Gratis adgang

Emneindeks

48-timers reglen 198

A

AAAS 303

AC 234

Académie Royale des Sciences 26

Akademie der Wissenschaft 26

Akademikeroverenskomsten 185

Akademisk frihed 15

American Association for the Advancement of Science 303

American Association of University Professors 28

Ansvarlig forskningspraksis 271

Ansvarlighed 263

Ansættelsesforhold 267, 277

Ansættelsesområde 207

Antifundamentalisme 30

Anvendt forskning 27, 280

Arbejdsmiljøretten 181

Arbejdspligt 178, 206

Arbejdstidsnorm 188

Arkitektskolen 52

Arkitektskolen Aarhus 14

Armslængde 263

ASE-dommen 200

AU 221, 251

B

Baggrundsviden 261

Bayh-Dole Act 257, 276

Bearbejdelse 161

Berlin Declaration 152

Berlingske 230

Bestillingsopgave 211

BFI-systemet 153, 156

Bibeskæftigelse 202

Bibliometriske system 156

Bonn Declaration 45

Brugsmodelbeskyttelse 269

Burkarapport 240

C

Censur 17, 26, 41, 42, 285

Censurforbud 41, 112 f.

Certificering 228

Chefgruppe 223

cOalition S 152

D

DA og LO’s hovedaftale 180

Dandy-sagen 256, 258, 271

Danish Center for Environment and Energy 225

Dansk Institut for Internationale Studier 217

Dansk Institut for Menneskerettigheder 217

Danske Universiteter 15

Data Governace Act 274

Data management 163

Database 162

Dataejerskab 163

Dataopbevaring 163

Dataadgang 163

Dataadministration 163

DCE 240, 241

Debatbøger 156

Decorum 58

DEFF 152

Dekorum 59

Den Danske Kodeks for Integritet i Forskning 234, 263, 272

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 256, 289

Den Frie Forskningsfond 36

Den gode bestilling 225

Side 327

Designret 161

Det Kongelige Danske Kunstakademi 14

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 26

Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø 217

Dialog 280

DIIS 52

DM 234

DMU 230

Dobbeltmundkurvskontrakt 231

Double dipping 157

DTU 221, 236, 251

Dual-use science 286

Dual-use videnskab 300, 301, 302

E

Ejerskab 281

Ejerskab til forskningsdata 157

Ejerskabsbaseret model 282

Eksklusivitet 280

Eksterne midler 270

Elsevier 152

Emnefrihed 61

Emnevalg 248

EMRK 260, 289

Entreprenante universitet 255

Epistemisk »pull« 284

Erhvervsakademi 181

Erhvervsakademier 54

Erhvervsministeriet 221

Erhvervsmæssig udnyttelse 278

Erhvervs-ph.d.-ordning 172

Erhvervs-ph.d.-samarbejde 172

Erhvervssamarbejde 168

Erklæringen om oprindelige folks rettigheder 298

Etiske komiteer 272

EU’s Charter om grundlæggende rettigheder 45, 301

F

FAIR 258

Faktiske arbejdstid

 •  registreringspligt 197

Feedback loops 280

Fejl 269

Filmoptagelse 160, 162

Finansieringsform 35

FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder 288

FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder 288

FN’s Verdenserklæring 286

Folketinget 237

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 230

Folketingets Ombudsmand 233, 238

Fonde 270

Forbudsret 159

Forgrundsviden 119, 142, 173, 261, 282

Forhåndscensur 41

Formel ytringshed 40

Forretningshemmelighed 261

Forretningsmodel 280

Forskerfællesskab 20

Forskerpatentloven 257, 269, 277 ff.

Forskningsdata 157, 259, 265, 266, 269

Forskningsetik 273

Forskningsetisk norm 273

Forskningsfrihed

 •  individuel 18, 249, 250
 •  institutionel 19, 248
 •  kollegial 251
 •  kollektiv 20

Forskningsfrihed, defineret 13, 15

Forskningsinfrastruktur 281

Forskningsledelse 203

Forskningsmæssig interesse 265, 266

Forskningspublikation 277

Forskningsresultat 259, 269

Forskningstilsyn 194

Forskningsundtagelse 281

Fortrolighed 225, 258, 265, 282

Fortrolighedsklausul 264, 283

Forvaltningsloven 232, 233, 241, 270, 272

Forventningsafstemning 263

Fotografi 160, 162

Fremgangsmåde 63

Frihed

 •  negativ 23, 29
 •  positiv 23

Funktionærloven 243

Side 328

Fysisk råderet 159

Fysiske ting 159, 161

Fællesskab 275

G

Gearing 221

Gennemsigtighed 282

Geologiske prøver 159

GEUS 52, 217

Governance 263, 284

Governance-struktur 280, 281

Grundforskning 27, 280

Grundloven 40

Grundlæggende teknologi 281

Gylden Open Access 157

Gyllegate 221 f., 231

H

Habilitet 273

Habilitetsproblem 272

Helsinkideklarationen 32

Hemmeligholdelse 114 ff., 121, 134 ff., 142 f., 231, 240, 261, 262, 265, 269, 270, 283

Horizon 2020 153

Hospitaler 55

Hovedaftalen 180, 243

Humboldt-universitetet 26

I

Ideelle interesser 294

Ideelle rettigheder 294, 295

Ikke-eksklusiv licens 279

Immaterialretlig 268

Immateriel kulturarv 295

Imprimatur 42, 64

Index Librorum Prohibitorum 25

Individuel forskningsfrihed 58

Indsamlede planter 159

Indtægtsdækket virksomhed 222, 265, 266, 268, 270, 283

Information 227

Informationsfrihedsbeskyttelse 267

Injurie 41

Institut for Menneskerettigheder 13, 51, 290

Instruktionsbeføjelse 180, 211 f.

Integritet 255, 269

Intellectual property 292

Intellektuel ejendomsrettighed 159

Intellektuel rettighed 234

Interdisciplinær 275

Interessekonflikt 60, 132, 134, 147, 263, 265, 270 ff., 283

Interessetimer 183

Internettet 149

IP-rettigheder 259, 292

J

Johan Schlüter-udvalg 169

Joint problem space 275

Justitia 288

K

Kammeradvokaten 233

Klima, energi- og forsyningsministeriet 221

Know-how 261

Kodeks for forskningsintegritet 272

Kodeks for integritet i forskningen 234, 263

Kollaboration 275

Kollaborativt samspil 275

Kollektiv aftale 189

Kollektive forskningsfrihed 58

Kommerciel udnyttelse 279

Komplekst problem 280

Konfidentiel information 261

Konkurrence 275

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 266

Konkurrence- og udbudsretlige regler 258

Konkurrenceudsættelse 220, 242, 244

Kooperation 275, 276, 279

Kooperativ proces 275

Kreativitet 149, 160

Krydsfinansiering 245

KU 221, 239, 251

Kulturelle rettigheder 293

Kunstakademiet 52

Kvalitetsmangel 269

Københavns Universitet

 •  vedtægter 50

Københavns Universitets guide til interessekonflikter 271

Side 329

L

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 225, 226

League of European Research Universities 16

Ledelsesgruppe 222

Ledelsesret 42, 81, 103, 177, 180, 188 ff.

 •  institutleder 192

Lernfreiheit 26, 27

LERU 45

Licensere 281

Licensering 279

Licenseringsmodel 281

Ligebehandlingsprincippet 190

Lokal arbejdstidsaftale 189

Lokalaftale 177

Loyalitetspligt 214

Lydighedspligt 210

Lydoptagelse 160, 162

Lysenko-affæren 25

M

Magna Charta Universitatum 46, 50

Manhattan-projektet 31

Manuskript 269

Materiel interesse 292, 294

Medejerskab 271

Meningsfrihed 30

Menneskerettighederne 286

Merarbejde 181

Metodefrihed 62, 212

Metodevalg 211

MFVM 236

Miljø- og Fødevareministeriet 221, 232

Miljøstyrelsen 234

Modelaftale 260, 262, 264, 284

Moral rights 294, 298

Mundkurvsklausul 64

Mundkurvskontrakt 246

MUS 192

MVFM 244

Myndighedsbetjening 49, 65, 135, 168, 211, 217

 •  forskningsfrihed 251

N

Named persons 272

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 226

Nationalt Center for Miljø og Energi 240

Negativ ytringsfrihed 267

Norsk retstilstand 209

Nürnberg Kodex 32

O

Offentliggørelse 265, 266, 278

Offentliggørelse af forskningsdata 258

Offentlighed i forvaltningen 258

Offentlighedsloven 241, 269

Ombudsmanden 239

Open Access 151 ff.

Open access policies 259, 283

Open Access-udvalget 152

Open Data Directive 258, 274, 284

Open innovation 282

Open science 259, 282, 284

Open source 282

Open source-licensering 280

Opfindelse 163, 172

Opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, lov om 256

Opfindelser ved offentlige institutioner, lov om 257

Opfindelseshøjde 278

Ophavsret 149, 228, 235, 292, 293

Ophavsretlig 267

Ophavsretsloven 149 ff.

Opsigelse

 •  lokal aftale 189

Optagelser fra plejehjem 42

Organisering og ledelse 248

Overdrage 281

Overdragelse af rettighed 268

Overhead 222

P

Patent 257, 293

Patent pools 281

Patentansøgning 278

Patentbeskyttelse 269

Patentere 276

Patentering 270, 283

Patentret 292

Patentrettighed 276

Personale Administrative Vejledning 186

Persondata 259

Side 330

Personlig interessekonflikt 271

Plan S 152

Politisk »push« 284

Populærvidenskabelige værker 156

Praksisudvalg 211, 272

Primært materiale 157

Principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning 260, 262

Procesredskab 280

Processuel frihed 61

Produktivitet 197

Professionshøjskole 181

Professorprivilegium 277

Proportionalitetsprincip 273

Public Sector Information 258

Publicering 265, 270, 271

Publiceringsfrihed 64, 235, 249, 267

Publiceringspligt 65

Publikationsfrihed 283

Publikationspres 156

R

Rammeaftale 217, 220, 243

Recombinant DNA 279

Regioner 55

Rektorkollegiet 219

Rekvireret forskning 261

RELX 152

Residualeffekt 184

Resultatfrihed 63

Retsstandarder 58

Retten til offentliggørelse 262

Retten til videnskaben 287, 291

Rettighedsoverdragelse 268

Rigsrevisionen 220, 244

Royal Society of London 26

S

Saglighed 273

Sagsbehandlingsregler 189

Samarbejdsaftale 257, 260

Samejerskab 281

Samfinansiering 258

Samfundshensyn 270

Sammenstilling 160, 162

Sandhedspligt 58

Schlüterudvalget 169, 260, 264

Schlüterudvalgets modelaftaler 260, 263, 270, 281, 282

Science diplomacy 303

SDU 221

Sektorforskningsinstitut 218

Selvcensur 61

Selvstyre

 •  kollegialt 22

Spin-out 271

Spin-out virksomhed 276, 283

Standardaftale 261, 262, 264

Statens Seruminstitut 217

Statsstøtte 258

Stillingsbeskrivelse 206

Stillingsstruktur 181

Stiltiende aftale 172

Styrelsen for Forskning og Uddannelse 239

Sundheds- og ældreministeriet 221

Svineplakatdommen 42

Syddansk Universitet

 •  vedtæger 50

Sygehuse 55

Systematisk sammenstilling 160

Syv år for PET 42

T

Tankefrihed 30

Tavshed

 •  ubetinget 231

Tavshedspligt 58, 60, 72, 81, 113 f., 131 f., 143 f., 171, 231, 233, 234, 241, 249, 262, 264, 270, 282

Tech Tranfer-kontoret 264

Tech-trans 276

Tech-transfer 261

Teknologi og innovation, lov om 257

Teknologioverførsel 269, 279

Teknologioverførsel, lov om 257

Tenure 18, 242

Tenure-track 178

The Association of American Colleges and Universities 28

Tidsregistreringssystem 181

Tjenstligt merarbejde 186

Transaktionsomkostning 281, 282

Transdisciplinær 275

Transparens 263, 284

Side 331

Transport- og bygningsmisteriet 221

Trykkefriheden 285

Tvivlsom forskningspraksis 60, 104, 117, 271

U

Uafhængighed 255

UBVA 154, 156, 158, 165, 167, 174, 232

Uddannelses- og forskningsministeriet 245

Udnyttelsesfrihed 61

Udsættelse af publicering 269

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) 149, 232

Udviklingskontrakt 204

Undervisning 268

UNESCO 16, 45, 287, 302

Universiteternes sædvanlige virksomhed 268

Universitetsloven 13, 14, 46, 218, 233, 238, 256, 257, 264, 265, 278

Universitetspatent 279

Universitetsprivilegium 277

Uredelighedsloven 32, 271

Uvildighed 263

V

Vederlag 277, 278, 279

Vedtægt

 •  universitet 49

Verdenserklæringen 286, 296

Videnoverførsel 275

Videnskabelig frihed 16

Videnskabelig redelighed 58

Videnskabelig uredelighed 259, 272

Videnskabens etos 23

Videnskabsdiplomati 303

Videnskabsetikken 271

Videnskabsetisk 260

Videnskabsetiske komitéer 32

Videnskabsministeriet 219

Videnøkonomi 254

VIVE 53

Værker 149, 160, 162

W

Whistleblowerordning 272

WHO 297

Wienerkredsen 25

WIPO 297

World Intellectual Property Organization 292

Y

Ydelsesaftale 220

Ytrings- og informationsfrihed 233

Ytringsfrihed 30, 40, 231, 262, 267, 270

Æ

Ærekrænkelse 41

Ærlighed 263

Ø

Økonomisk interessekonflikt 271

Økonomisk vinding 271

Å

Åben samarbejdsform 282

Åbenhed 280

Aalborg Universitet

 •  vedtægter 51

Åndelige ejendomsret 228

Aarhus Universitet 232, 256

 •  vedtægter 50

Årsnorm 181

AAU 221, 251

Side 332

 • Luk
 • Udvid