Stikordsregister

2. pengeoverførselsforordning 511

500-eurosedler 93, 210

A

Absolut lydighedspligt 773

Absolut nødvendigt 652

Adfærdsdelikt 771

Adgang til nødvendige oplysninger 570

Advarsel fra whistleblower 491

Advarsel om hvidvask 490

Advarsel om terrorfinansiering 490

Advokat 139, 217, 311, 414, 669, 700

Advokatnævnet 310

Advokatrådet 276, 502, 700, 715

Advokatsamfundet 118, 188, 310

Advokatsamfundets bestyrelse 701

Advokatundtagelse 415

Advokatvirksomhed 139

Afkald 542

Afvejning 426

Agent 584

Agent af pengeoverførselsvirksomhed 447

Aktivt tilsyn 701

Almindelig uddelingsmodtager 181

Alternativ investeringsfond 137, 473

Alvorlig 702

Ambassadør 170

AMLD 3 97

AMLD 4 97

AMLD 5 97

Analogi 764

Anbringelse 93

Andelsboligforening 281

Anklagemyndigheden 112

Anmelder 568

Anmodning 615

Anonymt 474

Ansat direktør 182

Ansættelsesretligt anliggende 582

Arbejdsmiljøloven 763

Assisterende minister 169

Auktionshus 661

Auktionsplatform 138

B

Bagatelgrænse 192

Bearer shares 173

Befaling 773

Begrænset omfang 131

Begrænset risiko 307

Begunstiget person 559

Beneficiaries 546

Beregningsprincip 791

Berigtiget oplysning 630

Beskyttelsesinteresse 774

Beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning 636

Besparelse 789, 790

Besparelsesprincip 791

Bestemmende indflydelse 174

Bestyrelse 527

Bestyrelsen i en fond 180

Bestående afhængighedsforhold 773

Betalingsformidler 512

Betalingsmodtager 512

Betalingstjeneste 129

Betalingstransaktionsgrænse 369

Betragtning 766

Bevisbedømmelse 767

Bevisbyrde 759

Bonus pater 770

Budgetprognose 527

Butik 722

Bøde 642

Side 865

Bødeforelæg 800

Bødepraksis 790

Bødeudmåling 790

Børneopsparing 293

C

Centralbank 170

Change management 244

Chargé d’affaires 170

Civilretligt søgsmål 484

complianceansvarlig 247

Complianceansvarlig 233

Compliancefunktion 233, 805

Cvr-loven 557

D

Dagbøder 614

Daglig ledelse 163, 232, 590, 671

Danmarks Nationalbank 148, 520

Dansk straffemyndighed 757

Danske regioner og kommuner 171

Danske virksomheders udenlandske filialer 155

Databeskyttelse 251

Databeskyttelsesloven 321

Databeskyttelsesretlige problemstillinger 638

Datterselskab 523, 760

De facto indflydelse 174

Den daglige ledelse 489, 758

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 765

Den juridiske person knyttede personer 793

Deponeringsboks 440

Det Centrale Virksomhedsregister 556

Digital kommunikation 740

Digital meddelelse 744

Digital signatur 746

Direkte forsæt 771

Direkte kontakt med kunde 136, 137

Direktion 527

Direktiv (EU) 1673/2018 om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask 98

Direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask 98

Direktør 789

Diskontering 132

Diskretionær trust 178

Distancekunde 217

Dobbelt strafbarhed 777

Dokumentationskrav 475

Dokumenteres 230

Dolus eventualis 771

Domstolsprøvelse 756

Dåd 768

E

Effect utile-argument 766

Egen drift 540

Egentlig retsvildfarelse 772

Egmont Group 110

Egnethed 523, 527, 533, 670

eIDAS forordning 279

Ejendomsformidlingsvirksomhed 142

Ejendomsmægler 143, 311

Ejendomsmæglervirksomhed 311

Ejer 523

Ejer- og kontrolstruktur 283

Ejerforening 281

Ejerfortegnelse 443

Ejerstruktur

  •  kompleks 332
  •  usædvanlig 332

Ekspertise 770

Ekstern revisor 491

Eksterne bogholder 312

Elektroniske betalingstjenester og virtuelle valutaer 217

Elektroniske penge 129, 189

E-mailadresse 741

En eller flere til den juridiske person knyttede personer 759

Endelig afgørelse 425

Enerådig 794

Enhver tid 533, 536

Enkeltperson 782

Enkeltstående aktivitet 301

Enkeltstående transaktion 262, 265

Entydig identifikation 746

Entydigt referencenummer 515

Side 866

Erhvervsdrivende 154

Erhvervsmæssig 131, 132, 144, 148, 184, 587

Erhvervsmæssig virksomhed 131

Erhvervsstyrelsen 117, 502, 563

Erklæring 531

Erstatning 638

Etableringsland 778

EU’s Charter om grundlæggende rettigheder (EUC) 765

EU-retlige begreber 766

Europarådet 111

Europarådet og MONEYVAL 111

European Banking Authority (EBA) 213

Express trusts 190

F

Factoring 132

Factoringselskaber 587

Faktisk ejer af fast ejendom 443

Faktisk vildfarelse 772

Falske penge 121

Falskmøntneriforordningen 207

Fast ejendom 780

FATF 91

Fem kumulative betingelser 369

Fiatvaluta 189

Fideikommis 546

Fiducia 546

Filial 447, 584

Financial Intelligence Unit (FIU) 113

Financial services clouds 603

Finansiel aktivitet i begrænset omfang 155

Finansiel leasing 133, 588

Finansiel transaktion 142, 164

Finansiel virksomhed 464

Finansiering af terrorisme 195

Finanstilsynet 114, 502

Finanstilsynets bestyrelse 582, 637

Finanstilsynets Governance-team 539

Finanstilsynets medvirken 608

Fit and proper 533

FIU 420

Fjernadgang 721

Fjernelse 642

Fjernidentifikationsproces 279

FN’s sikkerhedsråd 576

FN-konventionen om grænseoverskridende organiseret kriminalitet 96

FN-konventionen om korruption 96

Fond 179, 554

Fonde omfattet af fondslovene 179

Fondsmæglerselskab 128

Food for Oil-sagen 775

Foranstaltning 492

Forberedelseshandling 768

Forbruger 753

Forbrydelsens gerningsindhold 763

Forfaitering 133

Formuegode 187

Forretningsforbindelse 150, 164, 262, 305, 551, 563

Forretningsgange 240, 241, 244

Forretningsmodel 526

Forsikringsformidler 130

Forsikringsformidling 130

Forsikringsholdingvirksomhed 792

Forsikringsselskab 792

Forsæt 757

Forsætlig overtrædelse 640

Forsøg 402, 767

Fortolkningstvivl 764

Fortrolig oplysning 637, 644, 650

Fortsat forbrydelse 793

Forvalter 546, 549

Forvalter af alternativ investeringsfond 136

Forvalter af en trust 177

Forvaltning af klienters penge 142

Forvandlingsstraf 835

Forældelse 757, 774

Forårsagelsesdelikt 771

Fremkomsttidspunkt 744

Frist 612

Fritagelsesmulighed 742

Frivillig tilbagetræden 768

Fuldmægtig 701

Fuldstændig oplysning 512

Fusion 762

Fysisk fremmøde 278

Fysisk person 277, 758

Fældende dom 642

Fængselsstraf 760

Færøerne 516

Førforbrydelse 779

Side 867

G

Garantistillelse 134

GDPR 321, 638

Gennemsigtighed 564

Gennemstrømningskonto 819

Gentagne 702

Geodatastyrelse 443

Geografiske risici 228

Gerningsindhold 757

Gerningssted 776

Giroindbetalingssystem 516

God tro 497

Godt omdømme 235, 535

Godtgørelse 487

Graduerede minimumsbøder 829

Grov overtrædelse af hvidvaskloven 593

Grænseoverskridende korrespondentforbindelse 357

Grønland 516

Gyldighedsområde 777

Gældssanering 672

H

Handel med kunstværker 148

Handlenorm 770

Handlepligt 835

Hasardspil 147

Helt abnorme skridt 759, 793

Hemmeligholde 501

Hensigtsforsæt 771

Hjemland 583

Hjemmelskrav 793

Hjemsted 523

Holdingvirksomhed 792

Hovedaktivitet 588

Hovedinteresse 182, 558

Hovedkontor 523

Hovedsæde 776

Hvidvaskansvarlig 614, 804

HvidvaskForum 119, 749

Hvidvasklovens partsbegreb 751

Hvidvasksekretariatet 113

Hypotetisk evenualitetsforsæt 771

Hæderlighed 523, 533, 589, 670

Hæderlighedskrav 591

Hæderlighedsvurdering 589

Hæleri 779

Højesteretsdommere 170

Højrisikoland 336, 576

Højrisikotredjelande 378, 575

Højtstående officer 170

I

IBAN 440

Iboende risiko 220

Identifikation af risikofaktor 225

Identitetsoplysning 272, 434

Ihændehaverpapir 173

IMF 111

In dubio pro reo 767

Indberetning 483, 563

Indbringe 642

Indbringe sagen for domstolene 615

Indbyrdes forbundet 200, 269

Indbyrdes forbundne

  •  betalinger 202
  •  transaktioner 148

Inddrage 542, 591

Inddrage registrering 574

Inddragelse af registrering 594

Indefrysning af midler 407, 468

Indefrysningsperiode 497

Indehaver 523, 527

Indirekte ejerskab eller kontrol 172

Individuel risikovurdering 214

Individuel vurdering 538

Indlån og andre tilbagebetalingspligtige midler 132

Indsigelse 565

Informationsudveksling 750

In-gamevalutaer 189

Initial coin offering (ICO) 153

Inspektion 600

– aftalt 607

Integration 93

Interessentskab 795

Intern audit 249

Intern regel 528

Intern retningslinje 789

Intern revision 249

Intern underretning 486

International Monetary Fund (IMF) 111

International samarbejdsaftale 653

Internetkriminalitet 776

Investering 780

Side 868

Investeringsforening 137

Investeringsforvaltningsselskab 136

Iran 464

It-sikkerhed 527, 528

Iværksættelseshandling 768

J

Juridisk person 758

Justitsministeriet 116

K

Klageadgang 751

Klageinstans 754

Klientforhold 140

Kollektiv overenskomst 477

Kompetence 755

Kompetent myndighed 583

Komplekse og usædvanligt store transaktioner 577

Kompliceret ejerstruktur 285

Koncern 254, 503

Konfiskation 775

Konkret virksomhed 534

Konkurs 537, 761

Konkursbehandling 672

Konsulent 491

Kontantbetaling 200

Kontanter 779

Kontantforbud 789

Kontoindestående 779

Kontorhotel 185

Kontrol over trusten 178

Kontroller 240, 243

Kontroloplysning 434

Konvertering 780

Koordineret reaktion 463

Korrespondent 166

Korrespondentforbindelse 165, 258, 355

Korrespondentforbindelse mellem øvrige virksomheder 165

Kredit 131

Kreditinstitut 792

Kryptovaluta 93

Kumulerede fejl 759

Kunde 167, 751

Kundeforhold 164, 167

Kundeforhold, som afvises 402

Kundekendskab

  •  utilstrækkelig oplysning 313

Kundekendskabsprocedurer 329

Kundekendskabsvejledning 263

Kundens forretningsprofil 289

Kundens risikoprofil 289

Kunstbegrebet 149

Kunstgalleri 661

Kunstværk 661

Kvalitetskontrolbesøg 662

Køb og salg 779

L

Landbaseret spil 270

Landbaseret udbud af væddemål 147

Landsskatteret 414, 755

Lav risiko 158

Leasing 262

Leasingselskaber 587

Ledelsesansvar 769

Ledelsesansvarlig 533

Ledelsesmæssige tilsynsforpligtelse 769

Ledelsessted 776

Legal ejer 173

Legalitetsprincip 763

Legitimationsdokument 435

LEI-kode 277

Lempet kundekendskabsprocedure 259, 365

Leverandør 597

Lex specialis 657

Lignende juridisk arrangement 190, 545

Likvidation 761

Livsforsikring 299

Livsforsikringsselskab 128, 217, 299

Lov om Offentlig Digital Post 741

Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter 680

Lov om spil 718

Lovbestemt tavshedspligt 653

Løbende ydelser 200

Lån mod sikkerhedsstillelse 134

M

Manglende indgriben 769

Manglende retsstridighed 767

Side 869

Manuel overvågning 290

Materiel atypicitet 767

Medarbejder 786

Medlemmer af politiske partiers styrende organer 170

Medvirken 758

Medvirkensreglen 780

Mellembetalingsformidler 512

Mellemmænd 144

Mellemstore virksomheder 790

Merchant banking 135

Midlernes oprindelse 289

Midlertidig foranstaltning 585

Midlertidigt forbud 611

Minister 169

Misbruges 565

Misbrugssituation 538

Mistanke 265

Mistænkte midler 460

Misvisende oplysning 631

Mitigerende tiltag 220

Mixers og tumblers 151

Mobiloperatør 129

Model 790

Moderselskab 760

Modtagelse eller opbevaring 781

MONEYVAL 112

Multilateral handelsfacilitet 175

N

National risikovurdering 214

Nationalt begrænset 777

Negative krav til national retsanvendelse 765

Negotiorum gestio 774

NemID 279

Nettoomsætning 790

Nominee-ordning 187

Nordkorea 335

Normal forretningsgang 307

Noteringspligt 396

Ny potentiel kunde 402

Nær forretningsmæssig forbindelse 168

Nær samarbejdspartner 168

Nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person 168, 342

Nærliggende fare for misbrug 524, 590, 672

Nærtstående til en politisk eksponeret person 167, 342

Nødret 773

Nødværge 773

Nøgleperson 491

O

Objektiv straffrihedsgrund 773

Objektivt ansvar 757

Off-chain transaktion 152

Offentlig myndighed 520

Offentliggøre 564

Offentliggøre oplysninger 629

Offentliggøre tilsynsreaktion 574

Offentliggørelsesmeddelelse 636, 709

Offentlighed 571

Offentligt ansatte 773

Omdømme 535, 614

Onlinekasino 309

Onlinespil 262

Onlinevæddemål 309

Opbevare 475

Opbevaring 779

Opbevaring og forvaltning af værdipapirer 135

Opbevaringspligt 396, 553

Opdateres løbende 230

Opdaterings- og offentliggørelsesperiode 557

Opdelt 762

Operationel leasing 133

Operatør af reguleret marked 138

Ophørt 793

Oplysning om ejerforhold 554

Oplysning om fysisk person 437

Oplysning om juridisk person 437

Oplysninger 396

Oplysningspligt 597

Opsættende virkning 615

Ordre 773

Organisationsstruktur 769

Outsourcing 383, 385, 475, 597, 822

Outsourcing til udlandet 602

Outsourcingaftale 385

Overførsel 780

Overordnet ansat 794

Overtrædelsens art 636

Overvågningspligt 385

Side 870

P

Parlamentsmedlem 169

Part 696

Partsstatus 751

Passende foranstaltning 314, 345

Passende tidspunkter 263

Passiv formuepleje 588

Passiv medvirken 769

Passivitetsansvar 769

Pengeformidler 135

Pengeinstitut 128, 165, 520

Pengemarkedet 135

Pengemarkedsinstrument 134

Pengeoverførsel 265, 512, 513

Pengeoverførselsvirksomhed 267

Pensions- og livsforsikring 286

Pensionskasse 217

Personoplysning 321, 656

PET 117

PID cpr-match 279

PIE-revisionsvirksomheder 662

Placering af overskudslikviditet 588

Politianmelde 484

Politikker 240

Politisk eksponerede personer (PEP) 169, 341

Porteføljeadministration og -rådgivning 135

Positive indvilligelsesforsæt 771

Princip for bødeudmåling 788

Principielt indhold 582

Privat uddannelsesinstitution 281

Professionelle ledelsesmedlemmer 185

Program 381

Proportionalitetsprincip 601

Protektor 546, 559

Præambel 766

Præventive effekt 790

Pønale effekt 790

Påbud 593

Påføres dobbelt straf 760

Pålægge ugentlige bøder 614

Påtale 612

R

Rapportering 490

Rapporteringspligt 489

Ratevis betaling 201

Reaktion 636

Realkreditinstitut 128

Reel ejer 171, 284, 545, 808

  •  forkerte oplysninger 318

Reel ejer for fonde 179

Reelt ejerskab 173

Regeringschef 169

Registersammenkoblingssystemet – Business Registers Interconnection System (BRIS) 557

Registreredes indsigtsret 397

Registreringsbevis 552

Rekonstruktionsbehandling 672

Relevant modtager 460

Rentabilitets- og intensitetskrav 588

Residuale risiko 220

Respondentforbindelse 356

Retlig standard 108

Retlig vildfarelse 772

Retningslinje 793

Retshåndhævelsesformål 502, 503

Retssikkerhedsloven 416

Rettighedsfrakendelse 592

Revisionsvirksomhed 143, 311

Revisor 142, 217, 311, 669

Revisors kerneopgaver 143

Rimelig foranstaltning 282, 331, 362

Rimelige forsøg 550

Risici ved de enkelte ydelser 227

Risikobaseret grundlag 264

Risikobaseret tilsyn 581

Risikobegrænset foranstaltning 336

Risikooplysning 581

Risikostyring 294

Risikovurdering 580

Risikovurdering for virksomheden 214

Råd 768

Rådgiver 554

Rådgivning misbruges 415

S

Samarbejde 583

Samarbejde mellem tilsynsmyndigheder 583

Samarbejdsforum 749

Samlekonti 367

Samlevende 167

Side 871

Samme ydelser 145

Samtykke 774

Sandsynlighedsforsæt 771

Sanktion 757

Sanktion mod tredjeland 577

Sanktionsliste 578

Screening af medarbejder 242

Screening, transaktions- 577

Sekretariatet for Advokatsamfundet 405

Sektorspecifik risikovurdering 214

Sektorspecifikke risici 229

Selskab, der er noteret på et reguleret marked 175

Selskabsfabrikant 184

Selskabsmeddelelse 629

Selvhvidvask 194, 779

Selvinkriminering 416

Selvregistrering 568

Selvregulerende organ 187

Servicemeddelelse 581

SIKAV 137

Sikkerhedsrådsresolution 576

Simpel uagtsom overtrædelse 787

SKAT 117

Skatterådgiver 312

Skatteunddragelse 652

Skriftlig kommunikation 740

Skærpet tavshedspligt 651

Skøn 581, 701

Sløre 563

Sløring 93

Små virksomheder 790

SNRA II 213

Soliditetsvurdering 791

Sparevirksomhed 129

Speciallovgivning 759

Spilkonto 262

Spillemyndighed 118, 502, 718

Spilsystemet 721

Standardforretningsgang 241

Standardkontrol 241

Standardpolitik 241

Statschef 169

Statslig styrelse 171

Stift 546

Stifter 183, 559

Stifter af en trust 177

Stifter af skuffeselskab 184

Store virksomheder 790

Strafansvar 536

Straffelovens specielle del 777

Strafferamme 775

Strafforhøjet omstændighed 781

Straffrihedsgrund 757

Strafmaksimum 781

Strafniveau 781

Strafsubjekt 757, 758

Straksforbedring 612

Straksoverførsel 405

Strasbourgkonventionen 95

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 443

Subjektive tilregnelse 770

Supranationale risikovurdering 213

SWIFT-nøgle 166, 356

Systematisk 702

Systembaseret overvågning 290

Systemiske mangler 789

Sædvanlig juridisk rådgivning 415

Særlig grov 640, 787

Særlig kanal 473

Særligt begunstigede personer 546

Særlovgivning 777

SØIKs risikovurdering 94

T

Tavshedsklausul 480

Tavshedspligt 404, 497, 501, 631

Territorial afgrænsning 778

Territorial begrænset 779

Territorialprincippet 775

Territorielt begrænsede 777

Terrorisme 195

Tidligere ansat 483

Tidligere udvist uforsvarlig adfærd 538

Tidspunkt 636

Tidspunkt for fastlæggelse 344

Tidspunkt for gennemførelse 367

Tidsubegrænset 398, 501

Tilbagemelding til anmelder 427

Tilgængelig 744

Tillid til den finansielle sektor 537

Tilregnelse 757

Tilsigtet manglende registrering 563

Tilskyndelse 768

Tilsløre 780

Side 872

Tilstrækkelig oplysning 297, 299, 376

Tilstrækkelig undervisning 251, 252

Tilstrækkeligt godt omdømme 234

Tilsynsansvar 580

Tilsynskollegie 583

Tilsynsmyndigheds hjemmeside 574

Tilsynsreaktion 581

Tiltrædelse 540

TIN-nummer 277

Tomt bankselskab 183, 258, 361

Transaktion 164, 183, 301, 306, 563

Transaktionen sættes i bero 405

Transaktions- og leveringskanaler 228

Transaktionsprincip 788, 791

Transaktionsscreening 577

Transport 779, 781

Treuhand-typer 546

Trust 189, 545

Trustee 186, 546

Trustkonstruktion 178

Tvangsbøde 720, 834, 836

Tvangsmiddel 720

Tærskelværdi 563

U

Uafhængig og selvstændig 473

Uafhængighed 233, 535

Uagtsom 770

Uagtsomhed 757

Uanmeldt inspektion 602, 608

Uanmeldt kontrolbesøg 680

Ubiquitetsprincippet 775

UCITS 136

Udbyder af overførsel af virtuel valuta 152

Udbyder af spil 146

Udbyder af tjenesteydelser 184

Udbyder af tjenesteydelser til virksomheder 145

Udbyder af valutaveksling mellem fiatvaluta og virtuel valuta 629

Udbyder af veksling mellem en eller flere virtuelle valutaer 150

Udbyder af virtuelle tegnebøger 149, 188

Udbydere af virtuelle tegnebøger 629

Udbytte 780

Udbyttekonfiskation 775

Uddelegere 234

Uddelegering af opgaver 232

Uddeling 558

Udenlandsk myndighed 490, 652

Udenlandsk valutavekslingsvirksomhed 523

Udenlandsk virksomhed 792

Udenrigsministeriet 116

Udlandet 779

Udlejning 779

Udleveringshjemmel 596, 720

Udlånsvirksomhed 131, 132

Udpegningsrettighed 174

Udsteder af elektroniske penge og udbyder af betalingstjenester 129

Udsteder af virtuel valuta\i 153

Udvidet tilsynsbeføjelse 600

Udvist adfærd 235

Uegentlig retsvildfarelse 772

Uegnet 523

Ufordelagtig adfærd 486

Ufordelagtig behandling 483

Uforholdsmæssig stor skade 643

Ulovfæstet objektiv straffrihedsgrund 773

Ulovlig oprindelse 780

Underleverandør 597

Underliggende sag 637

Underordnede ansatte 760

Underordnet ansat 794

Underretning 578

Underretningspligt 401, 529, 720

Underskriftskrav 746

Underskriftskrav, fravigelse 747

Undersøgelse 564

Undersøgelse af en mistanke 393

Undersøgelses- og noteringspligt 390

Undersøgelsesmateriale 742

Undersøgelsespligt 392

Undladelse 768, 786

Undskyldelig misforståelse 772

Undskyldelig uvidenhed 772

Undtagelse for advokat 293

Undtages fra offentliggørelse 556

Universel gyldighed 777

UNSCR 576

Urigtig oplysning 542

Usamarbejdsvillige lande 464

Side 873

Usædvanlige transaktionsmønstre 824

Utilsigtet fejlregistrering 563

Utilsigtet manglende registrering 563

V

Valgfrihed 270

Valutaveksling 146

Valutavekslingsvirksomhed 146, 266, 519, 521, 829

Variabel løndel 485

Varsling 601

Vekselautomat 521

Veksling 780

Vetorettighed 175

Viceminister 169

Viden 771

Videreførelse af kundeforhold 347

Videregående betydelige følger 582

Vildfarelse 772

Virkning af forbrydelse 776

Virksomhedens hjemmeside 641, 642

Virksomhedens juridiske struktur 526

Virksomhedens overlevelse 791

Virksomhedens økonomiske forhold 790

Virksomheder i Danmark 281

Virksomheder og personer 126

Virksomheds størrelse 790

Virksomhedsoplysning 556

Virtuel kunde 185

Virtuel tegnebog 97, 130, 149

Virtuel valuta 149

Virtuelt kontorhotel 185

Voldgift 487

Voldgiftsret 414

Vurdering af risikofaktor 225

Værdipapir 308, 780

Værtsland 583, 778

Væsentlighed 590, 593

W

Whistleblower 655, 697, 736

Whistleblowerbeskyttelse 656, 697, 737

Whistleblowerordning 141, 471

Wienerkonventionen 95

Wolfsberg Group 110

Æ

Ændring 529, 552

Ø

Øget risiko 280, 332

Økonomisk uorden 537

Øvrige virksomheder 792

Å

Årsagssammenhæng 483, 486

Årsregnskab 527, 792

Side 874

  • Luk
  • Udvid

Hvidvaskloven (2. udg.)

med kommentarer