Kildeliste

Dansk lovgivning

Lov nr. 169 af 5. juni 1953 om Danmarks Riges Grundlov [Grundloven].

Lov nr. 965 af 26. juni 2020 om klima. [Klimaloven].

Lov nr. 2605 af 28. december 2021 om ændring af lov om elforsyning og forskellige andre love.

Lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 af lov om elforsyning [Elforsyningsloven].

Lovbekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2020 af lov om Energinet [Lov om Energinet].

Lovbekendtgørelse nr. 1098 af 10. august 2016 om udgivelsen af en Lovtidende [Lovtidendeloven].

Lovbekendtgørelse nr. 1297 af 3. september 2020 om Det Centrale Personregister, som ændret ved lov nr. 1834 af 8. december 2020 [CPR-loven].

Bekendtgørelse nr. 11 af 7. januar 2011 om identifikation og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur på energiområdet og vurdering af behovet for bedre beskyttelse (EPCIP-direktivet) [Bekendtgørelse om kritisk infrastruktur på energiområdet].

Bekendtgørelse nr. 75 af 25. januar 2019 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget [Målerbekendtgørelsen].

Bekendtgørelse nr. 1358 af 3. december 2013 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget som ændret ved bekendtgørelse 1634 af 18. december 2017 om ændring af bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget [Målerbekendtgørelsen (bek. 1358/2013)].

Bekendtgørelse nr. 2245 af 29. december 2020 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. [Systemansvarsbekendtgørelsen].

Bekendtgørelse nr. 2248 af 29. december 2020 om indtægtsrammer for netvirksomheder [Indtægtsrammebekendtgørelsen].

Forskrift D1: Afregningsmåling og afregningsgrundlag, af 28. januar 2021 [Forskrift D1: Afregningsmåling og afregningsgrundlag].

Forskrift I: Stamdata, af 28. januar 2021 [Forskrift I: Stamdata].

EU og international lovgivning

Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder (2016/C 202/02) [Chartret].

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger [Persondatadirektivet 95/46/EF].

Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om Side 353 fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF [Databeskyttelsesforordningen].

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om fælles regler for det indre marked for elektricitet.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet [Elmarkedsdirektivet 2009/72/EF].

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF – som senest ændret ved direktiv (EU) 2019/944 af 5. juni 2019 [Energieffektivitetsdirektivet 2012/27/EU med senere ændringer].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2002 af 11. december 2018 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/944 af 5. juni 2019 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ændring af direktiv 2012/27/EU [Elmarkedsdirektivet 2019/944/EU] 2019.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen [Forordning om forvaltning af energiunionen].

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) [Elmarkedsforordningen 2019/943/EU] 2019.

Convention 108 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data [Konvention 108] 28. januar 1981.

FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne 10. december 1948.

Kommissionens henstilling af 9. marts 2012 om forberedelserne af indførelsen af intelligente målersystemer (2012/148/EU) [Kommissionens henstilling om intelligente målersystemer (2012/148/EU)].

Modernised Convention 108 for the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data [Konvention 108+] 2018.

Parisaftalen, vedtaget på FN’s klimakonference i Paris (COP21) i Paris 12. december 2015, ikrafttrådt 4. november 2016 [Parisaftalen, COP21].

Rådets direktiv 2008/114/EF af 8. december 2008 om indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den bedre [EPCIP-direktivet].

Traktaten om Den Europæiske Union [TEU].

Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsområde [TEUF].

Danske domme og administrative afgørelser

Datatilsynets j.nr. 2018-31-0070 TDC A/S, afgørelse af 11. februar 2019 [Datatilsynet: TDC-sagen].

Energiklagenævnet: Afslag på anmoding om opsættende virkning vedr. sag om afslag om dispensation fra krav om opsætning af fjernaflæst elmåler, j.nr. 20/11083, 18. januar 2021 [Energiklagenævnet: Afslag på anmoding om opsættende virkning vedr. sag om afslag om dispensation fra krav om opsætning af fjernaflæst elmåler], 2021.

Side 354

Energiklagenævnet: Ravdex A/S og FynsNet a.m.b.a. mod Energistyrelsen, j.nr. 1011-14-106-58, afgørelse af 31. marts 2015 [Energiklagenævnet: Ravdex A/S og FynsNet a.m.b.a.].

Energiklagenævnet: Stadfæstelse af Energistyrelsens afslag om dispensation fra krav om opsætning af fjernaflæst elmåler, j.nr. 20/04185, 22. december 2020 [Energiklagenævnet: Stadfæstelse af Energistyrelsens afslag om dispensation fra krav om opsætning af fjernaflæst elmåler], 2020.

Energiklagenævnet: Stadfæstelse af Energitilsynets afslag på at realitetsbehandle klage om installation af fjernaflæst måler som følge af manglende begrundet mistanke om ulovligt forhold, J.nr 1011-11-18-17, 5. september 2011 [Energiklagenævnet: Stadfæstelse af Energitilsynets afslag på at realitetsbehandle klage om installation af fjernaflæst måler som følge af manglende begrundet mistanke om ulovligt forhold, J.nr 1011-11-18-17, 5. september 2011].

U 2020.3019 ØLK Ikke grundlag for at frigøre person fra forpligtelsen til at få installeret en fjernaflæst elmåler. Endvidere spørgsmål om det EU-retlige forsigtighedsprincip og præjudiciel forelæggelse. [U 2020.3019 ØLK], Østre Landsret.

Vestre landsret: B-1221-02 Ikke bevist at mand havde anden bopælsadresse end det oplyste, X og Y mod Indenrigs- og Sundshedesministeriet (og Hjørring Kommune) dom af 20. maj 2003 [Vestre landsret: Ikke bevist at der var anden bopælsadresse end det oplyste, dom af 20. maj 2003].

EU-Domstolen

C-6/64, COSTA/ENEL, EF-Domstolens dom af 15. juni 1964 [C-6/64, COSTA/ENEL].

Sag 283/81 Srl CILFIT og Lanificio di Gavardo SpA mod Sundhedsministeriet, EF-Domstolens dom af 6. oktober 1982 [Sag 283/81 CILFIT].

Sag 5/88, Wachauf, EF-Domstolens dom af 13. juli 1989 [Sag 5/88, Wachauf].

C-215/88, Casa Fleischhandels-GmbH [C-215/88, Casa Fleischhandels-GmbH].

C-393/92, Gemeente Almelo m.fl. mod Energiebedrijf Ijsselmij NV, EF-Domstolens dom af 27. april 1994 [C-393/92, Gemeente Almelo m.fl. mod Energiebedrijf Ijsselmij NV].

C-309/96, Annibaldi, EF-Domstolens dom af 18. december 1997 [C-309/96, Annibaldi].

C-292/97, Karlsson, EF-Domstolens dom af 13. april 2000 [C-292/97, Karlsson].

C-377/98, Holland mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, EF-Domstolens dom af 9. oktober 2001 [C-377/98, Holland mod Europa-Parlamentet og Rådet].

C-478/99, Kommissionen mod Sverige, EF-Domstolens dom af 7. maj 2002 [C-478/99, Kommissionen mod Sverige].

C-465/00, Öesterreichischer Rundfunk, EF-Domstolens dom af 20. maj 2003 [C-465/00, Öesterreichischer Rundfunk].

C-101/01, Lindqvist, EF-Domstolens dom af 6. november 2003 [C-101/01, Lindqvist].

C-524/06, Heinz Huber mod Bundesrepublik Deutschland, EF-Domstolens dom af 16. december 2008 [C-524/06, Heinz Huber].

C-134/08, Hauptzollamt Bremen, EF-Domstolens dom af 2. april 2009 [C-134/08, Hauptzollamt Bremen].

C-518/07, Kommissionen mod Tyskland, EU-Domstolens dom af 9. marts 2010 [C-518/07, Kommissionen mod Tyskland].

Side 355

Forenede sager C-92/09 og C-93/09, Volker og Markus Scheke, EU-Domstolens dom af 9. november 2010 [Forenede sager C-92/09 og C-93/09, Volker og Markus Scheke].

C-70/10, Scarlet, EU-Domstolens dom af 24. november 2011 [C-70/10, Scarlet].

Forenede sager C-468/10 og C-469/10, ASNEF og FECEMD, EU-Domstolens dom af 24. november 2011 [Forenede sager C-468/10 og C-469/10, ASNEF].

C-461/10, Bonnier, EU-Domstolens dom af 19. april 2012 [C-461/10, Bonnier].

C-617/10, Åkerberg Fransson, EU-Domstolens dom af 26. februar 2013 [C-617/10, Åkerberg Fransson].

C-291/12, Schwarz, EU-Domstolens dom af 17. oktober 2013 [C-291/12, Schwarz].

Forenede sager C-293/12 og C-594/12, Digital Rights Ireland m.fl., EU-Domstolens dom af 8. april 2014 [Forenede sager C-293/12 og C-594/12, Digital Rights Ireland m.fl.].

C-131/12, Google Spain, EU-Domstolens dom af 13. maj 2014 [C-131/12, Google Spain].

Forenede sager C-141/12 og C-372/12, YS mod Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel og Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel mod M og S, EU-Domstolens dom af 17. juli 2014 [Forenede sager C-141/12 og C-372/12, YS].

C-212/13, František Ryneš, EU-Domstolens dom af 11. december 2014 [C-212/13, Ryneš].

C-362/14, Schrems (Schrems I), EU-Domstolens dom af 6. oktober 2015 [C-362/14, Schrems I].

C-419/14, WebMindLicenses, EU-Domstolens dom af 17. december 2015 [C-419/14, WebMindLicenses].

C-547/14, Phillip Morris, EU-Domstolens dom af 4. maj 2016 [C-547/14, Phillip Morris].

C-582/14, Patrick Breyer mod Bundesrepublik Deutschland, EU-Domstolens dom af 19. oktober 2016 [C-582/14, Breyer].

Forenede sager C-203/15 og C-698/15, Tele2 Sverige og Watson, EU-Domstolens dom af 21. december 2016 [Forenede C-203/15 og C-698/15, Tele2 og Watson].

C-632/15, Popescu, EU-Domstolens dom af 26. april 2017 [C-632/15, Popescu].

C‑13/16, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde mod Rīgas pašvaldības SIA »Rīgas satiksme«, EU-Domstolens dom af 4. maj 2017 [C‑13/16, Rīgas].

EU-Domstolens udtalelse 1/15 af 26. juli 2017 (Store Afdeling) vedrørende den planlagte aftale mellem EU og Canada om overførsel af passagerlisteoplysninger [EU-Domstolens udtalelse 1/15 af 26. juli 2017 om passagerlisteoplysninger].

C-73/16, Puškár, EU-Domstolens dom af 27. september 2017 [C-73/16, Puškár].

C-434/16, Peter Nowak mod Data Protection Commissioner, EU-Domstolens dom af 20. december 2017 [C-434/16, Nowak].

C-40/17, Fashion ID GmbH & Co.KG mod Verbraucherzentrale NRW eV, EU-Domstolens dom af 29. juli 2019 [C-40/17, Fashion ID].

C-746/18, H.K., EU-Domstolens dom af 2. marts 2021. [C-746/18, H.K.].

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD)

Silver m.fl. mod Det Forenede Kongerige, dom af 25. marts 1983

Malone mod Det Forenede Kongerige, dom af 2. august 1984

X og Y mod Nederlandene, dom af 26. marts 1985

Leander mod Sverige, dom af 26. marts 1987

Margareta og Roger Andersson mod Sverige, dom af 25. februar 1992

Side 356

Niemietz mod Tyskland, dom af 16. december 1992

López Ostra mod Spanien, dom af 9. december 1994

Buckley mod Storbritannien, dom af 25. september 1996

Guerra m.fl. mod Italien, dom af 19. februar 1998

Botta mod Italien, dom af 24. februar 1998

Amann mod Schweiz, dom af 16. februar 2000

Mikulic mod Kroatien, dom af 7. februar 2002

Peck mod Storbritannien, dom af 28. januar 2003

Van Kück mod Tyskland, dom af 12. juni 2003

Demades mod Tyrkiet, dom af 31. juli 2003

Blecic mod Kroatien, dom af 29. juli 2004

Moreno Gomez mod Spanien, dom af 16. november 2004

Leveau m.fl. mod Frankrig, klagesager, afgørelse 6. september 2005

Khamidov mod Rusland, dom af 15. november 2007

S. og Marper mod Storbritannien, dom af 4. december 2008

Friend m.fl. mod Storbritannien, klagesager, afgørelse af 24. november 2009

Gillan og Quinton mod Det Forenede Kongerige, 12. januar 2010

Chiragov m.fl. vs. Armenien, sag nr. 13216/05, dom af 16. juni 2015

Bagdonavicius m.fl. mod Rusland, dom af 11. oktober 2016

Satakunnan Markkinapörssi Oy og Satamedia Oy mod Finland, dom af 27. juni 2017

Popov mod Rusland, dom af 27. november 2018

Lopez Ribalda m.fl. mod Spanien, dom af 17. oktober 2019

Breyer mod Tyskland, dom af 30. januar 2020

Øvrige domme og afgørelser

CNIL: afgørelse om påbud til EDF og ENGIE om manglende samtykke til indsamling af forbrugsdata og om opbevaringsperioden for forbrugsdata (Linky målere), MED 2019-035 af 31. december 2019 [CNIL: Påbud til EDF og ENGIE vedr. brug af LINKY-måler, af 31. december 2019], CNIL, 2019.

Diverse kilder fra Danmark (lovforslag, betænkninger, rapporter)

Betænkning nr. 66/1953 afgivet af Forfatningskommissionen af 1946, afgivet i 1953 [Forfatningskommissionens betænkning af 1953].

Betænkning nr. 1565/2017: Databeskyttelsesforordningen – og de retlige rammer for dansk lovgivning [Betænkning 1565/2017].

Datatilsynets høringssvar af 10. oktober 2013, j.nr. 2013-122-0338, vedr. høring over bekendtgørelse af fjernaflæste målere [Datatilsynets høringssvar af 10. oktober 2013].

Datatilsynets høringssvar af 16. april 2012, j.nr. 2012-112-0047, vedr. høring over lovforslag om fremme af konkurrencen i elmarkedet mv. [Datatilsynets høringssvar af 16. april 2012].

Datatilsynets høringssvar af 20. november 2018 vedr. ændring af bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutbruget [Datatilsynets høringssvar af 20. november 2018].

Energinet. Introduktion til elmarkedet. 2018. https://energinet.dk/-/media/41F2C6A30A834208B0225DB3132560C7.PDF (senest hentet 27. februar 2022)

Side 357

Energinet. »Roller og opgaver på elmarkedet«. https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Roller-paa-elmarkedet (senest hentet 27. februar 2022).

Energistyrelsen. »Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektorerne«, januar 2019.

Energistyrelsen og Energinet: Samfundsøkonomisk analyse af udrulning af fjernaflæste timeelmålere (sag 12/1549), 2013.

Forsvarets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed. »Trusselsvurdering 2020: Cybertruslen mod Danmark«, juni 2020.

Forsyningstilsynet: Elprisstatistik, 1. kvartal 2021, udgivet 15. april 2021.

Justitsministeriet, Vejledning nr. 9539 af 26. juni 2018 om lovkvalitet [Lovkvalitetsvejledningen].

Kammeradvokaten. »Notat om Energinet.dk’s udstedelse af forskrifter af 23. april 2014 (baggrundsbilag udarbejdet i forbindelse med El-reguleringsudvalgtes rapport om en ny regulering af elsektoren afsluttet i 2014)«, 2014. https://ens.dk/sites/ens.dk/files/El/endk_forskrifter_kammeradvokaten.pdf (senest hentet 27. februar 2022).

Kammeradvokaten. »Regulering af elsektoren – grundlæggende anbefalinger til en ny elforsyningslov (udarbejdet i forbindelse med arbejdet i El-reguleringsudvalget)«, 2014. https://ens.dk/sites/ens.dk/files/El/regulering_af_elsektoren_kammeradvokaten.pdf (senest hentet 27. februar 2022).

Klima- Energi- Og Forsyningsministeriet. »Denmark’s Integrated National Energy and Climate Plan, under the Regulation of The European Parliament And Of The Council on the Governance of the Energy Union and Climate Action, i henhold til forordning 2018/1999/EU«, december 2019.

Lovforslag L180, om ændring af lov om elforsyning m.v. (Gennemførelse af bestemmelser i forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT-forordningen) om beføjelser, sanktioner og offentliggørelse samt udrulning af fjernaflæste elmålere m.v.) fremsat 13. marts 2013 [Lovforslag L180/2013 om udrulning af fjernaflæste målere].

Lovforslag L67 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gennemførelse af elmarkedsdirektivet, ensretning af udløbsdatoer for netbevillinger m.v.), som fremsat 30. oktober 2020 [Lovforslag L67/2020 Gennemførelse af elmarkedsdirektivet].

Diverse kilder fra EU

ACER Market Monitoring Report 2019 – Energy Retail and Consumer Protection, 26, oktober 2020 [ACER Market Monitoring Report 2019].

Artikel 29-gruppen: Data Protection Working Party Opinion 4/2007 on the concept on personal data (WP 136/2007) [WP 136/2007 on the concept of personal data].

Artikel 29-gruppen: Data Protection Working Party Opinion 12/2011 on smart metering (WP 183) af 4. april 2011 [WP 183/2011 on smart metering, ].

Artikel 29-gruppen: Opinion 03/2013 on purpose limitation, WP 203 [Artikel 29-gruppen: WP 203/2013 on purpose limitation].

Artikel 29-gruppen: Udtalelse 6/2014 om den registeransvarliges legitime interesser som omhandlet i artikel 7 i direktiv 95/46/EF (WP 217/2014) [WP 217/2014 om den register ansvarliges legitime interesser].

Artikel 29-gruppen: Udtalelse nr. 05/2014 om anonymiseringsteknikker, WP216, vedtaget den 10. april 2014 [WP216 om anonymiseringsteknikker].

Side 358

COM(2020) 767, final: Proposal for a Regulation on European data governance (Data Governance Act), 25. november 2020 [COM (2020) 767, final: Proposal for a Regulation on European data governance (Data Governance Act)].

COM(2012) 11 Final Proposal for a regulation of the European Parliament an of the Counsil on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation), 25. januar 2012 [COM(2012) 11 Kommisionens forslag til GDPR].

COM(2014) 356 endelig: Beretning fra Kommissionen: Benchmarking af gennemførelsen af intelligente målersystemer i EU-27 med fokus på elektricitet, af 17. juni 2014 [COM(2014) 356 endelig: Benchmarking af gennemførelsen af intelligente målersystemer i EU-27].

Commission staff working paper: Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. Retail markets, Brussels 22. juni 2010 [Fortolkningsmeddelelse til elmarkedsdirektiv 2009/72/EF].

Databeskyttelsesrådet: Retningslinjer 2/2019 for behandling af personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR i forbindelse med leveringen af onlinetjenester til registrerede, af 8. oktober 2019 [Databeskyttelsesrådet: Retningslinjer 2/2019 for behandling af personoplysninger i henhold til kontrakt ved onlinetjenester].

EDPS – European Data Protection Supervisor: Opinion on the Commission Recommendation on preparations for the roll-out of smart metering systems, 8. juni 2012 [EDPS: Opinion on preparations for the roll-out of smart metering systems (2012)].

EDPS – European Data Protection Supervisor: Assessing the necessity of measures that limit the fundamental right to the protection of personal data: A Toolkit, 11. april 2017 [EDPS: Assessing the necessity of measures that limit the fundamental right to the protection of personal data: A Toolkit].

Enisa (European Union Agency for Network and Information Security). »Report on Cyber Security Information Sharing in the Energy Sector«, 2016.

EU-Kommissionen. »Clean energy for all Europeans, 26. juli 2019«.

Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2020 om at vedtage »Den europæiske grønne pagt« jf. KOM (2019) 640 [Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2020 »Den europæiske grønne pagt«].

Forklaringer til Chartret om grundlæggende rettigheder, opdateret og udgivet 14.12.2007 (2007/C 303/02) [Den forklarende rapport til chartret] 2007.

Information Commissioners Office (ICO): Determining what is personal data, v.1.1 20121212.

Juncker, Juan-Claude. »A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change, 15. juli 2014«, 2014.

KOM(88) 238, endelig: Det indre Energimarked (Arbejdsdokument fra Kommissionen), af 2. maj 1988 [KOM(88) 238, endelig: Det indre Energimarked (Arbejdsdokument fra Kommissionen)].

KOM(2008) 781 endelig: Meddelelse fra Kommissionen: Anden strategiske energiredegørelse: EU-handlingsplan for energiforsyningssikkerhed og -solidaritet, af 13. november 2008 [KOM(2008) 781: Anden strategiske energiredegørelse: EU-handlingsplan for energiforsyningssikkerhed og -solidaritet].

Side 359

KOM(2008) 906, Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet; Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet, dateret 12. januar 2009 [KOM(2008) 906: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet].

KOM(2010) 639 endelig, af 10. november 2010 Meddelelse fra Kommissionen: Energi 2020 En strategi for konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker energi [KOM(2010) 639 Energi 2020 En strategi for konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker energi].

KOM(2011) 202 endelig: Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet: Intelligente Forsyningsnet: fra innovation til etablering, af 12. april 2011 [KOM(2011) 202: Intelligente Forsyningsnet: fra innovation til etablering].

KOM(2014) 330 endelig: Meddelelse om Europæisk energisikkerhedsstrategi, af 28. maj 2014 [KOM(2014) 330: Meddelelse om Europæisk energisikkerhedsstrategi].

KOM(2015) 80 endelig: En rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik, af 25. februar 2015 [KOM(2015) 80: En rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik] 2015.

KOM(2015) 192, endelig, En strategi for et digitalt indre marked i EU, 6. maj 2015.

KOM(2016) 860 endelig, »Ren energi til alle europæere«, af 30. november 2016 [KOM (2016) 860, Ren Energi-pakken].

KOM (2019) 640 final/3: Meddelelse fra Kommissionen »Den europæiske grønne pagt«, oprindelig af 11. december 2019, korrigeret af 29. maj 2020 [KOM (2019) 640: Den europæiske grønne pagt].

KOM(2020) 66, final: En Europæiske Datastrategi, 19. februar 2020 [KOM (2020) 66, final: En Europæiske Datastrategi].

Kommissionens henstilling af 9. marts 2012 om forberedelserne af indførelsen af intelligente målersystemer (2012/148/EU) [Kommissionens henstilling om intelligente målersystemer (2012/148/EU)].

Kommissionens henstilling af 10. oktober 2014 om modellen for konsekvensanalyser for databeskyttelse i forbindelse med intelligente net og intelligente målersystemer (2014/724/EU).

OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 23. september 1980.

Smart Grids Task Force, Expert Group 2: Essential Regulatory requirements and recommendation on data handling, data safety and consumer protection – Recommendation to the European Commission, 5. december 2011 [Smart Grids Task Force, Expert Group 2: Recommendations for regulation (2011)].

Smart Grids Task Force, Expert Group 2: Regulatory Recommendations for Privacy, Data Protection and Cyber-Security in the Smart Grid Environment, Data Protection Impact Assessment Template for Smart Grid and Smart Metering systems, 18. marts 2014 [Smart Grid Task Force, Expert Group 2: Regulatory Recommendations DPIA (2014)].

Smart Grid Task Force, Expert Group 2: Regulatory Recommendations for Privacy, Data Protection and Cyber-Security in the Smart Grid Environment: Data protection impact assessment template for smart grid and smart metering systems, seneste udgave 13. september 2018.

Side 360

SWD (2016) 412 final, Evaluation Report covering the evaluation of the EU’s regulatory framework for electricity market design and consumer protection in the fields of electricity and gas, 30. November 2016 [SWD (2016) 412 final, Evaluation Report, EU’s regulatory framework for electricity market design and consumer protection].

Side 361

  • Luk
  • Udvid

Retlige rammer for fjernaflæste elmålere (1. udg.)

– balancen mellem fællesskabet og individet