Litteratur

Adolphsen, Bente, »Reform gør indhug i retssikkerheden« i Socialrådgiveren, nr. 17, 8. oktober, 2009.

Adolphsen, Bente, »Udsatte børn – anbringelse« i Social Skriftserie, nr. 6, 2. udgave, Den Sociale Højskole, Århus, 2007a.

Adolphsen, Bente, »Udsatte børn – foranstaltninger efter serviceloven« i Social Skriftserie, nr. 4, 2. udgave, Den Sociale Højskole, Århus, 2007b.

Adolphsen, Bente, »Udsatte børn – underretningspligt og undersøgelse« i Social Skriftserie, nr. 1, 2. udgave, Den Sociale Højskole, Århus, 2007c.

Andersen, Jon, Socialforvaltningsret, 5. udg., Nyt Juridisk Forlag, København, 2013.

Ankestyrelsen, »Børnesamtalen – sådan forbereder du dit barn«. København 2013

Ankestyrelsen, »Sådan foregår en børnesamtale.« Læs højt. København 2013.

Ankestyrelsen, »Sådan foregår en børnesamtale.«. Læs selv. København 2013.

Ankestyrelsen, »Børnesag til børn. Sådan behandler Antestyrelsen din sag«.

Ankestyrelsen, »Børnesag til forældre. Sådan behandler Antestyrelsen din sag«.

Ankestyrelsen, »Underretning – til børn. Sådan behandler Antestyrelsen din sag«.

Ankestyrelsen, »Underretning – til forældre. Sådan behandler Antestyrelsen din sag«.

Ankestyrelsen, »Underretning – til underretter. Sådan behandler Antestyrelsen din underretning.«

Ankestyrelsen, »Bekymring for unge – til den unge. Sådan behandler Antestyrelsen din sag.«

Ankestyrelsen, »Bekymring for unge – til forældre. Sådan behandler Antestyrelsen din sag.«

Bengtsson, Tea T., Knudsen, L., og Nielsen, Vibeke L., Kortlægning af kommunernes foranstaltninger til udsatte unge, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), København, 2009.

Bergmann, Mette (red.) Forældreansvarsloven – Kærlig talt. Turbine Forlaget. København 2012.

Boserup, Bente og Merrild, Lise, Omsorgssvigt – et redskabshæfte til professionelle, Børns Vilkår, Valby, 2009.

Christensen, Else, Opvækst med særlig risiko – indkredsning af børn med behov for en tidlig forebyggende indsats, Socialforskningsinstituttet, København, 2006.

Den Sociale Ankestyrelse, »At skrive en afgørelse«, København, 2004.

Dyring, Jannie, Kan man tvinnge et got forældresamarbejde frem? I Bergmann, Mette (red.) Forældreansvarsloven – Kærlig talt. Turbine Forlaget. København 2012.

Ejrnæs, Morten, Faglighed og tværfaglighed, Akademisk Forlag, København, 2004.

Familiestyrelsen, Barnets perspektiv – forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, tvangsfuldbyrdelse, betænkning

Forlaget Jurainformation: Familieforhold og civilret. København. August 2013.

Frost, Lis og Danielsen, Svend, »Forældreansvarslovens § 14: Fælles forældremyndighed – overførsel af forældremyndighed« i Tidsskrift for Familie og Arveret, 2008: 111-119.

Side 203

Hansen, Ingelise Bech, Borgerens retsstilling og menneskerettigheder i den sociale forvaltning. I Menneskerettigheder i socialt arbejde. Nyt Juridisk Forlag. København, 2013.

Jacobsen, Anette Faye, Børns rettigheder. I Menneskerettigheder i socialt arbejde. Nyt Juridisk Forlag, København 2013.

Justitsministeriets Forskningsenhed, Forældreansvarsloven Belysning af barnets perspektiv. København juni 2011.

Justitsministeriets Forskningsenhed, Undersøgelse af fogedretternes praksis i samværs- og forældremyndighedssager, København, 2004.

Killén, Kari, Omsorgssvigt. Praksis og ansvar. Gyldendal/Reitzel. København, 2012.

Killén, Kari, Omsorgssvigt er alles ansvar, 3. udg., Hans Reitzels Forlag, København, 2005.

Kronborg, Annette og Svendsen, Idamarie: Retten til et familieliv – for børn og forældre. I Menneskerettigheder i socialt arbejde. Nyt Juridisk Forlag. København, 2013.

Kronborg, Annette, Holmfjord, Lisa, Rasmussen, Nell, Koch, Ida (red.) Forældreansvarsloven – når der er vold i familien. Nyt Juridisk Forlag. København, 2011.

Kronborg, Annette: Forældremyndighed & menneskelig integritet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. København, 2007.

Nielsen, Dorrit S. og Danielsen, Svend, »Forældreansvarslovens § 11: Skal den fælles forældremyndighed fortsætte?« i Tidsskrift for Familie og Arveret, 2008: 103-110.

Ottesen, Mai Heide og Stage, Sofie, Dom til fælles forældremyndighed. En evaluering af forældreansvarsloven. SFI. København, 2011.

Ottesen, Mai Heide, Forældreansvarsloven. Belysning af barnets perspektiv. Justitsministeriets Forskningskontor. København, 2011.

Ottesen, Mai Heide og Stage, Sofie og Jensen, Hanne Søndergaard, Børn i deleordninger. En kvalitativ undersøgelse. SFI. København, 2011.

Ploug, Niels, Socialt udsatte børn – Identifikation, viden og handlemuligheder i daginstitutioner, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), København, 2007.

Rapport fra et ekspertpanel om overgreb mod børn. Juni 2012.

Rasmussen, Nell (red.), Menneskerettigheder i socialt arbejde. Nyt Juridisk Forlag, København, 2013.

Rasmussen, Nell, Lærebog i familieret, 2. udgave, Nyt Juridisk Forlag, København, 2012.

Rasmussen, Nell, Samvær i voldsramte familier – et pilotprojekt om at fremme et børneperspektiv i samarbejdet mellem kommune og statsamt, Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, 2006.

Servicestyrelsen, Håndbog om Barnets reform. 2011.

Socialministeriet, »Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område«, 3. oktober, København, 2006a.

Socialministeriet, »Vejledning nr. 11 om særlig støtte til børn og unge og deres familier«, vejledning nr. 3 til serviceloven, 15/2 2011, København, 2011 med senere ændringer.

Socialministeriet, De retlige rammer for indsatsen over for børn og unge, betænkning nr. 1212, København, 1990.

Socialministeriet, Retssikkerhed i anbringelsessager, betænkning nr. 1463, København, 2005.

Walther, Laila (red.) Unge i mistrivsel. Viden og metoder i arbejdet med udsatte unge. Forlaget Jurainformation. 2009.

Wilmoes, Grethe og Vestergård, Winnie, Forvaltningsrettens grundprincipper – håndbog for børn og unge-området, Jurist – og Økonomforbundets Forlag, København, 2009.

Øvreeide, Haldor, At tale med børn, Hans Reitzels Forlag, København, 2009.

Side 204

  • Luk
  • Udvid