Stikordsregister

24 timer 81

A

Adhæsionskrav 28

Adhæsionsproces 152, 153

Advokat 142

Advokater 145, 146

Aflytningsudstyr 59

Afstemning, rettens 132

Afvisning af sagen 154

Agent

– børnepornografisk materiale 97

– civile personer 98

– concursus necessarius 93

– forklaring i retten 150

– forsvareren pålæg 99

– indikationskrav 96

– infiltration 94

– kendelse 97

– kontrollerede leverancer 96

– kriminalitetskrav 96

– lokkedue 94

– meddelagtige 90

– mistankekrav 96

– nedre grænse 92

– periculum in mora 97

– provokationsforbud 92

– særlig aktivitet 95

– tilbydes bistand 95

– træffer foranstaltninger 95

– underretning til forsvareren 99

– øvre grænse 92

Akkusatoriske princip 19, 105

Aktindsigt 58, 155

Alibi 113, 151

Almene hensyn 24, 31, 109

Almenpræventiv effekt 46

 •  Andre retsfølger 41, 104, 110, 121, 147

Anholdelse 48, 52, 57, 139

– opretholdelse 81

– privat 79

Anholdelsesgrunde 79

Anklagemyndigheden 101

– løfter 53, 54, 123

– opgave 101

– ressourcehensyn 123

– uafhængighed 39, 102

– uvildighed 39

Anklageprincippet 19, 105

 •  Anklageskriftet 41, 52, 104, 109, 110, 112, 115, 120, 127, 129, 156, 157

Anmeldelse 106

Anmelderløse 69

Anonyme vidner 148, 149

Ansættelsesforhold 146

Anticiperede bevisførelse 60

 •  Anticiperet bevisførelse 63, 64, 142, 176

Auditørkorpset 41

B

Bagatelsager 108

Banderelateret kriminalitet 139

Bandetilknytning 121, 170, 171

Bedrageri 118, 156, 158

 •  Behørigt forsvar 113, 118, 135, 136, 156

Behøring forsvar 157

Berammelse 128

Berigtigelse 113, 157

Besigtigelse 46, 131

Beskyttelsesværdige forventninger 114, 115, 123

Besøgs- og brevkontrol 86

Betinget offentlig påtale 105

Bevis

– bedst mulige bevis 176

Side 203

– dna-bevis 175

– erfaringsgrundsætninger 187

– forhåndsodds 175

– forsæt 187

– fældende 172

– likelihood-kvotient 175

– negative 171

– notoriske kendsgerninger 187

– objektiv straffrihedsgrund 169

– positive 171

– tiltaltes forklaring 162

– tiltaltes passivitet 166

– ulovligt tilvejebragt 188

– videnskabelige sammenhænge 187

– videoafhøring 174

Bevisbedømmelse

– fri 183

– objektivt funderet 184

Bevisbegæring 57, 59

Bevisbyrde

– bevisførelsesbyrden 164

– overbevisningsbyrde 164

– uægte 164

– ægte 164

Bevisbyrdepunktet 165

Bevisfortegnelsen 130

Bevisførelse

– faktuelt 161

– fri 172

– relevant 172

Bevisførelsen

– tilrettelæggelse 164

Beviskravet 165

Bevismidler 172

– definition 174

– dokumenter 177

– erklæringer 179

– forklaring til politiet 180

– retsbøger 178

– umiddelbare beviser 178

– vidnesbyrd 179

Bevistema

– definition 169

– faktisk karakter 169

– omtvistet 169

– præfaktuelle forhold 171

Bevisumiddelbarhed 61, 142, 176

Bevisødelæggelse

– faren for 85

Billedoptagelser 49

Bi-omstændigheder 113, 156, 157

 •  Bistandsadvokat 13, 29, 65, 152, 153, 154

Bødeforelæg 109, 116, 121

Bødeinddrivelse 122

Bødesag 140

Bødestraf 159

 •  Børn og unge 60, 61, 62, 141, 145, 147, 153

C

Chatfora 56

Chefanklager 104

Common law-traditionen 135

Criminal charge 52

D

Deklaratoriske funktion 13

 •  Den Uafhængige Politiklagemyndighed 67

Det Centrale Kriminalregister 52

Direkte beviser 185

Diskrimination 43

Dna 46, 152

Dna-bevis 175

Dobbelt lukkede døre 32

Dokumentation 149

Domfældelsens rigtighed 132

Dommerhabilitet 34

Domsafsigelse 133, 140

Domsbegrundelse 155

Domskonklusion 154

Domsmænd 133, 134

Domstolsprincippet 30

Domstolsprøvelse 69

Duplik 131

Dømmende magt 29

 •  Dørlukning 32, 60, 62, 65, 132, 139, 143, 144, 154

E

Effektiv retspleje 39, 57

Efterforskning 69

– formål 37, 41

– metoder 46, 69

Side 204

– midler 46

– privatpersoner 44

– ressourcer 45, 108

– udlandet 66

– unødig 44

– via internettet 56

Efterforskningspligt 44

Efterlysning 55

En parts nærmeste 147

Ensretningsprincippet 153

Erstatning 65, 101, 119, 144, 152, 153

EU 45, 57, 66, 103

Europol 66

F

Facebook 43, 56, 67, 138

Fair trial 19, 24, 32, 33

Falsk forklaring 50, 142, 143, 151

Familiemæssig tilknytning 136

Fareforvoldelse 114, 118, 159

Favor defensionis 26

Fejlagtige tilståelser 119

Figuranter 55

Fingeraftryk 46, 152

Fingeraftryksregister 66

Folkeretskrænkelse 66

Folketinget 102

 •  Forberedelse af hovedforhandlingen 138

Forberedende retsmøde 128

Forelæggelse 129

Forhåndsberamme 128

Formelle fejl 111

Formelle lovs princip 92

Formildende omstændigheder 123

Formløs udspørgen 48

Forstraffe 131

Forsvarere 145, 146

Forudindtaget holdning 138

 •  Forurettede 28, 46, 55, 64, 106, 130, 136, 152

Forvandlingsstraf 122

Forvaring 142

Forældelse 129

Fotoforevisning 55

Fototeker 55

Fravige tiltalen 156

Fremmede magter 59

Frist 89

Fristregler 82

Frit forsvarervalg 57

Frit tilgængeligt sted 47, 73, 75

Fuldbyrdelse 16

Færdselsstraffesag 134, 141

G

Genafhøring 62

Gennemtvingelse 13

Genoptage bevisførelsen 133

Genoptagelse 26, 140

Gensidig retshjælp 66

Gentagelsesfaren 85

Gps 56

Grundlovsforhør 81

Grundløs 106, 109

Grundløse anmeldelser 44

Grundprincipper 14

H

Habilitet 129, 137, 138

Hauschildt-sagen 137

Hearsay evidence 50, 189

Hemmelig ransagning 67

Henlæggelse 106

Hjemmel

– kvalificeret 71

Hovedomstændigheder 113

Hæleri 118, 120, 123

I

Identitetsforbud 29, 32

In absentia 89, 140

In dubio pro reo 26, 165

Indenretlig afhøring 48, 51, 52

Indgribende betydning 87, 100, 134

Indiciebeviser 185

Indikationskrav 72, 75

Individets retsbeskyttelse 47

Inhabil 136, 138

Injurieregler 105

Inkvisitorisk 42

Institutionsanbringelse 134

Side 205

Internetkriminalitet 66

Isolation 86

J

Journalister 149

Justitsministeren 102

– overordnet anklagemyndighed 102

K

Kaptiøse spørgsmål 50, 53

Kollusionsfaren 85

Kommunalbestyrelsen 62

Kompetence 69, 76

Konfrontation 55

Konstitutive funktion 13

Kontinuitet i hovedforhandlingen 129

Kontradiktion 57, 136, 142, 183

Kriminalitetsbekæmpelse 69

Kriminalitetskrav 72, 74

Kriminaltekniske erklæringer 114

Kæreste 147, 149

L

Ledende spørgsmål, 50

Ledsagende omstændigheder 113

Legalitet 103

Legalitetskontrol 39

Legalitetsprincip 23

 •  Ligebehandling 42, 44, 106, 122, 123, 125

Ligestillingsprincip 25

Lighedsbetragtninger 24

Liveblogge 33

Lovligt forfald 139

Lukkede døre Se Dørlukning

Lydoptagelse 49, 144

Lægdommere 116, 128, 136, 159

Lægdommerprincippet 30

Lægeerklæring 139

Lægefaglige vurderinger 152

Læger 145, 146

M

 •  Materielle sandheds princip 16, 117, 163
 •  Materielt rigtige afgørelse 122, 127, 138, 139, 158

Meddelere 95

 •  Medgerningspersoner 49, 124, 125, 137, 140

Mentalerklæringer 41

Mentalundersøgelse 131

Militæret 40

 •  Mindstemiddelprincippet 32, Se også Proportionalitetsprincippet

Mistanke af en vis styrke 52

Mistankekrav 72, 73

Monitorrum 62

Mundtlighedsprincippet 31, 128

Mødeoffentlighed 32

N

Narkotika 111, 114, 117, 123, 124, 155

Navneforbud 29, 32, 139

Negativ retskraft 109

Norsk ret 50, 103, 105, 108, 142, 154

– norsk retsplejelov 67

– norske straffelov 50

Notatpligt 49

 •  Nævninge 116, 128, 132, 133, 134, 136

Nødværge 118

O

 •  Objektivitetsprincippet 20, 42, 59, 102, 107, 114

Observation 47

Offentlig interesse 63, 134

Offentlighedens tilstedeværelse 138

Offentlighedsprincippet 31, 128

Offerløse 69

Ofret 28, Se også Forurettede

Ombudsmanden 102

Opholdsforbud 121

Opportunitetsprincip 22, 45, 108

Ordenshensyn 139

P

Partsbeføjelser 65

Partsprincippet 25

Partsrettigheder 56

 •  Personer under 18 år 45, Se også Børn og unge

Personfarlig kriminalitet 139

Personlig frihed 69

Side 206

Personlige forhold 131, 138

 •  Personundersøgelser 41, 46, 52, 63, 131

PET 58

Plea bargains 123

Pligt til at udtale sig 62, 129

Politi

– faktiske handlinger 43

– formål 44

– klager over 67

– magtanvendelse 40, 43

– oplysningsforpligtelse 65

– politidirektør 38

– politikredse 38

– politireformen 38

– ressourcer 57, 116

– Rigspolitichefen 38

– sikkerhedsopgaver 40, 43

– som forvaltningsmyndighed 40, 42

– vejledning 58, 65

Politidirektør 104, 105

Politikreds 58, 104

Politirapport 48, 49

Politireformen 101

Politiske overtrædelser 134

Polititjenestemænd 143, 150

 •  Princippet om den materielle sandhed 135, Se materielle sandhed
 •  Princippet om ensartethed i retsanvendelse 159

Princippet om ikke-tvang 48, 51

Privat påtale 105

Proaktiv efterforskning 91

Proceduren 131

Procesform 134

Procesledelse 128, 135

Processuelle sandhed 17

Professionsetiske regler 146

Proportionalitet 27, 42, 44, 51, 72, 150

Præster 145, 146

Psykologer 146

Påtalebegrænsning 114, 115, 123, 158

Påtalekompetence 106, 122, 125

Påtalekompetencen 105

Påtaleopgivelse 105

R

Redskabsfag 14

Referatforbud 32, 139

Referatoffentlighed 32

Reformatio in pejus 26

Registre 46, 58, 66

Rekonstruktion 60, 131, 152

Replik 131

Ressourcehensyn 44, 123, 139

Ret til forsvar 57

 •  Retfærdig rettergang 19, 30, 47, 136, 139, 172, 181

Retsbevidsthed 87

Retsdisciplin 13

Retsformand Se Rettens formand

Retsgarantier 69

Retshåndhævelsesarrest 73, 86

Retsinstanser 30

Retsmedicinske erklæringer 152

Retsmødebegæring 116, 118, 120

 •  Retsstat 14, 18, 35, 39, 57, 102, 136, 155, 165, 190
 •  Retssystemets ressourcer 135, Se Ressourcehensyn
 •  Rettens formand 128, 131, 132, 135, 139, 140

Rettens sammensætning 133

Revisorer 146, 147

Rigsadvokaten 103

Rimelig formodning 44

Rimelig frist 45

Rimelig tid 45, 57, 107, 127, 130

Rimelighed i retsplejen 135

Rækkefølgen af vidneafhøringerne 135

Rådslagning 132, 133

S

Sagens fuldstændige oplysning 136

Sagens opklaring 136, 143

 •  Sagens oplysning 130, 131, 143, 144, 153

Sagens udfald 136

Sagkyndige retsmedlemmer 130

 •  Saglighed 44, 51, 106, 114, 122, 123, 125

– usaglige afgørelser 102

Side 207

Sagsbehandlingstid 107

Sagsbehandlingstider 45

Sagsomkostninger 122

Samfundsanliggende 16

Samfundsudvikling 23

Samlevere 147, 148

Samtykke

– tvangsindgreb 77

Samvittighedskonflikt 147, 148

Sandfærdig forklaring 50, 61, 143, 151

Sandhedsformanet 185

Sanktionsspørgsmålet 41, 134

Schengenkonventionen 66

Seksualforbrydelser 44, 65, 140, 153

Selvinkriminering 48, 50, 151

Sidestrafferamme 119

Sidste ord 163

Sigtedes tarv 56

Sigtelse 15

Sikringsarrest 84

Sindssyge 109

Skattemyndigheder 123

Skattesvig 112

Skyldsspørgsmålet 59, 134, 135, 140

Slægtninge 147

Sociale medier 56

Socialrådgiver 146

Statens sikkerhed 59

Statsadvokater 103

Stedsangivelser 156

Stemmevægt 132

Stigmatisere 52

Straf

– anticiperet 82

Strafafsoning 139

Strafferetsplejen 14

Straffrihedsgrunde 118

Strafnedsættelse 49, 124

Strafnedsættelsesgrunde 110

Subsidiære påstande 112

Subsumption 113, 118, 158

Summarisk proces 116

Summarisk procesform 121

Sundhedspersoner 145

Suppleanter 135

Sygdom 130

Søskende 147

T

Tab af velfærd 61, 147

Tavshedspligt 142, 144, 146

Tekniske beviser 46

Teledata 46

Telekommunikation 140

Teleoplysninger 152

Tempomaksimen 45, 102, 107

Terrorfinansiering 150

Terrorisme 112, 145

Tidsangivelse 156

Tidsmæssig afgrænsning 111

Tilbageholdelse 63

Tilfældighedsfund 77

Tillægsanklageskrift 115

Tilskæring 106, 123, 124

Tilstedeværelse 65, 129, 139, 140, 141

Tilstedeværelsesret 60

Tilstrækkelig hurtighed 45

Tilståelse 129

Tilståelsens rigtighed 117, 119

Tilståelsessag 116, 137

 •  Tiltalefrafald 41, 45, 106, 108, 109, 151

Tiltalen 112

– aftaler 123

– berigtigelse 113

– udvidelse 113

Tiltalte 139

Tjenestemænd 98, 144, 150

Toinstansprincippet 30

Tredje instans 30

Tvangsbøder 142

Tvangsindgreb

– struktur 72

Tyveri 40, 65, 113, 146

U

Uafhængig 30

Udeblivelse 139, 140

Udsættelse 131

Udvidelse 113

Udvisning 41

Uforbeholden tilståelse 108, 116, 120

Unddragelsesfaren 84

Undersøgelsesdommer 42

Ungdomskontrakt 108

Side 208

Unge 108, Se også børn og unge

Uopsættelige retsmøder 64

Upartisk 30, 122, 136

 •  Urigtig afgørelse 135, Se også materielt rigtig afgørelse

Urigtig domfældelse 124, 136, 143

Usand forklaring 50

Uskadeliggørelsesarrest 85

Uskyldsformodning 24, 116

Utilbørlig adfærd 140

Utilbørlig påvirkning 152

Utilbørlige personlige angreb 135

V

 •  Varetægtsfængsling 45, 49, 52, 54, 57, 63, 107, 119, 128, 137

Videoafhøring 61, 141, 154

Videooptagelse 131, 153

Vidneafhøring 143

Vidnebeskyttelse 125

Vidnebeviset 141

Vidneforklaring

– forehold 183

Vidnefritagelse 51, 61, 142, 147, 153

Vidnepligt 141, 142, 146, 148

Vidnepålæg 145, 148, 153

Vidners hukommelse 46

Vidnets sikkerhed 150

Vidnetvang 142

 •  Vidneudelukkelse 51, 142, 144, 145, 146

Visitationer 46

Væsentlig skade 147

Æ

Ægtefælle 147

Ændret subsumption 158

Ø

Økonomisk kriminalitet 66, 133

Å

Åbenbar fejl 115

Side 209

 • Luk
 • Udvid