Bogfortegnelse

i Rekonstruktionsret (6. udg.)
Gratis adgang

Bogfortegnelse

Andersen, Eigil Lego: Gavebegrebet, 1988.

Andersen, Jens Anker: Auktioner, 3. udg., 1996.

Andersen, Jens Anker: Rentereglen i tinglysningslovens § 40, stk. 4, 1984.

Andersen, Jens Anker: Tvangsfuldbyrdelse, 3. udg., 1997.

Andersen, Lennart Lynge: Kreditaftaleloven 2010, 2011.

Andersen, Lennart Lynge, Bent Iversen og Jørgen Nørgaard: Umyndiges formue, 1988.

Andersen, Lennart Lynge; Henrik Juul og Henrik Gram: Kreditretlige emner, 3. udg., 2010.

Andersen, Lennart Lynge, Peter Møgelvang-Hansen og Andes Ørgaard: Gældsbrevsloven med kommentarer, 3. udg., 2017. – Citeret: Gældsbrevsloven.

Andersen, Mads Bryde: Lærebog i Obligationsret I, 5. udg., 2020.

Andersen, Paul Krüger og Peter Krüger Andersen: Aktie- og anpartsselskabsret, 15. udg., 2021.

Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow: Internationale aspekter af insolvens- og tingsretten, 2002.

Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow: Slutafregning, 2005.

Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow, Lasse Højlund Christensen, Kim Sommer Jensen, Christian Jul Madsen & Andreas Kærsgaard Mylin: Rekonstruktion – teori og praksis, 2. udg., 2020.

Berning, Jesper: Finansieringsret, 1977.

Blok, Peter: Ejerlejligheder, 3. udg., 1995.

Bolander, Jane: Skat ved gældseftergivelse, 1999.

Bolander, Jane, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen og Inge Langhave: Lærebog om indkomstskat, 19. udg., 2021.

Borch, Ole: Rekonstruktion af nødlidende virksomheder – En håndbog, 2001.

Carstensen, Vagn & Thomas Rørdam: Pant, 7. udg., 2002.

Clausen, Nis Jul og Camilla Hørby Jensen: Sikkerhed i fordringer, 9. udg., 2021.

Clausen, Nis Jul, Hans Henrik Edlund og Anders Ørgaard: Købsretten, 9. udg., 2022. – Citeret: Købsretten.

Deuntzer, I.H.: Den danske Skifteret, 1885.

Eyben, Bo von: Forældelse efter forældelsesloven af 2007, 2. udg., 2019.

Eyben, Bo von og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 9. udg., 2019.

Eyben, Bo von, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, 4. udg., 2014.

Eyben, W.E. von: Panterettigheder, 8. udg. ved Henning Skovgaard, 1987.

Gomard, Bernhard: Fogedret, 4. udg., under medvirken af Michael Kistrup, Lars Lindencrone Petersen og John Lundum, 1997.

Gomard, Bernhard: Obligationsret 4. del, 2. udg. ved Torsten Iversen, 2017.

Gomard, Bernhard: Skifteret, 2. udg., 1969.

Side 291

Gomard, Bernhard og Michael Kistrup: Civilprocessen, 8. udg., 2020.

Frøbert, Thomas og Lars Lindencrone Petersen: Opkrævningsloven, 2018. – Citeret: Opkrævningsloven.

Hansen, Allan Borch og Jakob Smith: Skat ved konkurs og akkord mv., 1992.

Hansen, Søren Friis og Jens Valdemar Krenchel: Introduktion til dansk selskabsret 1 – Indledning til selskabsretten, 6. udg., 2020.

Hansen, Søren Friis og Jens Valdemar Krenchel: Dansk selskabsret 2 Kapitalselskaber, 5. udg., 2019.

Hansen, Torben Kuld og Lars Lindencrone Petersen: Gældssanering Model 3.0, 5. udg., 2022. – Citeret: Gældssanering Model 3.0.

Hansen, Torben Kuld og Lars Lindencrone Petersen: Insolvensprocesret, 4. udg., 2020. – Citeret Insolvensprocesret.

Harbou, Niels og Mogens Munch: Konkursloven og tvangsakkordloven, 1962.

Hasselbalch, Ole: Ansættelsesretten, 3. udg., 2002.

Hasselbalch, Ole: Den danske arbejdsret – bind II Ansættelsesretten, 2009.

Heiberg, Henry og Lars Lindencrone Petersen: Virksomhedspant, 2005. – Citeret: Virksomhedspant.

Heiberg, Henry, Lars Lindencrone Petersen og Niels Ørgaard: Tvangsakkord, 4. udg., 1998. – Citeret: Tvangsakkord.

Hein, A.: Tvangsakkord, 1891.

Helkett, C.: Opgørelse af den skattepligtige indkomst, 16. udg. ved Helmer Augustesen, Kjeld Lund-Andersen og Niels Laursen, 1993.

Hellners, Trygve og Mikael Mellqvist: Lagen om företagsrekonstruktion, 1997.

Hindborg, Lilian og Kirsten Nørgaard: Tinglysningsafgiftsloven med kommentarer, 3. udg., 2007.

Huser, Kristian: Gjeldsforhandling og konkurs Bind 1-3, 1987-1992.

Hørlyck, Erik: Interessentskaber og konsortier, 2. udg., 1996.

Illum, Knud: Modregning i konkurs, 1934.

Iversen, Bent: Prioritetsstillinger i fast ejendom, 2. udg., 1988.

Iversen, Bent, Lars Hedegaard Kristensen og Lars Henrik Gam Madsen: Panteret, 5. udg., 2015.

Iversen, Torsten: Entrepriseretten, 2016.

Iversen, Torsten: Obligationsret 3. del, 3. udg., 2018.

Jacobsen, Christen Boye, Peter Sylvest Larsen, Thomas Kjøller og Tine Roed: Bank- og sparekasseloven, 1996.

Jacobsen, Per: Kollektiv arbejdsret, 5. udg., 1994.

Jensen, Gert Drews: Gældssanering, 2. udg., 1998.

Jensen, Kim Sommer: Konkursregulering, 2000.

Jensen, Pia Moltke: Konneksitet – forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret, 2007.

Jespersen, H. Krag: Kaution, 1965.

Kistrup, Michael, Peter Møgelvang-Hansen og Lars Lindencrone Petersen: Fogedsager, 6. udg., 2020 – Citeret: Fogedsager.

Kristensen, Lars Hedegaard: Studier i erhvervsfinansieringsret, 2003.

Kristensen, Lars Hedegaard, Susanne Karstoft og Torsten Iversen: Dansk og international køberet, 6. udg., 2022

Kruse, Anders Vinding: Erstatningsretten, 5. udg. under medvirken af Jens Møller, 1989.

Kæstel, R.: Bankjura, 4. udg., 1981.

Side 292

Langsted, Lars Bo og Peter Helbo Langsted: Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten, 8. udg., 2020.

Lassen, Jul.: Obligationsretten, Almindelig Del, 3. udg., 1917-1920.

Lauridsen, Lise og Sandro Ratkovic: Virksomhedsoverdragelsesloven, 6. udg., 2020.

Lauritzen, Bo: Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør, 2. udg., 2007.

Madsen, Lars Henrik Gam: Modregning med uklare krav, 2009.

Mortensen, Peter: Digital tinglysning – rettigheder over fast ejendom, 4. udg., 2007.

Munch, Mogens: Tillæg til konkursloven, 1972.

Munch-Petersen, Erwin: Konkurssurrogater, 1932.

Munch-Petersen, Erwin: Overdragelser til Fyldestgørelse, 1935.

Munch-Petersen, Erwin: Skifteretten, 1956.

Møgelvang-Hansen, Peter og Jakob Juul-Sandberg: Kreditorforfølgning – materiel foged- og konkursret, 9. udg., 2022.

Nielsen, Ruth: Europæisk arbejdsret, 2003.

Theilgaard, Søren, Aqbal Amiri og Theis Jacobsen: Købeloven med kommentarer, 4. udg., 2017.

Paulsen, Jens: Insolvensret, 2010.

Pedersen, Hans Viggo Godsk: Ejerpantebreve og skadesløsbreve, 1990.

Pedersen, Hans Viggo Godsk: Kaution, 11. udg., 2016.

Pedersen, Hans Viggo Godsk og Anders Ørgaard: Almindelig kontraktret, 6. udg., 2020. – Citeret: Almindelig kontraktret.

Pedersen, Jan: Skatte- og afgiftsstrafferet, 4. udg., 2019.

Pedersen, Jan, Malene Kerzel, Jane Ferniss og Claus Hedegaard Eriksen: Skatteretten 1, 9. udg., 2021.

Pedersen, Jan, Malene Kerzel, Jane Ferniss og Claus Hedegaard Eriksen: Skatteretten 2, 9. udg., 2021.

Persson, Annina H. & Marie Tuula: Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger?, 2000.

Petersen, Lars Lindencrone og Erik Werlauff: Dansk retspleje, 8. udg., 2020. – Citeret: Dansk retspleje.

Petersen, Lars Lindencrone og Anders Ørgaard: Konkursloven med kommentarer, 15. udg., 2022. – Citeret: Konkursloven.

Petersen, Lars Lindencrone og Niels Ørgaard: Betalingsstandsningsret, 3. udg., 1998. – Citeret: Betalingsstandsningsret.

Ravnkilde, Jens: Betalingskorrektioner, 2001.

Schaumburg-Müller, Peer: Kapitalselskaber, 9. udg., 2020.

Schaumburg-Müller, Peer og Bo Lauritzen: Lønmodtagernes Garantifond, 5. udg., 2021.

Schaumburg-Müller, Peer & Erik Werlauff: Kreditretten, 7. udg., 2021.

Seidenfaden, Poul Ole, Søren Vilhelmsen og Claus Zacho: Skattekontrolloven, 2000.

Sofsrud, Thorbjørn: Bestyrelsens beslutning og ansvar, 1999.

Söderlund, Jenny: Konkursrätten (Uppsala), 2009.

Steffensen, Henrik, Kim Tang Lassen, Lykke Skjødt og Jan-Christian Nilsen: Kommentarer til årsregnskabsloven, 8. udg., 2020.

Taksøe-Jensen, Finn: Personretten, 1981.

Thomsen, Hans Helge Beck: Brugspanteret, 2015.

Thomsen, Hans Helge Beck og Claus Rohde: Kaution og tredjemandspant samt andre solidariske skyldforhold, 4. udg., 2017.

Ussing, Henry: Kaution, 1928.

Side 293

Ussing, Henry: Obligationsretten Almindelig Del, 4. udg. ved A. Vinding Kruse, 1961.

Walin, Gösta og Torkel Gregow: Ackordslagen m.m. med kommentarer, 1972.

Werlauff, Erik: Generalforsamling og beslutning, 1983.

Werlauff, Erik: Rekonstruktion, 1992.

Werlauff, Erik: SE-Selskabet – det europæiske aktieselskab, 2002.

Werlauff, Erik: Selskabsskatteret 2019/2020, 21. udg., 2019.

Werlauff, Erik: Udlicitering & medarbejdere, 4. udg., 2006.

Ørgaard, Anders: Eksekutionsret, 3. udg., 2020 – Citeret: Ekskutionsret.

Ørgaard, Anders: Konkursret, 12. udg., 2018 – Citeret: Konkursret.

Ørgaard, Anders: Sikkerhed i løsøre, 10. udg., 2020 – Citeret: Sikkerhed i løsøre.

Ørgaard, Niels (red.): Artikler om konkurs og tvangsakkord, 1984.

Ørgaard, Niels: Betalingsstandsning, 1979.

Ørgaard, Niels: Betalingsstandsningsreformen af 1984, 1984.

Ørgaard, Niels: Udtalelse om konkurs og betalingsstandsning, 1992.

Side 294

  • Luk
  • Udvid