Stikordsregister

i Lovene og livet (7. udg.)
Gratis adgang

Stikordsregister

 •  

A

 •  abortlovgivning 245, 304
 •  advokater 120, 196
 •  Advokatnævnet 104
 •  advokatvagter 126
 •  afgifter 276
 •  afregulering 158, 245, 343
 •  Afrika 328, 330, 358
 •  aftalerelationer 348
 •  afværgemekanismer 220
 •  aktørforklaringer 60
 •  aktørgrupper 266
 •  alkoholforbud 276
 •  almenprævention 303
 •  Alta-sagen 312
 •  alternative konfliktløsningsformer 201
 •  andelsloven 242
 •  andelsretten 30
 •  anklagemyndighed 195, 199
 •  antidiskriminationslovgivning 298
 •  appelsystem 170
 •  arbejdsdeling 64, 105
 •  arbejdsløshedslovgivning 281
 •  arbejdsmiljø 90, 287, 323
 •  arbejdsret 349
 •  Aubert, Vilhelm 24, 48, 107, 324
 •  autonom ret 344
 •  autopoietisk ret 69

B

 •  Balvig, Flemming 34
 •  Banakar, Reza 53, 298
 •  barnets tarv 300
 •  Basse, Ellen Margrethe 224
 •  Bentham, Jeremy 22
 •  Bentzon, Agnete Weis 30
 •  Bentzon, Viggo 24
 •  Bertilsson, Margareta 134
 •  beslutningsprocesser 226
 •  betalingspåkrav 188
 •  bevisbyrderegler 268
 •  bindestregsvidenskaber 19
 •  bistandshjælp 334
 •  Blegvad, Britt-Mari 271
 •  borgerforslag 150
 •  borgerinddragelse 233
 •  borgerlig retspleje 172, 176
 •  borgerligrevolution 74
 •  borgerretsbevægelse 313
 •  Bourdieu, Pierre 79, 357
 •  Brasilien 328
 •  Breakfast Jurisprudence 60
 •  Bredemeier, Harry C. 66
 •  børneværnslovgivning 252

C

 •  Center for Klageløsning 291, 292
 •  centralmagt 140
 •  Christensen, Anna 281
 •  Christiania 313
 •  Christie, Nils 25
 •  Comte, Auguste 22
 •  corporate social responsibility 349

D

 •  dagliglivets konflikter 184
 •  Danmark 24
 •  demokrati 207, 328, 360
 •  demokratiideal 90
 •  deregulering 92
 •  digitalisering 145, 160, 233, 347, 360
  •  digitaliseringsstrategi 360
 •  digitaliseringsklar Se Digitalisering
 •  digitaliseringsstrategi Se Digitalisering
 •  dissenser 170, 200
 •  Distriktenes Utbyggingsfond 226
 •  dokumentanalyse 37
 •  dommeradfærdsundersøgelser 196
 •  Side 389
 •  dommere 168
  •  rekruttering 201
  •  uafhængige 169
  •  udvælgelsesproces 170
 •  dommerensrolle 65
 •  domstole 70, 163, 328
  •  alternativer til 174, 176
  •  konfliktløsningsfunktion 165, 177
  •  latent funktion 175
  •  præjudikatsfunktion 174
  •  symbolsk betydning 175
 •  doxa 79
 •  Dror, Y. 271
 •  Durkheim, Émile 62
 •  dysfunktionel 62, 71

E

 •  Eckhoff, Torstein 24
 •  efterforskning 195
 •  Ehrlich, Eugen 24, 41, 96
 •  ejendomsret 74, 77
 •  eksperimentalsituation 276
 •  eksperter 209, 226, 345
 •  ekspertgrupper 143
 •  ekspertlovgivning 252
 •  ekspressive livsområder 271
 •  embedsmandsstat 108
 •  embedsmænd 207
 •  enevælde 206, 343
 •  Engels, Friedrich 73
 •  England 82, 106
 •  erhvervslivets konflikter 178
 •  erstatningsret 308
 •  EU 72, 151

F

 •  fagbevægelsen 323
 •  familieret 185, 299
 •  Familieretshuset 186, 302, 303
 •  Familieretten 186, 303
 •  faseteorier 343, 346
 •  feudalsamfund 74
 •  fogedret 173
 •  folkelige bevægelser 244
 •  folkepension 320
 •  Forbrugerklagenævnet 184, 249, 290, 291
 •  forbrugerombudsmanden 249, 293
 •  forbrugerret 248, 290
 •  forhandling 179, 214, 227
 •  forligsløsning 182
 •  formel ret 41
 •  formålsbestemmelser 224, 268, 351
 •  forskningsmetoder
  •  retssociologiske 35
 •  forsøg 231, 276, 311
 •  forudberegnelighed 70, 83, 108, 208, 213, 354
 •  forvaltningen 91, 205, 269, 348, 349
  •  magt 215
  •  opgaver 205, 208, 210
  •  organisationsformer 205, 206, 208, 210, 211, 212, 232
  •  personale 208, 209
 •  forvaltningsloven 230
 •  forældreansvarsloven 300
 •  forældremyndighed 300
 •  Foucault, Michel 97, 350
 •  Frank, Jerome 60
 •  frihedsrettigheder 329
 •  funktionalistisk retsteori 61, 316
 •  funktionsforklaringer 62
 •  fælles forældremyndighed 301
 •  fængsler 97

G

 •  Geiger, Theodor 25, 41
 •  Gellerupparkens Retshjælp 125
 •  globalisering 319, 351, 353
 •  Goldschmidt,Verner 24, 30
 •  Goul Andersen, Jørgen 34
 •  Graver, Hans Petter 46, 277, 348
 •  Grundloven 207
 •  græsrodsbevægelser 341
 •  Grønland 334

H

 •  Habermas, Jürgen 84, 151, 284, 307, 330, 342, 347, 360
 •  Hammerslev, Ole 80
 •  handikaplovgivning 278
 •  hierarki 207
 •  hjælpevidenskab 20, 24
 •  hushjælpslovgivning 251, 284
 •  hvis-så-regler 70
 •  Hydén, Håkan 26, 54, 272
 •  Side 390
 •  Hækkerup, Nick 72
 •  Høgholm Pedersen, Frank 307
 •  Højesteret 201
 •  Højrup, Thomas 96
 •  højstatuskriminalitet 195

I

 •  idealtyper 81
 •  ideologierne-er-døde-ideologien 245
 •  ikke-jurister 279
 •  incestsager 190
 •  informationssamfundet 362
 •  instrumentale livsområder 271
 •  interesseorganisationer 145, 211, 322
 •  interesser 321, 345
 •  internaliserede normer 271
 •  international handelsret 357
 •  international retsorden 352, 359
 •  internationale retsforhold 134
 •  internationalisering 351
 •  intervenerende lovgivning 248, 272, 284
 •  interview-metoder 35

J

 •  Jhering, Rudolph von 24
 •  jurastudiet 116
 •  juridisk definition 42
 •  juridisk embedseksamen 106
 •  juridisk profession 82, 165, 328
  •  dansk 110
  •  erhvervskategorier 110
  •  social rekruttering 115
 •  juridisk tænkemåde 116
 •  jurister 143, 356
 •  jurister og politik 109
 •  Justitsministeriet 168, 218

K

 •  kapitalisme 73
 •  karismatisk ret 82
 •  Kina 338
 •  klasseret 193
 •  klientgørelse 233
 •  kolonisering af livsverdenen 86, 331
 •  kommunalreform 213
 •  kommunikation 270
 •  kommunikationsprocesser 69
 •  kompetenceregler 90
 •  kompromisløsning 179
 •  konfliktdimensioner 78
 •  konflikter 73
 •  konfliktløsning 165
 •  konfliktmægling 186, 350
 •  konfliktråd 188
 •  konkreteretsafgørelser 32
 •  kontraktliggørelse 348
 •  kontraktssamfund 23
 •  korporativ 345
 •  korporativ beslutningsproces 148
 •  kriminalpolitik 255
 •  Kutchinsky, Berl 34, 247
 •  kvinder 114
 •  kvinderet 298
 •  KøbenhavnsRetshjælp 125
 •  kønsopdelt arbejdsmarked 295
 •  kønsrollemønster 296

L

 •  latente funktioner 71
 •  lavstatuskriminalitet 195
 •  Law and Development-bevægelsen 327, 335
 •  law in action studies 49
 •  legal tech 137
 •  legalistiskfejlslutning 93
 •  legalstrategidebatten 308
 •  legitime 151
 •  Lemann Kristiansen, Bettina 126, 279
 •  levende ret 41
 •  levevilkår 318, 323
 •  Lex Mercatoria 356
 •  liberalisme 316
 •  ligelønsloven 294
 •  ligestilling 298
  •  formel 294
  •  reel 294
 •  ligestillingslovgivning 294
 •  lighed 213, 317
  •  (social) 319
 •  lighedfor loven 74, 193
 •  Lindblom, Charles E. 227
 •  Lipsky, Michael 220
 •  livsformer 96, 330, 352
 •  livsverden 85, 349
 •  lokalsamfund 330
 •  love 139
 •  Side 391
  •  form 344
  •  retsform 156
 •  lovgivningen 42
 •  lovgivningsproces 142, 357
  •  aktørgrupper 143
  •  faser 142
 •  lovlydighed 303
 •  lovsjusk 153
 •  Lovtidende-modellen 94
 •  Luhmann, Niklas 68, 94, 347
 •  lukkedesystemer 68
 •  lukketkredsløb 146
 •  lægdommere 190
 •  læger 144
 •  lønarbejdere 74

M

 •  Macauley, Stewart 178
 •  magt 240
  •  ideologisk 241
  •  strukturel 240
  •  økonomisk 241
 •  magtfordeling 207
 •  magtforhold 97
 •  magtteknologi 97
 •  Maine, Henry Sumner 23
 •  makroteorier 59
 •  manifeste funktioner 71
 •  markarbejder 219, 350
 •  marked (markedsregulering, markedssamfund) 343, 344, 348
 •  markedsmæssiggørelse 348
 •  markedssamfund 76
 •  markedsstat 348
 •  Marx, Karl 73, 332
 •  marxistisk retsteori 72, 315
 •  materialistisk 73
 •  Mathiesen, Thomas 25, 107
 •  medbestemmelse 233, 346
 •  mediation 180
 •  medindflydelse 213, 233
 •  mekanisksolidaritet 63
 •  menneskerettigheder 352, 357, 358
 •  Merton, K.R. 71
 •  metodeproblemer 274
 •  metoder
  •  kvalitative 37
  •  kvantitative 36
 •  middle range teorier 59
 •  mikroteorier 60
 •  Miljøankenævnet 224
 •  miljølovgivning 251
 •  miljøret 224, 289, 357
 •  ministerium 216
 •  moderne ret 354
 •  modernisering 326
 •  Moe, Mogens 199
 •  Montesquieu, Charles de 22
 •  Moore, Sally Falk 45
 •  moralsk panik 256
 •  mægling 180, 350

N

 •  naboskabsdomstole 185
 •  naturretstænkning 21
 •  negative sanktioner 44
 •  no cure, no pay 135
 •  non-decision making 242
 •  Nonet, Philippe 346
 •  normmodel 54
 •  nævn og råd 211, 224

O

 •  oldtiden 21
 •  ombudsmanden 147
 •  organisationer 217
 •  organisationskultur 218
 •  organisksolidaritet 64

P

 •  Parsons, Talcott 64
 •  Pashukanis, Eugen 76, 262
 •  patientrettigheder 254
 •  planlagte systemer 272
 •  planøkonomi 328
 •  policy-proces 237, 322
 •  politi 223
 •  politik 269
 •  politisksystem 67
 •  politiske ideologier 316
 •  politiske kampagner 232
 •  politiskepartier 143
 •  positive ressourcer 44
 •  positive sanktioner 286
 •  postmodernisme 354
 •  Pound, Roscoe 24
 •  Side 392
 •  primitive samfund 166, 326
 •  privatretsdannelse 123, 244
 •  privatiseret 232
 •  privatisering 92
 •  privatret 329, 349
 •  privatretligeregler 52
 •  procedureregler 90, 268, 350
 •  procesorienteret retsform 347
 •  produktionsforhold 74
 •  produktivkræfter 74
 •  profession 103
 •  præmoderne ret 354, 355

R

 •  racediskrimination 299
 •  Radikale Venstre 318
 •  rammelove 91, 322
 •  rammelovgivning 156
 •  Rask Madsen, Michael 80
 •  rationalitet
  •  formel 82, 168, 207
  •  formålsrationalitet 227
  •  kommunikativ 228, 347
  •  materiel 82
  •  normrationalitet 227
 •  rationalitetsbegreber 81
 •  rationalitetsforestillinger 87
 •  Rechtstatsachenforschung 48
 •  refleksiv ret 88, 229, 346, 349, 350
 •  reformistisksamfundsudvikling 77
 •  regelsanering 159
 •  regulering. 210
 •  rekruttering 168
 •  Renner, Karl 77
 •  reprivatisering 112
 •  resocialisering 255
 •  responsiv ret 346
 •  ressourcer 270
 •  ressourcesvages behov 35
 •  ret
  •  direkte virkninger 274, 313
  •  fysisk undertrykkelse 75
  •  ideologisk instrument 74
  •  ideologisk overbygning 74
  •  ideologiske funktioner 273, 322
  •  indirekte virkninger 274, 313
  •  kortsigtede virkninger 313
  •  langsigtede virkninger 313
  •  legitimerende funktion 322
  •  politiske funktioner 273
  •  responsiv ret 346
  •  retsregler 267
  •  strukturelle træk 75
  •  tilsigtede virkninger 265
  •  utilsigtede virkninger 266, 293, 324, 337
  •  virkninger 265
 •  retlig kode 69
 •  retlig pluralisme 26, 44, 277, 280, 351, 353
 •  retligstandard 157
 •  retliggørelse 84, 342
 •  retliggørelsestendens 153
 •  retligt kredsløb 51
 •  retsbegreb
  •  sociologisk 38
 •  retsbevidsthed 33, 40, 256
 •  retsdefinition
  •  sociologisk 39
 •  retshjælp 120
 •  retshjælpsbehov 124
 •  retshåndhævelse 303
 •  retskilder 353
 •  retsmægling 181, 201, 350
 •  retsoptimisme 267
 •  retsoptimistisk retsteori 93, 316, 327
 •  retspessimisme 267
 •  retspessimistisk retsteori 316
 •  retspessimistiske retsteorier 95
 •  retspolitik 28
 •  retspolitiskform 22
 •  retssikkerhed 91, 207, 212
 •  retssociologi
  •  genetisk 50, 237
  •  nordisk 24
  •  operationel 50, 265
  •  praktisk betydning 27
 •  retssociologiske problemstillinger 47
 •  retsstat 141, 167
  •  borgerlig 343
  •  borgerlig, liberal 85
  •  bureaukrati 206
  •  demokratisk 85, 207
  •  liberal 318
  •  social 85
 •  retsstatsligtretssystem 70
 •  Side 393
 •  retssystem 268
 •  retsvidenskab 344, 352
 •  rockerkriminalitet 257
 •  Ross, Alf 29

S

 •  sagspres 221
 •  sammenhold 63
 •  samværsret 300
 •  sangkamp 165
 •  sanktioner 268
  •  negative 290
  •  positive 217, 289, 310
 •  sanktionsbestemmelser 286
 •  Santos, Boaventura 46, 333, 337, 353
 •  Savelsberg, Joachim J. 259
 •  Savigny, F.C. von 40
 •  Schubert, Glendon 198
 •  Sejersted, Francis 108
 •  selektionsproces 195
 •  selvrapporteringsundersøgelse 194
 •  selvregulering 272, 349, 350
 •  Selznick, Philip 346
 •  serviceydelser 211
 •  sindssygeloven af 1938 253
 •  skatteaversion 307
 •  skattesnyderi 303, 304
 •  skattetænkning 304
 •  skjult disciplinering 216
 •  skovværnslovgivning 289
 •  skriftsprog 166
 •  skøn 221, 226, 229, 234, 278, 281, 345
 •  småsager 183
 •  småsagsproces 184, 186, 202
 •  social ansvarlighed 349
 •  social forandring 315
 •  socialkapital 79
 •  social klient 221, 325
 •  Socialdemokratiet 318, 323
 •  sociale behov 279
 •  sociale hensyn 280
 •  sociale klienter 278
 •  socialenormer 42
 •  socialiseringssystem 67
 •  socialliberalisme 316
 •  sociallovgivning 221, 281
 •  Socialministeriet 218
 •  socialrådgivere 221
 •  soft law 310
 •  sort arbejde 306
 •  Stang, Fredrik 24, 262
 •  stat 350
 •  statsforvaltningen 186
 •  statuspræget lovgivning 285
 •  statussamfund 23
 •  Stjernquist, Per 26, 289
 •  straffeproces 173, 188
 •  strafferet 76, 303
 •  street-level-bureaucrats 220
 •  strukturel 240
 •  strukturelle faktorer 308
 •  strukturforklaringer 60, 266, 323, 337
 •  struktur-funktionalistisk 65
 •  styring 210
 •  symbollovgivning 153
 •  syndebukketeori 63
 •  system 85
 •  sædvaneret 82, 331, 358
 •  Sø- og Handelsretten 180

T

 •  teknisk udvikling 78
 •  teknologisk udvikling 258
 •  Teubner, Gunther 31, 89, 346, 349
 •  tidsperspektiv 320
 •  tillidsforhold 107
 •  tilsynsmyndigheder 288
 •  tosporet retssystem 324
 •  Trubek, David 329
 •  Tyskland 106

U

 •  udeblivelsesdomme 187
 •  uformelle sociale normer 96
 •  ulige parter 184

V

 •  velfærd 213, 317, 320, 325
 •  velfærdslovgivning 278, 319
 •  velfærdsret 349
 •  velfærdsstat 85, 317, 319, 323, 344
  •  krise 346
 •  velfærdsstatslig reguleringstype 247
 •  verdensmarkedet 332
 •  Vesttyskland 259
 •  videnssamfundet 362
 •  Side 394
 •  viljesmagt 240
 •  Vindeløv, Vibeke 181
 •  virkninger
  •  tilsigtede 52
  •  utilsigtede 52, 83
 •  voldgift 179, 357
 •  voldtægt 256

W

 •  Weber, Max 81, 207

Ø

 •  økonomer 144
 •  økonomisk kriminalitet 258
 •  økonomiskudvikling 259
 •  økonomisk vækst 324, 328
 •  økonomiske problemer 345
 •  Østeuropa 335

Å

 •  ÅrhusRetshjælp 125
 •  Side 395
 • Luk
 • Udvid

Lovene og livet (7. udg.)

En retssociologisk grundbog