Brugervilkår og -betingelser

22.01.2024

Download printvenlig version


Disse Brugervilkår fastlægger de vilkår og betingelser, der gælder for brugen af Jurabibliotek.dk. Ved din brug af Jurabibliotek.dk accepterer du at være bundet af disse Brugervilkår.

Jurabibliotek.dk udbydes af Djøf Forlag A/S, CVR nr. 19526585, Gothersgade 133, Postboks 2126, DK-1015 København K, +45 39 13 55 00, forlag@djoef.dk, www.djoef-forlag.dk (”Djøf Forlag”). Ved ”Jurabibliotek.dk” forstås de onlineydelser og -produkter, som Licenstager (defineret nedenfor) betaler licensafgift for.


1. Brugsrettens omfang
Din adgang til Jurabibliotek.dk stilles til rådighed af den licenstager hos Jurabibliotek.dk (”Licenstager”), som har givet dig et bruger-id og password, der giver dig adgang til at bruge Jurabibliotek.dk. Licenstageren kan ikke give dig en større adgang til at anvende Jurabibliotek.dk, end Licenstageren har. Ved ”Licenstager” forstås netop den med hvem en licensaftale med Djøf Forlag er indgået for brugen af Jurabibliotek.dk, og den til hvem det licenserede leveres.

Din adgang til Jurabibliotek.dk sker i henhold til Licenstagerens licens. Du kan ikke selvstændigt gøre krav mod Djøf Forlag - eller andre - gældende om at opnå adgang til brug af Jurabibliotek.dk eller gøre andre krav gældende, herunder krav om erstatning. Du skal i stedet rette et eventuelt krav direkte mod Licenstager.

Du har alene mulighed for, inden for rammerne af den sædvanlige anvendelse, at foretage manuelle søgninger, udskrive og kopiere fra Jurabibliotek.dk og fysisk kopiere indhold til intern brug.
Bruger-id og password er personligt og må ikke overdrages.

Du må ikke bryde de tekniske begrænsninger i Jurabibliotek.dk, herunder uretmæssigt slette, de-kompilere, ændre, oversætte eller udføre lignende ændringer, såsom at sælge, udleje, lease, distri-buere, sub-licensere, overføre eller udlåne Jurabibliotek.dk til tredjemand. 

Du må ikke benytte Djøf Forlags e-bøger, lydbøger og andet ophavsretligt beskyttet indhold til tekst- eller datamining eller på anden måde til træning af generative sprogmodeller eller træning af andre AI-modeller, embeddings eller andre teknologier til brug for kunstig intelligens (AI). Enhver maskinel tilgang til Jurabiblioteks indhold er forbudt.

Du må ikke bruge Jurabibliotek.dk til at gøre noget, som er ulovligt, vildledende, ondsindet eller dis-kriminerende, eller til at publicere følsomme oplysninger (oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplys-ninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold) om hverken dig selv eller andre.


2. Rettigheder
Djøf Forlag, inklusive tredjemand fra hvem Djøf Forlag afleder sine rettigheder, har ophavsret og enhver anden rettighed til Jurabibliotek.dk og det licenserede, herunder materiale og information, der er tilgængelig på Jurabibliotek.dk. Ophavsretten omfatter ligeledes det fysiske materiale, såsom manualer og undervisningsmateriale, der udleveres fra Djøf Forlag.

Du har mulighed for at skrive egne noter i onlineproduktet samt Bidrag. Ved ”Bidrag” forstås alt ma-teriale, information, chat, diskussionsindlæg, videoklip m.v., som du uploader på Jurabibliotek.dk. Du råder over egne noter og Bidrag. Djøf Forlag har hverken råderet over eller ret til at benytte de af dig udarbejdede noter/Bidrag.

Ved ophør af din brugeradgang eller ved ophør af Licenstagers licensaftale med Djøf Forlag sletter Djøf Forlag alle noter/Bidrag, som er udarbejdet af dig. Tvister mellem Licenstager og dig vedrørende noter/Bidrag og sletning heraf er Djøf Forlag uvedkommende.


3. Begrænsninger i ansvar for brugen af Jurabibliotek.dk
Djøf Forlag kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for (i) tab af indtægter, driftstab, tab af forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sik-kerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætning-stab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar over for tredjeparter (både direkte og indirekte tab eller følgeskade), eller (iii) ethvert indirekte eller direkte tab. Djøf Forlags samlede ansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til DKK 5.000.


4. Opdatering og ændringer i Jurabibliotek.dk
Djøf Forlag er berettiget til at ajourføre og opdatere applikationen og indholdet i Jurabibliotek.dk i det omfang Djøf Forlag finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt.
Funktionaliteten kan ændres (herunder fjernes) af Djøf Forlag, såfremt Djøf Forlag finder dette nød-vendigt eller hensigtsmæssigt.


5. Overdragelse/ophør
Du må ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Brugervilkår til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra Djøf Forlag.

Disse Brugervilkår kan med forudgående skriftligt varsel opsiges af begge parter i tilfælde af væsent-lig misligholdelse fra den anden parts side, forudsat at den ikke-misligholdende part i hvert enkelt tilfælde af en påstået misligholdelse giver den anden part skriftlig meddelelse om misligholdelsen.

I tilfælde af sådan opsigelse skal du straks ophøre med at bruge Jurabibliotek.dk, og din konto vil øjeblikkeligt blive slettet, ligesom alle dine rettigheder i henhold til disse Brugervilkår bliver bragt til ophør omgående. Alle dine noter/Bidrag, slettes samtidig.
Djøf Forlag kan til enhver tid ændre vilkårene i disse Brugervilkår.


6. Force majeure
Hverken du eller Djøf Forlag er ansvarlige over for den anden i forhold, der ligger uden for din/Djøf Forlags kontrol, herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lock-out, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning samt import- og/eller eksportforbud.


7. Fortrolighed
Du må ikke videregive Fortrolig Information til tredjemand. Ved “Fortrolig Information” forstås alle oplysninger af teknisk, forretningsmæssig, infrastrukturmæssig eller anden art på Jurabibliotek.dk, bortset fra oplysninger, (i) som er eller vil blive gjort offentligt tilgængelige på anden vis end ved mis-ligholdelse af disse Brugervilkår, (ii) som du er forpligtet til at videregive i henhold til gældende lov, bestemmelser eller børsregler, eller (iii) som du kan dokumentere er skabt af dig.


8. Behandling af persondata
Djøf Forlag og Licenstager indsamler og behandler data og information om dig og din brug af Jurabib-litoket.dk.

Djøf Forlags behandling af dine persondata sker som angivet i Djøf Forlags Privatlivspolitik

Djøf Forlags anvendelse af cookies sker som angivet i Djøf Forlags Cookiepolitik.

Licenstager behandler på tilsvarende måde dine persondata i henhold til Licenstagerens egen per-sondatapolitik. For information herom skal du kontakte Licenstager.


9. Lovvalg og værneting
Disse Brugervilkår er undergivet dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse Brugervilkår, herunder tvister vedrørende Brugervilkårenes eksistens og gyldighed, skal afgøres ved Københavns Byret, hvor Djøf Forlag har værneting.