Lovoversigt

DANSK RET

Lovoversigt

Grundloven

Lov nr. 169 af 05. juni 1953 om Danmarks Riges Grundlov

Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Ehvervsankenævnsloven

Bekendtgørelse af lov nr. 1374 af 10. december 2013 om Erhvervsankenævnet

Boafgiftsloven

Bekendtgørelse af lov nr. 47 af 12. januar 2015 om afgift af dødsboer og gaver

Fondsbeskatningsloven 2016

Bekendtgørelse nr. 651 af 8. juni 2016 om beskatning af fonde og visse foreninger

Forskelsbehandlingsloven

Bekendtgørelse af lov nr. 1001 24. august 2017 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Selskabsloven

Lov nr. 554 af 7. maj 2019 ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love

Erhvervsfondsloven

Bekendtgørelse af lov nr. 984 af 20. september 2019 om erhvervsdrivende fonde

Socialtilsynsloven

Bekendtgørelse af lov nr. 1377 af 2. september 2020 om socialtilsyn

Dagtilbudsloven

Bekendtgørelse af lov nr. 1326 af 09. september 2020 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Fondsloven

Bekendtgørelse af lov nr. 2020 af 11. december 2020 Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger

Aktieavancebeskatningsloven

Bekendtgørelse af lov nr. 172 af 29. januar 2021om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v.

Skabsskatteloven

Bekendtgørelse af lov nr. 251 af 22. februar 2021 af selskabsskatteloven

Fondsbeskatningsloven

Bekendtgørelse af lov nr. 700 af 20. april 2021 om beskatning af fonde og visse foreninger

Arveloven

Bekendtgørelse nr. 1347 af 15. juni 2021 af arveloven

Ligningsloven

Bekendtgørelse af lov nr. 1735 af 17. august 2021 om påligningen af indkomstskat til staten

Side 261

Fondslov og - forslag

Forslag til lov nr. 133 af 15. marts 1984 om fonde og visse foreninger

Bekendtgørelse af lov nr. 300 om fonde og visse foreninger 300 af 06. juni 1984

Forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger, nr. 113 af 30. januar 1991

Lov nr. 350 af 6. juni 1991 om ændring af lov om fonde og visse foreninger, lov om erhvervsdrivende fonde og lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v. samt skattekontrolloven

Forslag til lov nr. 114 om ændring af lov om visse fonde og visse foreninger, fremsat den 15. januar 2014 af justitsministeren (Folketingstidende 2013-14, tillæg A).

Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde af 12. marts 2014 L154 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A)

Forslag til lov 2013/1 LSF 154 om erhvervsdrivende fonde

Forslag nr. L 114 af 15. januar 2014 til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger (Forhøjelse af beløbsgrænsen for små fonde, udvidet adgang til uddeling af gaver, indsigt i fonde og foreningers årsregnskaber m.v.) (LSF 114 2013/1).

Lov nr. 734 af 25. juni 2014 om ændring af lov om fonde og visse foreninger (Forhøjelse af beløbsgrænsen for små fonde, udvidet adgang til uddeling af gaver, indsigt i fonde og foreningers årsregnskaber m.v.)

Lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde med senere ændringer

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1107 af 30. november 2011 om visse vedtægtsændringer for erhvervsdrivende fonde 131

Bekendtgørelse om vedtægtsændringer af 1. januar 2012 68f.

Bekendtgørelse nr. 1386 af 10. december 2014 129

Bekendtgørelse nr. 1448 af 15. december 2014 92, 178

Bekendtgørelse nr. 1135 af 13. oktober 2017 182

Anmeldelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1377 af 12. december 2019 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen 31

Bekendtgørelse nr. 617 af 3. maj 2020 om socialtilsyn 203

Anbringelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1525 af 28. oktober 2020 95, 124

Bemærkninger til bestemmelser

Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde (L33/1983) 209, 226

Bemærkningerne til erhvervsfondsloven af 1984, LFF 130 1983-84. 50

Bemærkninger til § 1 i lovforslag til nr. L 133 af 15. marts 1984 om fonde og visse foreninger (Folketingstidende 1983-84 (2. saml.) 198

Bemærkningerne FL § 3 i lovforslag til lov nr. 133 af 15. marts 1984 om fonde og visse foreninger 66

Bemærkningerne til § 1, nr. 6, i forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger, nr. 113 af 30. januar 1991 127

Bemærkningerne til § 1, nr. 6, i forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger, nr. 113 af 30. januar 1991 127

Forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger, nr. 113 af 30. januar 1991 127

Bemærkninger til § 3, stk. 1 i lovforslag nr. L 50 til lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet af 10. november 2010 206

Side 262

Bemærkninger til § 3, stk. 1, i forslag til lov nr. 50 af 10. november 2010 206

Bemærkningerne til § 61 i L 154, Folketinget 2013-14, Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde 136

Bemærkningerne til § 91 i L 154, Folketinget 2013-14, Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde 174

Bemærkningerne til § 89 i L 154, Folketinget 2013-14, Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde, fremsat den 12. marts 2014. (Folketingstidende 2013-14, A) 81, 137, 145, 180

Bemærkningerne til § 107 i L 154, Folketinget 2013-14, Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde 179

Bemærkningerne til § 135 i L 154, Folketinget 2013-14, Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde 182

Bemærkningerne til § 135 i L 154, Folketinget 2013-14, Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde 182

Bemærkningerne til kapitel 10 i L 154, Folketinget 2013-14, Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde, fremsat den 12. marts 2014. (Folketingstidende 2013-14) 191, 193

Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde, fremsat den 12. marts 2014, LSF 154, Folketinget 2013-14. 84f

Forslag LSF 154 til lov om erhvervsdrivende fonde 2013/1 131f

Bemærkningerne til EFL § 5i lovforslag til lov nr. 154 af 12. marts 2014 om erhvervsdrivende fonde 65f

Bemærkninger til EFL § 90, stk. 1 i lovforslag nr. LSF 154 af 12. marts 2014 213

Lovforslag LSF 154/2014 af 13. marts 2014 (Almindelige bemærkninger). 132

Bemærkningerne til § 2 i lovforslag nr. 86 af 18. december 2019 202

Bemærkningerne til § 15, stk. 4, i lovforslag nr. 86 af 18. december 2019 203ff

Betænkninger

Betænkning nr. 291/61 om arvelovgivningen 21

Fondsbetænkningen

Betænkning nr. 970/1982 om fonde 11, 13, 19, 21ff, 25, 33ff, 53, 64, 67, 70, 75, 80, 87f, 209, 115ff, 119, 121ff, 134f, 137f, 178, 197f, 201, 209, 219, 223f

Betænkning nr. 1229/1992 om forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene 134f.

Betænkning nr. 1473/2006 om revision af arvelovgivningen mv. 22

FREMMED lovgivning

EU-lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets/Kommissionens direktiv 77/91/EØF af 13. december 1976 om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelsen af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde, EU-Tidende L 26/1

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF, EU-Tidende L 390/38

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EØS-relevant tekst), EU-Tidende L 335/1

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kred-Side 263itinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF EØS-relevant tekst, EU-Tidende L 176/338

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EØS-relevant tekst)), EU-Tidende L 141/73

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/834 af 4. juni 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (EØS-relevant tekst.) EU-Tidende L 140/89

Norsk lovgivning

Kongeriget Norges Grundlov, LOV-1814-05-17

Stiftelsesloven

Lov om stiftelser LOV-2001-06-15-58, sidst ændret ved LOV-2020-11-20128.

Svensk lovgivning

Stiftelseslagen 1994:1220 (med ændringer frem til SFS 2019:889)

Finsk lovgivning

Stiftelseslag 6 kap. Ändring av stadgarna

Tysk lovgivning

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) af 18. august 1896, senest nyaffattet ved »Bek. V. 2.1.2002 I 42, 2909; 2003, 738« og senest ændret ved »Art. 4 Abs. 6 G v. 7.5.2021 I 850«

Side 264

  • Luk
  • Udvid