Resumé

Afhandlingen indeholder en undersøgelse af fondsretlige spørgsmål om erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fondes formål og betydningen af stifters oprindelige vilje i relation til fortolkning og ændring af fondsformål. To forskningsspørgsmål indgår i afhandlingen:

  1. 1 Forskningsspørgsmål nr. 1 om fortolkning af fondsformål: Er det muligt ud fra lovgrundlaget og praksis at udlede vejledende »regler« for fortolkning af fondes formål, og i givet fald hvilke?
  2. 2 Forskningsspørgsmål nr. 2 om formålsændringskriteriet: Hvad er kriterierne for formålsændring, og hvilke hensyn kan og skal der lægges vægt på ved den skønsmæssige vurdering af, om en formålsændring konkret kan tillades?

Mens fondsformålet udgør »sjælen« i den enkelte fond, så udgør fondsformålets civilretlige »liv fra vugge til grav« den røde tråd i afhandlingen. Fondsformålets rejse fra »fødslen« over realiseringen af formålet i fondens levetid (fondsformålsfortolkning) til bortgang ved ændring eller ophør (formålsændringskriteriet) er undersøgelsens genstand. Forskningsspørgsmålene er civilretligt orienteret. Fondsskatteregler og det såkaldte formålsværn falder uden for den valgte afgrænsning. I afhandlingen indgår norsk, svensk og finsk fondsret som en inspirationskilde, men fokus er rettet mod gældende dansk fondsret og de danske fondslove.

Afhandlingen indeholder fem dele. Afgrænsningsmæssige, metodiske, teoretiske og retskildemæssige overvejelser er samlet i del 1. Der er i fremstillingens del 2 bl.a. en behandling af den overordnede fondsretlige regulering og betydningen af fondens retlige natur.

Som led i besvarelsen af forskningsspørgsmål nr. 1 er der i del 3 peget på den metode, som fondsmyndigheder og domstole må forventes at lægge til grund ved vurderingen af, om fondsbestyrelsen har disponeret inden for rammerne af fondsformålet og fondslovgivningen. Der er ikke i fondslovene fastsat udtrykkelige fortolkningsregler, men det er vurderet muligt ud fra lovgrundlaget og praksis at udlede vejledende »regler« for fortolkning af fondes Side 19 formål. Udgangspunktet for fortolkningen af fondsformål er en fortolkning baseret på stifters intentioner ved oprettelsen og stifters mening med ordene, som disse ord almindeligvis måtte forstås på tidspunktet for indføjelsen i stiftelsesgrundlaget. Dette udgangspunkt er betegnet princippet om stifters oprindelige vilje. Meningen med ordene er i fondsretlig forstand fastfrosset til den oprindelige betydning, forudsat en oprindelig, »almindelig« betydning kan fastslås. Fortolkningen er på den måde i sit udgangspunkt objektiv og statisk, men visse begreber kan dog fortolkes i lyset af nutidens forhold. Adgangen til at inddrage andre fortolkningsfaktorer end ordlyden af vedtægten er særdeles snæver. En opregning af, i hvilke konkrete tilfælde der kan lægges vægt på andet end vedtægtens ordlyd, er forbundet med usikkerhed, men der er identificeret typetilfælde. Herudover er bl.a. problemstillingen om ligestillede uddelingsformål udførligt behandlet.

Formålsændringskriteriet er som led i besvarelsen af forskningsspørgsmål nr. 2 diskuteret indgående i del 4. Det er konklusionen, at der efter gældende ret som udgangspunkt fortsat er krav om kvalificeret uhensigtsmæssighed eller umulighed. Der kan ved vurdering af ansøgning om formålsændring lægges vægt på en række forskellige hensyn, og enkelte hensyn skal indgå i vurderingen. Disse hensyn er beskrevet og analyseret, og administrativ praksis er kategoriseret. På baggrund af en gennemgang af retskildegrundlaget er administrativ praksis fra Civilstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Erhvervsankenævnet på enkelte punkter kritiseret.

Konklusionerne er sammenfattet og perspektiveret i del 5. Mulighederne for justering af administrativ praksis inden for gældende ret er fremhævet, og de vigtigste muligheder for lovændring med forbedringer, præciseringer mv. er præsenteret som retspolitiske forslag, der potentielt kan medføre styrkede rammevilkår for fondene.

Side 20

  • Luk
  • Udvid

Fondsretten og den levende vedtægt (1. udg.)

Fortolkning og ændring af fondsformålet