Litteraturfortegnelse
Gratis adgang

Litteraturfortegnelse

Abel, Richard L. (red.), The Politics of Informal Justice, I og II. New York 1982.

Abel, Richard L. Comparative Sociology of Lawyers, 1988-2018: The Professional Project, i Richard L. Abel, Ole Hammerslev, Hilary Sommerlad og Ulrike Schultz (red.), Lawyers in the 21st-Century Societies, Vol. 1. National Reports, Hart 2020, kapitel 44, s. 879-916

Abel, Richard L., Hammerslev, Ole, Sommerlad, Hilary og Schultz, Ulrike (red.), Lawyers in the 21st-Century Societies, Vol. 1. National Reports. Hart 2020.

Abel, Richard L. og Lewis, Philip (red.), Lawyers in Society. Vol. 1. The Common Law World. Berkeley 1988.

Abel-Smith, Brian og Stevens, Robert,Lawyers and the Courts. London 1967.

Adrian, Lin, Mellem retssag og rundbordssamtale – retsmægling i teori og praksis. København 2012.

Adrian, Lin mfl., Ret og privatisering. København 1995.

Adserballe, Hans, Frihedsberøvelse og tvang i psykiatrien. København 1977.

Advokaternes planet (Carsten Juul), DJØF-Bladet, nr. 24, 2002, s. 4.

Albrechtsen, Erling H.,»Kritikk av den rene jus«, I og II, Tidsskrift for Samfunnsforskning (T.f.S.), årg. 15, 1974, s. 87.

Albrechtsen, Erling H., »Hva slags politikk bør vi drive. Gir rettssosiologien anvisninger?«, Sosiologi i dag, årg. 6, hæfte 4, 1976, s. 70.

Albrow, Martin, »Legal Positivism and Bourgeois Materialism. Max Weber’s View of the Sociology of Law«, British Journal of Law and Society (B.J.L. Soc.), Vol. 2, 1975, s. 14.

Albæk Jensen, Jørgen, De politiske partier i retlig belysning: Studier i den retlige regulering af de politiske partiers forhold. København 2009.

Allard, Erik, Att ha, att älska, att vara. Om velfærd i Norden. Lund 1975.

Allen, C.K., Law in the Making. Oxford 1964 (7. udg.).

Altinget, Jurister presses ud af Slotsholmen, 2015.

Andenæs, Johs., Straff og lovlydighet. Oslo 1974.

Andenæs, Kristian, »Ikke-juridiske profesjoner som rettsanvendere«, Patientrettigheter hva nå?. Oslo 1985, s. 132.

Andenæs, Kristian, »Kritikk av den kritikkløse kritikk«, Retfærd, nr. 34, 1986, s. 23.

Andersen, Heine, Rationalitet, velfærd og retfærdighed. København 1988.

Andersen, Heine og Kaspersen, Lars Bo (red.), Klassisk og moderne samfundsteori, 5. udg. København 2013.

Andersen, Janus T., Forbrugerpolitik og forbrugerorganisation i Skandinavien. København 1979.

Andersen, Per, »Luhmann og retshistorien«, Tidsskrift for Rettsvitenskap (T.f.R.), årg. 123, 2010, s. 745.

Side 365

Anderson, Michael R., »Law and the Protection of Cultural Communities: the Case of Native American Fishing Rights«, Law and Policy (L.P.), Vol. 9, 1987, s. 137.

Anners, Erik, Den europeiske rettens historie. Oslo 1983.

Arnold, Thurman, The Symbols of Government. New Haven 1935.

Asmussen, Ida Helene, Fra retsstat til omsorgsstat: om syndsforladelse i konfliktråd.København 2014.

Aubert, Vilhelm, Eckhoff, Torstein og Sveri, Knut,En lov i søkelyset. Oslo 1952.

Aubert, Vilhelm, Om straffens sosiale funksjon. Oslo 1954.

Aubert, Vilhelm, Likhet og rett. Oslo 1964.

Aubert, Vilhelm, »Some Social Functions of Legislation«. Contributions to the Sociology of Law, red. af B.M. Blegvad, Acta Sociologica, Vol. 10, 1966, s. 98.

Aubert, Vilhelm, Retssosiologi. Oslo 1968.

Aubert, Vilhelm (red.), The Sociology of Law. Selected Readings. Harmondsworth 1969.

Aubert, Vilhelm, Rettens sosiale funksjon. Oslo 1976.

Aubert, Vilhelm, »From Rechtsstaat and the Rule of Law to the Welfare or RegulatoryState«, Zeitschrift für Rechtssoziologie (Z.f.R.), årg. 6, 1985, s. 274.

Aubert, Vilhelm, Continuity and Development in Law and Society. Oslo 1989.

Baets, Philippe De, »The Labour Inspection of Belgium, the United Kingdom and Sweden in a Comparative Perspective«, International Journal of Sociology of Law (I.J.S.), Vol. 31, 2003, s. 35.

Bahus, Marianne K, »Kvinner i advokatyrket – proletarer i advokatfullmektigham«, Lov og Rett, 2001, s. 413.

Baldwin, Robert og McCrudden, Christopher, Regulation and Public Law. London 1987.

Balvig, Flemming, Ungdomskriminalitet i en forstadskommune. København 1984.

Balvig, Flemming, »Skabeloner i kriminalpolitikken«, Juristen, 1987, s. 130.

Balvig, Flemming og Høigård, Cecilie, Kriminalitet og straf i tal og tekst. København 1988.

Balvig, Flemming og Krarup, Ole, Samfundsjura. København 1991.

Balvig, Flemming mfl., Retten i samfundsmæssig belysning, 2. udg. København 1998.

Balvig, Flemming, »Straf og tryghed«, Lov og ret, december 2003, s. 3.

Balvig, Flemming, Danskernes syn på straf. København 2006.

Balvig, Flemming, Lovlydig ungdom. Det Kriminalpræventive Råd, 2011.

Balvig, Flemming, Retsfølelse og retsfornuft – i Danmark: Metoder og materialer, 2006 og 2009. Scandinavian Research Council for Criminology, 2015.

Banakar, Reza, »The Identity Crisis of a Stepchild«, Retfærd, nr. 81, 1988, s. 3-22.

Banakar, Reza og Travers, Max (red.), An Introduction to Law and Social Theory. Oxford 2002.

Banakar, Reza, Merging Law and Sociology. Berlin 2003.

Banakar, Reza og Travers, Max (red.), Theory and Method in Socio-Legal Research. Oxford 2005.

Bang, Henrik, »Materiel retssikkerhed – et eksempel fra socialretten«, Retfærd, nr. 26, 1984, s. 33.

Bason, Ingrid,En diskussion af dansk forbrugerbeskyttelseslovgivning. Utrykt speciale. Århus 1981.

Basse, Ellen Margrethe, Miljøankenævnet, I og II. København 1987.

Basse, Ellen Margrethe, »Betragtninger bag valget af og mellem flere former for lægdommerdeltagelse i strafferetsplejen«, Juristen, 1987, s. 223.

Side 366

Basse, Ellen Margrethe, »Strafferettens almindelige del og særlovsovertrædelser«, Tidsskrift for Rettsvitenskap (T.f.R.), årg. 100, 1987, s. 837.

Basse, Ellen Margrethe og Zahle, Henrik (red.), To reguleringstraditioner. Om sondringen mellem offentlig ret og privatret. København 1996.

Basse, Ellen Margrethe og Lemann Kristiansen, Bettina, »Svage interesser i den digitaliserede social- og miljøforvaltning«. Ikke kun retsfilosofi. Festskrift til Sten Schaumburg-Müller, red. af Nis Jul Clausen, Jørgen Dalberg-Larsen, Bent Ole Gram Mortensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, 2016, s. 37-56.

Battrup, Gerd, »Råd og andre særlige forvaltningsorganer. En skitse til en retlig systematisering«, Nordisk Administrativt Tidsskrift (N.A.T.), årg. 70, 1989, s. 133.

Bechmann Hansen, Signe, Lægdommeres repræsentativitet. København 2020.

Beck, Strange, »Ægteskabsret og samfundsudvikling – et perspektiv«. Familieret, red. af J. Graversen. København 1986, s. 183.

Bentham, Jeremy,Principles of Morals and Legislation, 1789. (Ny udg. Oxford 1948).

Bentzon, Agnete Weis, Familiens økonomiske administration og ejendelenes tilhørsforhold i de vestgrønlandske samfund. København 1968.

Bentzon, Agnete Weis, »Om overgangssamfund og retspleje«, Retfærd, nr. 16, 1980, s. 139.

Bentzon, Agnete Weis, »Verner Goldschmidt«. Fra Marx til Habermas. Samfundsudvikling og offentlig regulering, red. af H. Sørensen og E. Fivesdal. København 1988.

Bentzon, Agnete Weis, »Modernisering og retssikkerhed i den offentlige sektor«, Social Kritik, nr. 3, 1989, s. 78.

Bentzon, Agnete Weis, »Sædvaneret, polycentri og legal pluralisme«. Retsvidenskabeligt Institut B, Årsberetning for 1990. København 1991, s. 19.

Bentzon, Agnete Weis og Goldschmidt, Lars, »Nye roller for private i regulering af farlig industriel virksomhed«, Ret og privatisering. København 1995, s. 181-206.

Bentzon, Viggo, »Juridisk studium og eksamen fra 1874 til dato«, Festskrift til Juridisk Embedseksamen. København 1936, s. 410.

Bernt, Jan, »Rammelovgivning – et juridisk-idéhistorisk overblik«, Det juridiske fakultets skriftserie, nr. 12. Bergen 1986, s. 1.

Bertilsson, Margareta, »The Legal Profession and Law in the Welfare State«. Law, Morality and Discursive Rationality, red. af A. Aarnio mfl., Helsinki 1989, s. 9.

Bertilsson, Margareta (red.), Rätten i förvandling. Jurister mellan stat och marknad. Stockholm 1995.

Betænkning nr. 435. Straffelovrådets betænkning om straf for pornografi. København 1966.

Betænkning nr. 1068. Principbetænkning om tvang i psykiatrien, I og II. København 1986.

Betænkning nr. 1354. Forholdet mellem minister og embedsmænd. København 1998.

Betænkning nr. 1481. Reform af den civile retspleje. København 2006.

Bild, Tage, »Tvivlen om det rationaliserede samfunds fornuft«. Stat og marked, red. af K.K. Klausen mfl. København 1989, s. 105.

Bjerge, Bagga og Selmer, Bodil (red.), Det Sociale arbejdes daglige praksis. Perspektiver på brugerinddragelse og retssikkerhed. Aarhus 2007.

Bjergved, Poul, »Den satans statskundskab«, Politica, årg. 16, 1984, s. 262.

Björklund, Stefan, Politiske ideer (oversat fra svensk). København 1971.

Black, D., The Manners and Customs of the Police. New York 1980.

Side 367

Blankenburg, Erhard, »Der Anteil gerichtlicher Verfahren bei der Austragung sozialer Konflikte«, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Band 4, 1976, s. 89.

Blankenburg, Erhard, »Research Concept for the Study of Implementation«, Tidskrift för Rättssociologi (T.R.), årg. 2, 1985, s. 205.

Blegvad, Britt-Mari, »The Systematic Position of Sociology of Law in Current Scandinavian Research«. Contributions to the Sociology of Law, red. af B.M. Blegvad, Acta Sociologica, årg. 10, 1966, s. 2.

Blegvad, Britt-Mari (red.), Contributions to the Sociology of Law, Acta Sociologia, Vol. 10, nr. 2/3, 1966.

Blegvad, Britt-Mari, Gældende ret og retsregler. Stencil. Århus 1969.

Blegvad, Britt-Mari, »Arbitration and Litigation as Conflict Solving Mechanisms in Commercial Relations«. Einführung in die Rechtssoziologie, red. af M. Rehbinder. Athenäum 1970, s. 126.

Blegvad, Britt-Mari og Møller Nielsen, Jette,Law as a Means of Social Change. Stencil. København 1972.

Blegvad, Britt-Mari mfl.,Arbitration as a Means of Solving Conflicts. København 1973.

Blegvad, Britt-Mari, Juristens rolle i samfundet. Institut for organisation og arbejdssociologi. Arbejdsnote 73-5. København 1973.

Blegvad, Britt-Mari, »De juridiske eksperter«. Eksperterne og magten, red. af H. Gullestrup mfl. København 1975, s. 224.

Blegvad, Britt-Mari, »Die Zugänglichkeit von Konfliktregelungsinstitutionen«. Alternativen in der Ziviljustiz, red. af E. Blankenburg mfl. Köln 1982, s. 43.

Blegvad, Britt-Mari, »Interaction between Indigenious and Official Norms: Examples of Norm Generation in the Consumer Field in Denmark«, Zeitschrift für Rechtssoziologie (Z.f.R.), årg. 3, 1982, s. 43.

Blegvad, Britt-Mari og Collin, Finn,Virksomheden mellem økonomi og styring – om retsøkonomi og styring. København 1987.

Blomquist, Helle, »Den juridiske profession i Danmark«. Retten i samfundsmæssig belysning. 2. udg. København 1998, s. 113.

Blomquist, Helle, Lawyer’s Ethics. København 2000.

Blume, Peter,Fra tale til data. Studier i det juridiske informationssystem. København 1989.

Blåbjerg Christensen, Poul, »Organisationskultur og omstilling«, Politica, årg. 19, 1987, s. 420.

Boe, Erik, Distriktenes Utbyggingsfond. Oslo 1979.

Boe, Erik, Styring og støttemuligheter. Oslo 1985.

Boe, Erik, »Utvekling i lovers form og indhold – en utfordring for rettsvitenskapen«, Tidsskrift for Rettsvitenskap (T.f.R.), 1987, årg. 100, s. 651.

Bogason, Peter,Organisation og beslutning. Offentlig administration i Danmark. Herning 1988.

Bogason, Peter, Forvaltning og stat. Herning 1992.

Bohannan, Paul, »The Differing Realms of the Law«. Law and Warfare, red. af P. Bohannan. New York 1967, s. 43.

Bondeson, Ulla, »Indledning til rationalitetstemaet«. Rationalitet i rättssystemet, red. af U. Bondeson. Stockholm 1979, s. 7.

Bondeson, Ulla, »Regional analys av domstolspraxis«, Kriminalistisk Instituts Årbog 1992. København 1992, s. 185.

Side 368

Bonn, Robert L., »The Predictability of Non-legalistic Adjucation«, Law and Society Review (L. and S.), 1972, s. 563.

Borch, Christian, »Foucault og ret – magtanalytikkens retssociologiske implikationer«, Retfærd, nr. 103, 2003, s. 46.

Borch, Christian, Kriminalitet og magt. Ph.d.-afhandling. København 2004.

Born, Asmund mfl. (red.), Refleksiv ret. København 1988.

Born, Asmund og Goldschmidt, Lars, »Retlig regulering og kommunikative koblinger«, Retfærd, nr. 64, 1994, s. 29.

Boserup, Hans og Humle, Anne Suzette, Én konflikt – to vindere. Sønderborg 1994.

Braithwaite, John, Walker, John og Grabowsky, Peter, »An Enforcement Model of Regulatory Agencies«, Law and Policy (L.P.), Vol. 9, 1987, s. 323.

Bredemeier, Harry C., »Law as an Integrative Mechanism«. Sociology of Law. Selected Readings, red. af V. Aubert. London 1969, s. 52. (Oprindeligt trykt i 1964).

Breinholt Larsen, Finn,Regler og konfliktbearbejdelsesmetoder hos de grønlandske eskimoer i den førkoloniale periode. Utrykt speciale. Århus 1982.

Brejnholt, Anni,Det afrikanske menneske- og folkerettighedscharter. Stencil. Århus 1985.

Brorly, Erik Bergholdt, »Retskilderne i praksis«, Justitia, nr. 3, 1986.

Bruinsma, Freek, »The (Non)-assertion of Welfare Rights. Hirschman’s Theory Applied«, Acta Politica, Vol. 15, 1980, s. 357.

Bruun, Niklas, »Arbetslivets juridifiering – perspektiv på den finska utvecklingen«, Tidskrift utgiven af Juridiska Föreningen i Finland (J.F.T.), 1987, s. 136.

Bruun Nielsen, Anne-Dorte, »Det frie erhvervsliv, den frie forbruger. Begreber med mening i?«, Retfærd, nr. 33, 1986, s. 53.

Bruun Nielsen, Ole, »Når det enkle bliver kompliceret«, Lovens liv (Festskrift til Jørgen Dalberg-Larsen). København 2000, s. 91.

Bryde, Brun-Otto,The Politics and Sociology of African Legal Development. Frankfurt/Main 1976.

Brydensholt, Hans Henrik, »Retssikkerhed som mål for offentlig virksomhed og for domstolene«, Juristen, 1984, s. 37.

Brydensholt, Hans Henrik, »Den responsive stat«. Retspolitisk Status. København 1988, s. 54.

Burns, J. Joseph, »Civil Courts and the Development of Commercial Relations. The Case of North Sumatra«, Law and Society Review (L. and S.), Vol. 15, 1981, s. 347.

Bødker Madsen, Helle, Privatisering og patientrettigheder. København 2010.

Bødker Madsen, Helle, Sundhedsret. København 2021.

Cain, Maureen, »Optimism, Law and the State«. European Yearbook in Law and Sociology. The Haag 1977, s. 20.

Cain, Maureen og Kulcsar, Kalman, »Thinking Disputes: An Essay on the Origins of the Dispute Industry«, Law and Society Review (L. and S.), Vol 16, 1981, s. 375.

Calavita, Kitty, »Employer Sanctions Violations: Toward a Dialectical Model of White-Collar Crime«, Law and Society Review (L. and S.), Vol. 24, 1990, s. 1041.

Carlin, Jerome E. og Howard, Jon,»Legal Representation and Class Justice«, U.C.L.A. Law Review, Vol. 12, 1965, s. 381.

Castells, Manuel, The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. I: The Rise of the Network Society. Oxford 1996.

Castells, Manuel, The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. II: The Power of Identity. Oxford 1997.

Side 369

Castells, Manuel, The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. III: End of Millenium. Oxford 1998.

Cepos (Center for Politiske Studier),»EU-rettens stigende indflydelse på Danmarks demokratiske styreform«, 2011.

Christensen, Anna, Avstängning från arbetslöshetsersättning. Stockholm 1980.

Christensen, Bent, Forvaltningens opgaver og organisation. København 1984.

Christensen, Jens Peter, »Borgernes rettigheder. Regulering – men hvordan?«. Folkestyre og forvaltning, red. af M. Ibsen mfl., København 1994, s. 81-94.

Christensen, Jens Peter, Ministeransvar. København 1997.

Christensen, Jens Peter, Domstolene – den tredje statsmagt. Århus 2003.

Christie, Nils, Hvor tett et samfunn?, I og II. Oslo 1975.

Christie, Nils, Kriminalitetskontrol som industri. København 1996.

Collins, Hugh, Marxism and Law. Oxford 1982.

Copenhagen Economics, Danske Advokater og Advokatsamfundet, Retshjælp i nød? En analyse af udviklingen siden 2007 og dens konsekvenser. København 2012.

Cotterell, Roger,The Sociology of Law. An Introduction. London 1984. (2. udg. 1992).

Cotterell, Roger, »Feasible Regulation for Democracy and Social Justice«, Journal of Law and Society (J.L. Soc.), Vol. 15, 1988, s. 5.

Cotterell, Roger, Emile Durkheim: Law in a Moral Domain. Edinburgh 1999.

Coward, Kirsti, »Feed-back på lovgivningen«, Jussens Venner, nr. 4, 1971, s. 97.

Dahl, Tove Stang, Barnevern og samfunnsvern. Oslo 1978.

Dahl, Tove Stang (red.), Kvinnerett, I og II. Oslo 1985.

Dahler-Larsen, Peter, Evaluering og magt. Århus 2004.

Dahlerup, Drude mfl., »Korporatismebegrebet og studiet af samspillet mellem politiske institutioner«, Økonomi og politik, 1975, s. 317.

Dalberg-Larsen, Jørgen, Retsvidenskaben som samfundsvidenskab. København 1977.

Dalberg-Larsen, Jørgen, »Retshjælpsproblemer i et historisk perspektiv«. Retshjælp i et lokalområde, red. af L. Sejr. Århus 1977, s. 6.

Dalberg-Larsen, Jørgen,Retssociologi, problemstillinger og teorier. København 1977.

Dalberg-Larsen, Jørgen,Retsstaten, velfærdsstaten og hvad så? Sammenhænge mellem retsudvikling og samfundsudvikling set i et retssociologisk perspektiv. København 1984.

Dalberg-Larsen, Jørgen, »På vej mod det gode samfund eller fuld fart tilbage?«, Retfærd, nr. 32, 1986, s. 6.

Dalberg-Larsen, Jørgen, »Staten, retten og børnene«. Familieretspolitik, red. af J. Graversen. København 1988, s. 183.

Dalberg-Larsen, Jørgen, »Introduktion«. Ret og samfund I, red. af H. Schledermann. Århus 1988, s. 1.

Dalberg-Larsen, Jørgen, »On the Evolution of Law and the Importance of Unintended Consequences«. Law, Morality and Discursive Rationality, red. af A. Aarnio mfl., Helsinki 1989, s. 51.

Dalberg-Larsen, Jørgen, Ret, styring og selvforvaltning. Århus 1991.

Dalberg-Larsen, Jørgen,»Luhmann og retten«. Autopoiesis, red. af J.C. Jacobsen. København 1992, s. 127.

Dalberg-Larsen, Jørgen, »Skøn eller faste regler?«. Retfærd, nr. 56, 1992, s. 39.

Dalberg-Larsen, Jørgen, Rettens enhed – en illusion? Retlig pluralisme i teorien og i praksis. København 1994.

Side 370

Dalberg-Larsen, Jørgen, »Habermas om retten og den demokratiske retsstat«, Dansk sociologi, 1994 (5. årg.) nr. 4, s. 72-85.

Dalberg-Larsen, Jørgen, og Evald, Jens, Rettens ansigter. En grundbog i almindelig retslære. København 1998.

Dalberg-Larsen, Jørgen, Ret, tekst og kontekst. Postmodernisme og ret. København 1998.

Dalberg-Larsen, Jørgen, »The Legal Profession in a Changing World«. From Dissonance to Sense, red. af T. Wilhelmsson. Aldershot 1999, s. 99.

Dalberg-Larsen, Jørgen, »Sociology of Law from a Legal Point of View«, Retfærd, nr. 89, 2000, s. 26.

Dalberg-Larsen, Jørgen, Pragmatisk retsteori. København 2001.

Dalberg-Larsen, Jørgen, »Fem opfattelser af retspolitik som retsvidenskabelig aktivitet i historisk og aktuel belysning«. Om retspolitik, red. af J. Evald og S. Schaumburg-Müller. København 2002, s. 9.

Dalberg-Larsen, Jørgen, »Hvornår opstilles teorier om retsudviklingens faser og hvor- for?«. Fortsatt uferdig. Festskrift til Thomas Mathiesen, red. af Kristian Andenæs og Knut Papendorf, Oslo 2003, s. 63.

Dalberg-Larsen, Jørgen, »Retlig regulering«, Ret og samfund, hæfte 1. Århus 2003, s. 108.

Dalberg-Larsen, Jørgen, Mægling, ret og samfund. København 2009.

Dalberg-Larsen, Jørgen, »Status og perspektiver i nordisk retssociologi«. Nordisk retssociologi. Status – aktuelle udfordringer – visioner, red. af B. Lemann Kristiansen og A. Storgaard. København 2010, s. 15.

Dalberg-Larsen, Jørgen, »Durkheim og funktionalistisk retssociologi«, Retssociologi. Klassiske og moderne perspektiver, red. af O. Hammerslev og H. Rask Madsen. København 2013, kapitel 7.

Dalberg-Larsen, Jørgen, »Jürgen Habermas og den moderne Stats krise«. Retssociologi. Klassiske og moderne perspektiver, red. af O. Hammerslev og H. Rask Madsen. København 2013, kapitel 8.

Danielsen, Svend,Skilsmissesagen. Skandinaviske perspektiver. København 1989.

Daugaard Pedersen, Henning, Abortens retlige regulering. Nyere ændringers baggrund og konsekvenser. Stencil. Århus 1987.

Deflem, Mathieu, Sociology of Law. Cambridge 2008.

»Den skjulte disciplinering« (anonym), Stud.samf., nr. 1, 1981, s. 3.

Dezelay, Yves og Garth, Bryan, »Merchants of Law as Moral Entrepreneurs«, Law and Society Review (L. and S.), Vol. 29, 1995, s. 27-64.

Dienes, C.T., »Judges, Legislators and Social Change«, American Behavioral Scientist, Vol. 13, 1970, s. 511.

Digitaliseringsstyrelsen,Vejledning om digitaliseringsklar lovgivning, 2018.

Dispute Resolution – Civil Justice and its Alternatives. Temanummer af The Modern Law Review, Vol. 56, 1993.

Djernæs, Lars, Retten i de afrikanske lande. Stencil, Århus 1986.

Domstolenes rolle i samfundet (Temanummer), Fuldmægtigen, nr. 7, 1985

Dror, Y.,»Law and Social Change«. Sociology of Law. Selected Readings, red. af
V. Aubert. London 1969, s. 90. (Oprindeligt trykt 1959).

Drugge, Ulf, »Varför utnyttjas domstolarna så sällan som konfliktreglerare?«, Retfærd, nr. 32, 1986, s. 78.

Side 371

Durkheim, Émile,The Division of Labour in Society. Glencoe 1964. (1. udg. på fransk 1893.) Uddrag i The Sociology of Law, red. af V. Aubert. Harmondsworth 1969, s. 17.

Durkheim, Émile, Om den sociale arbejdsdeling. København 2021. (Oprindelig udgave på fransk 1893).

Dübeck, Inger, »Lærde damer, kvindelige akademikere og kvindelige jurister«. Jura og Kvinder. København 1975, s. 11.

Eckhoff, Torstein,»Sociology of Law in Scandinavia«, Scandinavian Studies in Law (Sc.St.), Vol. 4, 1960, s. 29.

Eckhoff, Torstein,»The Mediator, the Judge and the Administrator in Conflict-Resolution«, Acta Sociologica, Vol. 10, 1966, s. 148.

Eckhoff, Torstein, »The Relationship between the Judicial and Political Branches of Government«, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Vol. 4, 1976, s. 13.

Eckhoff, Torstein, Forvaltningsrett. Oslo 1978.

Eckhoff, Torstein,Statens styringsmuligheter, særlig i ressurs- og miljøspørsmål. Oslo 1983.

Eckhoff, Torstein, Rettskildelære, 2. udg. Oslo 1987.

Eckhoff, Torstein og Graver, Hans Petter, Regelstyring av lokale forvaltningsvedtak. Praktisering av bygningsloven. Oslo 1991.

Eder, Klaus, »Die Autorität des Rechts. Eine Kritik prozeduraler Rationalität«, Zeitschrift für Rechtssoziologie (Z.f.R.), årg. 8, 1987, s. 193.

Ehrlich, Eugen, Grundlegung zur Soziologie des Rechts. München 1913.

Elwin, Göran og Victor, Dag (red.), Rätt och marxism. Introduktion och material. Stockholm 1978.

EP/Rdir 2013/11 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med forbrugerklager (ATB- direktivet)

Ericsson, Kjersti,Alternativ konfliktløsning. Oslo 1982.

Eriksson, Lars D., »Utkast til en marxistisk jurisprudens«, Retfærd, nr. 11, 1979, s. 40.

Eriksson, Lars D., »Socialrätten i kris eller utveckling«, Tidskrift utgiven af Juridiska Föreningen i Finland (J.F.T.), 1987, s. 154.

Eskeland, Ståle og Finne, Just, Rettshjelp. Oslo 1973.

Evald, Jens og Schaumburg-Müller, Sten, Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære. København 2004.

Eyben, Bo von, Kompensation for personskade, I. København 1983.

Eyben, W.E. von, Dommertilkendegivelser. København 1987.

Faye Jacobsen, Anette, »Digital kommunikation i kommunerne«, Institut for Menneskerettigheder 2017.

Fenger, Niels, »Den automatiserede forvaltning – tekniske og retlige udfordringer« Nordisk Administrativ Tidsskrift, 2013(1): 23-39.

Fenger, Niels, »Den forvaltningsretlige teoris udfordringer i starten af det 21. århundrede«, Juristen, 2010, s. 275-284

Fenger, Ole,Fejde og mandebod. København 1971.

Fenger, Ole,Gammeldansk ret. Dansk retshistorie i oldtid og middelalder. København 1983.

Fenger, Ole, »Fra stammeret til statsbegreb«. Fra stamme til stat. Symposierapport. Århus 1988.

Fenger, Ole,»Fra stammeret til statsbegreb«. Bd. 2: Høvdingesamfund og kongemagt. Fra stamme til stat i Danmark, red. af P. Mortensen og B.M. Rasmussen. Århus 1991, s. 289.

Side 372

Fink, Hans, Samfundsfilosofi. Århus 1988.

Fink, Hans, Samfundsfilosofi, 6. udg. Århus 2003.

Flood, John, »Globalisation and Law«. An Introduction to Law and Social Theory, red. af R. Banakar og M. Travers. Oxford 2002, s. 311.

Forbrugerredegørelsen 2002-2003. København 2003.

Forvaltningsret, Almindelige emner, 5. udg., af Jens Garde mfl. København 2009.

Forslund, Anne-Louise,Vad är rättssociologi? Stockholm 1978.

Foss Andersen, Mette, Hvas Mortensen Laust, Kriminalitet og uddannelse blandt unge, Danmarks Statistik Analyse, 2016.

Foucault, Michel,Overvågning og straf. København 1977. (Oprindeligt Surveiller et punir. Paris 1975).

Frank, Jerome, Law and the Modern Mind. 1930 (Ny udg. New York 1963).

Friedman, Lawrence M., »Legal Culture and Social Development«. Law and the Behavioral Sciences, red. af L.M. Friedman og S. Macauley. Indianapolis 1969, s. 1000.

Friedman, Lawrence M. og Macauley, Stewart (red.), Law and the Behavioral Sciences. Indianapolis 1969.

Frost, Lis, »Om lønarbejde og kvindefrigørelse«, Retfærd, nr. 29, 1985, s. 32 ff.

Frost, Lis (red.), Deregulering – Ret uden regler. Århus 1990.

Fuglsang, Lars, Hagedorn Rasmussen, Peter og Bitsch Olsen, Poul (red.), Teknikker i samfundsvidenskaberne, 2007.

Galanter, Marc, »Why the »Haves« Come out Ahead. Speculations on the Limits of Legal Change«, Law and Society Review (L. and S.), Vol. 9, 1973, s. 95.

Geiger, Theodor, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts. Århus 1947.

Gjedde, Nanna Borum og Markussen, Pia, Lovgivning på følelser eller fakta? (Justitsministeriets prisopgave 2002). København 2003.

Gjerka, Helle, Ligestillingslovgivningen. Stencil. Århus 1986.

Gjerka, Helle,Forsøg som styringsmiddel på ældreområdet. Utrykt speciale. Århus 1987.

Glavind, Niels, Kriminalitet og social baggrund. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2007.

Glavind, Niels, De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? Arbejder Bevægelsens Erhvervsråd, 2009.

Goldschmidt, Verner, Retlig adfærd, I og II. København 1957.

Goldschmidt, Verner, Gruppe og samfund. København 1969.

Goldschmidt, Verner, »Fra uskreven til skreven kriminalret i Grønland«, Retfærd, nr. 16, 1980, s. 116.

Goodin, Robert E., »Welfare, Rights and Discretion«, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 6, 1986, s. 232.

Goul Andersen, Jørgen, Politisk mistillid i Danmark. Århus 1992.

Goul Andersen, Jørgen, »Vælgernes vurdering af kriseårsager«. De trivsomme og arbejdsomme danskere, red. af E. Petersen. Århus 1992, s. 61.

Goul Andersen, Jørgen, Borgerne og lovene. Århus 1998.

Goul Andersen, Jørgen, Over-Danmark og under-Danmark? Ulighed, velfærdsstat og politisk medborgerskab. Århus 2003.

Graver, Hans Petter, Sikkerhetsstyring og reguleringsteknikk. Oslo 1983.

Graver, Hans Petter, »Rett under sosialt trykk – rettssosiologiske aspekter ved trolldomsprosessene i Norge«, Lov og Rett, 1984, s. 47.

Graver, Hans Petter, »Samordning av forvaltningsvirksomhet«, Nordisk Administrativt Tidsskrift (N.A.T.), årg. 67, 1986, s. 279.

Graver, Hans Petter,Den juristskapte virkelighet. Oslo 1986.

Side 373

Graver, Hans Petter,Forenkling av rettsregler og rettslig regulering. Oslo 1987. (Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1987:18).

Graver, Hans Petter, »Refleksiv rett og makt«. Refleksiv ret, red. af A. Born mfl. København 1988, s. 83.

Graver, Hans Petter, »Normative systemer – skisse til en oppløsning av rettsbegrepet«. Regulering og styring – en juridisk teori- og metodebog, red. af E.M. Basse. København 1989, s. 53.

Graver, Hans Petter, Anm. af Dalberg-Larsen, Lovene og livet, Retfærd, nr. 50, 1990, s. 95.

Graver, Hans Petter,Forvaltningsrett i markedsstaten – studier i europeiseringen av forvaltningsretten. Bergen 2002.

Graver, Hans Petter, Hva er rett?. Oslo 2011.

Graversen, Jørgen (red.), Familieretspolitik – om børn, ret og familie. København 1988.

Grendstad, Gunnar, Schaffer, William R, Skiple, Jon Kåre og Waltenburg, Erik N., »Stasvennlighet i Norges Høysterett 1963-2013«, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr. 4, årg. 31, 2015, s. 305-332.

Greve, Vagn, Kriminalitet som normalitet. København 1972.

Greve, Vagn, »Tyveri i kriminologisk belysning«, Juristen, 1989, s. 147.

Greve, Vagn,Kriminalitet i erhvervslivet. Forelæsninger over økonomisk kriminalitet. København 1989.

Greve, Vagn, »Får eller ulve?«, Tidskrift utgiven af Juridiska Föreningen i Finland (J.F.T.), 2004, s. 294.

Griffiths, John, »Is Law Important?«, New York University Law Review, Vol. 54, 1979, s. 339.

Griffiths, John, »What is Legal Pluralism?«, Journal of Legal Pluralism, nr. 24, 1986, s. 1.

Grothe Nielsen, Beth, »Skyld, ansvar og hvad så? Strafferetten som refleksiv ret«, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (N.T.f.K.), årg. 74, 1987, s. 246.

Gräbe, Sylvia, »Regulatory Agencies and Interest Groups in Occupational Health and Safety in Great Britain and West Germany«, Law and Policy (L.P.), Vol. 13, 1991, s. 65.

Grønnegaard Christensen, Jørgen, Den usynlige stat. København 1991.

Gullestrup, Hans (mfl.) (red.), Eksperterne og magten. Professionelles rolle i organisationer og samfund. København 1975.

Gundelach, Peter,Græsrødder er seje. Århus 1980.

Gundelach, Peter og Sandager, Hanne,Organisationskultur i det offentlige. Tradition og forandring. København 1987.

Gundelach, Peter, »Konflikter i det programmerede samfund«, Politica, årg. 20, 1988, s. 133.

Gøtze, Michael, »Dommerrekruttering i et udviklingsperspektiv«. Festskrift til Jørn Vestergaard. København 2008.

Gøtze, Michael, »Dansk domstolsreform. Dommeres rekruttering og bias«, Retfærd, nr. 33, 2010, s. 3 ff.

Habermas, Jürgen,Borgerlig offentlighet, dens fremvekst og forfall. Gjøvik 1971. (Oprindeligt: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Frankfurt/Main 1962).

Habermas, Jürgen,Theorie des kommunikativen Handelns, I og II. Frankfurt/Main 1981.

Habermas, Jürgen, Faktizität und Geltung. Frankfurt/Main 1992 (engelsk udgave: Between Facts and Norms. Cambridge 1996).

Habermas, Jürgen, Demokrati og retsstat. København 2005.

Side 374

Halvorsen, Marit, »Diskriminering ved ansættelser«. Kvinnerett II, red. af T.S. Dahl. Oslo 1985, s. 175.

Hammerich, Kai Fr., »Juristen og embedslivet«. Festskrift til Juridisk Embedseksamen. København 1936, s. 259.

Hammerslev, Ole, Danish Judges in the 20th Century. A Socio-Legal Study. København 2003.

Hammerslev, Ole, »Transformation af retlige felter i Østeuropa«. Juridiske emner ved Syddansk Universitet, red. af H.V.G. Pedersen. København 2005, s. 91.

Hammerslev, Ole, »The Construction of a Dominant Position in an International Field of Legal Assistance«, Retfærd, nr. 114, 2006, s. 64.

Hammerslev, Ole, »Postmodernisme og ret«, Retsfilosofi, red. af O. Hammerslev og H. Palmer Olsen. København 2011, s. 529.

Hammerslev, Ole og Rask Madsen, Mikael (red.), Retssociologi. Klassiske og moderne perspektiver. København 2013.

Hammerslev, Ole og Rask Madsen, Mikael, »Introduktion«. Retssociologi. Klassiske og moderne perspektiver, red. af O. Hammerslev og M. Rask Madsen. København 2013, kapitel 1.

Hammerslev, Ole og Mathiesen, Thomas, »Marxistisk retssociologi«. Retssociologi. Klassiske og moderne perspektiver, red. af O. Hammerslev og M. Rask Madsen. København 2013, kapitel 5.

Hammerslev, Ole, »Max Weber«. Retssociologi. Klassiske og moderne perspektiver, red. af O. Hammerslev og H. Rask Madsen. København 2013, kapitel 6.

Hammerslev, Ole og Piilgaard Porner Nilsen, Stine, »Retssociologiske metoder«. Juraens verden. Metoder, retskilder og discipliner, red. af H. Risvig Hamer og S. Schaumburg-Müller. København 2020.

Hansen, Finn Kenneth og Smith-Fibiger, Eva,Arbejde eller varig støtte. Socialforskningsinstituttet. København 1988.

Harboe Andersen, Winnie, Styring eller kaos? Udviklingen af den danske beskæftigelsespolitik set i et retsteoretisk perspektiv. Utrykt speciale. Århus 1992.

Hart, H.L.A., The Concept of Law. Oxford 1961.

Hartlev, Mette, Fra lighed til forskel. Om lønregulering og modernisering i den offentlige sektor. København 1994.

Hartlev, Mette, Fortrolighed i sundhedsretten. København 2005.

Hartmann, Michael, »Reprofessionalisierung – eine wahrscheinliche Zukunft für die Anwaltschaft?«, Zeitschrift für Rechtssoziologie (Z.f.R.), årg. 8, 1987, s. 285.

Heckscher, Sten mfl. (red.), Straff och rättfärdighet. Stockholm 1980.

Hede, Klaus Duus Kinnerup, Menneskerettigheder, demokratisering og good governance i dansk bistandspolitik. København 2006.

Heering, Poul, Skatteydernes irritationstærskel. København 1978.

Hegenbarth, Rainer, »Symbolische und Instrumentelle Funktionen moderner Gesetze«, Zeitschrift für Rechtspolitik, årg. 14, 1981, s. 201.

Heide, Ottosen, Mai og Stage, Sofie, Dom til fælles forældremyndighed. En evaluering af forældreansvarsloven. København 2011.

Heide-Jørgensen, M., »Forsøg med udvidet kommunalt selvstyre«, Juristen, 1987, s. 41.

Hellevik, Ottar, Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Oslo 1987.

Hellner, Jan,Rättssociologisk undersökning av skadeståndsrätten. Stockholm 1969. (Sveriges Offentliga Utredningar (SOU) 1969:58).

Side 375

Hellum, Anne mfl. (red.), Human Rights, Plural Legalities and Gendered Realities. Harare 2007.

Hendley, Kathryn, »Business Litigation in the Transition: A Portrait of Debt Collection in Russia«, Law and Society Review (L. and S.), Vol. 38, 2004, s. 305.

Henrichsen, Carsten, Retssikkerhed og moderne forvaltning. København 1997.

Henrichsen, Carsten, »Forvaltningsretlige udfordringer i det 21. århundrede. Fra reguleringsstat til markedsstat?«, Juristen, 2002, s. 363.

Henrichsen, Carsten,»Offentlige værdier under forandring«, Tidsskrift for Rettsvitenskap (T.f.R.), 2003, s. 161.

Henrichsen, Carsten,Offentlig forvaltning. Grundbog i forvaltningslære, 3. udg. København 2012.

Hetzler, Antoinette, »The Role of Lay Councils in Democratic Decision-Making«, International Journal of Sociology of Law (I.J.S.), Vol. 10, 1982, s. 395.

Hetzler, Antoinette, »Policyimplementering genom lag. Arbetsskadeförsäkringens tillämpning«, Tidskrift för Rättssociologi (T.R.), Vol. 1, 1983, s. 37.

Hetzler, Antoinette, Rättens roll i socialpolitikken. Malmö 1984.

Hilmer Pedersen, Karin, Rusland mod årtusindskiftet. København 1998.

Hollander, Anna, Omhändertagende av barn. Stockholm 1985.

Hollander, Anna, Rättighetslag i teori och praxis. Uppsala 1995.

Holmberg, Lars, Policing Stereotypes. A Qualitative Study of Police Work in Denmark. Berlin 2003.

Hommerich, Christoph og Werle, Raymond, »Die Anwaltschaft zwischen Expansionsdruck und Modernisierungszwang Wandlungstendenzen einer klassischen Profession, Zeitschrift für Rechtssoziologie (Z.f.R.), årg. 8, 1987, s. 1.

Honneth, Axel, Behovet for anerkendelse. København 2003.

Hunt, Alan, »Dichotomy and Contradiction in the Sociology of Law«, British Journal of Law and Society (B.J.L. Soc.), Vol. 8, 1981, s. 47.

Holm, Gretelise, Lov og ret – magtens medløbere. København 1984.

Hydén, Håkan, Rättens samhälliga funktioner. Lund 1978.

Hydén, Håkan, »Legalstrategi med eller utan rätt?«, Retfærd, nr. 20, 1982, s. 59.

Hydén, Håkan (red.),Rätten som instrument för social förändring. Om legalstrategier. Lund 1982.

Hydén, Håkan,Ram eller lag? Om ramlagstiftning och samhällsorganisation. Stockholm 1984.

Hydén, Håkan mfl., Rätten som administrativt instrument. Stencil. Lund 1984.

Hydén, Håkan, »Till kritiken av den offentliga rätten«, Retfærd, nr. 30, 1985, s. 7.

Hydén, Håkan, »Sociology of Law in Scandinavia«, Journal of Law and Society (J.L. Soc.), Vol. 13, 1986, s. 131.

Hydén, Håkan, »Formögenhetsrätten ur ett rättssociologiskt perspektiv«, Svensk Juristtidning (Sv.J.T.), årg. 73, 1988, s. 203.

Hydén, Håkan, »Teori och praktik«, Regulering og styring 2, red. af E.M. Basse. København 1990, s. 27.

Hydén, Håkan, »Vad är rättssociologi?«, Rättssociologi – då och nu, red. af H. Hydén. Lund 1997, s. 105.

Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap. Lund 1998.

Hydén, Håkan, Sociology of Law as the Science of Norms. London 2022.

Hækkerup, Nick, Kontrol og sanktioner i EF-retten. København 1998.

Side 376

Høgholm Pedersen, Frank, Skatteaversion – en retssociologisk og skattepolitisk analyse med hovedvægten på indkomstopgørelsen. København 2000.

Højgaard, Cecilie, »Funktionelle og strukturelle tilnermningsmåter i kriminologien«, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (N.T.f.K.), 1973, s. 311.

Højgård Mørup, Søren, mfl., Forvaltningsret, Almindelige emner. København 2022

Højrup, Thomas, Det glemte folk – Livsformer og centraldirigering. København 1983.

Hørlyck, Erik, Dansk andelsret. København 1980.

IDA, Digital kontakt til det offentlige 2018.

Illum Knud, Lov og Ret. København 1945.

Istrup, Peter, Smart Contracts i et aftaleretligt perspektiv, Aarhus 2021.

Iuul, Stig, Ross, Alf og Trolle, Jørgen,Indledning til retsstudiet. København 1956 (og senere).

Jansen, Dorothea, »Parallellen in Sozial- und Rechtspolitik. Ein Vergleich der Diskussion zur Selbsthilfe und zu Alternativen zum Recht«, Zeitschrift für Rechtssoziologie (Z.f.R.), årg. 9, 1988, s. 1.

Jarle Christensen, Mikkel og Rask Madsen, Mikael, »Ret og samfund – samfund og ret: Retssociologiske metoder«. De juridiske metoder. 10 bud, red. af M. Jarle Christensen, J. Rothmar Herrmann, J. von Holderstein Holtermann, M. Rask Madsen. København 2021, kapitel 5.

Jarvad, Ib Martin,The Constitutional Basis for and Limitations to Social-democratic Radical-liberal Welfare State in Denmark. Institute of Economics and Planning. RUC. Research Report No. 2. Roskilde 1983.

Jarvad, Ib Martin, Ret og stat. København 1993.

Jensen, Torben K., »Retliggørelse som kolonialisering af livsverdenen«, Retfærd, nr. 36, 1987, s. 18.

Jepsen, Jørgen (red.), Økonomisk kriminalitet. København 1980.

Jepsen, Jørgen, »Miljøkriminalitet«. Økonomisk kriminalitet, red. af J. Jepsen. København 1980, s. 134.

Jepsen, Jørgen, »Etik og styring«, Regulering og styring 2, red. af E.M. Basse. København 1990, s. 143.

Johnsen, Jon,»Ytringsfriheten i forvaltningsstaten«, Tidsskrift for Rettsvitenskap (T.f.R.), årg. 95, 1982, s. 785.

Johnsen, Jon, »Juristene i Norge«, Retfærd, nr. 32, 1986, s. 62.

Johnsen, Jon,Anm. af Kivivuori, Law Drafting and Sociology, Tidsskrift for Rettsvitenskap (T.f.R.), årg. 100, 1987, s. 733.

Johnsen, Jon, Retten til juridisk bistand. Oslo 1987.

Just, Flemming,Banen fri for fremtiden – eller kampen om andelsloven 1909-1917. Esbjerg 1986.

Järvinen, Margarethe, Elm Larsen, Jørgen og Mortensen, Nils (red.), Det magtfulde møde mellem system og klient. Århus 2002.

Jørgensen, Stig, »Naturaleksekution«, Ugeskrift for Retsvæsen (U.f.R.), 1962, s. 165.

Jørgensen, Stig, Ret og samfund. København 1970.

Jørgensen, Stig og Nørgaard, Jørgen, Erstatningsret. København 1976.

Jørgensen, Stig, »Retsafgørelsen og dens begrundelse«, Tidskrift utgiven af Juridiska Föreningen i Finland (J.F.T.), 1979, s. 319.

Kaupen, Wolfgang, Die Hüter von Recht und Ordnung. Berlin 1969.

Ketscher, Kirsten, »Legalstrategier i kvinderetten«, Hefte for kritisk juss (H.K.J.), 1984, nr. 3/4, s. 23.

Side 377

Kivivuori, Antti (red.), Law Drafting and Sociology. A Seminar Report. Helsinki 1985.

Kjellund, Hans og Valeur Nissen, Claus,Staten og arbejderbeskyttelsen. Århus 1977.

Kjønstad, Asbjørn, »En sammenligning mellem trygderettslige lovforarbejder og lov-forarbejder fra den sentrale juss«, Lov og Rett, 1978, s. 3.

Kjønstad, Asbjørn, »Er Høyesterett statsvennlig?«, Lov og Rett, 199

Knudsen, Tim, »Bistandsloven: En mislykket modernisering?«, Nordisk Administrativt Tidsskrift (N.A.T.), årg. 68, 1987, s. 229.

Koch, Lene og Kristiansen, Marianne, »Den amerikanske borgerretslovgivning«, Retfærd, nr. 11, 1979, s. 15.

Koch, Henning, »Den guddommelige velfærdsstat«, Retfærd, nr. 30, 1985, s. 38.

Koch, Henning,På sporet af politiet. Studier, nr. 23. Retsvidenskabeligt Institut B. København 1987.

Krarup, Ole, »Socialistisk strategi og juridisk praksis«, Retfærd, nr. 15, 1980, s. 64.

Krarup, Ole, Den juridiske virksomhed. København 1987.

Krause-Jensen, E., Viden og magt. København 1979.

Kristiansen, Bo, »Om den udenretlige retshjælpsorganisation«. Retsvidenskabeligt Institut B, Årsberetning 1991. København 1992, s. 119.

Kronborg, Anette, Forældremyndighed og menneskelig integritet. København 2007.

Kronman, Anthony T., Max Weber. London 1983.

Kuhn, Thomas S., Videnskabens revolutioner. København 1973. (Oprindeligt: The Structure of Scientific Revolutions. Chicago 1962).

Kutchinsky, Berl, Den almindelige retsbevidsthed. København 1968.

Kutchinsky, Berl, Pornografi och sexualförbrytelser. Uppsala 1972.

Kutchinsky, Berl, »Den rene sjæl og den rene lyst«, Psyke og Logos 1987, årg. 8, s. 28.

Kutchinsky, Berl, »Det kvalitative forskningsinterview«. Regulering og styring 2, red. af E.M. Basse. København 1990, s. 87.

Kvale, Steinar og Brinkmann, Svend, Interview – introduktion til et håndværk, 2. udg. København 2011.

Kyvsgård, Britta, Evaluering af Konfliktråd 2016

Kyvsgård, Britta, Ny undersøgelse af ofres oplevelser ved anmeldelse af seksuelle overgreb til politiet.Justitsministeriets forskningskontor 2018.

Larsen, Janne og Schultz, Majken, Bureaukrati og videnskab. København 1984.

Larsen, Øjvind, »Etik og forvaltning«, Social Kritik, nr. 18, 1992, s. 92.

Larsson, Karl Kristian, »Digitalization or equality: When government automation covers some, but not all citizens«, Government Information Quarterly 38 (2021).

Lautmann, Rüdiger mfl. (red.), Die Funktionen des Rechts in der modernen Gesellschaft, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Band 1, 1970.

Lehmann Nielsen, Vibeke, Dialogens pris. Århus 2002.

Lemann Kristiansen, Bettina, Pantefogderne og deres retsanvendelse i retssociologisk belysning. København 2001.

Lemann Kristiansen, Bettina, »Retsprincipper i retsanvendelsen«. Om retsprincipper, red. af J. Dalberg-Larsen og B. Lemann Kristiansen. København 2004, s. 49.

Lemann Kristiansen, Bettina,»Domstolenes tilgængelighed«. Om rettens tilgængelighed, red. af P. Andersen. København 2009, s. 87.

Lemann Kristiansen, Bettina, Retshjælp i Danmark. Delrapport I: Beskrivelse af retshjælpstilbuddene, http://www.justitsministeriet.dk/forskning/rapporter-vedr-forskningspuljen/, 2009.

Side 378

Lemann Kristiansen, Bettina, »Refleksivitet, pluralisme og konkret retsanvendelse«. Nordisk retssociologi. Status – aktuelle udfordringer – visioner, red. af B. Lemann Kristiansen og A. Storgaard. København 2010, s. 33-53.

Lemann Kristiansen, Bettina, Retshjælp – fortsat et udækket behov?. Protecting the Rights of Others, red. af T. Gammeltoft-Hansen, I.E. Koch, B. Lemann Kristiansen og S. Schaumburg-Müller. København 2013, s. 83-101.

Lemann Kristiansen, Bettina, »Udviklingsfaser i forvaltningens regulering«. Retssociologi. Klassiske og moderne perspektiver, red. af O. Hammerslev og M. Rask Madsen. København 2013, kapitel 19.

Lemann Kristiansen, Bettina, »Access to Justice i en digital forvaltning – et borgerperspektiv«, Kritisk Juss 1/2022.

Lessig, Lawrence, Code and other Laws of Cyberspace 2000.

Lessig, Lawrence, Code Version 2.0. New York 2006.

Libak Pedersen, Maria, Okholm Møller, Mikkel og Balvig, Flemming, Udsathed for vold og andre former for kriminalitet Offerundersøgelserne 2005-2021. Hovedtal, Justitsministeriets Forskningskontor, Rigspolitiet, Københavns Universitet og Det Kriminalpræventive Råd 2022.

Lindblom, Charles E., »The Science of Muddling Through«, Public Administrative Review, 1959, s. 79.

Lindgren, Lena, Magnusson, Dan og Stjernquist, Per,Sociala styrningsformer. Stockholm 1971.

Linnan, David K. (red.), Legitimacy, Legal Development and Change. Law and Modernizations Reconsidered. Farnham, Surrey, UK 2012.

Lipsky, Michael, Street-level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services. New York 1980.

Lipsky, Michael, Street-level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services, 30th Anniversary Expanded Edition. New York 2010.

Loftager, Jørn, »Post- eller super-industrialisme?«, Politica, årg. 17, 1985, s. 359.

Loftager, Jørn, Politisk offentlighed og demokrati i Danmark. Århus 2004.

Longitudinal Studies of Trial Courts. Temanummer af Law and Society Review, Vol. 24, 1990, nr. 2.

Lorenzen, Arne, Jurister i politik. Paper. Århus 1990.

Luhmann, Niklas, Legitimation durch Verfahren. Neuwied 1970.

Luhmann, Niklas, Rechtssoziologie, I og II. Reinbek bei Hamburg 1972.

Luhmann, Niklas, Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat. München 1981.

Luhmann, Niklas, Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt/Main 1993.

Luhmann, Niklas, »Retssystemets enhed«, Autopoiesis 2, red. af J.C. Jacobsen. København 1995, s. 134.

Lukes, Steven,Power. A Radical View. London 1972.

Lukes, Steven og Scull, A. (red.), Durkheim and the Law (tekstsamling). London 1983.

Lund, Reinhard (red.), Beslutningsprocessen. København 1972.

Lund-Andersen, Ingrid og Nørgaard, Irene, Familieret. København 2009.

Lykketoft, Mogens (red.), Kravet om lighed. København 1973.

Lægreid, Per, »Styring av personaleressurser i statsforvaltningen«, Politica, årg. 19, 1987, s. 403.

Macauley, Stewart, »Non-Contractual Relations in Business«, American Sociological Review, Vol. 28, 1963, s. 55.

Madsen, Palle B. og Bruun Nielsen, Anne-Dorte,Dansk forbrugerret. København 1986.

Side 379

Maine, Henry Sumner, Ancient Law. England 1861.

Makkai, Toni og Braithwaite, John, »Praise, Pride and Corporate Compliance«, International Journal of Sociology of Law (I.J.S.), Vol. 21, 1993, s.73.

Mathiesen, Thomas, Rett og samfunn. Oslo 1975. (2. udg. 1977).

Mathiesen, Thomas, Ideologi og motstand. Oslo 1979.

Mathiesen, Thomas, Makt og motmakt. Oslo 1982.

Mathiesen, Thomas, »Styringsjuss, retssikkerhetsjuss og det gode samfunn«, Retfærd, nr. 28, 1985, s. 12.

Mathiesen, Thomas, »Den juristskapte virkelighet«, Tidsskrift for Rettsvitenskap (T.f.R.), årg. 100, 1987, s. 505.

Mathiesen, Thomas, Skjellig grund til mistanke. Oslo 1989.

Mathiesen, Thomas,Retten i samfunnet. En innføring i rettssosiologi. Oslo 1984. (2. udg. 1992, 3. udg. 1997, 4. udg. 2001, 5. udg. 2005 og 6. udg. 2011).

Mathiesen, Thomas,Retten i samfunnet. En innføring i rettssosiologi. Oslo 2005, kapitel I, s. 17-33.

Massel, G.J., »Law as an Instrument of Revolutionary Change in a Traditional Milieu«, Law and Society Review (L. and S.), Vol. 2, 1968, s. 179.

Merry, Sally Engle, »Legal Pluralism«, Law and Society Review (L. and S.), Vol. 22, 1988, s. 869.

Merton, R.K.,Social Theory and Social Structure. Glencoe 1957.

Michelsen, Johannes,Aktieselskabsformens udvikling i Danmark frem til 1917. Kooperativ forskningsnotatserie, nr. 9, Esbjerg 1986.

Michelsen, Johannes og Nørrung, Per,Juridisk kortlægning af andelsselskaber, andelsbevægelse og kooperation. Esbjerg 1988.

Michelsen, Johannes, »Livsformer og ØD«, Samfundsøkonomen, 1989, nr. 2, s. 37.

Michelsen, Johannes, Pengene eller livet. Privat ejendomsret, aktieselskaber og politik. Esbjerg 1991.

Moe, Mogens, Straffesystemet. København 1978.

Moe, Mogens, »Forvaltningen og den enkelte«, Juristen, 1983, s. 289.

Moe, Mogens, »Regelstyring – Realitet eller ritual?«, Nordisk Administrativt Tidsskrift (N.A.T.), årg. 67, 1986, s. 263.

Moore, Sally Falk, Law as Process. London 1978.

Mortensen, Nils, »Det moderne liv i parcelhuset«, Samfundsøkonomen, 1988, nr. 7, s. 22.

Mortensen, Nils, »Kommentar« (ang. J. Habermas), Fra Marx til Habermas, udg. af H. Sørensen mfl. København 1989, s. 263.

Mosegaard, John, »Tendenser i amerikansk civilretspleje – alternativ konfliktløsning«, Juristen, 1988, s. 324.

Montesquieu, Charles de, De l’esprit des lois. 1748. Udgave på dansk, Om lovenes ånd, 2015.

Motzfeldt, Hanne Marie, »Den danske ombudsmands krav om værdibaseret design af den digitale forvaltning« Nordisk Administrativt Tidsskrift, 2015(3): 8-23.

Motzfeldt, Hanne Marie, Ullits, Jørgen og Kjellerup, Jens, Fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist – Introduktion til offentlig digitalisering. København 2020.

Mygind Madsen, Aase og Humeniuk, Jenny,Hvorfor avancerer kvinder ikke i banker og sparekasser?. Handelshøjskolen. Århus 1987.

Nelken, David, »Law in Action or Living Law? Back to the Beginning in Sociology of Law«, Legal Studies, Vol. 4, 1984, s. 157.

Side 380

Nielsen, Klaus og Pedersen, Ove K., »Fra blandingsøkonomi til forhandlingsøkonomi«, Stat og samfund, red. af K.K. Klausen mfl. København 1989, s. 171.

Nielsen, Stine Piilgaard Porner, Ikke-jurister i et retligt højspændingsfelt – når sagsbehandlere og borgere samproducerer sagsbehandling.Syddansk Universitet, Odense, 2020.

Nonet, P. og Selznick, P., Law and Society in Transition. Towards Responsive Law. New York 1978.

Nordby, Trond, »Profesjokratiets periode innen norsk helsevesen – institusjioner, politikk og konfliktemner«, Historisk tidsskrift, 1987, s. 301.

Nordli, Hansen, Marianne, »Sosial bakgrunn og karakterer blant juridiske kandidater«, Tidsskrift for Samfunnsforskning (T.f.S.), 2000, s. 151.

Nordskov Nielsen, Lars, »Folketingets ombudsmand 1955-80«, Juristen og Økonomen, 1980, s. 261.

Nordskov Nielsen, Lars, »Borgernes krav til den offentlige forvaltning«, Nordisk Administrativt Tidsskrift (N.A.T.), årg. 64, 1984, s. 41.

Nordskov Nielsen, Lars,Betænkning om offentlig information. Bet. nr. 1117. København 1987.

Normann Christiansen, Michael,Miljøregulering og interesseafvejning i et retssociologisk perspektiv. Utrykt speciale. Århus 1988.

Nousiainen, Kevät, »Utnyttjas domstolarna som konfliktreglerara?«, Retfærd, nr. 33, 1986, s. 97.

Nousiainen, Kevät, »Lekmannens roll i rätten«, Retfærd, nr. 39, 1987, s. 59.

Nørager, Troels, System og livsverden. København 1985.

Offe, Claus,Strukturprobleme des kapitalistischen Staates. Frankfurt/Main 1972.

Okoth-Ogendo, H.W.O., »Development and the Legal Process in Kenya«, International Journal of Sociology of Law (I.J.S.), 1984, s. 12.

Olesen, Annette, Løsladt og gældsat.København 2013.

Papendorf, Knut, Advokatens århundre? Globaliseringen og dens følger for advokatmarkedet. Oslo 2002.

Pashukanis, Eugen,Almen retslære og marxisme. København 1975. (1. udgave 1924).

Parsons, Talcott, The Social System. Glencoe 1951.

Parsons, Talcott, »Evolutionary Universals in Society«, American Sociological Review, Vol. 29, 1964, s. 339.

Parsons, Talcott, »The Law and Social Control«. Law and Sociology, red. af W.M. Evans. Glencoe 1964.

Pedersen, Mogens, »Lawyers in Politics. The Danish Folketing and United States Legislatures«. Comparative Legislative Behavior. Frontiers of Research, red. af S.C. Patterson og J.C. Wahlke. New York 1972.

Peroni, Caterina og Rodak, Lidia, »Introduction. The fourth wave of feminism: From social networking and self-determination to sisterhood«. Oñati Socio-Legal Series, Oñati International Institute for Sociology of Law, Gipuzkoa, Volume 10, Issue 1S (2020).

Petersen, Hanne, Ledelse og loyalitet. København 1987.

Petersen, Hanne, Informel ret på kvindearbejdspladser. København 1991.

Plovsing, Jan, »Socialreformens idealer og praksis«, Politica, årg. 17, 1985, s. 502.

Podgorecki, Adam,Law and Society. London 1974.

Porsdam, Helle, »Jura – 90ernes ideologi?«, Juristen, 1997, s. 82.

Side 381

Porsdam, Helle, Fra pax americana til lex americana. En diskussion af dansk retliggørelse som en påvirkning fra USA. Århus 2002.

Poulantzas, Nicos, Om den marxistiske retsteori. København 1972. (Oprindeligt: Apropos de la theorie marxiste du droit, 1967).

Pound, Roscoe, »Law in Books and Law in Action«, American Law Review, årg. 44, 1910, s. 12.

Raiser, Thomas, Rechtssoziologie. Ein Lehrbuch. Frankfurt/Main 1987.

Rask Madsen, Mikael, »Fra sagførerkontorer til store advokatfirmaer«, Juristen, 2000, s. 127.

Rask Madsen, Mikael, »Virtuel legalitet og/eller ‘pidgin law’? En præliminær analyse af menneskerettigheder som transnational ret«. Globaliseringer, ret og retsfilosofi, red. af H. Petersen. København 2002, s. 94.

Rask Madsen, Mikael og Dezelay, Yves, »The Power of the Legal Field«. An Introduction to Law and Social Theory, red. af R. Banakar og M. Travers. Oxford 2002, s. 189.

Rask Madsen, Mikael, »Sociology of the Internationalisation of Law«, Retfærd, nr. 114, 2006, s. 23.

Rasmussen, Erik,Komparativ politik, I og II. København 1968 (eller senere udgaver).

Regeringen, KL, Danske Regioner, »Et stærkereog mere trygtdigitalt samfund Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020«, 2016. https://digst.dk/media/12811/strategi-2016-2020-enkelt-tilgaengelig.pdf

Rehbinder, Manfred,Einführung in die Rechtssoziologie. Frankfurt/Main 1971.

Rehbinder, Manfred, Rechtssoziologie. Berlin 1977.

Reich, Norbert, Sozialismus und Zivilrecht. Frankfurt/Main 1972.

Renner, Karl,Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion. Tübingen 1928.

Retfærd, nr. 114, 2006. Temanummer om Bourdieu, »Pierre Bourdieu: From Law to Legal Field«.

Retliggørelse af politik. Temanummer af Politica, nr. 1, 2004.

Retsplejerådets rapport, Redegørelse om retshjælp ved advokat m.v. København 2011.

Riis, Ole, Samfundsvidenskab i praksis. Introduktion til anvendt metode. København 2005.

Rieper, Olaf, Styring af arbejdsmiljøet. København 1985.

Roberts, Simon,Order and Dispute. An Introduction to Legal Anthropology. Harmondsworth 1979.

Robson, Peter, »Renner Revisited«. Perspectives in Jurisprudence, red. af E. Attwoll. Glasgow 1977.

Rose, Carol V., »The ‘New’ Law and Development Movement in the Post-Cold War Era: A Vietnam Case Study«, Law and Society Review (L. and S.), Vol. 32, 1998, s. 93-140.

Ross, Alf,Om ret og retfærdighed. En indføring i den analytiske retsfilosofi. København 1953.

Ross, Alf, Demokrati, magt og ret. København 1974.

Rostbøll, C.F., Jürgen Habermas. København 2011.

Rothstein, Bo, »Välfärdsstatens moraliska logik«, Häften för kritiska studier, 1993, s. 5.

Rottleuthner, Hubert, »Rechtsformen ein symphonischer Nachklang«, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Band 8, 1982, s. 124.

Ruby, Bjarne, »Domsmænds rekruttering«, Juristen, 1971, s. 329.

Ruby, Bjarne, »Samarbejdet mellem dommere og domsmænd«, Juristen, 1971, s. 377.

Side 382

Rüdiger, Mogens, Statens synlige hånd. Århus 2003.

Ryan, Alan, The Philosophy of the Social Sciences. London 1970.

Ryberg, Jesper, Retsfølelsen. København 2006.

Röhl, Klaus F., Rechtssoziologie. Ein Lehrbuch. Köln 1987.

Sajo, Andros,Gentechnology Regulation and the Structural Changes in Law. Paper presented in Copenhagen 1988.

Samfund og samfundsteori under forandring. Temanummer af Politica, 17. årg., 1985, nr. 3.

Sand, Inger-Johanne, Styring av kompleksitet. Rettslige former for statslig rammestyring og desentralisert forvaltning. Bergen 1996.

Santos, Boaventura de Sousa, »On Modes of Production of Social Power and Law«, International Journal of Sociology of Law (I.J.S.), Vol. 13, 1985, s. 299.

Santos, Boaventura de Sousa, »Rätten – en karta för felläsningar. Mot ett postmodernt rättsbegrepp«, Tidskrift för Rättssociologi (T.R.), årg. 4, 1987, s. 87.

Santos, Boaventura de Sousa, Toward a New Common Sense. New York/London 1995.

Savelsberg, Joachim J., »The Making of Criminal Norms in Welfare States: Economic Crime in West Germany«, Law and Society Review (L. and S.), Vol. 21, 1987, s. 529.

Schaumburg-Müller, Sten, »Marxistisk retsteori – en kritisk fremstilling af Pashukanis’ retsteori«, Philosophia, nr. 3-4, årg. 9, 1982, s. 68.

Schaumburg-Müller, Sten, Internationale handelsrelationer i retsteoretisk belysning – behovet for og muligheden af en global ret. København 1997.

Schaumburg-Müller, Sten, »Retsopbygning – faglighed, faldgruber og fremtid«, Rettid, 2002, s. 23.

Schaumburg-Müller, Sten og Selmer, Bodil (red.), Retlig mangfoldighed. København 2003.

Schein, Edgar H., Organisationskultur og ledelse – et dynamisk perspektiv. København 1986.

Scheinin, Martin, »Mänskliga rättigheter som legalstrategi«, Retfærd, nr. 50, 1992, s. 3.

Schledermann, Helmuth,»Retsinformation. En kritik af forholdet stat-administration-klient«, Stud.samf., nr. 5, 1979, s. 4.

Schledermann, Helmuth, »Juristerne – en profession under pres«, Retfærd, nr. 28, 1985, s. 26.

Schledermann, Helmuth (red.), Ret og samfund, hæfte 1. Århus 1988 og senere.

Schott, Rüdiger, »Die Funktionen des Rechts in primitiven Gesellschaften«, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Band I, 1970, s. 107.

Schou, Bent, »Forsøg og fornyelse i den offentlige sektor«, Politica, årg. 19, 1987, s. 385.

Schubert, Glendon,Quantitative Analysis of Judicial Behaviour. New York 1959.

Schubert, Glendon, »Judicial Policy-Making«. The Sociology of Law. Selected Readings, red. af V. Aubert. Harmondsworth 1969, s. 213.

Schwarz, Richard D. og Miller, J.C., »Legal Evolution and Societal Complexity«, American Journal of Sociology, årg. 70, 1964, s. 159.

Schytz Juul, Jonas mfl., Kriminalitet i de sociale klasser. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2012.

Seidenfaden, Tøger, »Spillereglerne og folkestyret. Et normativt kig ind i fremtiden«, Retfærd, nr. 43, 1988, s. 68.

Seidman, Robert B., »Law and Development. A General Model«, Law and Society Review (L. and S.), Vol. 6, 1972, s. 311.

Side 383

Sejersted, Francis, »Rettsstaten og den selvdestruerende makt. Noen refleksjoner over det 19. århundres embedsmannsstat«. Om staten, red. af R. Slagstad. Oslo 1978, s. 46.

Sejr, Lis (red.), Retshjælp i et lokalområde. Forskningsrapport. Århus 1977.

Sejr, Lis, »Noget om anvendelsen af arbejdsløshedsforsikringens rådighedsbegreb«, Retfærd, nr. 26, 1984, s. 42.

Seron, Carroll, Frankel, Martin og Ryzin, Greg van, »The Impact of Legal Counselon Outcomes for Poor Tenants in New York City’s Housing Court«, Law and Society Review (L. and S.), Vol. 35, 2001, s. 419.

Silius, Harriet, Den kringgärdade kvinnligheten – att vara kvinnlig jurist i Finland. Åbo 1992.

Silliman, G. Sidney, »Dispute Processing by the Philippine Agrarian Court«, Law and Society Review (L. and S.), Vol. 16, 1981, s. 89.

Sinclair, Andrew, »Prohibition: The Era of Excess«, Law and the Behavioral Sciences, red. af L.M. Friedman og S. Macauley. Indianapolis 1969, s. 400.

Smith, Carole, »Autopoietic Law and the Epistemic Trap: A Case Study of Adoption and Contact«, Journal of Law and Society (J.L. Soc.), Vol. 31, 2004, s. 318.

Smith, Eva, »Retspleje og retssikkerhed«, Juristen, 1991, s. 399.

Smith, Kent W. og Kinsey, Karyl A., »Understanding Taxpaying Behaviour: A Conceptual Framework with Implications for Research«, Law and Society Review (L. and S.), Vol. 21, 1987, s. 639.

Smith, Kent og Stalans, Loretta, »Encouraging Tax Compliance with Positive Incentives«, Law and Policy (L.P.), Vol. 13, 1991, s. 35.

Snyder, Francis G., »Law and Development in the Light of Dependency Theory«, Law and Society Review (L. and S.), Vol. 14, 1980, s. 723.

Stang, Fredrik, Indledning til formueretten. Oslo 1911.

Stangeland, Per, »Strafferett og lokalsamfunn«, Jussens Venner, 1985, s. 268.

Stearns, L. Reeve, »Fact and Fiction about a Model Enforcement Bureaucracy: The Labour Inspectorate of Sweden«, British Journal of Law and Society (B.J.L. Soc.), 1979, s. 1.

Steen, Ulla, Miljøretlig regulering på transportområdet. København 1999.

Stjernquist, Per, »How are Changes in Social Behaviour Developed by Means of Legislation?«. Festskrift til Frede Castberg. Oslo 1963, s. 153.

Stjernquist, Per, Laws in the Forests. Lund 1973.

Stjernquist, Per og Widerberg, Karin (red.), Rätten i samhällsbyggandet. Stockholm 1980.

Stjernquist, Per, Forest Treatment. Relations to Nature of Swedish Private Forestry, Stockholm 1992.

Storgaard, Lau Laursen, Konstruktionen af dansk narkotikakontrolpolitik siden 1965. København 2000.

Strömholm, Stig,»Något om sociologiens betydning för juridiken«, Svensk Juristtidning (Sv.J.T.), 1970, s. 105.

Strömholm, Stig,»Hur många rättsvetenskapar finns det?«, Tidsskrift for Rettsvitenskap (T.f.R.), årg. 81, 1978, s. 621.

Studiestart på jura 1992, Retspolitiske studerende ved Nina Krarup. København 1993.

Sumner, Colin, Reading Ideologies. London 1979.

Sundberg, Jacob W.F.,Fr. Eddan t. Ekelöf. Repetitorium om rettskällor i Norden. Lund 1978.

Side 384

Susskind, Richard, »Tomorrows lawyers«, Law Practice. Vol. 39, no. 4, July/August 2013, s. 34-39.

Susskind, Richard, Tomorrow’s lawyers: an introduction to your future. Oxford, 2017.

Susskind, Richard, Online Courts and the Future Justice. Oxford 2019.

Sutton, John R., Law/Society. Origins, Interactions and Change. London 2001.

Svenaeus, Lena Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män: En rättssociologisk studie av regler i lag och avtal om lika lön. (1 uppl.). Lund University, 2017.

Svensson, Eva-Maria Genus och Rätt – en problematisering av foreställningen om rätten, Uppsala, 1997

Sverdrup, Tone,Lovvern for arbeidstakere i private hjem. Kvinnerettslige arbeidsnotater, nr. 31. Oslo 1984.

Sædvaner eller uvaner. Hindrer sædvaneret udvikling i Afrika?, Den ny verden, 1997, nr. 4 (temanummer).

Sørensen, Knut og Sætnan, Ann B., »Arbeidsmiljøreformen – sentrale vedtak, lokale vilkår«, Tidsskrift for Samfunnsforskning (T.f.S.), årg. 23, 1982, s. 457.

Tamanaha, Brian Z., Realistic Socio-Legal Theory. Oxford 1997.

Tamm, Ditlev,Lærebog i dansk retshistorie. Foreløbig udgave. København 1989.

Teorier om det moderne samfund. Temanummer af Grus, nr. 16, 1985.

Teubner, Gunther, »Refleksiv ret. Udviklingsmodeller i sammenlignende perspektiv«, oversat til dansk i Refleksiv ret, red. af A. Born mfl., 1988. (Oprindeligt publiceret i Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (A.R.S.P.), 1982).

Teubner, Gunther, »Nach der Privatisieriung? – Diskurskonflikte im Privatrecht«, Zeitschrift für Rechtssoziologie (Z.f.R.), årg. 19, 1998, s. 8.

Thorsen, Thorkil, Hundrede års alkoholmisbrug. København 1990.

Thorup, Mikkel (red.), At tænke globalt. Globalisering, sociologi, politik.København 2004.

Thuesen Pedersen, Frederik, »Efter staten – globale netværk og retspluralisme?«, Slagmark, nr. 30, 2001, s. 55.

Togeby, Lise mfl., Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra magtudredningen. Aarhus 2003.

Tomasic, Roman,The Sociology of Law. London 1985.

Tonner, Klaus, »Verbraucherrecht und Selbstregulierungskonzepte«, Kritische Justiz, årg. 18, 1985, s. 107.

Torgersen, Ulf,Profesjonssosiologi. Oslo 1972.

Trolle, Jørgen, Syv måneder uden politi. København 1945.

Trubek, David M., »Towards a Social Theory of Law. An Essay on the Study of Law and Development«, Yale Law Journal, Vol. 82, 1972, s. 1.

Tuori, Kaarlo,Legitimacy. The Problem of Modem Law. Paper presented in Murikka, Finland, 1988.

Tuori, Kaarlo, »Lagstiftningsstrategierna inom social- och hälsovården«, Retfærd, nr. 62, 1993, s. 5.

Tyler, Tom R., Why People Obey the Law. New Haven 1990.

Tænketanken Europa,»Hvor meget påvirker EU dansk lovgivning?«, 2015

Tønnies, Sibylle, »Ist das Recht ein Biotop?«, Rechtstheorie, 1987, årg. 18, s. 105.

Ugelvik, Thomas, »Michel Foucault. Juridiske magtformer og det juridiske subjekt«. Retssociologi. Klassiske og moderne perspektiver, red. af O. Hammerslev og M. Rask Madsen. København 2013, kapitel 11.

Side 385

Unger, R.M., Law in Modern Society: Towards a Criticism of Social Theory. New York 1976.

Van Deursen, Alexander J.A.M. og Helsper, Ellen Johanna, »The Third-Level Digital Divide: Who Benefits Most from Being Online?«. In Communication and information technologies annual. Emerald Group Publishing Limited 2015

Vedsted-Hansen, Jens og Sejer Pedersen, Anders, »Hvor blev retshjælpspolitikken af? – Fra retspolitik til retsplejeteknokrati«, Retfærd, nr. 22, 1982, s. 66.

Vedsted-Hansen, Jens, Opholdsret og forsørgelse. København 1997.

Verfahrensgerechtigkeit. Temanummer af Zeitschrift für Rechtssoziologie, Vol. 14, 1993, nr. 1.

Vergés, Jacques M.,Den politiske retssag og retssagens politik. København 1971 (1. udg. på fransk 1968).

Vestberg Madsen, Uffe, »Flygtninges retsstilling i henhold til den danske sociale lovgivning«. Indvandrernes Danmark. Danmarks indvandrere, red. af H. Månsson. Ålborg 1987, s. 71.

Vestergård, Jørn, »Tvang i psykiatrien – et anliggende for hvem?«, Retspolitisk Status. København 1988, s. 248.

Viby Mogensen, Gunnar, »Viden –og mangel på viden – om den sorte økonomi i Danmark«. Lovens liv (Festskrift til Jørgen Dalberg-Larsen). København 2000, s. 257.

Vindeløv, Vibeke, »Retssikkerhed og konfliktløsning i civile sager«, Juristen, 1992, s. 397.

Vindeløv, Vibeke, »Nedgang i antallet af civile sager og mulige forklaringer herpå«, Retsvidenskabeligt Institut B, Årsberetning 1992. København 1993, s. 171.

Vindeløv, Vibeke, Konflikt, tvist og mægling. København 1997.

Vindeløv, Vibeke, Konfliktmægling. København 2004.

Vindeløv, Vibeke, Konfliktmægling – en refleksiv model. Københaven 2020.

Viskum, Bjarke, En følelse for retten. En introduktion til retsfølelsens anatomi.København, 2021.

Vive (Karen Margrethe Dahl), Forældres tilfredshed med de familieretlige myndigheder – 1. opfølgning af udvikling efter reform af området i april 2019, 2020.

Vive (Mona Larsen og Malene Rode Larsen), Forskelle mellem kvinders og mænds timeløn – nye tal 2012-2016, 2018.

Voigt, Rüdiger (red.), Verrechtlichung. Königstein 1980.

Voigt, Rüdiger og Görlitz, Axel,Rechtspolitologie. Eine Einführung. Opladen 1985.

Voigt, Rüdiger (red.), Recht als Instrument der Politik. Opladen 1986.

Væk med lovsjusk (Mads Lausten og Søren Overgaard), DJØF-Bladet, nr. 17, 1998, s. 4.

Wallace, Walter, Sociological Theory. London 1969.

Wandall, Rasmus H., Sentencing to Imprisonment. Ph.d.-afhandling. København 2004.

Wanscher, Torben, »Fængsel – fiasko og succes«, Retfærd, nr. 5, 1977, s. 104.

Wanscher, Torben, Forsamlingsfriheden og fælledslaget. Århus 1979.

Weber, Max, Rechtssoziologie, udg. af J. Winckelmann. Berlin 1967.

Weber, Max, Makt og byråkrati. Oslo 1971.

Weber, Max, Udvalgte tekster, Bind 1, red. af H. Andersen, H.H. Bruun og L.B. Kaspersen. København 2003.

Widerberg, Karin, Anm. af Silius, Den kringgärdade kvinnligheten, Retfærd, nr. 57, 1992, s. 85.

Widerberg, Karin, »Fra #metoo til sex i arbeid(et)«, Tidskrift for kjønnsforskning, Årgang 44 nr.1-2020, Universitetsforlaget.

Side 386

Wilhelmsson, Thomas, »Konsumenträtten – ett nytt rättsområde«, Retfærd, nr. 22, 1983, s. 21.

Wilhjelm, Preben,Folkevalgte dommere. Lægdommerundersøgelse 1987. Kriminalistisk Instituts stencilserie, nr. 49. København 1988.

Wilhjelm, Preben, Tvangsindgreb i strafferetsplejen 1976-85. København 1988.

Winter, Søren, »Iværksættelsesbarrierer«, Politica, årg. 17, 1985, s. 467.

Winter, Søren, »Reorganisering og modernisering – en introduktion«, Politica, årg. 19, 1987, s. 374.

Winter, Søren, Implementation from Top to Bottom. Stencil. Århus 1987.

Winter, Søren, Implementering og effektivitet. København 1994.

Wolf, Preben og Høgh, Erik,Kriminalitet i velfærdssamfundet. København 1966.

Yrvin, Ole-Erik, Virkninger av angrefristloven. Oslo 1979.

Zahle, Henrik, Kritisk proces. København 1975.

Zahle, Henrik,Udeblivelsesdomme. Om parternes udeblivelse i civile dispositive retssager. København 1983.

Zahle, Henrik, Dansk forfatningsret, foreløbig udgave, 1-6. København 1986.

Zippelius, Reinhold,Gesellschaft und Recht. Grundbegriffe der Rechts- und Staatssoziologie. München 1980.

Østlid, Henry, Dissensavgjørelser i Norges Høyesterett. 20 års-perioden 1936-55. Oslo 1977.

Østlid, Henry, Dommeratferd i dissenssaker, Oslo 1988.

Øyen, Else,Sosialomsorgen og dens forvaltere. En sosialpolitisk undersøkelse. Bergen 1974.

Åström, Karsten,Socialtjänstlagstiftningen i politik och förvaltning. En studie av parallella normbildningsprocesser. Lund 1988.

Side 387

  • Luk
  • Udvid

Lovene og livet (7. udg.)

En retssociologisk grundbog