Bilag A: Straffebestemmelser vedrørende overtrædelse af pengeoverførselsforordningen
Gratis adgang

Bilag A: Straffebestemmelser vedrørende overtrædelse af pengeoverførselsforordningen

Nedenfor gennemgås bestemmelsernes indhold, ansvarssubjekt, den strafbare handling og angivelse af straf i oversigtsform.

 IndholdAnsvarssubjektStrafbar handlingStraf
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/847/eu af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (2. pengeoverførselsforordning) (Forkortelse: UP: udgangspunkt)
Oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler
Art. 4, stk. 1Betalingsformidler sikrer, at der medsendes oplysninger om betalerenBetalers betalingsformidler Oplysninger om betaleren sikres ikke medsendt UP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 4, stk. 2Betalingsformidler sikrer, at der medsendes oplysninger om betalingsmodtageren Betalers betalingsformidlerOplysninger om betalingsmodtageren sikres ikke medsendt UP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 4, stk. 3Betalingsformidler sikrer, at overførsler fra betalingskonto ledsages af entydig transaktions-identifikatorBetalers betalingsformidlerOverførsel ikke ledsaget af entydig transaktions-identifikatorUP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 4, stk. 4Kontrol af stk. 1 oplysningers korrekthed Betalers betalingsformidlerBetalingsformidler ikke kontrolleret de medsendte oplysningerUP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 4, stk. 5Stk. 4 kontrol fundet sted, når identitet kontrolleret efter kap. 6 i loven og opbevaret efter § 29. Betalers betalingsformidlerManglende kontrolUP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 4, stk. 6UP: ikke gennemførsel af pengeoverførsel før opfyldelse af stk. 1-5 kravBetalers betalingsformidlerGennemførsel af overførsel før fuld opfyldelse UP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Pengeoverførsler inden for Unionen (alle betalingsformidlere i kæden etableret i Unionen)
Art. 5, stk. 1UP: overførsel ledsages mindst af betalers og modtagers betalingskontonummer eller entydig transaktions-identifikator Alle betalings-formidlere i betalingskædenOverførsel ikke ledsaget af betalingskontonumre eller transaktions-identifikator UP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 5, stk. 2Uanset stk. 1 skal betalers betalingsformidler stille visse oplysninger til rådighed efter anmodning fra andre betalingsformidlere Betalers betalingsformidlerOplysninger ikke stillet til rådighed inden for tre arbejdsdage UP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 5, stk. 3Pengeoverførsler ikke over 1.000 euro: uanset art. 4, stk. 4 ikke pligt til at kontrollere oplysninger, medmindre rimelig begrundet mistanke for hvidvask eller midler modtaget i kontanter eller anonyme elektroniske pengeBetalers betalingsformidlerManglende kontrol af oplysninger om betaler ved mistanke eller kontanter/anonyme elektroniske pengeUP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Pengeoverførsler til uden for Unionen (betalingsmodtagers betalingsformidler etableret uden for Unionen)
Art. 6, stk. 1Batchfiloverførsler fra enkelt betaler: art. 4, stk. 1 finder ikke anvendelse på de enkelte overførsler, hvis filen indeholder oplysninger og kontrol efter art. 4, stk. 1-5 Betaleren Manglende overholdelse af kravene UP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 6, stk. 2Pengeoverførsel ikke over 1.000 euro: overførsel ledsages mindst af betalers og modtagers navn og betalingskontonummer eller entydig transaktions-identifikator Betalerens betalingsformidlerMedsendte oplysninger mangelfulde samt manglende kontrol UP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Forpligtelser for betalingsmodtagerens betalingsformidler
Art. 7, stk. 1Krav om effektive procedurer til at konstatere om tilstrækkelige informationer om betaler og betalingsmodtagerBetalings-modtagerens betalingsformidler Manglende indførelse af effektive procedurerUP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 7, stk. 2Krav om effektive procedurer og evt. efterfølgende overvågning af, om der mangler bestemte oplysninger (oplistet)Betalings-modtagerens betalingsformidlerManglende indførelse af effektive procedurer, herunder overvågningUP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 7, stk. 3 Overførsler over 1.000 euro: kontrol af om stk. 2 oplysninger er korrekte inden midler stilles til rådighedBetalings-modtagerens betalingsformidlerManglende kontrol af oplysningerneUP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 7, stk. 4Overførsler ikke over 1.000 euro: ikke krav om kontrol af oplysninger, medmindre rimeligt begrundet mistanke eller udbetaling kontant eller i anonyme elektroniske pengeBetalings-modtagerens betalingsformidlerManglende kontrol af oplysninger om betalingsmodtageren ved mistanke eller kontanter/anonyme elektroniske pengeUP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 7, stk. 5Stk. 3 og 4 kontrol fundet sted, når identitet kontrolleret efter kap. 6 i loven og opbevaret efter § 29.Betalings-modtagerens betalingsformidlerManglende kontrol UP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Pengeoverførsler med manglende eller ufuldstændige oplysninger om betaler eller betalingsmodtager
Art. 8, stk. 1, 1. pkt. Krav til betalingsmodtagers betalingsformidler om effektive risikobaserede procedurer til at fastslå, om betaling med ufuldstændige oplysninger skal gennemføres, afvises eller suspenderes Betalings-modtagerens betalingsformidlerManglende fastsættelse og indføring af effektive risikobaserede procedurerUP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 8, stk. 1, 2. pkt. Hvis mangelfulde art. 4, stk. 1-2, art. 5, stk. 1, eller art. 6 oplysninger: betalingsmodtagers betalingsformidler skal afvise overførslen eller udbede sig oplysningerne Betalings-modtagerens betalingsformidlerManglende afvisning af overførsel med mangelfulde oplysningerUP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 8, stk. 2Betalingsformidlers gentagne undladelse af levering af oplysninger: modtagers betalingsformidler skal træffe nødvendige foranstaltninger og indberette til relevant tilsynsmyndighedBetalings-modtagerens betalingsformidlerManglende foranstaltninger samt undladelse af at indberette undladelse og trufne foranstaltninger til tilsynsmyndighedUP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Forpligtelser for mellembetalingsformidlere
Art. 10Pligt til at sikre, at samtlige modtagne oplysninger om betaler og modtager opbevares sammen med overførsel MellembetalingsformidlerenManglende sikring af at oplysninger opbevares UP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 11, stk. 1Krav om effektive procedurer til at fastslå om udfyldt overensstemmende oplysninger Mellembetalings-formidlerenManglende indføring af effektive procedurerUP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: Fængsel indtil 6 mdr.
Art. 11, stk. 2Betaler eller modtagers betalingsformidlere etableret uden for Unionen: krav om effektive procedurer og evt. overvågning til at konstatere, om bestemte (oplistede) oplysninger mangler Mellembetalings-formidleren Manglende indføring af effektive procedurer og manglende overvågningUP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 12, stk. 1, 1. pkt. Krav om effektive risikobaserede procedurer til at fastslå, om overførsel med ufuldstændige oplysninger skal gennemføres, afvises eller suspenderes Mellembetalings-formidlerenManglende fastsættelse og indføring af effektive risikobaserede procedurerUP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 12, stk. 1, 2. pkt. Hvis mangelfulde art. 4, stk. 1-2, art. 5, stk. 1, eller art. 6 oplysninger: betalingsmodtagers betalingsformidler skal afvise overførslen eller udbede sig oplysningerneMellembetalings-formidlerenManglende afvisning af overførsel med mangelfulde oplysningerUP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 12, stk. 2Betalingsformidlers gentagne undladelse af levering af oplysninger: mellembetalingsformidler skal træffe nødvendige foranstaltninger og indberette til relevant tilsynsmyndighedMellembetalingsformidleren Manglende foranstaltninger samt undladelse af at indberette undladelse og trufne foranstaltninger til tilsynsmyndighedUP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Opbevaring af registreringer
Art. 16, stk. 1Betaler og betalings-modtagers betalings-formidlere opbevarer art. 4-7 oplysninger i 5 årBetalerens og betalings-modtagerens betalingsformidlerManglende opbevaring af oplysningerne UP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
Art. 16, stk. 2Oplysninger slettes efter 5 år, medmindre andet er fastsat i national ret Betalings-formidlerneUndladelse af at slette personoplysningerneUP: bødestraf Gentagen eller forsætlig overtrædelse: 
fængsel indtil 6 mdr.
RÅDETS FORORDNING 2001/1338/EF AF 28. JUNI 2001 OM FASTLÆGGELSE AF DE FORANSTALTNINGER, DER ER NØDVENDIGE FOR AT BESKYTTE EUROEN MOD FALSKMØNTNERI, SOM ÆNDRET VED FORORDNING 2009/44/EF AF 18. DECEMBER 2008 TIL OGSÅ AT OMFATTE DE MEDLEMSSTATER, DER IKKE HAR INDFØRT EUROEN SOM FÆLLES VALUTA (FALSKMØNTNERIFORORDNINGEN)
Art. 6, stk. 1Kreditinstitutter, andre udbydere af betalings-tjenester og alle andre økonomiske aktører, der deltager i håndtering og udlevering af kontanter til offentligheden, har pligt til at kontrollere, at eurosedler og -mønter er ægte og afsløre falske sedler og mønterKreditinstitutter og andre udbydere af betalingstjenester samt alle andre økonomiske aktører, der deltager i håndtering og udlevering af kontanter til offentlighedenUndladelse af at kontrollere modtagne eurosedler og -mønter med henblik på ægthed og afsløring af falske sedler og mønterBødestraf

Side 850

  • Luk
  • Udvid

Hvidvaskloven (2. udg.)

med kommentarer