Gratis adgang

Kilder og litteratur

Artikel 29-gruppen, WP 259/2018: Retningslinjer vedrørende samtykke i henhold til forordning 2016/679

Betænkning 1565/2017: Databeskyttelsesforordningen – og de retlige rammer for dansk lovgivning

Blume, Peter: Personregistrering (3. udg. København 1996)

– Databeskyttelsesret (5. udg. København 2018)

– Den nye persondataret (2. udg. København 2018)

– Personen i persondataretten (København 2019)

Datatilsynet: Vejledning om behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende (København 2020)

Datatilsynet: Vejledning om samtykke (København 2021)

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2010)

Direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger

EDPB’s Retningslinjer 5/2020 vedrørende samtykke i henhold til forordning 2016/679 (2020)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF

Kosta, Eleni: Consent in European data protection law (Leiden 2013)

Kuner, Christopher et al.: The EU general data protection regulation (GDPR). A Commentary (Oxford 2020)

Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger

Lov nr. 502 af 23. maj 2018; databeskyttelsesloven

Lovbekendtgørelse nr. 622 af 2. oktober 1987 om private registre m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 654 af 20. september 1991 om offentlige myndigheders registre

Motzfeldt, Hanne Marie: Grundlæggende databeskyttelsesret (København 2022)

Nielsen, Kristian Korfits og Anders Lotterup: Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven (København 2020)

Udsen, Henrik: Konkurrerende behandlingsgrundlag – valg og skift af behandlingsgrundlag i databeskyttelsesretten med særlig fokus på samtykke, Juristen 2022 p. 83-96

Side 111

  • Luk
  • Udvid