Stikordsregister

 •  

1

 •  15/60 værdier 231

A

 •  Adgang til data 235
 •  Administrative forskrifter 221
 •  Administrative forskrifter og bekendtgørelser 64
 •  Afhandling
 •  afgrænsning 32
 •  dansk udgangspunkt 37
 •  eksisterende forskning 38
 •  formål 28
 •  forskningsspørgsmål 29
 •  målgruppe 29
 •  Afhandlingens struktur 53
 •  Anonymisering 34
 •  Anstaltsanordninger 219
 •  Ansvarlighedsprincippet 323
 •  Artikel 29-gruppen 299

B

 •  Balanceafregning 232
 •  Balanceansvarlig 45, 234
 •  Behandling af personoplysninger 297
 •  Behandlingsgrundlag 168
 •  Bekendtgørelse nr. 783 af 29. juni 2011 om måling af elektricitet i slutforbruget 210
 •  Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere Se Målerbekendtgørelsen
 •  Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget Se Målerbekendtgørelsen
 •  Berettigede parter 186
 •  Beskyttelse af personoplysninger 201, 243, 251, 268, 282, 285, 290, 292, 293, 301, 318, 337
 •  Borgerenergifællesskab 46, 179
 •  Brundtland-rapporten 131

C

 •  Center for Cybersikkerhed 34
 •  Centrale aktører 47
 •  Chartret 336
 •  almen interesse 286
 •  forklarende rapport 253, 258, 269, 271
 •  indgreb i rettigheder 273, 278, 279, 281, 286, 337
 •  legalitetsprincippet 275, 276
 •  mål af almen interesse 279
 •  nødvendighed 281, 285
 •  personoplysninger, behandlingsbetingelser 271
 •  praksis fra EMD 256
 •  proportionalitet 281, 282, 285, 287
 •  rettighedens væsentligste indhold 286
 •  vedtage retsakter 275
 •  væsentligste indhold 278
 •  Chartret og databeskyttelsesforordningen 269
 •  Chartret og EMRK 255
 •  Chartret om grundlæggende rettigheder 252
 •  Chartrets anvendelsesområde 254
 •  Chartrets artikel 7 262
 •  Chartrets artikel 8 268, 290, 308
 •  Chartrets baggrund 252
 •  CNIL 304
 •  Cost-benefit-analyse 208
 •  Side 373
 •  CPR-loven 23, 116, 237
 •  Cybersikkerhed i energisektoren 34

D

 •  Dansk Energi 196
 •  Databehandleraftaler 34
 •  Databeskyttelse 208
 •  Databeskyttelse gennem design og standardindstillinger 34, 321
 •  Databeskyttelsesforordningen 289, 290
 •  ansvarlighedsprincippet 323, 325
 •  behandlingsgrundlag 297, 301
 •  behandlingsprincipper 306
 •  dataminimering 311, 314, 315
 •  formål 291, 292, 293
 •  formålsbegrænsning 307, 310, 326, 351
 •  gennem design og standardindstillinger 321
 •  gennemsigtighedsprincippet 318, 319, 320, 323, 326
 •  konsekvensanalyse 325
 •  kontrakt 301
 •  nødvendighed 302, 303
 •  opbevaringsbegrænsning 312
 •  oprindelige formål 308
 •  proportionalitet 311, 326
 •  proportionalitetsprincippet 316
 •  samtykke 300, 305
 •  Databeskyttelsesretlige principper 212
 •  Dataforvaltning 236
 •  DataHub 143, 197, 199, 207, 214, 217, 218, 230, 234, 242, 279, 283, 311, 340, 346
 •  Dataminimering 168, 199, 212, 312
 •  Datastilsynets høringssvar 2018 212
 •  Datatilsynet 339
 •  Datatilsynets høringssvar 284, 285, 339
 •  Datatilsynets høringssvar 2012 198, 208, 232
 •  Datatilsynets høringssvar 2013 211, 212
 •  Dataansvarlige 236
 •  Definition af personoplysninger 104
 •  Delt kompetence 148
 •  Den europæiske grønne pagt 135
 •  Det Energipolitiske Udvalg 196
 •  Det Europæiske Databeskyttelsesråd 74
 •  Det indre datamarked 296
 •  DSO 48
 •  Dyneløfter-sager 116

E

 •  EDPB 321
 •  EDPS 198, 211, 233, 284, 322, 339
 •  EDPS udtalelse fra 2012 171
 •  El-allergi 237
 •  Elbiler 25
 •  Elektricitet som en vare 156
 •  Elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS) 237
 •  Elforbruger 52, 53
 •  Elforsyningsloven 136
 •  § 20, stk. 2 200
 •  § 28 216, 218, 220
 •  § 31, stk. 1 216
 •  § 31, stk. 2 228
 •  anvendelsesområde 136
 •  elmarkedsdirektivet 1996 143
 •  engrosmodellen 196
 •  fjernaflæste elmålere, formål 202
 •  fjernaflæste elmålere, hjemmel 194, 201, 202, 205
 •  fjernaflæste målere 200
 •  forarbejder 199
 •  forbrugerbeskyttelse, hensynet til 142
 •  forelæggelse for et udvalg 204
 •  formål 137, 138, 213, 332
 •  forskrifter 219, Se også Forskrifter
 •  forsyningssikkerhed 139
 •  forsyningssikkerhed, hensynet til 139
 •  historisk 136
 •  høringsnotat 206
 •  lovforslag 197, 211
 •  miljø, hensynet til 141
 •  målerbekendtgørelsen Se Målerbekendtgørelsen
 •  samfundsøkonomi, hensynet til 140
 •  samfundsøkonomisk analyse 207
 •  Side 374
 •  samspil med elmarkedsdirektiverne 143
 •  Elhandelsvirksomheder 45, 50, 234
 •  Elkunde 52
 •  Elleverandør 50, 51
 •  Elmarkedsdirektivet 145, 291
 •  artikel 19 180
 •  artikel 24 187
 •  Elmarkedsdirektivet fra 1996 158
 •  Elmarkedsdirektivet fra 2003 158
 •  Elmarkedsdirektivet fra 2009 159, 173, 179
 •  cost-benefit-analyse 164
 •  fortolkningsmeddelelse 162
 •  henstillingen fra 2012 169
 •  intelligente målersystemer, baggrund 160
 •  intelligente målersystemer, formål 161
 •  intelligente målersystemer, valgfrihed/pligt? 163
 •  kommissionsmeddelelse fra 2011 166
 •  Smart Grids task force expert group 2 167
 •  udtalelse fra EDPS 170
 •  Elmarkedsdirektivet fra 2019 174
 •  artikel 19 182
 •  artikel 20 182
 •  Baggrund 175
 •  behandling af måleroplysninger 185
 •  dataforvaltning 186
 •  forbrugerinddragelse 180
 •  formål 176, 178
 •  formålet med intelligente målersystemer 181
 •  forslag til nyt direktiv 165
 •  funktionalitetskrav, bilag II 183
 •  funktionalitetskrav, intelligente målere 182
 •  henstillingen fra 2012 183
 •  implementering 188
 •  intelligente målersystemer 182
 •  ret til intelligent målersystem 184
 •  Elproducenter 45
 •  Elsektoren 44
 •  Elsystemet 44
 •  EMRK 256, 269, 274
 •  artikel 8 42, 168
 •  hjem 265
 •  personoplysninger 263
 •  Eneretsbevilling 48
 •  Energieffektivitet 160, 161, 204, 280, 284
 •  Energieffektivitetsdirektivet 172, 173, 182
 •  Energifattigdom 132
 •  Energiklagenævnet 239
 •  Energinet 37, 49, 199, 213, 223, 225, 233, 284, 336
 •  vilkår for adgang 228, 234
 •  Energinet som retlig aktør 214
 •  Energinets formål 215
 •  Energinets opgaver 215
 •  Energipolitik 150
 •  Energiretten i samspil 344
 •  Energiretten som retsdisciplin 124
 •  Energirettens grundlæggende principper 123, 129, 331
 •  adgang til moderne energitjenester 131
 •  energiretfærdighed 132
 •  forsyningssikkerhed 133
 •  modstandsdygtighed 134
 •  national suverænitet over naturressource 130
 •  TEUF 194, stk. 2 130
 •  øvrige energiretlige principper 135
 •  Energirettens hensyn 21
 •  Energistyrelsens høringsnotat 64, 68, 96, 198, 199, 200, 208, 212
 •  Energiunion 33, 40, 134, 150, 191, 332
 •  definition 151, 152
 •  fjernaflæste elmålere 155
 •  forbrugere 154
 •  formål 153
 •  forordning om forvaltning af energiunionen 153, 155
 •  intelligente målersystemer 155
 •  Engrosmodellen 143, 196, 217, 285, 339
 •  EU’s energipolitik 147
 •  EU’s indre marked for elektricitet 32
 •  Europarådet 292
 •  Side 375
 •  Europæisk energifællesskab 150
 •  Europæisk klimalov 33

F

 •  Fjernaflæste elmålere 149, 279, 283, 322, 333
 •  Artikel 29-gruppen 117
 •  bipersoner 102
 •  definition DK 95
 •  definition EU 93
 •  dispensation 239
 •  fordele 21
 •  formål 241
 •  fritagelse 237
 •  husholdning 333
 •  husstand, flere personer 119
 •  hvilke personoplysninger vises 115
 •  identifikation 117
 •  juridiske personer 102
 •  kablet 238
 •  Kommissionsmeddelelse: Intelligente Forsyningsnet: fra innovation til etablering 99
 •  måleroplysninger 114, 118, 199
 •  person, den registrerede 100
 •  personoplysninger 118, 167
 •  personoplysninger, definition 104
 •  praksis, dispensation 239
 •  privatlivets fred 167
 •  profilering 117
 •  rutiner og vaner 115
 •  tilkobling af eksterne enheder 97
 •  udvikling 2004-2012 195
 •  Fjernaflæste målere 297
 •  Flexafregning 231, 310, 317, 351
 •  FN’s 7. verdensmål 19
 •  FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948 258
 •  FN’s Verdensmål 132
 •  Forbrugerbeskyttelse 159
 •  Forbrugerinddragelse 180
 •  Forelæggelse 205
 •  Formålsbegrænsning 289
 •  Formålsbestemthed 271
 •  Forskrift D1 231, 241, 278, 285, 309, 311, 336, 340
 •  Forskrift D1 om afregningsmåling 230
 •  Forskrifter 213, 220, 222, 298
 •  hjemmel 226
 •  offentliggørelse 222, 225, 228
 •  sanktioner 234
 •  Forskrifternes retlige karakter 214, 219, 226
 •  Forskrifters retskildemæssige værdi 220
 •  Forsyningsknaphed 148
 •  Forsyningssikkerhed 133, 139, 213, 332, 352
 •  Forsyningstilsynet 228, 235
 •  Function creep 351

G

 •  Generaladvokaten 275, 276
 •  Gennemsigtighed 160, 168, 289, 319
 •  Grundlovens § 72 245, 249
 •  Grøn omstilling 345, 351

H

 •  Henstillingen fra 2012 169, 241, 322, 335
 •  EDPS udtalelse 170
 •  Hjem som begreb 266
 •  Holland 42, 168
 •  Husholdningsforbruger 52
 •  Husundersøgelse 246

I

 •  ICO 116
 •  Indre marked for elektricitet 145, 156, 216
 •  formål 157
 •  historik 157
 •  Indre marked for energi 127, 154, 286
 •  Intelligente elnet 90, 98
 •  Intelligente målersystemer 285, Se Fjernaflæste målere
 •  Intelligente net 161
 •  Interoperabilitet 187
 •  IP-adresser 111

J

 •  Justitsministeriets lovkvalitetsvejledning 65
 •  Side 376

K

 •  Kammeradvokaten 228
 •  Klima-, energi- og bygningsudvalget 206
 •  Klima-, energi- og forsyningsudvalget 209
 •  Klimamål 125
 •  Klimapolitik 129, 153
 •  Klimaret 129
 •  Kogespidsen 231
 •  Konkurrence 204
 •  Konkurrenceret 33
 •  Konventionel elmåler 91
 •  Kul- og stålunionen 133, 145
 •  Køkkenapparater 115

L

 •  Lav takst 231
 •  Legalitetsprincippet 222
 •  Leverandør 50
 •  Leverandørskifte 162, 217
 •  Liberaliseret marked 46
 •  Liberalisering 143, 146, 156, 157
 •  Lissabontraktaten 148, 253, 295
 •  Logningsdirektivet 282
 •  Lokaliseringsdata 283, 315
 •  Lovhjemmel 272
 •  Lovkvalitet 277, 286, 298, 320, 337
 •  Lovkvalitetsvejledningen 221, 222
 •  Lovtidende 223, 225

M

 •  Markedets funktion 171, 228, 284, 303, 310, 317, 340
 •  Markedsforskrifter 223, 227
 •  Metodiske valg 55
 •  administrativ praksis 81
 •  administrative forskrifter og bekendtgørelser 64
 •  anvendelse af forarbejder 66
 •  arbejdsgruppeanbefalinger 73
 •  Artikel 29-gruppe 74
 •  beskrivelsesproblematik 59
 •  Chartrets forklarende rapport (explanatory notes) 76
 •  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) 75, 76
 •  Det Europæiske Databeskyttelsesråd 74
 •  elforsyningsloven 62
 •  elforsyningslovens implementering af EU-bestemmelser 63
 •  EMD’s praksis 80
 •  EMRK 80
 •  Energinets forskrifter 65
 •  energipolitisk aftale 63
 •  EU-konform fortolkning 63
 •  EU-retlige forarbejder 71
 •  EU-retsakter fortolkningsmetode 69
 •  forarbejder til bekendtgørelser 68
 •  forholdet til et teknisk område 58
 •  generaladvokatens forslag til afgørelse 79
 •  henstillinger fra 2012 73
 •  høringsnotater (bekendtgørelser) 64
 •  kommissionens henstillinger 72
 •  kommissionens meddelelser 72
 •  litteratur, retsvidenskabelig 82
 •  litteratur, teknisk 84
 •  målerbekendtgørelsen 64
 •  OECD 74
 •  Præambelbetragtninger 69
 •  retsakter fra EU 68
 •  retskilder 57
 •  retskilder (danske) 60
 •  retspolitik 86
 •  retspraksis 77
 •  soft law 72
 •  soft law og EU-Domstolen 73
 •  sprogversioner for EU’s retsakter 70
 •  standarder 72
 •  teleologisk fortolkning 69
 •  Miljøret 34, 129, 141
 •  Minimumharmonisering 177
 •  Monopol 44
 •  Måleransvarlig 298
 •  Målerbekendtgørelsen 96, 209, 234, 237, 241, 309
 •  pålagt 210
 •  Målerforskrifter 227, 230
 •  Side 377
 •  Måleroplysninger 89, 218, 261, 279, 285, 309, 333
 •  effektivisere udveksling af målerdata 22
 •  eksempler på anvendelse 22
 •  kommercielle aktører 25
 •  offentlig overvågning 24
 •  offentlige myndigheders interesse 23
 •  samkøring af registre 23
 •  samtykke 25
 •  Målerregistreringer 298, 317, 346

N

 •  Netvirksomhed 45, 47, 140
 •  Netvirksomhedernes opgaver 216
 •  NIMBYism 128
 •  Nødvendighed 199, 212

O

 •  OECD 292
 •  Offentlighed 260

P

 •  Parisaftalen 33, 126, 151, 154, 177
 •  Passagerlisteoplysninger 277, 281
 •  Passageroplysninger 339
 •  Person, den registrerede 100
 •  Persondatadirektivet 111, 293
 •  Persondatapolitikker fra tre netvirksomheder 119
 •  Personoplysninger 89, 264, 268, 294
 •  retspraksis 108
 •  Personoplysninger i traktatgrundlaget 290
 •  Personoplysninger og privatliv 261
 •  Perspektivering 343
 •  Privacy by default 34
 •  Privacy by design 34
 •  Privathed 259
 •  Privatliv 168, 201, 208
 •  Privatlivets fred 183, 243, 263, 294, 301, 335, 336, 345
 •  Privatlivsbegrebet 257, 259, 264, 336, 337
 •  Privatsfæren 260, 262, 336, 349
 •  Proportionalitet 199, 212, 289
 •  Proportionalitetsprincippet 287
 •  Pseudonymiserede og anonymiserede oplysninger 106
 •  Pseudonymisering 34
 •  Påbud 200

R

 •  Ransagning 247
 •  Ren Energi-pakken 151, 155, 174
 •  formål 175
 •  Respekt for privatliv 251, 262, 263, 270, 285
 •  Respekt for sit hjem 265
 •  Ret til en intelligent måler 184
 •  Retsdogmatisk metode 56
 •  Retskildebilledet 60
 •  Retspluralisme 35
 •  Retten til privatliv 282

S

 •  Samfundsøkonomisk 203
 •  Samtykke 272
 •  Sikkerhedsstyrelsen 224
 •  Skabelonafregnet 230
 •  Slutkunde 52, 53
 •  Smart energy systems 98
 •  Smart Grids 40, 98, 203, 335, 346
 •  Smart Grids Task Force Expert Group 2 167
 •  Smart home 26
 •  Soft-law 171
 •  Solidaritetsforpligtelse 148
 •  State of the art 38
 •  Systemansvar 215
 •  Systemansvarsbekendtgørelsen 227

T

 •  TEF artikel 3, stk. 1 149
 •  Tekniske forskrifter 223, 224, 226, 227
 •  Tekniske og organisatoriske foranstaltninger 325
 •  Telekommunikation 280
 •  TEUF
 •  artikel 16 290
 •  artikel 194 147, 153, 280, 332
 •  Side 378
 •  Tidsdifferentierede priser 317, Se også Flexafregning
 •  Timeaflæsning 309
 •  Timeafregnede priser 204
 •  Timeafregning 195, 197, 198
 •  Timebaseret 203
 •  Timeregistrering 198, 213, 283, 284, 303, 316, 340
 •  Timeværdier 233, 234, 241
 •  Transmissionsnettet 45
 •  Transmissionsvirksomhed 49
 •  TSO 49

U

 •  Udifferentieret lagring 283, 317
 •  Udifferentieret logning 340
 •  Udrulning 162, 200

V

 •  Vedligeholdelse 171
 •  Vedvarende energi 179
 •  Vækstplan DK 200
 •  Værdighed 257, 258

Y

 •  Ytringsfrihed 280, 282

Å

 •  Ånd af solidaritet 147, 153
 •  Side 379
 • Luk
 • Udvid

Retlige rammer for fjernaflæste elmålere (1. udg.)

– balancen mellem fællesskabet og individet