Forkortelser og kaldenavne

Forordninger

 •  2. pengeoverførselsforordning:Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/847/EU af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006.
 •  GDPR: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF
 •  Falskmøntneriforordningen: Rådets forordning 2001/1338/EF af 28. juni 2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri som senest ændret ved forordning 2009/44/EF af 18. december 2008 til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen som fælles valuta
 •  MAR – Markedsmisbrugsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (konsolideret udgave)
 •  CO2-auktioneringsforordningen: Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet

Direktiver

 •  AMLD 4: Hvidvaskdirektivet, fjerde hvidvaskdirektiv – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyg-Side 35gende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF
 •  AMLD 5:Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU
 •  Direktiv (EU) 1673/2018 om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 1673 af 23. oktober 2018 om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge (se bilag B s. 693)
 •  Regnskabsdirektivet:Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/
EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF
 •  MiFID II: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU
 •  PSD II: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF

Love

 •  Hvidvaskloven: Lovbekendtgørelse nr. 1062 af 19. maj 2021, som senest ændret ved lov nr. 2601 af 28. december 2021
 •  BL: Betalingsloven: Lov nr. 652 af 8. juni 2017, som senest ændret ved lov nr. 552 af 7. maj 2019
 •  Skatteforvaltningsloven:Lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018
 •  Databeskyttelsesloven: Lov nr. 502 af 23. maj 2018
 •  Toldloven: Lovbekendtgørelse nr. 28 af 11. januar 2018
 •  Skattekontrolloven: Lov nr. 1535 af 19. december 2017
 •  FIL: Lov om Finansiel Virksomhed:Lovbekendtgørelse nr. 937 af 6. september 2019
 •  RPL:Retsplejeloven: Lovbekendtgørelse nr. 9381 af 10. september 2019
 •  Side 36
 •  Retssikkerhedsloven: Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, som senest ændret ved lov nr. 639 af 12. juni 2013
 •  STRFL Straffeloven: Lovbekendtgørelse nr. 976 af 17. september 2019

Bekendtgørelser

 •  Bkg. nr. 1304 af 25. november 2010 om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder (som ændret ved bkg. nr. 1737 af 19. december 2017)
 •  Bkg. nr. 1121 af 1. december 2011 om spillemyndigheden
 •  Bkg. nr. 281 af 26. marts 2014 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
 •  Bkg. nr. 1567 af 23. december 2014 om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. (som ændret ved bkg. nr. 912 af 28. juni 2017, bkg. 2017-11-26 nr. 1372 af 26. november 2017 og bkg. nr. 1397 af 26. november 2017)
 •  Bkg. nr. 1723 af 16. december 2015 om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.
 •  Bkg. nr. 1912 af 22. december 2015 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner
 •  Bkg. nr. 1026 af 30. juni 2016 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.
 •  Bkg. nr. 727 af 9. juni 2017 om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven
 •  Bkg. nr. 919 af 26. juni 2017 om hvilke fysiske og juridiske personer, der kan udøve investeringsservice og investeringsaktiviteter uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed
 •  Bkg. nr. 1288 af 15. november 2017 om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask
 •  Bkg. nr. 1358 af 30. november 2017 om hvilke virksomheder og personer, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (undtagelsesbekendtgørelsen)
 •  Bkg. nr. 1403 af 1. december 2017 om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
 •  Bkg. nr. 1721 af 15. december 2017 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
 •  Side 37
 •  Bkg. nr. 1704 af 20. december 2017 om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer (PEP-bekendtgørelsen)
 •  Bkg. nr. 576 af 29. maj 2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige
 •  Bkg. nr. 1250 af 29. september 2019 om opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger m.v. samt afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde (bødebekendtgørelsen)
 •  Bkg. nr. 1274 af 29. november 2019 om onlinekasino (som ændret ved bkg. nr. 1010 af 25. maj 2021)
 •  Bkg. nr. 1275 af 29. november 2019 om landbaserede væddemål (som ændret ved bkg. nr. 1007 og 1008 begge af 25. maj 2021)
 •  Bkg. nr. 1276 af 29. november 2019 om online væddemål (som ændret ved bkg. nr. 1009 af 25. maj 2021)
 •  Bkg. nr. 1290 af 29. november 2019 om landbaserede kasinoer
 •  Bkg. nr. 1280 af 2. december 2019 om betingelser for etablering af datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer af virksomheder og personer fra højrisikotredjelande i Danmark og for etablering af filialer og repræsentationskontorer i højrisikotredjelande
 •  Bkg. nr. 1346 af 9. december 2019 om anmeldelse og registrering af virksomheder og personer i Finanstilsynets hvidvaskregister.
 •  Bkg. nr. 1376 af 12. december 2019 om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere
 •  Bkg. nr. 311 af 26. marts 2020 om lempede krav til kundekendskabsproceduren efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) for udstedere af elektroniske penge
 •  Bkg. nr. 1330 af 9. september 2020 om en central automatisk mekanisme for oplysninger om betalingskonti, bankkonti og deponeringsbokse
 •  Bkg. nr. 1417 af 25. juni 2021 om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven

Vejledninger o.l.

 •  Hvidvaskvejledningen: Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 2020, offentliggjort 28. oktober 2020
 •  Side 38
 •  FATF’s anbefalinger:The FATF Recommendations – International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, vedtaget 16. februar 2012 og opdateret løbende
 •  FATF’s Guidance for a risk-based approach – Legal professionals (2019)
 •  Erhvervsstyrelsens vejledning om reelle ejere:Vejledning – Reelle ejere, udarbejdet af Erhvervsstyrelsen, version: 2.0, udgivet 1. november 2017
 •  Advokatsamfundets vejledning til hvidvaskloven juli 2017
 •  Revisorernes vejledning: Hvidvaskreglerne – for revisorer, version 2.0, udgivet 27. juni 2017
 •  Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme januar 2020
 •  Hvidvask i Danmark - Den nationale risikovurdering 2018
 •  EBA’s Guidelines on risk factors and simplified and enchanced customer due diligence (2017)
 •  Vejledning om betalingslovens § 63: Finanstilsynet har bidraget til vejledningen med et kapitel om pengeinstitutter og betalingsinstitutters hvidvaskforpligtelser, offentliggjort 12. februar 2021.
 •  Side 39
 • Luk
 • Udvid

Hvidvaskloven (2. udg.)

med kommentarer