Litteraturliste

Baumbach, Trine, Administrative bøder og forvandlingsstraffe, Juristen 2005, s. 175-181.

Baumbach, Trine, Bødeforelæg og bødesagsprocessen – Ressourceeffektivitet eller retssikkerhed?, i Carsten Henrichsen m.fl. (red.), Smæk for skillingen. Retsvidenskabelige studier i administrative sanktioner, 2015, s. 139-158.

Baumbach, Trine, Det strafferetlige legalitetsprincip. Hjemmel og fortolkning, 2008.

Baumbach, Trine, En retfærdig strafferet, TfK 2018, s. 1297-1306.

Baumbach, Trine, Medieret. Frihed og ansvar, 2. udg., 2021.

Baumbach, Trine, Nyt fra strafferetten, TfK 2020, s. 1089-1094.

Baumbach, Trine, Straffeprocessens grundprincipper, i Bang-Pedersen m.fl. (red.), Retsplejeloven 100 år, s. 107-130.

Baumbach, Trine, Strafferet og menneskeret, 2014.

Baumbach, Trine og Thomas Elholm, Strafferettens almindelige del. Det strafferetlige ansvar, 2020.

Bitsch, Lise og Anette Arnsted, Udvidet adgang til at anvende anonyme vidner, Juristen 2011, s. 136-142.

Block Greve, Emil, Politiets efterretningstjeneste. En retlig belysning af tjenestens virksomhed og det samlede kontrolsystem, 2014.

Brandi, Sofie-Amalie Gregaard og Cecilie Boel Winther, Varetægtsfængsling i praksis, UfR 2017B. s. 231-241.

Brøbech, Birgitte, Ulovligt tilvejebragte beviser i straffeprocessen, 2003.

Christensen, Jens Peter, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen, Dansk Statsret, 3. udg., 2020.

Christoffersen, Jonas, Adhæsionsproces og menneskeret, U 1999B, s. 517-519.

Eckhoff, Torstein, Temametode og bevisværdimetode på ny, i Lars Heuman (red.), Festskrift til Per Olof Holding, 1992.

Egeberg Christensen, Tilståelsens betydning for strafudmålingen, U 1993B, s. 44-48.

Ekelöf, Per Olof, Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper, 1956.

von Eyben, W. E., Bevis, 1986.

Fogtdal, Hans og Jesper Hjortenberg, Politiklageordningen, 2012.

Fuglsang Sørensen, Henning Bang, Ensretningsprincippet i retsplejelovens kapitel 89, U 2014B, s. 1-6.

Gammeltoft-Hansen, Hans, De straffeprocessuelle tvangsindgreb 1979-2019, i Bang-Pedersen m.fl. (red.), Retsplejeloven 100 år, 2019, s. 131-144.

Gammeltoft-Hansen, Hans, ”Agent controlleur”, TfR 1984, s. 89-131.

Gammeltoft-Hansen, Hans, Om definitionen af straffeprocessuelle tvangsindgreb, i Annette Møller-Sørensen og Anette Storgaard (red.), Jurist uden omsvøb. Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen, 2007, s. 139-148.

Gammeltoft-Hansen, Hans, Straffeprocessuelle tvangsindgreb, 1981.

Gammeltoft-Hansen, Hans, Strafferetspleje I. Grundbegreber. Bevis. Domstolene. Påtalen, 1991.

Side 193

Gammeltoft-Hansen, Hans, Strafferetspleje II. Sigtede. Forsvaret. Efterforskningen. Tvangsindgreb, 1989.

Gammeltoft-Hansen, Hans, Strafferetspleje III. Domsforhandling – Appel. Dommens retsvirkninger, 1996.

Gammeltoft-Hansen, Hans, Varetægtsfængsling, 1976.

Garde, Peter, Nogle praktiske § 925-problemer, U 1985B, s. 385-397.

Garde, Peter, Straffedom in absentia, TfR 1993, s. 5-48.

Garde, Peter, Etik og Etikette. Bemærkninger i anledning af betænkningen »Fagligt etiske problemer i strafferetsplejen«, Juristen 1994, s. 435-440.

Garde, Peter Adhæsionsprocessens brister, U 1998B, s. 31-35.

Garde, Peter og Asbjørn Strandbakken, Erstatningsdommen, den frifundne og uskyldsformodningsreglen, U 1999B, s. 237-239.

Gomard, Bernhard, Adhæsionsprocessen, 1969.

Gomard, Bernhard, Studier i den danske straffeproces, 1976.

Greve, Vagn, Genoptagelse af straffesager efter dansk ret, TfK 2005, s. 439-458.

Hammerum, Camilla, Tiltalen, 2014.

Hammerum, Camilla, Et slag – to straffesager? – Om forbuddet mod gentagen strafforfølgning, U 2015B, s. 377-386.

Henricson, Ib, International politiret, 2010.

Henricson, Ib, Politiret, 6. udg., 2016.

Hjortenberg, Jesper, Anklagemyndigheden og internationalt samarbejde, i Anklagemyndighedens Årsberetning 2001-2002, s. 199-205.

Holmboe, Morten, Fengsel eller frihet: Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner, 2016.

Holmboe, Morten, Utvalgte høyesterettsavgjørelser i straffeprosess 2019, Tidsskrift for strafferett, 2020, s. 181-209.

Holst, Nikolaj Sivan, Erstatning efter frifindelse – Adhæsionsprocessen, erstatningsprincippet og den glemte reform, U 2016B, s. 157-165.

Holten Fröhlich, Felix, Lovligt forfald fra fysiske retsmøder – en status i 2019, U 2020B, s. 1-10.

Hurwitz, Stephan, Den danske Strafferetspleje, 3. udg., 1959.

Hvidtfeld-Lindhardt, Andreas, Med juraen som våben til almenvellets bedste – Om den offentlige anklagemyndigheds oprettelse, i Bang-Pedersen m.fl. (red.), Retsplejeloven 100 år, 2019, s. 77-103.

Høgh, Poul, Kommentarer til danske Højesteretsdomme afsagt i tiden oktober- december 1974, U 1975B, s. 103-104.

Jochimsen, Jørgen, Begrundet mistanke og agentvirksomhed, TfK 2003.648.

Jochimsen, Jørgen, Hovedforhandling i straffesager, 4. udg., 2018.

Jochimsen, Jørgen, Anonyme vidner og hemmelige agenter, 2003.

Jochimsen, Jørgen, Begrundet mistanke og agentvirksomhed, TfK 2003.648.

Jochimsen, Jørgen, Dokumentation af forklaringer i straffesager, TfK 2001.197.

Kallehauge, Narkotikasager, NTFK 1983, s. 88-102.

Kistrup, Michael, Jakob Lund Poulsen, Jens Røn og Thomas Rørdam, Straffeprocessen, 3. udg., 2018.

Kjølbro, Jon Fridrik, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere, 5. udg., 2020.

Side 194

Knudsen, Mette Lyster og Trine Baumbach, Bevis i straffesager. Om bevisbyrde og samtykke i straffesager, i Bang-Pedersen m.fl. (red.), Retsplejeloven 100 år, 2019, s. 185-207.

Langsted, Lars Bo og Peter Garde, Vagn Greve, Thomas Elholm, Criminal Law, Denmark, 5. udg., 2019.

Lindegaard, Per og Jørgen Trolle, Procedure i straffesager, 2. udg. 1975.

Madsen, Lasse Lund, Agentvirksomhed online – efterforskning i IT-relaterede sager om misbrug af børn, U 2017B, s. 99-104.

Matningsdal, Magnus, Norsk spesiell strafferett, 3. udg., 2021.

Møller, Jens, Oliver Talevski, Peter Thønnings og Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen (red.), Kommenteret retsplejelov. Bruxelles I-forordningen, 10. udg., 2018.

Nielsen, Gorm Toftegaard, Hvad er et tvangsindgreb? Om straffeproces og forvaltningsret, Juristen 2005, s. 153-160.

Nielsen, Gorm Toftegaard, Straffesagens gang, 7. udg. 2020 ved Nicolai Sivan Holst.

Nilas, Claes, Balancen mellem effektivisering og retssikkerhed i strafferetsplejen, i Bang-Pedersen m.fl. (red.), Retsplejeloven 100 år, 2019, s. 209-229.

Nolsø, Jakob Friis og Mads Pedersen, Den Særlige Klagerets behandling af genoptagelsessager, U 2019B., s. 37-48.

Nørgaard, Peter, Private Straffesager, 2013.

Otken, Ulla, Hvornår har man lovligt forfald, U 2001B, s. 322-325.

Otken, Ulla, Indenretlige afhøringer, TFK 2017, s. 1118-1124.

Rainey, Bernadette, Wicks, Elizabeth and Ovey, Clare, »Jacobs, White, and Ovey«, The European Convention on Human Rights, 8. udg., 2020.

Rasmussen, Elsebeth, Om plea-bargaining og andre studehandler inden for strafferetsplejen, U 1980B, s. 153-157.

Rasmussen, Elsebeth, Om plea-bargaining – og andre studehandler inden for strafferetsplejen, U 1983B, s. 311-316.

Robberstad, Anne, Kontradiksjon og verdighet, 2003.

Ross, Alf, Dansk Statsforfatningsret 2, 3. udgave ved Ole Espersen, 1980.

Røn, jens, Politi- og domstolsreformen, 2007.

Røn, Jens, Straffeprocessen, 3. udg., 2018.

Rønsholdt, Steen, Forvaltningsret. Retssikkerhed. Proces. Sagsbehandling., 5. udg., 2018.

Rørdam, Peter, Bindende påtalebegrænsning, Juristen 1974, s. 97-108.

Rørdam, Peter, Retshåndhævelsesarrest (Varetægtsfængsling efter retsplejelovens § 762, stk. 2), Juristen 1984, s. 196-212.

Rørdam, Peter, Kravene til anklageskrifter og berigtigelse af anklageskrifter, Juristen 1997, s. 1-18.

Rørdam, Thomas, Området for forsvarerens adgang til aktindsigt, i Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen, 2004, s. 547-572.

Rørdam, Thomas, Forsvareren, 2012.

Rørdam, Thomas, Forsvarerens adgang til at videregive fortrolige oplysninger til andre, i Dahl m.fl. (red.): Festskrift til Jens Peter Christensen, 2016, s. 567-584.

Schaumburg-Müller, Sten og Søren Sandfelt Jakobsen, Medieretten, 2. udg., 2020.

Smith, Eva, Processystemet, i Blume m.fl. (red.), Introduktion til jura, 1995, s. 199-211.

Smith, Eva, Frifundet i straffesagen – dømt til offererstatning. En Kafkask retstilstand, U 1999B, s. 200-203.

Smith, Eva, Straffeproces. Grundlæggende regler og principper, 7. udg., 2013.

Side 195

Staal, Eva, Bevisbedømmelse i straffesager med mange former for beviser m.v. – den fri bevisbedømmelse, TfK 2018, s. 1 ff.

Strandbakken, Asbjørn, Uskyldspresumsjonen: »in dubio pro reo«, 2003.

Sørensen, Jørgen Steen, Anklagemyndighedens afhængighed og uafhængighed i dansk og internationalt perspektiv, i Rammeskov Bang-Pedersen m.fl. (red.): Retsplejeloven 100 år, 2019, s. 291-310.

Sørensen, Max, Statsforfatningsret, 2. udg. ved Peter Germer, 1973.

Vestergaard, Jørn, Om selvinkriminering efter endelig dom, i Dam m.fl.: Jura & Historie, Festskrift til Inger Dübeck, 2003, s. 489-498.

Vestergaard, Jørn, Straffeproces – Grundtræk af dansk strafferetspleje, 2. udg., 2017.

Vestergaard, Jørn, Forbrydelser og andre strafbare forhold, 3. udg., 2018.

Wacher Lentz, Lene, Politiets hemmelige efterforskning på internettet, 2019.

Wacher Lentz, Lene, Politiets infiltration på digitale platforme – set i et menneskeretligt perspektiv, NTfK 2019, s. 128-155.

Wacher Lentz, Lene, Politiets hjemmel til ’hacking’ som led i efterforskning, TfK 2018, s. 814-823.

Wacher Lentz, Lene, Hemmelig ransagning og brevstandsning i den digitale virkelighed, Juristen 2016, s. 3-12.

Waaben, Knud, Det kriminelle forsæt, 1957.

Waaben, Knud, Strafferettens almindelige del. Ansvarslæren, 6. udg. ved Lars Bo Langsted, 2015.

Waaben, Knud, Varetægt. Om Hans Gammeltoft-Hansens disputats »Varetægtsfængsling« (1976), U 1977B. s. 295-309.

Zahle, Henrik, Bevisret. Oversigt, 1994.

Zahle, Henrik, Om det juridiske bevis, 1976.

Østed, Anders Sandøe, Bemærkninger over juridisk Visheds Natur og Væsen, Arkiv for Retsvidenskaben, 6. Del 1831, optrykt i Processuelle skrifter i udvalg, ved Troels G. Jørgensen, 1932, s. 428-439.

Betænkninger

Betænkning 622/1971 om efterforskning i straffesager mv.

Betænkning 728/1974 om anholdelse og varetægt.

Betænkning 1023/1984 om politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter.

Betænkning 1194/1990 om anklagemyndighedens struktur.

Betænkning 1298/1995 om fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation.

Betænkning 1358/1998 om varetægtsfængsling i isolation.

Betænkning 1409/2002 om politiets struktur.

Betænkning 1420/2002 om gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn.

Betænkning 1458/2005 om forbedring af voldtægtsofres retsstilling.

Betænkning 1485/2006 om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager.

Betænkning 1522/2010 om reform af den civile retspleje VI. Behandling af forurettedes civile krav under straffesager (Adhæsionsprocessen).

Betænkning 1523/2010 om en fremtidig statsadvokatordning.

Betænkning 1549/2014 om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager.

Betænkning 1554/2015 om videoafhøring af børn og unge i straffesager.

NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov.

Side 196

  • Luk
  • Udvid