Søgeresultater

Viser 11 - 17 af 17 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Caspar Rose x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Performanceeffekter af overtagelsesværn blandt de største børsnoterede selskaber i Europa

Caspar Rose og Christian Seest

Ingen adgang

Om ledelsens loyalitetsforpligtelse i en overtagelsessituation

Klint Klingberg-Jensen og Caspar Rose

Ingen adgang

Analyse af, hvilke faktorer der påvirker præmien ved majoritetstilbud på børsnoterede selskaber på NASDAQ OMX Nordic

Caspar Rose og Philip Guldbech Aschenbrenner

Artiklen foretager en empirisk analyse af, hvilke faktorer der bestemmer kurspræmien, som en byder tilbyder aktionærerne i børsnoterede targetselskaber. Vi finder, at præmien ligger på knap 30 procent, og at det modsat amerikanske undersøgelser, ikke er afhængig af, om targetaktionærerne tilbydes kontanter eller aktier i byder selskabet. Derimod finder vi bl.a. at præmien er signifikant højere ved frivillige tilbud og når tilbuddet anbefales af ledelsen. Der er også en positiv sammenhæng mellem præmien og jo højere ejerskab, en byder betinger sig i tilbuddet. Samtidig viser analysen, at jo mere byder allerede ejer/kontrollerer i target selskabet, des mindre er byder villig til at tilbyde i præmie. Denne viden er relevant, ikke bare for advokater, revisorer og bestyrelser, men også for potentielle bydere samt for targetaktionærer, der skal beslutte sig for, om de vil acceptere et tilbud eller ej.

Ingen adgang

Effekten af Cornerstone-investorer ved børsnoteringer – et empirisk studie

Catharina Thorseth Blach, Jens Dueholm, og Caspar Rose

Forfatterne foretager en analyse af, hvad brugen af cornerstone-investorer har betydet for aktørerne på det svenske børsnoteringsmarked med det formål at udlede, hvorvidt brugen af cornerstone-investorer kan være med til at supportere en øget børsnoteringsaktivitet på de øvrige nordiske markeder. Analysen finder frem til, at cornerstone-konceptet har været en vigtig driver for det svenske børsnoteringsmarked, idet konceptet har været med til at adressere nogle af de bekymringer, der førhen herskede blandt aktørerne rundt om en børsnotering, hvor særligt en øget transaktionssikkerhed har været af betydning for udstederne, mens investorerne har draget fordel af den garanterede og væsentlige allokering, der følger med en cornerstone-forpligtelse. Det vises endvidere, at det initiale afkast på første handelsdag generelt er signifikant højere, når der anvendes cornerstone-investorer, mens der på længere sigt ikke ses nogen signifikant forskel i afkastene. På baggrund af analyserne er det forfatternes vurdering, at der generelt er mange positive elementer forbundet med anvendelsen af cornerstone-investorer for de forskellige aktører, og at det derfor potentielt kan bidrage til en øget børsnoteringsaktivitet på de øvrige nordiske markeder.

Ingen adgang

Hedgefondes aktivist kampagner

– Analyse af hvorvidt værdiskabelsen til aktionærerne afhænger af målselskabers og hedgefondes geografiske hjemsted

Nikolaj Bang, Kristoffer W. Nøhr, og Caspar Rose

Forfatterne analyserer, hvorvidt værdiskabelsen af hedgefondes aktivistkampagner afhænger af, om målselskabet tilhører common law traditionen eller ej. Der er blevet argumenteret for i litteraturen, at common law er forbundet med en højere grad af minoritetsbeskyttelse i forhold til andre retstraditioner, hvilket giver bedre mulighed for at påvirke ledelsen til at fokusere på værdiskabelsen. Konkret tester forfatterne empirisk hypotesen om, at kampagner over for selskaber på De Britiske Øer skaber mere værdi for aktionærerne, sammenlignet med kampagner ført over for målskaber tilhørende andre retstraditioner. Resultaterne viser noget overraskende, at kampagner over for selskaber på De Britiske Øer ikke afleder et højere overnormalt afkast, hverken på kort eller langt sigt. Dette er med undtagelse af kampagner ført over for selskaber i Skandinavien, som genererer et lavere overnormalt afkast end de øvrige regioner. Desuden analyseres det, om kontinental baserede hedgefonde er i stand til at skabe mere værdi til målselskabets aktionærer, end hedgefonde baseret uden for kontinental Europa. Resultatet af analysen viser, at amerikanske hedgefondsaktivister medfører en højere initial markedsreaktion, som dog udlignes på langt sigt. Amerikanske fonde synes således at have tilpasset sig det europæiske investeringsmiljø, mens deres ofte mere direkte tilgang afleder en hurtigere markedsreaktion.

Fodnoter

1

Professor Carsten Tanggaard takkes for konstruktive kommentarer til artiklen. Nærværende artikel er en fortsættelse af artiklen »Er hedgefondsaktivisme positivt for aktionærerne? – et europæisk baseret studie«, som er optrykt i forrige nummer af NTS.

Ingen adgang

Performanceeffekten af flere kvinder i danske virksom-heders bestyrelser – et bidrag til kvotedebatten

Caspar Rose, Thor Weis Hougaard, og Anders Lorentz Münter

Ingen adgang

Er hedgefondsaktivisme positivt for aktionærerne? – et europæisk baseret studie

Nikolaj D. Bang, Kristoffer W. Nøhr, og Caspar Rose

Forfatterne analyserer, hvorvidt hedgefondsaktivisme er forbundet med positive overnormale aktieafkast, samt hvordan værdiskabelsen afhænger af både fonds- og kampagnekarakteristika. Data omfatter 177 europæiske hedgefondskampagner fra perioden 1. januar 2000 til 15. februar 2015, og der ses bl.a. på den kortsigtede aktiekurseffekt. Desuden analyseres langtidseffekten af 159 kampagner fra samme periode. Forfatterne finder, at hedgefondsaktivisme generer et positivt overnormalt afkast på 2,27 pct. og 7,64 pct. på henholdsvis kort og langt sigt. På kort sigt påvises det samtidig, at M&A-relaterede kampagner leder til den største initiale markedsreaktion. På langt sigt er det især er governance- og forretningsrelaterede kampagner, som afleder signifikante og positive overnormale afkast.

Fodnoter

1

Professor Carsten Tanggaard takkes for kommentarer til artiklen.