Stikordsregister

A

A fortiori 69

Administrativ praksis 114

Almindelige retsgrundsætninger 87

Almindelige retsprincipper 81

Analogifortolkning 68

Analytisk metode 177

Analytisk-deskriptive metode 201

B

Bemærkninger til lovforslag 63

Beskyttelseshensyn 68

Beskyttelsespræceptiv 47

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch 189

Branchevilkår 106

C

Case law 191

Civil law 185

Code Civil 188

Common law 185

Common law-lande 191

Contra legem 112

D

Deduktion 205

Deklaratoriske 47

Demokrati 24

Den angloamerikanske retsfamilie 191

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 151

Den hermeneutiske cirkel 209

Den juridiske forforståelse 208

Den juridiske metode 23, 204

Den juridiske tradition 200

Den juridiske videnskab 200

Den offentlige ret 27

Den retsvidenskabelige metode 203

Den romanske retsfamilie 188

Den tyske retsfamilie 189

Deskriptiv retskildelære 36

Digitaliseringsklar lovgivning 52

Dissens 133, 138

Distinguishing 146, 151

Dommes disposition og opbygning 126

Domsanalyse 137

Domsanalyse i praksis 140, 150, 154

Domsnoter 133

Domsskrivning 125

E

Effektivitetsprincippet 93

Efterarbejder 67

Empirisk-analytisk 205

Enhedsret 180

Equity 193

EU-Domstolens metode 150

F

Fagsprog 47

Festersen-dommen 150

Fordelingsretfærdighed 81

Foreningsfrihed 106

Foreningsretlige regler 106

Forfatningsretlige sædvaner 110

Forholdets natur 98

Forståelseshorisont 208

Fortolkningsforpligtelsen 73

Fortolkningshensyn 57

Fortolkningsmåder 58

Fortolkningsprincipper 56, 59

Forvaltningsaftaler 95

Fuldstændig lovanalogi 69

Funktionelle metode 177

Side 217

G

Gemeines Recht 190

Grundlovsfortolkning 70

Gældende ret 201

H

Hermeneutisk videnskabsfilosofi 208

Homeward trend 76

Hugo-Heiseske system 27

Hævd 111

I

Induktion 205

K

Kollektive overenskomster 106

Komparativ ret 175, 199

Kompetenceregler 46

Kvalifikationsregler 46

L

Legalitetskrav 40

Legalitetsprincippet 91, 93

Legitimitet 40

Ligevægtsretfærdighed 81

Lovgivning i bemærkningerne 67

Lovgivningssproget 47

Lovpositivisme 36

Länderbericht-metode 177

Læsio enormis 82

M

Materielle regler 46

Modsætningstolkning 70

N

Normativ retskildelære 36

Nærhedsprincippet 93

O

Obiter dictum 131, 192

Objektiv beskrivelse 205

Objektiv formålsfortolkning 62

Offentlig ret 28

Offentligretlige principper i privatretten 95

Omgåelse af retsregler 76

Opinio juris 117

Ordlydsfortolkning 59

P

Pligtregler 46

Primære og sekundære retskilder 37

Privates praksis 105

Privates sædvaner 105

Privatretten 29

Privatrettens autonomi 26

Procedureregler 46

Prognoseteorien 208

Proportionalitet 81

Proportionalitetsgrundsætninger 80

Proportionalitetsprincippet 19

Præceptive 47

Præjudikatlære 123

Præjudikatvirkning 123, 149, 153

Præmisser 129

R

Ratio decidendi 192

Rationalitet 205

Religiøse retssystemer 194

Retsbegrebet 39

Retsfamilier 185

Retsfilosofi 199

Retsgrundsætninger 79

Retshistorie 198

Retskildelæren 34

Retskildeprincipper 38

Retsoverbevisning 112

Retspolitik 199

Retsprincipper 81

Retssammenligning 175

Retssociologi 199

Retsstat 24

Retsstatslige værdier 24

Retssædvane som lex generalis 112

Retssædvaner 110

Retsvidenskab i snæver forstand 198

Retsvidenskab i vid forstand 198

S

Saglighed 205

Selvforklarende 130

Selvinkriminering 95

Side 218

Skrivestil 129

Standardaftaler 105

Stærk dissens 138

Syntese 205

Systematik 27

Systematisering 204

T

The rule of law 24

The Rule of Precedent 191

Traktatfortolkning 75

U

Uredelig retserhvervelse 97

V

Venire-grundsætningen 96

Videnskab 207

Videnskabelig uredelighed 206

Æ

Ækvivalens 81

Ækvivalensprincippet 83

Side 219

  • Luk
  • Udvid