Stikordsregister

120-dagesreglen   420

A

acte clair-doktrinen   30

administrativ   58

administrative bøder   534

AES   546

affolkning   164

afskedigelse   409

afskedigelsesnævnet   427

aftalefrihed   340

aftaleimplementering   68, 77

aftalelovens § 29   123

aftalelovens § 36   123, 369

aftalelovens § 38   369

aftalemodel   74

AGET Iraklis-sagen   411, 451

aktiekøb   476

aktieløn   393

aktieoptionsloven   394

alder   83

aldersdiskrimination   299

almindelige domstole   207

almindelige erstatningsregel   436

Amsterdam-traktaten   64, 142

anciennitet   431, 432, 485

Andersen-sagen   301

annoncering   351

ansættelsesbevis   54

APV   511

arbejde på prøve   422

arbejdsgivere   52, 84, 132

arbejdsgivere, offentlige   56

arbejdsgiverskifte   477

arbejdsløshedskasse   444

arbejdsmangel   431

Arbejdsmiljøklagenævnet   534

arbejdsmiljøloven   49, 54, 58, 185

arbejdsmiljørepræsentant   268

arbejdsretsloven   170

Arbejdsretten   33, 56, 57, 170, 172, 201

arbejdsskadesikring   540

arbejdsstandsning   419

arbejdstagerbegrebet   323, 325, 330, 471

arbejdstagere   48, 56, 61, 84, 132

arbejdstagere i job   213

arbejdstageres opfindelser   49, 50

arbejdstidsdirektivet   49, 61

arbejdsulykker   541

ATP   50, 546

B

Balkaya   326

Baumbast   214

betalingsstandsning   418

Bettray   326

bevisbyrde   53

blokade   60, 164, 166

bod   187

bolig   82

Bork/Junckers-sagen   475

bortvisning   409, 413

boykot   167

British Rail   108

børn og unge   528

C

Car Styling   468

CEDAW   82, 83, 84, 276

CERD   82, 83

Charter   522

Charter om grundlæggende rettigheder   65, 69

chikane   281

Side 567

D

DA   89, 91, 94, 95, 97, 105, 114, 115, 121, 122, 126, 129, 135, 137, 141, 143, 156, 157, 158, 162, 163, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 179, 184, 186, 190, 195, 200, 206, 210, 240, 243, 246, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 270, 335, 336, 375, 385, 403, 410, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 435, 441

dagpenge   49, 50, 401, 445

Danmols-sagen   472

Danske Lov 3-19-2   50

delt bevisbyrde   319

deltid   331

Demir and Baykara v Turkey   140

demonstrationsstrejker   164, 193

den danske model   154

Den europæiske Socialpagt 1961   80

Den faste Voldgiftsret   170

det fagretlige system   169

direkte forskelsbehandling   278

diskrimination   62, 220

E

effektive   197

ejerskifte   477

eksklusion   96

ekspropriationsdekret   475

EMRK   49, 50, 57, 80, 81, 82, 87, 201, 295

EMRK art. 10   81

EMRK art. 9   81

enhedsfagbevægelse   93

entreprise   405

Erga omnes   131

erhvervsevnetabserstatning   547

erhvervshemmeligheder   50

erhvervssygdomme   72, 541

erstatning   58, 62, 220, 415, 417

ERT-sagen   74, 216

etnisk oprindelse   82

EU-konform fortolkning   61, 527

EU-retlig   30

Europarådet   80

Europarådets Socialpagt   98

europæiske samarbejdsudvalg   49

F

faglig voldgift   57, 60, 170, 183, 200

familiemedlemmer   214

FH   89, 90, 93, 94, 96, 115, 121, 122, 126, 144, 175, 200, 206, 210, 243, 252, 254, 255, 288

FN   81, 84

folkeretssubjekt   73

forarbejder til EU-arbejdsretlige retsakter   69

forbud   532

force majeure   441

fordringshavermora   441

forhenværende arbejdstagere   213

forholdsmæssigt afslag   415

forligsmandsloven   170

forskelsbehandlingsloven   82

forældreorlov   402

fredspligt   141, 156, 419

fri bevisbedømmelse   319

FTF   89, 90, 122, 144, 175, 200, 300

fusion   482

fællesmøde   174, 191

fødsel   401

følsomme oplysninger   378

førstegangs jobsøgende   213

G

gave   474

G-dage   446

genansættelse   427

generel ansættelseslov   48

gentest   386

graviditet   401

graviditetsdirektivet   527

Grimaldi-sagen   72

grundloven   61

Grundlovens § 68   62

Grundlovens § 70   62

Grundlovens § 73   62

Grundlovens § 74   62

Grundlovens § 78   62

Grundlovens § 79   63

grundrettigheder   63, 81, 220

gule fagforeninger   90

Gustafson mod Sverige   139

Side 568

H

handicapbegrebet   310

Hauer-sagen   216

helbredsforhold   353

helbredsoplysninger   49, 386

Henke-sagen   476

Hidalgo-sagen   480

Hoechst-sagen   216

Hovedaftalen   426

hovedkonflikt   156

hovedtørklæder   293

hudfarve   82

hævebeføjelse   413

I

illoyal   96

ILO   43, 52, 84, 85

ILO-konvention nr. 87   98, 142

ILO-konvention nr. 98   98, 142

implementering af EU-direktiver   53, 66

indirekte forskelsbehandling   280

individuelle søgsmålsret   208

Institut for Menneskerettigheder   317

instruktion   283

interaktivt begreb   311

interessekonflikt   170

interessetvist   162

Internationale Handelsgesellschaft-sagen   216

Irma-sagen   302

J

Jaeger-sagen   524

K

Kempf   325

kollektiv overenskomst   53, 54, 56, 131, 132, 464, 490, 491

– koncernforbundne virksomheder   133

– virksomhedsoverdragelse   133

kollektive afskedigelser   448, 450

koncern   405

konkursbo   476

konkursdekret   462, 475

konkursregulering   499

kontingentrestance   96

kontrolforanstaltninger   243

Kristensen-sagen   303

Kunsten   327

kutyme   52, 59, 60

Kücük-sagen   344

køb   482

købekontrakt   474

kønsbalance   237, 251

kønsdiskrimination   274

kønsligestilling   156, 235

L

Laval-sagen   166

Lawrie-Blum   325, 330

leasingaftaler   474

ledelsesret   245, 522

leje   474

Levin   325, 330

ligebehandlingsloven   51, 53

ligeløn   285

ligestillingsbegreber   83

liv, velfærd og ære   160

LO   89, 90, 92, 97, 105, 114, 115, 121, 122, 129, 130, 135, 137, 141, 143, 144, 145, 156, 157, 158, 162, 163, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 182, 184, 186, 192, 195, 200, 206, 238, 243, 246, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 286, 335, 336, 375, 385, 403, 410, 423, 425, 426, 428, 432, 435, 441, 443

lockout   146, 166

lokal forhandling   182

lovvalg   64

lægebehandling   82

løn   358, 360

løn under sygdom   400

løngennemsigtighed   40, 249, 288

lønnens udeblivelse   159

lønprivilegiet   50

M

mainstreaming   251, 291

Mangold-sagen   340

Mayor-sagen   452

medarbejderrepræsentation   50, 270

Meeusen   326

méngodtgørelse   548

mindsteerstatning   417

misligholdelse   412

Side 569

Monistisk   47

mægling   183

N

national   82

Nold-sagen   216

normative virkning   130

Normen   159, 172

Normen fra 1908   170

O

offentlig myndighed   55, 476

offentlige sundhedsforanstaltninger   82

Ole Andersen-sagen   340

omplacering   432

ophævelse   409

oplysningspligt   353

opsigelse   409, 419, 487

opsigelsesvarsel   53, 420

optioner   393

ordensforskrift   244

organisationsansvar   189

organisationsmøde   183

organisationsprocent   92, 121

organiserede arbejdstagere   188

overenskomstbrud   172

overenskomstdækning   121

overvågning   380

Oy Liikenne-sagen   481

P

PAV   55

pension   486

pensionsordninger   487

persondatabeskyttelse   374

Pfeiffer-sagen   524

positiv særbehandling   83, 84, 284

primærret   64

proportionalitet   197

præceptiv   50, 51, 56

præjudicielle spørgsmål   71

præjudikater   56, 57, 59

præjudikatværdi   72

psykosociale arbejdsmiljø   516

punkt for punkt-præceptivitet   51

påbud med frist   532

påklædningskrav   293

R

race   82

racediskrimination   82, 83

Rasmussen og Sørensen-sagen   430

reale hensyn   60

regel   61

Regio Post-sagen   132

rekonstruktion   502

religion   83

retsdogmatisk metode   28

retskonflikt   170

retssædvane   59

Retvig-sagen   208, 232

rimeligt fagligt formål   143

Ring og Werge-sagerne   309, 421

Ruhrlandklinik   327

Rutili   216

Rutili-sagen   145

Ryanair-sagen   179

Rüffert-sagen   131

rådighedsløn   31, 303

S

saglig grund   425

samtykke   379

savnet rimelig begrundelse   192

Schröder-sagen   156, 235

seksuel orientering   299

semidispositiv   54

semidispositive love   54

sexchikane   283

sikkerhedshensyn   243

social sikring   34

sociale ydelser   82

soft law   72, 73

sprog   83, 293

sprogkrav   293

Stauder-sagen   215

straks-påbud   532

strejke   146, 163

strejkebryder   96

subsidiære love   53

suspension   440

sygdom   313

sympatikonflikt   156, 165

systematisk aktion   192, 193

søgne- helligdagsbetaling   391

Side 570

søgsmålskompetence   317

Sørensen og Rasmussen-sagen   103, 110

T

tekniske hjælpemidler   518

tids- og opgavebegrænsede   461

tillidsrepræsentant   94

tjenestemænd   485

Toftgaard-sagen   30

traktatbrud   78

traktatrang   73

Trojani   326

tv-overvågning   384

U

uddannelse   82

udlicitering   479

udstationering   155

ukollegial   96

underbetalingssager   190

Union syndicale Solidaires Isère   326

V

vikar   343

vikarbureau   405

viktimisering   283

virksomhedsoverdragelse   36, 49, 469

værneting   64

W

warrants   393

whistleblower   65, 365

Wilson og Palmer-sagen   98, 106

Wippel-sagen   337

Æ

ækvivalens- eller ikke-diskriminationsprincippet   197

Side 571

  • Luk
  • Udvid