe Nørregaard) mod Planklagenævnet (adv. Britta Moll Bown) Planklagenævnet tilpligtet at anerkende, at en nærmere bestemt del af lokalerne på en erhvervsejendom kunne anvendes til beboelse for virksomhedens ejer eller for en

Ingen adgang

KFE 19.1044 Miljøretlige domme (utrykte) Retten i Aalborg, dom af 21. oktober 2019, i sag BS-10206/2017-ALB I/S (adv. Anders Stoltenberg) mod Miljø- og Fødevareklagenævnet (adv. Britta Moll Bown) Ikke grundlag for at underkende klagenævnets stadfæstelse af afslag på lovliggørende dispensation til fjernelse af 500 m langt fortidsmindebeskyttet

Ingen adgang

KFE 19.1049 Miljøretlige domme (utrykte) Retten i Glostrup, dom af 25. november 2019, i sag BS-4685/2019-GLO Miljøstyrelsen (adv. Britta Moll Bown) mod A og B To interessenter fandtes ved anderkendelse hhv. udeblivelsesdom at hæfte personligt, solidarisk og principalt for påbud til likvideret I/S om nedlukning og efterbehandling af

Ingen adgang

KFE 19.1050 Miljøretlige domme (utrykte) OVERSIGT OVER MILJØDOMME I 2019 Højesteret, dom 4. juni 2019, 2. afd. sag 103/2018 Strafansvar for overtrædelse af gødningsanvendelseslovens gødningskvoter i 2006-2010, da en eventuel tilsidesættelse af procedure-reglerne i habitatdirektivet og SMV-direktivet ved fastsættelse af de overtrådte