Stikordsregister

A

ABR 18 123, 126

 •  ABT 314
 •  ABT 18 310
 •  Administrationsgebyr
 •  for tilstandsrapport 172
 •  Advokat
 •  godtgørelse til sælger ved fortrydelse kan betales til sælger 287
 •  kapitel 2 ufravigelig til skade for køber, selv om denne bistås af 338
 •  købers erstatningskrav mod 72
 •  pligt til at oplyse køber om fortrydelsesretten 318
 •  rådgivningsforpligtelse 56, 85
 •  skal ikke gøres bekendt med sælgers fritagelse for mangelshæftelsen 78
 •  sælgers hæftelse for tilkendegivelser fra egen – 85
 •  –s salærkrav ved købers brug af fortrydelsesretten 326
 •  udbetaling deponeret hos 292, 294
 •  Advokatforbehold 261, 267
 •  Afskrivning
 •  forsikringsselskabets – af bygningsdel for bygningsdel 241
 •  Afskrivningstabeller
 •  for udvalgte bygningsdele 236 ff.
 •  Airconditionanlæg 210
 •  Aktie
 •  køb af – med tilknyttet brugsret til bolig ikke omfattet af lovens kapitel 1 50
 •  Aktieselskabslejlighed
 •  køb af – ikke omfattet af lovens kapitel 1 51
 •  Aktuelle skader 202
 •  Allonge
 •  til elinstallationsrapport 191
 •  til tilstandsrapport 170
 •  Almene tekniske fælleseje
 •  som grundlag for guider for bygningsgennemgang 151
 •  Almindelig vedligeholdelsesstand 144, 200
 •  Andelsboligforening
 •  anvendelse af lovens kapitel 1 ved –s køb af fast ejendom 51
 •  anvendelse af lovens kapitel 2 ved –s køb af fast ejendom 249 f
 •  anvendelse af lovens kapitel 3 ved –s aftale om opførelse af nye andelsboliger 249 f., 306
 •  fortrydelsesret ved køb af andel i 251 f.
 •  ikke fortrydelsesret ved stiftelse af 252 f.
 •  køb af andel i – ikke omfattet af lovens kapitel 1 50
 •  Andelslejlighed
 •  beregning af godtgørelse til sælger ved benyttelse af fortrydelsesretten 285
 •  Ankenævnet for Forsikring
 •  –s praksis om dækning af udgifter til teknisk bistand 222 .
 •  –s praksis om brug af afskrivningstabeller 241 f.
 •  –s praksis om dækning af forøgede byggeudgifter 221 f.
 •  –s praksis om forkert beskrivelse i tilstands- eller elinstallationsrapport 224 ff.
 •  –s praksis om forsikringstagerens individuelle ønsker om anvendelse af ejendommen 234 f.
 •  –s praksis om følgeskader som følge af forhold, der burde være udbedret 233 f.
 •  –s praksis om forhold dækket af garanti 229 f.
 •  Side 427
 •  –s praksis om hvornår der foreligger en »skade« 215 f.
 •  –s praksis om køberens krav mod ejerskifteforsikring ved fejl ved stikledninger 211 f.
 •  –s praksis om nærliggende risiko for skader 218 ff.
 •  –s praksis om slid og ælde 230 f.
 •  –s praksis om udløb af sædvanlig levetid 231 f.
 •  Ankenævnet for Tekniske Installationer 129
 •  Anpartslejlighed
 •  køb af – omfattet af lovens kapitel 1 51
 •  køb af – omfattet af lovens kapitel 2 248
 •  Anpartsselskabslejlighed
 •  køb af – ikke omfattet af lovens kapitel 1 51
 •  Ansvarsforsikring
 •  krav om – for bygningssagkyndige 139
 •  krav om – for elinstallatørvirksomheder 191 f.
 •  Ansvarsfraskrivelse
 •  sælgers – for mangler 333 ff., 340 ff.
 •  Ansvarsgrundlag
 •  for bygningssagkyndiges og elinstallatørvirksomheders erstatningsansvar 114 f.
 •  Ansvendelsesområde
 •  afgrænsningen mellem kapitel 2 og kapitel 3 301 f.
 •  for lovens kapitel 1 47 ff.
 •  for lovens kapitel 2 246 ff.
 •  for lovens kapitel 3 299 ff.
 •  Auktion
 •  erhvervelse på – er køb 49
 •  ikke fortrydelsesret ved køb på – 254 f.

B

 •  Bagatelagtige
 •  huseftersynsordningen omfatter ikke – forhold 65, 144, 153 f.
 •  sælgers fritagelse for mangelshæftelsen omfatter – fejl 65, 144, 153, 186 f.
 •  Bagatelgrænse
 •  for ejerskifteforsikringer 207, 235 f.
 •  for hvad der skal omtales i tilstandsrapport og elinstallationsrapport 116
 •  BBR-ejermeddelelse 183
 •  Beboelse, begreb 52 f.
 •  for bestilleren 306
 •  for køberen 53 ff., 249 f.
 •  for sælgeren 33 ff.
 •  Beplantning
 •  har gjort bygningsdel utilgængelig 227
 •  Beskatning
 •  af godtgørelsesbeløb ved købers brug af fortrydelsesretten 288
 •  Beskikket bygningssagkyndig 34
 •  betingelser for at blive – 138 ff.
 •  fratagelse og bortfald af beskikkelse 140, 170 ff.
 •  honorar til – ved købers brug af fortrydelsesretten 327
 •  købers erstatningskrav mod – 71, 111, 122 ff
  •  ansvarsgrundlaget 113 ff.
  •  beregning af erstatning 118 f.
  •  flere erstaningsansvarlige 119 ff.
  •  på grund af gamle tilstandsrapporter 116 f.
  •  skadelidtes medvirken 116
 •  regler om virksomheden som – 143
 •  –s forberedelse inden bygningsgennemgangen 145
 •  –s undersøgelse af ejendommen 147 ff.
 •  –s vederlag 168
 •  sælgers godtgørelseskrav mod 121 ff.
 •  Bestiller, begreb 306
 •  Bestilling
 •  af tilstandsrapport 140 ff.
 •  Bevisbyrde
 •  købers – at en skade i fortrydelsesperioden ikke skyldes uagtsomhed 280 ff
 •  Side 428
 •  ved tilbagetræden efter lovens kapitel 2 257 ff.
 •  ved tilbagetræden efter lovens kapitel 3 307
 •  Boligejer.dk 133, 136, 141, 146, 177, 180
 •  Brugsret
 •  køb af – er ikke køb af fast ejendom 50 f.
 •  stiftelse af – er ikke køb af fast ejendom 49, 50
 •  Brydensholt-udvalget
 •  nedsættelse af – 29 ff.
 •  Byggeprogram
 •  fortrydelsesret ved udbud af byggeri på – 304
 •  Bygning
 •  alle ejendommens –er er omfattet af huseftersynet 149 f.
 •  køb af – under opførelse ikke omfattet af lovens kapitel 1 48, 57
 •  køb af ubebygget –ikke omfattet af lovens kapitel 1 48, 56 f.
 •  lovens kapitel 3 omfatter køb af – som løsørekøb 302
 •  mangler ved – 65 ff.
 •  på lejet grund er fast ejendom 50, 248
 •  –s almindelige vedligeholdelsesstand ikke omfattet af bygningssagkyndigs undersøgelse 160
 •  –s funktionsforhold ikke omfattet af bygningssagkyndigs undersøgelse 158
 •  –s lovlighed efter offentligretlige forskrifter ikke omfattet af bygningssagkyndigs undersøgelse 158
 •  –s værdi eller brugbarhed nævneværdigt nedsat, skadesbegreb 144, 200, 212, 221, 234
 •  sælger hæfter ikke for mangler ved –s stikledninger 95
 •  Bygningsgennemgang
 •  den bygningssagkyndiges orienterende målinger 101, 147, 148
 •  forberedelse inden – 145 ff.
 •  forhold der ikke omfattes af – 152 ff.
 •  omfatter samtlige bygninger 147
 •  tilstandsrapporten indeholder resultatet af – 101
 •  Bygningslovgivningen
 •  åbenlyse afvigelser fra – skal registreres i tilstandsrapporten 151
 •  Bygningsreglement 79, 158, 218, 221, 222
 •  Bygningssagkyndig Se Beskikket bygningssagkyndig
 •  Bygningstegninger
 •  den bygningssagkyndige skal spørge efter – 145
 •  Bytte (mageskifte) 49

C

 •  Carport
 •  omfattet af ejerskifteforsikring 208, 217
 •  omfattet af huseftersyn 149, 208

D

 •  Dampspærre
 •  forkert montering af – er konstruktionsfejl 151
 •  manglende – kan udgøre nærliggende risiko for skade 219
 •  Dansk Ejendomsmæglerforening 54, 55, 162
 •  Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 107, 122, 124, 126, 127 ff., 138, 140, 147, 153, 168, 193, 194
 •  Disciplinærsag
 •  mod bygningssagkyndige 170
 •  Dækningsforbehold
 •  ejerskifteforsikringers – for bestemte bygningsdele eller bestemte installationer 201, 207
 •  ejerskifteforsikringers – for bygningsdele der ikke er undersøgt 228
 •  Dækningsperiode
 •  ejerskifteforsikringers – 203
 •  Dødsbo
 •  fortrydelsesret ved salg i fri handel fra – 247
 •  køb fra – 49
 •  mulighed for at benytte ansvarsfraskrivelser ved salg fra – 335 f.
 •  salg fra – 54, 80
 •  Side 429

E

 •  Effektiv betaling
 •  sælger skal forpligte sig til – af halvdel af præmie for tilbudt ejerskifteforsikring 76
 •  Ejendomsforsikring 94
 •  Ejendomsmægler m.v.
 •  bevisbyrderegel, når sælger bistås af – 258 f.
 •  godtgørelse til sælger ved brug af fortrydelsesretten kan betales til – 287
 •  kan modtage underretning om tilbagekaldelse af købstilbud 263
 •  købers erstatningskrav mod – 72
 •  må ikke rekvirere tilstandsrapport eller elinstallationsrapport 141
 •  pligt til at oplyse køber om fortrydelsesretten 318, 321, 347
 •  rådgivningspligt for – 56, 82, 85
 •  –s honorarkrav ved købers brug af fortrydelsesretten 326 f.
 •  skal ikke gøres bekendt med sælgers fritagelse for mangelshæftelsen 78
 •  sælgers hæftelse for tilkendegivelser fra – 85, 92 f.
 •  udbetaling deponeret hos – 292 ff.
 •  underretning til – om, at køber vil bruge fortrydelsesretten 268 f.
 •  Ejerandel
 •  køb af – i juridisk person, der ejer fast ejendom 51 f., 250 f.
 •  Ejerlejlighed 423
 •  køb af – omfattet af lovens kapitel 1 50, 243
 •  Ejerlejlighedsforening 53, 249
 •  Ejerskifteafdrag
 •  forfalder ikke ved brug af fortrydelsesretten 295
 •  Ejerskifteforsikring
 •  aktuel skade, begreb 212
 •  bagatelgrænse for dækning under – 235 f.
 •  dækker skader, som er nævnt i tilstandsrapport eller elinstallationsrapport, hvis beskrivelsen er klart forkert 224 ff.
 •  dækningsforbehold, mulighed for 210
 •  dækningsperiode 203, 243
 •  erstatningsopgørelsen 236 ff.
 •  krav til forsikringsselskabets meddelelse om, at der ikke kan tegnes – 203 ff.
 •  krav til forsikringsselskabets meddelelse om, at der kan tegnes – 199 ff., 207
 •  mindstekrav til dækningsomfanget 200 ff., 208 ff.
 •  minimumsløbetid 198
 •  nyværdierstatning 236
 •  nærliggende risiko for skade, begreb 212
 •  ophører ved ejerskifte i forsikringstiden 243
 •  selvrisiko 207
 •  skal omfatte alle undersøgte bygninger 208 f.
 •  undtagelse til minimumsdækning 224 ff.
 •  Elinstallationer
 •  forberedelse inden gennemgang af – 183
 •  forhold der ikke omfattes af gennemgangen af – 186 ff.
 •  gennemgang af – 183 ff.
 •  Elinstallationsrapport
 •  bestilling af 140 ff., 192
 •  betingelser, som en – skal opfylde for at kunne benyttes med retsvirkning efter lovens kapitel 1 176 ff.
 •  elinstallatørvirksomhedens afgivelse af – 189 ff.
 •  forudsætning for sælgerens fritagelse for mangelshæftelse 61
 •  indeholder resultatet af gennemgangen af elinstallationer 108
 •  krav til elinstallatørvirksomhedens undersøgelse til brug for udarbejdelse af – 181 ff.
 •  skal fremlægges af sælger 62
 •  skal være modtaget af køber, inden denne binder sig 72 ff.
 •  visse straffelovsbestemmelser om forbrydelser i offentligt hverv gælder ved udarbejdelse af – 347 f.
 •  Elinstallatørvirksomhed
 •  købers erstatningskrav mod autoriseret – 111 ff.
 •  Side 430
 •  El-radiatorer
 •  omfattet af gennemgangen af elinstallationer 188
 •  Eltavler
 •  omfattet af gennemgangen af elinstallationer 183
 •  Én- eller to-familiebeboelse
 •  bygning bestemt til – for bestilleren 306
 •  bygning efter sin art bestemt til – 305
 •  Entreprenør
 •  fortrydelsesret hvis – skal i det væsentlige levere eller projektere og opføre en hel bygning 305
 •  –s pligt til at give bestilleren oplysning om fortrydelsesretten 304
 •  Entreprenør, begreb i lovens kapitel 3 303
 •  Erstatningskrav
 •  købers – mod bygningssagkyndig 71, 105, 111, 119
 •  købers – mod elinstallatørvirksomhed 71, 111, 118, 184
 •  ved manglende oplysning om fortrydelsesret 322

F

 •  Fagentreprise 304
 •  Fast ejendom, lovens begreb 50 ff., 248
 •  Fejl
 •  bygningsmæssige –, begreb 150 f.
 •  ved bygninger dækkes af ejerskifteforsikring 117
 •  Fjernvarmeanlæg
 •  fejl ved – dækket af ejerskifteforsikring 210
 •  Folketingets Retsudvalg 33, 267, 281, 284, 285, 290, 334, 342
 •  Forbedringer, fradrag i erstatning fra bygningssagkyndig og elinstallatørvirksomhed 118
 •  Forbrugeraftale 48, 256
 •  Forbrugerrådet 162
 •  Fordringshavermora
 •  sælgers – ved købers betaling af godtgørelse for brug af fortrydelsesretten 287
 •  Forsikring & Pension 162, 197, 236
 •  Forsikringsselskab
 •  indtræder i køberens retsstilling 117
 •  krav til –s meddelelse om tegning af ejerskifteforsikring 199 ff.
 •  Forsikringstilbud
 •  frist for købers antagelse af – 206
 •  til køber om ejerskifteforsikring skal være bindende 205
 •  Fortrydelsesfrist
 •  begyndelsestidspunkt 266 ff.
 •  beregning af – ved fortrydelse efter lovens kapitel 2 264 ff.
 •  beregning af – ved fortrydelse efter lovens kapitel 3 310
 •  Fortrydelsesperioden
 •  omfatter altid mindst én weekend 265
 •  Fortrydelsesret
 •  kan kun udøves i fællesskab ved etablering af sameje 248
 •  ved køb af fast ejendom
  •  forudsætter at der er indgået en købsaftale 261 f.
  •  anvendelsesområdet for lovens kapitel 2 246 ff.
  •  gælder aftalen i sin helhed 246, 261
 •  ved køb eller opførelse af hel bygning
  •  anvendelsesområdet for lovens kapitel 3 299 ff.
  •  forudsætter, at der er indgået en aftale 308
  •  gælder for aftalen i sin helhed 308
 •  Forældelse
 •  af erstatningskrav mod bygningssagkyndig og elinstallatørvirksomhed 124
 •  Forøgede byggeudgifter, dækkes af ejerskifteforsikring 198, 203, 221 f.
 •  Fravigelighed, lovens 328 ff.
 •  Frist
 •  for købers betaling af godtgørelse til sælger ved brug af fortrydelsesretten 285
 •  Fugtskade 160, 197 f.
 •  Fugtskjolde 167
 •  Fundament
 •  dækning af forhold vedrørende – under ejerskifteforsikringen 213, 218
 •  Side 431
 •  Fysiske fejl ved ejendommens bygninger, begreb 200
 •  Fysiske forhold 234
 •  Fysiske mangler, begreb 67 f.
 •  Fysiske skader, begreb 150
 •  Færdigmelding 57
 •  Færdigt hus
 •  køb af – til opstilling på grund 52, 302
 •  Færøerne 352
 •  Følgeskade
 •  fra forhold, køber burde have udbedret, er ikke dækket af ejeskifteforsikring 233

G

 •  Garanti
 •  »blanco-garanti« er ugyldig 86
 •  reklamationsfrist gælder ikke ved bygningssagkyndigs og elinstallatørvirksomhedens – 127
 •  sælgers – vedrørende bestemte forhold: 86
 •  Gebyr
 •  for beskikkelse som bygningssagkyndig og fornyelse heraf 172
 •  skal betales af elinstallatørvirksomheden pr. elinstallationsrapport 191
 •  Gennemgang
 •  bygningssagkyndigs – af bygninger 147 f.
 •  elinstallatørvirksomhedens – af elinstallationer 108, 183 f.
 •  Geotekniske undersøgelser 145
 •  Godtgørelse
 •  beregning af – ved købers brug af fortrydelsesretten 284 f.
 •  beskatning af –beløb 288
 •  betaling hvis to eller flere sælgere 287 f.
 •  fremgangmåde ved betaling af – 286 ff.
 •  frist for betaling af – 285
 •  køber skal ikke betale – hvis underretning om tilbagekaldelse af tilbud kommer frem inden sælgers accept 263
 •  til sælger ved fejl i tilstandsrapport og elinstallationsrapport 121 ff.
 •  til sælger ved købers brug af fortrydelsesretten 263, 267, 283
 •  tilfælde hvor køber ikke skal betale – 289 f.
 •  Grov eller gentagen forsømmelse 176
 •  Grov uagtsomhed 72, 87
 •  Grund
 •  forhold ved – 159
 •  fortrydelsesret ved køb af – 248
 •  mangler ved – 67
 •  med bygning under opførelse, ikke omfattet af lovens kapitel 1 57
 •  ubebygget –, ikke omfattet af kapitel 1 56 f.
 •  Grundlovsdag
 •  ikke hverdag i lovens forstand 297, 315
 •  Grønland 352
 •  Gulve
 •  den bygningssagkyndiges undersøgelse af – 210
 •  Gyldighedsperiode
 •  for elinstallationsrapport 179 f.
 •  for tilstandsrapport 132 f.

H

 •  Hel bygning 302 f.
 •  Hjælpemidler
 •  enkle tekniske – ved bygningssagkyndigs undersøgelse af bygning 146 f.
 •  enkle tekniske – ved elinstallatørvirksomheds undersøgelse af elinstallationer 184
 •  Hovedentreprise
 •  ikke fortrydelsesret ved aftaler om – 304
 •  Hovederhverv
 •  ikke godtgørelse, når salget er sket som led i sælgers – 289 f.
 •  Hovedsagelig
 •  beboelse 54 ff., 247, 306
 •  Husejerforsikring 211, 217
 •  Hustypebeskrivelse 106 ff., 145, 163
 •  Side 432
 •  Hverdage 264 f., 297, 315
 •  Hændelig skade
 •  på ejendommen i fortrydelsesperioden skal ikke udbedres af køber 280 f.
 •  Håndbog
 •  for autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter 182, 187
 •  for beskikkede bygningssagkyndige 103, 145, 164
 •  Håndredskaber 148
 •  Hårde hvidevarer 186, 188

I

 •  I brug
 •  betingelser for benyttelse af fortrydelsesretten, når køber har taget ejendommen 275 ff.
 •  Ikrafttræden
 •  lovens 349 f.
 •  Indberetning
 •  af elinstallationsrapporter til Sikkerhedsstyrelsen 189 f.
 •  Indendørs svømmebassiner 186
 •  Indgåelse
 •  af købsaftale 266 f.
 •  Individuelle forudsætninger
 •  køberens 68 ff.
 •  Individuelle ønsker
 •  købers – om en særlig anvendelse af ejendommen m.v. ikke dækket af ejerskifteforsikring 234 f.
 •  Indretning
 •  uden for selve bygningen indgår ikke i huseftersynet 159
 •  Indskærpelse
 •  over for elinstallatørvirksomheder 191
 •  Indtrædelse
 •  ejerskifteforsikringsselskabets – i køberens krav 117 f.
 •  købers – i mangelskrav mod tidligere led 96 ff.
 •  Interessekonflikter
 •  ved bestilling af tilstandsrapporter 142

J

 •  Jordvarmeanlæg 210
 •  Juleaftensdag
 •  tæller med ved beregning af fortrydelsesfrist 297
 •  Juridisk person
 •  fortrydelsesret ved køb af andel i – 250 f.
 •  strafansvar for – 348
 •  Justitsministeriets rapport »Evaluering vedrørende huseftersynsordningen« 141

K

 •  Kategoriseringssystem
 •  elinstallationsrapporter 188 ff.
 •  tilstandsrapporter 163 ff.
 •  Klageadgang 193 f.
 •  Klientkontosystem
 •  advokaters – 292
 •  Kloak Se Stikledninger
 •  Kommet frem
 •  accept af købstilbud 266 f., 272
 •  godtgørelsesbeløb skal være – til sælgeren inden fortrydelsesfristens udløb 286
 •  tilstandsrapport og elinstallationsrapport – til køber 73
 •  underretning til entreprenøren om brug af fortrydelsesretten 310
 •  underretning til sælger om brug af fortrydelsesretten 269 f.
 •  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 129
 •  Konkursbo
 •  erhvervelse i fri handel fra – er køb 49
 •  fortrydelsesret ved salg i fri handel fra – 247
 •  mulighed for at benytte ansvarsfraskrivelser ved salg fra – 335, 342
 •  Konstruktionsfejl 151, 215
 •  Kontrol
 •  med kvaliteten af elinstallationsrapporter 190 f.
 •  Side 433
 •  med kvaliteten af tilstandsrapporter 143, 168 ff.
 •  rapport 169
 •  Kritiske skader 164
 •  Krybekælder
 •  ikke dækket af ejerskifteforsikring, hvis gjort utilgængelig 227 f.
 •  omfattet af den bygningssagkyndiges undersøgelse 154, 156
 •  Køb
 •  af byggematerialer 302
 •  af fast ejendom, begrebet 49 f., 248 f.
 •  af færdige huse 52, 302
 •  af hele bygninger 302 f.
 •  fast ejendom, begrebet 248
 •  kun omfattet af kapitel 3, hvis sælgers ydelse er defineret som køb af hel bygning 302
 •  Køberet
 •  er ikke køb 49
 •  Købesum
 •  tilbagebetaling af – ved brug af fortrydelsesretten 292 ff.

L

 •  Landbrugsejendom
 •  er ikke omfattet af lovens kapitel 2 257
 •  er som udgangspunkt ikke omfattet af lovens kapitel 1 58
 •  Lavvoltsinstallationer
 •  den autoriserede elinstallatørvirksomheds undersøgelse af – 183
 •  Legehuse/legeborge
 •  den bygningssagkyndiges undersøgelse omfatter ikke – 149, 208
 •  Lejeaftale 277
 •  Lejeret
 •  ikke fortrydelsesret ved erhvervelse af – 253, 257
 •  Levetid
 •  afskrivningstabeller ved erstatningsberegning for udvalgte bygningsdele 237
 •  erstatningsberegning ved krav mod den sagkyndige 118
 •  fejlagtig angivelse i tilstandsrapporten af tagets restlevetid 105, 232
 •  oplysning i tilstandsrapporten om tagets restlevetid 40, 100, 102 ff., 133
 •  udløb af bygningsdels sædvanlige levetid 230
 •  Levetidstabel
 •  udgør grundlaget for den bygningssagkyndiges angivelse af tagets restlevetid 103
 •  Licitation 254
 •  ikke fortrydelsesret ved – 301, 306, 307
 •  Loftsrum
 •  den bygningssagkyndiges undersøgelse af 154
 •  elinstallationsrapporten, sekundære rum 186
 •  Lokalplan 158
 •  Lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige m.v.
 •  beskikkelse af bygningssagkyndige 138, 193
 •  Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 127, 132, 170
 •  Lov nr. 526 af 28. maj 2014 om formidling af fast ejendom m.v.: 141
 •  Lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 108, 176
 •  Lovlige i henhold til offentlige forskrifter
 •  elinstallationsrapportens oplysning om elinstallationerne 108
 •  Lovliggørelse af ulovlige forhold
 •  ejerskifteforsikringen, el- og vvs-installationer 209
 •  Lovpligtige attester
 •  den bygningssagkyndiges forberedelse inden bygningsgennemgangen 145
 •  Lovvalgsregler
 •  om fortrydelsesret ved aftaler om fast ejendom i udlandet 352
 •  Loyale oplysningspligt
 •  sælgers – 68, 92, 136, 180
 •  Luft-til-luftvarmeanlæg 210
 •  Side 434
 •  Lukkede konstruktioner
 •  undtaget fra bygningsgennemgen 156
 •  Lørdage
 •  ikke hverdage i lovens forstand 264, 297, 315
 •  Løseøre
 •  ansvarsfraskrivelse 336
 •  del af bygning 64 ff.
 •  ikke omfattet af huseftersyn, hvis ikke del af bygning 152, 159
 •  indgår i købesummen 65, 66, 285
 •  mangler ved løsøre 66
 •  medfølgende 285

M

 •  Mageskifte (bytte) 49, 50, 248
 •  Maksimumdækning
 •  den bygningssagkyndiges og den autoriserede elinstallatørvirksomheds ansvarsforsikring 119
 •  Mangelshæftelse
 •  betingelserne for sælgers fritagelse for – 61 f.
 •  sælgers fritagelse for – 64 ff.
 •  undtagelse fra reglen om sælgerens fritagelse for – 65
 •  Mangelshæftelse 67
 •  Manglende bygningsdele
 •  den bygningssagkyndiges undersøgelse af ejendommen 147
 •  tilstandsrapportens sammenligningsgrundlag og skadesbegreb 150, 200 ff., 212, 219
 •  Manglende bygningsdele og andre fysiske forhold 150
 •  Manglende funktionsdygtighed
 •  den autoriserede elinstallatørvirksomheds gennemgang af elinstallationerne 183
 •  sælgers fritagelse for mangleshæftelse vedrørende el- og vvs-installationers – 82
 •  Manglende vedligeholdelse 118, 160, 230
 •  fradrag i erstatningen ved – 118
 •  nærliggende risiko for skade ved – 160
 •  tegning af ejerskifteforsikring 204
 •  undtaget fra forsikringsdækning er forhold som følge af – 230 ff.
 •  Mangler opstået i tidsrummet mellem tilstandsrapportens udarbejdelse og overtagelsesdagen
 •  ejerskifteforsikringsdækning 223
 •  sælgers hæftelse for – 93, 224
 •  Mangler ved grunden 67
 •  Markedsføringsloven 317, 321 f., 346
 •  Materialefejl 151
 •  Miljølovgivningen 158
 •  Mindre alvorlige skader 164
 •  Modregning
 •  betaling ved 286 f., 293 f.
 •  Murbiangreb 213

N

 •  Nedsat funktion af el- og vvs-installationer 209, 236
 •  Nedstyrtningsfare
 •  nærliggende risiko for skade 216
 •  Negotiable dokumenter
 •  kreditaftalelovens regler om brug af – 295
 •  »No-cure – no pay« 36, 325 ff.
 •  Nytårsaftensdag 297
 •  Nyværdiprincip 236
 •  Nærliggende risiko for skade
 •  skadesbegrebet 82, 144, 147, 159, 162, 200, 215, 218 f., 226, 230

O

 •  Offentligretlige forskrifter 61, 64, 79, 81, 82, 335
 •  Oliefyr 210
 •  Ombygning
 •  ikke fortrydelsesret ved aftaler om – 300, 302
 •  købers skuffede forventninger ved køb med henblik på – 234
 •  sælgers kendskab til – 134
 •  Omfangsdræn
 •  fugt i kælder på grund af manglende – 221
 •  sælgers mangelsfritagelse omfatter ikke mangler ved – 66
 •  Opfugtning af bygningsdele 219
 •  Side 435
 •  Oplysning i tilstandsrapporten om tagets restlevetid 40, 100, 102 ff., 133
 •  Oplysning om ejerskifteforsikring
 •  sælgers mangelsfritagelse forudsætter – 61, 72, 196, 199
 •  Oplysning om fortrydelsesret
 •  hvilke oplysninger skal gives 319
 •  manglende – udskyder ikke fortrydelsesfristen 322
 •  skal gives senest samtidig med, at fortrydelsesfristen begynder at løbe 320 f.
 •  straf for manglende eller mangelfuld – 321, 346 f.
 •  Oplysningsskema
 •  sælgers oplysning om ejendommen i tilstandsrapporten 134, 146
 •  sælgers oplysning om elinstallationer i elinstallationsrapporten 179
 •  Overslag over omkostninger ved udbedring
 •  falder uden for huseftersynsordningen 153, 187
 •  Overtagelsesdagen
 •  ejerskifteforsikringen dækker fejl, der var til stede på – 34, 124, 198, 200, 202
 •  mangler opstået i tidsrummet mellem rapportens udarbejdelse og – 224

P

 •  Pantebreve 295
 •  tilbagegivelse af – til køber ved brug af fortrydelsesretten 293, 294 ff.
 •  Parallelaftale
 •  Danmark har indgået – til EU-Domsforordningen 353
 •  Parcelhusejernes Landsforening 381
 •  Passivitet
 •  købers – 126
 •  Pengeinstitut
 •  køber har krav på godtgørelse ved brug af fortrydelsesretten vedrørende auktionsejendom 290
 •  Personskaderisiko
 •  indgår i den bygningssagkyndiges vurdering af 152, 166
 •  Pligten til at levere, henholdsvis projektere og opføre hele bygningen i det væsentlige påhviler én enkelt erhvervsdrivende – entreprenøren 304
 •  Pligten til at oplyse om fortrydelsesretten 317, 318, 319
 •  Pligtmæssig reklamation
 •  købers underretning til sælgeren om tilbagetræden er ikke en – 270
 •  over for den bygningssagkyndige/den autoriserede elinstallatørvirksomhed 124
 •  Professionel ansvarsforsikring
 •  den autoriserede elinstallatørvirksomhed 177, 192
 •  den bygningssagkyndige 139
 •  Professionel bygherre/bygmestre
 •  erstatning mod – 94
 •  køber skal ved tilbagetræden ikke betale godtgørelse til – 35, 283
 •  Professionel omhu
 •  de sagkyndiges gennemgang af bygninger/elinstallationer skal ske med – 148, 178, 184
 •  Professionel rådgiver
 •  ikke krav på salgsafhængigt honorar ved købers brug af fortrydelsesretten 325 ff.
 •  Professionsansvar
 •  bygningssagkyndiges og autoriserede elinstallatørvirksomheders – 113 ff., 127
 •  Projektering og opførelse af hele bygninger
 •  fortrydelsesretten gælder for aftaler om – 301, 303
 •  Punkterede termoruder
 •  eksempler på forhold, der normalt ikke er dækningsberettigende 214
 •  mindre alvorlige skader 165

R

 •  Radon
 •  oplysning om – i tilstandsrapporten 43, 71, 107, 163
 •  Rapportskemaerne
 •  de sagkyndiges udfyldelse af rapportskemaerne påvirker som Side 436 udgangspunkt ikke sælgers retsstilling 71
 •  den autoriserede elinstallatørvirksomheds udfyldelse af elinstallationsrapportskemaet 181, 188 f.
 •  den bygningssagkyndiges udfyldelse af tilstandsrapportskemaet 162 ff.
 •  elinstallationsrapportskemaet 178
 •  tilstandsrapportskemaet 116, 133 f., 143
 •  Realdanias rapport »Huseftersyn – plus, minus 10 år – set med forbrugerøjne (2006)« 40, 101, 102, 106, 174
 •  Realkreditinstitut
 •  køber har krav på godtgørelse ved brug af fortrydelsesretten vedrørende auktionsejendom 290
 •  Reglerne om fortrydelsesret i kapitel 2 352
 •  Regreskrav
 •  forsikringsselskabers regreskrav mod de sagkyndige ved ejerskifteforsikring 117, 242
 •  sælgers regreskrav mod de sagkyndige 120
 •  Reklamationsfrist
 •  for krav mod den bygningssagkyndige/den autoriserede elinstallatørvirksomhed 111, 123 ff., 177
 •  forholdet til forældelsesreglerne og den almindelige reklamationsregel 124 f.
 •  Restlevetid
 •  fejlagtig angivelse i tilstandsrapporten af tagets restlevetid 105, 232
 •  oplysning i tilstandsrapporten om tagets restlevetid 40, 100, 102 ff., 133
 •  Retlige mangler
 •  sælgers mangelsfritagelse omfatter ikke – 64, 65, 67, 68
 •  Retligt relevant mangel 83, 102, 148, 200
 •  Retningslinjer
 •  Sikkerhedsstyrelsens – for bygningsgennemgang og gennmegang af elinstallationerne 114, 145, 149, 164, 177, 182
 •  Retsbrudstilfælde 97, 112, 113
 •  Revisor
 •  sælgers –s honorarkrav ved købers brug af fortrydelsesretten 326
 •  teknisk – 229
 •  Revner
 •  i bærende konstruktioner 165, 166
 •  i fundament, terrændæk 213, 216, 235
 •  i sokler, vægge, mure, lofter 164, 165, 213
 •  sætnings–, hvis årsag ikke kan afklares 167
 •  sætnings– 82
 •  Rimelighedsvurdering
 •  godtgørelse til sælgeren ved fejl i tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten 122
 •  Ringe byggeteknisk værdi
 •  bygninger undtaget fra bygningsgennemgangen 149, 208
 •  Risiko for personskade eller brand
 •  elinstallationsrapporten 183, 189
 •  Risikobaseret kontrolindsats
 •  i forhold til bygningssagkyndige med stærke økonomiske relationer til forsikringsselskaber 143
 •  Række- og kædehuse
 •  hustypebeskrivelse 107
 •  Rådgivende Ingeniører, Foreningen af 381
 •  Rådgiver
 •  honorar ved brug af fortrydelsesretten 295, 325, 326
 •  krav mod rådgiveren 123
 •  Rådskade 80, 119, 214, 216, 222, 241

S

 •  Salg for øje
 •  hvis bygning er opført med –, bortfalder sælgers mangelshæftelse ikke 94
 •  hvis bygning er opført med –, skal køber ved brug af fortrydelsesretten ikke betale godtgørelse til sælger 61, 283, 288, 289
 •  Salg fra dødsboer
 •  generelt formulerede mangelsforbehold, ansvarsfraskrivelser m.v. 39, 333, 342
 •  Side 437
 •  Salg på tvangsauktion
 •  fogedretten kan kræve, at huseftersynsordningen benyttes 63
 •  generelt formulerede mangelsforbehold, ansvarsfraskrivelser m.v. 39, 335, 341, 342
 •  Sameje
 •  køb af anpartslejlighed eller ejendom i – uden eksklusiv brugsret omfattes af reglerne i lovens kapitel 1 51
 •  køberens betaling af godtgørelse med frigørende virkning, når ejendom ejes i – 287
 •  ved etablering af – kan fortrydelsesretten kun udnyttes i fællesskab 248, 262
 •  Samlesæt
 •  bygning som – 35, 52, 305
 •  Sammenligningsgrundlag
 •  den bygningssagkyndiges – ved vurdering af konstaterede forhold ved bygningerne 150
 •  SBi 44, 104, 161, 236
 •  Sekundære bygninger
 •  kan undtages fra bygningsgennemgangen 149, 208
 •  Selv- eller medbyggerarbejde 89, 95, 289
 •  Selvrisiko
 •  bygningssagkyndiges ansvarsforsikring 139
 •  ejerskifteforsikring 198, 207, 235
 •  Servitut
 •  ejerskifteforsikringen omfatter ikke forhold vedrørende bygningens overensstemmelse med – 226
 •  stiftelse af – er ikke køb 49
 •  sælgers mangelsfritagelse omfatter ikke forhold i strid med en servitut 78, 79, 80, 335
 •  Sikkerhedsstyrelsen 45, 65, 103, 114, 129, 133, 136, 138, 142, 145, 155, 163, 176, 188, 190, 193, 327
 •  Simpel uagtsomthed
 •  den bygningssagkyndiges/autoriserede elinstallatørvirksomheds simple uagtsomhed 124
 •  simpel eller grov – fra sælgers side 87, 146
 •  Skader
 •  Ankenævnet for Forsikrings praksis om »skader« og »nærliggende risiko for skader« 216 ff., 218 ff.
 •  bygningsgennemgangen tager sigte på at afdække – 101, 147
 •  forvoldt af køber i fortrydelsesperioden 276, 280 ff.
 •  huseftersynsordningens skadesbegreb 144, 150, 200
 •  Sikkerhedsstyrelsens vejledning »Skade og vurdering« 145, 150, 165, 167
 •  skal have været til stede på overtagelsestidspunktet 223
 •  Skadeskaraktersystem
 •  i tilstandsrapporten 163
 •  Skadesoversigt
 •  i tilstandsrapporten 163, 164
 •  SKAFOR 197, 206
 •  Skimmelsvamp 41, 160 ff., 219, 221, 228, 234
 •  Skimmelvækst 166, 219, 235
 •  Skjulte bygningsdele 155
 •  Skjulte fejl
 •  ejerskifteforsikringen dækker 32, 63, 87, 117, 196
 •  reglerne i lovens kapitel 1 er »dobbelt« fravigelige 330
 •  sælgeren hæfter ikke for – 64
 •  Skjulte konstruktioner 201
 •  Skotrende 103, 104, 214, 220, 231, 241
 •  Skriftlig
 •  meddelelse fra forsikringsselskab om mulighed for at tegne ejerskifteforsikring 199, 203 ff.
 •  sælgers –e løfte til køber om betaling af halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien på den tilbudte forsikring 75
 •  underretning til entreprenøren om fortrydelse 308, 310, 312, 313, 320
 •  underretning til sælgeren om fortrydelse 263, 268
 •  Skunkrum 154, 156, 227
 •  Skure og udhuse
 •  omfattes som udgangspunkt af bygningsgennemgangen 149, 208
 •  Skyggerapport 142
 •  Side 438
 •  Skøde
 •  brug af fortrydelsesretten, når – er anmeldt til tinglysning 273, 274
 •  Skønsmand
 •  udmelding af – som led i teknisk revision 127, 169
 •  Slid og ælde
 •  sædvanligt – ikke dækket af ejerskifteforsikringen 230
 •  sædvanligt – ikke omfattet af huseftersyn 144, 152, 186 ff.
 •  Sne
 •  forbehold for bygningsdele dækket af – 157
 •  Sokkelhøjde
 •  utilstrækkelig 67, 159
 •  Solfangeranlæg
 •  manglende eller væsentlig nedsat funktion af og ulovlige forhold ved – 210
 •  Sommerhus
 •  anvendelse af lovens kapitel 1 ved køb af – 54, 250
 •  fortrydelsesret ved aftaler om levering eller opførelse af – 35, 302, 305
 •  Standardtekst
 •  straf for ikke at benytte den særlige – ved oplysning om fortrydelsesret 346
 •  særlig – skal benyttes ved oplysning om fortrydelsesret 319, 323
 •  Stikkontakter
 •  gennemgang af ejendommens elinstallationer omfatter – 183
 •  Stikledninger
 •  sælgers hæftelse for – 61, 66, 95, 96, 211, 334, 342
 •  Stikprøvevis gennemgang
 •  den autoriserede elinstallatørvirksomheds gennemgang af elinstallationerne er en – 109, 115, 181
 •  den bygningssagkyndiges bygningsgennemgang er en – 41
 •  Stilles til sælgerens disposition
 •  ved købers udnyttelse af fortrydelsesretten skal ejendommen på ny – 276
 •  Storentreprise 304
 •  Straf
 •  for manglende oplysning om fortrydelsesret 36, 321, 346
 •  for overtrædelse af bekendtgørelse om oplysning om fortrydelsesret 346 f.
 •  Stråtag 216, 219, 222
 •  Svamp
 •  den bygningssagkyndiges undersøgelse vedrørende – 151, 167
 •  ejerskifteforsikringsdækning vedrørende skader som følge af – 221, 228
 •  sælgers garanti vedrørende – 86, 332, 341
 •  sælgers oplysning om reparationer efter angreb af – 89, 91, 134
 •  Svigagtigt eller groft uagtsomt
 •  den bygningssagkyndige/den autoriserede elinstallatørvirksomhed handlet – 126, 139, 177
 •  skader forvoldt ved købers uagtsomhed i fortrydelsesperioden 280 ff.
 •  sælger handlet – 34, 61, 87, 120, 121, 136, 139, 146, 180, 183
 •  Svind- eller udtørringsrevner 213
 •  Svømmebassin
 •  indendørs 186
 •  udendørs 66, 159, 188
 •  Sædvanlig levealder 159
 •  Sædvanligt slid
 •  huseftersynsordningen omfatter ikke – 159, 187, 230
 •  Sælgere, der handler som led i deres erhverv
 •  pligten til at give oplysning om fortrydelsesretten påhviler – 318
 •  Sælgerens ansvarsfraskrivelser 333, 337
 •  Sælgerens garantier 84, 85, 331
 •  Sælgeroplysninger 146
 •  Sælgeroplysningsskema 146, 158, 179
 •  Særlig fugtskadedækning 101, 144, 160 ff., 198
 •  Særlige fysiske forhold ved bygningen
 •  begrundelse for manglende forsikringstilbud til køber 203 ff.
 •  Særskilt dokument
 •  meddelelsen til køber om sælgers mangelsfritagelse 77
 •  oplysning til køber om fortrydelsesret 317, 320, 321, 346
 •  Sætnings- og stabilitetsrevner 164, 165, 166
 •  Side 439
 •  Sætningsskader 120, 128, 154, 201, 213, 217, 219, 224, 226, 243
 •  Søterritoriet 50, 248

T

 •  Tag
 •  anvendelse af afskrivningstabeller ved erstatningsberegningen vedrørende – 236 ff.
 •  den bygningssagkyndiges undersøgelse af – 155, 165, 166, 167
 •  mangler ved – 214, 216 ff., 222, 225, 226, 231 f.
 •  spørgsmål til sælger om ejendommens – 134
 •  Tagets restlevetid
 •  oplysning i tilstandsrapporten om – 42, 100, 102 ff., 145
 •  Tagrum 80, 151, 154, 156, 165, 166, 167
 •  Tegn på skader
 •  bygningsgennemgangen har til formål at afdække skader og – 101, 115, 147, 151, 158, 162
 •  TEKNIQ 178, 181, 381
 •  Teknisk bistand
 •  ejerskifteforsikringen dækker udgifter til – til afdækning af dækningsberettigende forhold 43, 198, 221, 222 f.
 •  Teknisk revision
 •  ejerskifteforsikringen dækker forhold afdækket ved – før overtagelsesdagen 43, 198, 229
 •  som led i den løbende kvalitetskontrol med tilstandsrapporter 168 ff.
 •  Teknologisk Institut 236
 •  Termoruder
 •  eksempler på forhold, der normalt ikke er dækningsberettigende 214
 •  mindre alvorlige skader 165
 •  Terrændæk 213, 216, 217, 219, 228, 373
 •  Tidligere tilstandsrapporter
 •  den bygningssagkyndige skal inden bygningsgennemgangen fremskaffe – 146
 •  sælgers oplysning om – 136
 •  Til stede
 •  ejerskifteforsikringen dækker fejl, der var – ved overtagelsen 34, 81, 202, 223
 •  Tilbagebetaling
 •  af entreprisesum ved bestillerens brug af fortrydelsesretten 314
 •  af forudbetalte og deponerede beløb ved købers brug af fortrydelsesretten, herunder ved modregning med krav på godtgørelse 292 ff.
 •  Tilbagebetaling af forudbetalte beløb 314
 •  Tilbageføres til væsentlig samme tilstand som før indgrebet eller forandringen
 •  ved købers udnyttelse af fortrydelsesretten efter lovens kapitel 3 277, 278
 •  Tilbagegivelse
 •  entreprenørens – af pantebreve mv. ved fortrydelse efter lovens kapitel 3 314
 •  sælgerens – af pantebreve mv. ved fortrydelse efter lovens kapitel 3 294 ff.
 •  Tilbagekaldelse
 •  af købstilbud, der ikke er accepteret 262, 263
 •  Tilbud, begreb 262 f.
 •  Tilbygning
 •  fortrydelsesret ved aftaler om opførelse af – 300, 302
 •  sælgers oplysninger om, at – er opført som selvbyg 80, 90, 134
 •  Tilsidesættelse af oplysningspligt
 •  ikke betydning for, hvornår fortrydelsesfristen begynder at løbe 322
 •  straf for – 321, 346 f.
 •  Tilstandsrapport
 •  »bestillerreglerne« 140 ff.
 •  betingelserne for, at – kan benyttes med retsvirkning efter loven 61, 132 ff.
 •  den bygningssagkyndiges afgivelse af – 167
 •  den bygningssagkyndiges vederlag for –s udarbejdelse 168
 •  ejerlejligheder 243
 •  forudsætning for sælgerens fritagelse for sin mangelshæftelse 72 ff., 77 f., 132 ff.
 •  Side 440
 •  fremlægges af sælger 62
 •  gyldighedsperiode 134
 •  huseftersynsordningen omfatter ikke køb af grunde med hus under opførelse 65
 •  hvilke mangelskrav afskæres køber fra at gøre gældende over for sælger 64, 65 ff.
 •  indeholder resultatet af bygningsgennemgangen 101
 •  karaktersystem 163
 •  kontrol med kvaliteten af –er 168
 •  krav til den bygningssagkyndiges undersøgelse til brug for udarbejdelse af – 144 ff., 147 ff.
 •  modtaget af køber inden afgivelse af købstilbud 72 ff., 132
 •  oplysning om forhold, der ikke udgør skader ved ejendommen 102 ff.
 •  sammenligningsgrundlag 150
 •  skadesbegreb 144, 150, 200
 •  skadesoversigt 163, 164
 •  sælgers oplysninger i sælgeroplysningsskemaet har ikke i sig selv garantivirkning 86
 •  udarbejdet eller fornyet mindre end 6 måneder før købers modtagelse af –en 134 f.
 •  udfærdiget på særligt skema 133 f.
 •  udlevering af hustypebeskrivelse med – 106 ff.
 •  Tilstandsrapportskemaet 116, 133
 •  Tilsvarende intakte bygninger af samme alder
 •  sammenligningsgrundlaget ved den bygningssagkyndiges vurdering af konstaterede forhold ved den undersøgte bygning 150
 •  Tilsyn
 •  administrativ kontrol af bygningssagkyndige 170
 •  Sikkerhedsstyrelsen udfører kontrol af elinstallationsrapporter og fører tilsyn med autoriserede elinstallatørvirksomheder 190 ff.
 •  teknisk revision af tilstandsrapporter 168
 •  Timesharebasis
 •  lovens kapitel 1 omfatter køb af fast ejendom på – 51, 52
 •  lovens kapitel 2 gælder ikke for visse køb på – 256, 257
 •  Tinglysning
 •  brug af fortrydelsesretten, hvis skøde er tinglyst eller anmeldt til – 273 f.
 •  Tinglysningsafgift
 •  tilbagebetales ikke ved aflysning af skøde som følge af købers udnyttelse af sin fortrydelsesret 274
 •  Totalrådgivningsaftaler 304
 •  Træpillefyr 210
 •  Tvangsauktion
 •  ansvarsfraskrivelse ved salg på – 333 ff., 342
 •  fogedrettens mulighed for ved salg på – at kræve, at reglerne i lovens kapitel 1 benyttes 63
 •  ikke fortrydelsesret ved køb efter, at der er begæret – 255
 •  ikke fortrydelsesret ved køb på – 254
 •  Typehusbyggeri
 •  betingelser for at udøve fortrydelsesretten 310
 •  fortrydelsesret ved – 300, 304

U

 •  Uagtsomhed/svig
 •  den bygningssagkyndige/den autoriserede elinstallatørvirksomhed udvist grov – 126, 139, 177
 •  skader forvoldt ved købers uagtsomhed i fortrydelsesperioden 280 ff.
 •  sælger hæfter for grov – 34, 61, 87 ff., 120, 121, 136, 139, 146, 180, 183
 •  sælgers grove – ved besvarelse af spørgsmål i rapportskemaer 91 f.
 •  sælgers hæftelse for grov uagtsomhed udvist af sælgers repræsentant 92
 •  Ubebygget
 •  fortrydelsesretten omfatter køb af en – grund, når køber har til hensigt at lade en bolig opføre på grunden 250
 •  ubebyggede grunde undtaget fra lovens kapitel 1 48, 56
 •  Side 441
 •  Udbedringsomkostninger
 •  ejerskifteforsikringen dækker som udgangspunkt positive udbedringsomkostninger (nyværdierstatning) 236
 •  Udbedringsudgifter
 •  fuld erstatning til køber efter lovens § 3 beregnes i almindelighed som svarende til – 118
 •  Uden destruktive indgreb
 •  bygningsgennemgang og gennemgang af elinstallationerne foretages – 148, 184
 •  Uden for bygning
 •  indretninger – ikke omfattet af bygningsgennemgangen 159
 •  Udendørs svømmebassiner 66, 159, 188
 •  Udfyldelse af rapportskema
 •  den autoriserede elinstallatørvirksomheds – 188
 •  den bygningssagkyndiges – 162
 •  Udførelsesfejl 151
 •  Udførelsestidspunktet
 •  forudsætning for dækning af ulovlige el- og vvs-installationer er, at de var ulovlige på opførelses-/udførelsestidspunktet 202, 209, 210
 •  Udgifter til syn og skøn
 •  klager kan pålægges udgiften til – 128
 •  Udhus 149, 208, 305
 •  Udlandet
 •  lovens anvendelse ved erhvervelse af ejendomme, som ligger i – 352
 •  Udløb af bygningsdeles, konstruktioners eller materialers sædvanlige levetid
 •  ejerskifteforsikringen dækker ikke forhold, der alene skyldes – 231
 •  Udtjente bygningsdele 231
 •  Udviklingsskader 151
 •  Ufravigelighed
 •  reglerne i lovens kapitel 1 er 330
 •  Ugyldige forbehold
 •  ejerskifteforsikringsselskabers – 228
 •  Ulovlige bygningsindretninger
 •  sælgers ansvarsfraskrivelse vedrørende – 334
 •  sælgers hæftelse 68, 78 ff.
 •  Ulovlige el- og vvs-installationer
 •  forudsætning for dækning af ulovlige el- og vvs-installationer er, at de var ulovlige på opførelses-/udførelsestidspunktet 202, 209, 210
 •  Ulovlige elinstallationer
 •  skal fremgå af elinstallationsrapporten 189
 •  Underretning
 •  til entreprenøren om, at bestiller vil bruge fortrydelsesretten 310
 •  til sælger om, at køber vil bruge fortrydelsesretten 268 ff,
 •  til sælger om, at køber vil tilbagekalde købstilbud 262
 •  Undersøgelse af elinstallationer
 •  den autoriserede elinstallatørvirksomheds – 181, 183 ff.
 •  Undersøgelsespligt
 •  med hensyn til tidligere tilstands- og elinstallationsrapporter 136, 180
 •  Utilgængelig
 •  den autoriserede elinstallatørvirksomheds gennemgang omfatter ikke dele af elinstallationen, der er – 188
 •  skal fremgå af elinstallationsrapporten, hvis dele af elinstallationen har været –, herunder vurderes gjort utilgængelig 188, 189
 •  Utilgængelige bygningsdele
 •  bygningsgennemgangen omfatter ikke – 154
 •  skal fremgå af rapporten, hvis bygningsdele har været utilgængelige, herunder vurderes gjort utilgængelige 154
 •  Utilgængeliggjorte bygningsdele eller installationer
 •  ejerskifteforsikringen dækker ikke, når den sagkyndige i sin rapport har anført, at en bygningsdel/installation skønnes gjort utilgængelig 227
 •  Utætheder i tag 218, 232
 •  anvendelse af afskrivningstabeller ved erstatningsberegningen vedrørende – 236 ff.
 •  Side 442
 •  mangler som følge af – 214, 216 ff., 222, 225, 226, 231 f.
 •  Utætte fuger i vådrum 166
 •  Utætte tagflader, inddækninger og samlinger 166
 •  Utætte tagrender 166
 •  Uvildighed
 •  den autoriserede elinstallatørvirksomheds – 192
 •  »bestillerreglerne« skal medvirke til at sikre den sagkyndiges uvildighed 140 ff

V

 •  Varmegenvindingsanlæg 188
 •  Varmepumper 188
 •  Vederlag
 •  den autoriserede elinstallatørvirksomheds – 190
 •  den bygningssagkyndiges – 168
 •  formindsket – ved fornyelse af tilstandsrapport/elinstallationsrapport 137, 180
 •  Vedligeholdelsesstand
 •  bedømmelse af almindelig – omfattes ikke af bygningsgennemgangen 160
 •  Vejledning
 •  Sikkerhedsstyrelsens Håndbog for autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter 182
 •  Sikkerhedsstyrelsens vejledninger til brug for bygningsgennemgang 145
 •  Vejledning 167
 •  Visuel
 •  den bygningssagkyndiges undersøgelse af bygningen er – 148
 •  Vvs-dækning 198, 209, 226
 •  Vvs-installationer
 •  dækning for manglende eller væsentlig nedsat funktion af samt ulovlige forhold ved – 43, 61, 198, 209, 226
 •  spørgsmål til sælger om – 91, 134
 •  sælgers fritagelse for hæftelse vedrørende – 43, 61, 83
 •  Væg-til-væg tæpper 154, 163, 227
 •  Væg-til-væg-gulvbelægning 157
 •  Væsentlig samme tilstand
 •  tilbageførsel af ejendommen til – ved købers brug af fortrydelsesretten 277
 •  Vådrumsmembran 215

Æ

 •  Ændring
 •  fysisk – foretaget af køber i fortrydelsesperioden 277
 •  Æstetiske og arkitektoniske forhold
 •  omfattes ikke af bygningsgennemgangen 152, 159

Ø

 •  Økonomiske mindstegrænse
 •  Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige anvender økonomisk mindstegrænse (5.000-8.000 kr.) 127

Å

 •  Åbenlyse forhold/fejl samt afvigelser fra bygningslovgivningen
 •  er omfattet af bygningsgennemgangen 150, 151
 •  Side 443
 • Luk
 • Udvid