Stikordsregister
Gratis adgang

Stikordsregister

1

1. asylland 700

A

Adgangsgivende kursus 191

Administrativ prøvelse 302

Administrativ udvisning 600, 661, 707, 737

Adoption, statsborgerskab 299301, 300, 309, 310, 362, 433

Adskillelseskrav 700

Advarsel om udvisning 599

Advarselsordningen 599

Afhængighedsforhold 636

Afpresning 578

Afstamningsprincippet, ius sanguinis 278, 29093, 306

Afvisning af en ansøgning 701

Afvisning på grænsen 610

Aktivloven 248, 252, 466, 467, 502, 507

– statsborgerskab 358

Aktivt medborgerskab 269

Alder 631

Alderskrav, statsborgerskab 326

Alvorlig skade for landets vitale interesser, statsborgerskab 423

Alvorlig trussel mod den offentlige orden 601

Anbringelsesdomme 632

Andre personlige forhold 631

Ansatte på boreplatforme e.l. 36, 86

Ansættelsesforhold i udlandet 259

Ansættelseskontrakt eller et konkret ansættelsestilbud, krav om 49, 56, 63, 67, 76, 84, 88, 91, 108, 109, 117, 134, 149, 152

Ansøgning om forlængelse 217

Ansøgning om opholdstilladelse 585

Ansøgningsskema

– SIRI 176

– statsborgerskab 320

Antidemokratiske holdninger, statsborgerskab 442

Anti-terrorpakken 551, 575

Arbejdsindvandring 31

Arbejdsmarkedstilknytning 266

– opholdstilladelse på grundlag af 1058

Arbejdstilladelse 4144, 508

– bortfald og inddragelse 46

– gyldighed 43

– udstedelse 42

– varighed 43

Artister 79, 81, se også kunstnere

Associeringsafgørelsen 652

Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet 129, 130, 172, 188, 651

Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 651

Asyl 641

Asylretlige forhold 584

Au pair-kontrakt 198

Au pair-ophold 196

Au pair-ordningen 196, 510

Autorisationsophold 189

AVR- og AVRR-programmer 685

B

Barnets tarv, statsbogerskab 408

Barns civilstatus ændres 433

Begrundelse 373

Begrundelse, statsborgerskab 340, 355, 387

Behandlingskrævende sygdom 631

Behandlingsmuligheder 678

Beregning af opholdstid 237

Berettigede forventninger 220, 320, 390, 435

Berostillelse, statsborgerskab 372

Besiddelse af euforiserende stoffer 605

Besiddelse eller brug af euforiserende stoffer 607

Side 763

Beskeden kriminalitet 593

Beskyttelsesstatus 492, 495, 497, 498, 517

Beskæftigelse 32, 507, se også lønarbejde

Beskæftigelses- og/eller erhvervsmæssige hensyn 36, 38, 48, se også erhvervs- og/eller beskæftigelsesmæssige hensyn

Beskæftigelseskrav 255

– statsborgerskab 327

Bet. 968/1982 547

Betingede domme 577

Betinget udvisning 553

Bevis for opholdstilladelse 44

– fritagelse for børn under 18 år 147

Bevisstandard, fratagelse af statsborgerskab 429

Bibeskæftigelse 42, 194

– forskere 68, 120, 124, 150

– gæsteforskere 73, 150

– kunstnere og idrætspersoner 84, 150, 151

Bigami 575

Bigamisk ægteskab, statsborgerskab 299, 301

Billige terror 574

Biometriske kendetegn 44, 173

Bipersoner 308, 309, 311–13, 316, 317, 336, 361, 397, 408, 409, 438–40, 438

Boligkrav 488, 503, 505

Boligkravslisten for ægtefællesammenføring 506

Bopæl, statsborgerskab

– i Danmark 326, 398

– i udlandet 327

Bortfald af flygtninges opholdstilladelser 474

Bortfald og administrativ ophævelse af indrejseforbud 661

Bosat her i riget 313

Butikstyveri eller tasketyveri 606

Bøder, statsborgerskab 317, 335, 337, 338

Børn af »fremmedkrigere«, statsborgerskab 293

Børn, der selv kan ansøge om indfødsret 361

Børnekonventionen, statsborgerskab 339, 363, 365, 373, 379, 424

Børns rettigheder 402, 409

C

Centrale Kriminalregister, Det 334

Certificering af virksomheder, fast track-ordning 114

Chartrede fly 694

COVID-19-epidemien 581

D

Dagpengemodtagelse, statsborgerskab 342

Danes Worldwide 397, 399

Danmarks internationale forpligtelser 555

Dansk afstamning 230

– statsborgerskab 331

Dansk autorisation e.l. dansk offentlig godkendelse ved lovregulerede erhverv, krav om 49, 56, 63, 67, 73, 77, 84, 88, 91, 103, 108, 109, 117, 134, 149, 158

Dansk bankkonto, beløbsordning 58, 6062

Danskbonus 251

Danske mindretal i Argentina, det 233

Danske mindretal i Sydslesvig, det 232

Danskfødte ansøgere, statsborgerskab 440

Danskfødte statsløse børn 364

Danskfødte statsløse unge i alderen 18-21 år 368

Danskkundskaber, statsborgerskab 344

Danskprøve 509

Dansksindede sydslesvigere, statsborgerskab 327, 331

De facto statsløse 420

Dele au pairs 202

Den Europæiske Menneskerettighedskonventions tillægsprotokol 7 561

Digital selvbetjening 376

– obligatorisk 171

Dimittender 93

Diplomater 33

Side 764

Diskrimination, statsborgerskab 307

Dispensation 230, 338

– fra bortfaldsgrund 459, 485, 540

– fra naturalisationskrav 312, 313, 337, 338, 346, 348, 357, 358

Dna-test, statsborgerskab 363

Dobbelt statsborgerskab 278, 279, 319, 332, 395, 413, 439

Dobbelt tysk-dansk statsborgerskab 332

Dobbeltstraf 640

Dokumentation af danskkundskaber, statsborgerskab 344

Dokumentation, ved ansøgning om opholdstilladelse 175, 176

Dom til ambulant psykiatrisk behandling 676

Domfældelse i udlandet 615

Domme om dispensation, statsborgerskab 355

Domstolsprøvelse 474, 541

– statsborgerskab 359, 427

Driftsledere 36, 39, 90

Dublinforordningen 697

E

E-Boks 427

Effektive retsmidler, statsborgerskab 373, 428

Efterkommere, statsborgerskab 303, 306

EKS 292, 295, 300, 306, 330, 340, 363, 366, 367, 372, 387, 394, 396, 408, 409, 413, 423, 430, 433, 434, 437

Ekspertpanel, Start-up Denmark-ordning 100

Eksponering, statsborgerskab 389

EMRK 326, 392, 547, 551, 563, 719, 725, 727, 739, 744

– artikel 14 360

– artikel 14, jf. artikel 8 292, 356

– artikel 3 420, 421, 602, 641, 678

– artikel 3 og 8 417

– artikel 6 428

– artikel 7 415, 425

– artikel 8 391, 418, 420, 422, 425, 426, 545, 557, 559, 567, 599, 623, 625, 626

– artikel 8, jf. herved artikel 13 428

Erhvervelse af dansk statsborgerskab efter ansøgning 317

Erhvervs- og/eller beskæftigelsesmæssige hensyn 33, 136, 137, se også beskæftigelses- og/eller erhvervsmæssige hensyn

Erklæringen om at ville overholde grundloven 323

Erklæringer på tro og love, statsborgerskab 320

ESS (European Spallation Source) 123

Etableringskort 93

EU-borger 598

EUC 402

EU-Domstolen 276, 393

EU-opholdsdirektivet 643

EU-reglerne 643, 680

EU-retten 31, 393, 401, 410, 415, 422, 426, 429

Europarådets Ministerkomité 367, 368

European Spallation Source (ESS) 123

Europæiske konvention om begrænsning af dobbelt statsborgerskab og militære forpligtelser i forbindelse med dobbelt statsborgerskab (1963), den 395

Ex officio-forlængelse 218

F

Faderskabssag 433, 437

Faktisk forvaltningsvirksomhed 687

Familiemæssig tilknytning se medfølgende familiemedlemmer

Familiens enhed 719

Familiens statsborgerretlige enhed 278, 308

Familieretshuset 362

Fare for landets sikkerhed 339, 370

Fare for statens sikkerhed 551

Farevurdering 603

Fast ansættelsesforhold af mindst 2 års varighed, arbejdsmarkedstilknytningsordning 107

Fejlregistrering, statsborgerskab 292, 298, 366, 435

Ferierejse til hjemlandet 516

Ferierejser 517

Fleksjob 258, 342, 358

Side 765

Flere strafbare forhold 587

Flygtningekonventionen 739

Flygtningekonventionens artikel 1 C 221, 475, 491, 493, 494, 496, 497, 519, 520, 535

Flygtningenævnet 273, 474, 523, 539, 540, 541, 584

FN’s Børnekomité 365

FN’s Børnekonvention 525

FN’s Handicapkonvention 234, 236

FN’s konvention om statsløse personers retsstilling (1954) 363, 430

Fodermestre 36, 39, 90

Folkehøjskoler 191

Folkeskolens 9. eller 10. klasses prøver, statsborgerskab 344

Folketingets Ombudsmand 397, 433, 439

Folketingsvalg, betydning for statsborgerskab 311, 319, 388

Foranstaltningsdom 675

Foranstaltningsdomme 568, 679

Foranstaltningsdømt 598

Forbehold, optaget på lovforslag med 389, 396

Forberedelse af lovforslag, statsborgerskab 385

Forbrydelser mod staten 334

– statsborgerskab 413

Forelæggelsesadgang 346

Forelæggelsesordning 597

Forfalden gæld til det offentlige 341

Forfatningskommissionen, statsborgerskab 287

Forfatningsretlig sædvane, statsborgerskab 288

Forfølgelsesrisiko 641

Forhåndsansøgning 461, 486

Forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse 217

Formodningsafslag 189

Forskelsbehandling, statsborgerskab 317, 355, 406, 419

– pga. handicap 356

Forskere 36, 39, 65, 66, 71, 117

Forsvarerbeskikkelse 598

Fortolkning af konventionerne 431

Fortrolige oplysninger, statsborgerskab 288

Fortrydelse 485

Fortrydelsesret 482, 483, 484

Forvaltningsloven og forvaltningsretlige principper 386, 390, 426

Forældreansvarsloven 300

Forældres indgåelse af ægteskab, statsborgerskab 436

Fremmedkrigere 293, 431, 444, 470, 540, 738

Fri bevægelighed 648

Fribyordning 179

Frihedsberøvelse 707

– adskillelseskrav 70912, 70912

– krav om skriftlighed ifm. frihedsberøvelsen 697700

– tidsmæssig udstrækning af frihedsberøvelse 697700, 70912

Frontex 686

Fundamentale, varige og stabile ændringer 221, 493, 497, 536

Funktionsnedsættelse, statsborgerskab 343, 347

Fælles forældremyndighed, statsborgerskab 309

Færøerne 302

– statsborgerskab 285

Fødsel og opvækst i udlandet 440

– statsborgerskab 396

Første asylland 481

Første asyllands-bestemmelse 480

Førtidspension, statsborgerskab 343

G

Ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det 167

Gebyr

– statsborgerskab 376

– ved ansøgninger efter Udl. § 9 a og § 9 m 172, 173

Generelle integrationsbetingelser 245

Generhvervelse af statsborgerskab

– ved erklæring 43739

– ved naturalisation 44041

Genopdragelsesrejse 454, 456, 458, 459

Genoprejsningsbevilling 427

Side 766

Gentagelsesvirkning 588

Godtgørelse, statsborgerskab 359, 360, 395

Greencard-ordning 40

Grundloven 326

– § 44 305, 375, 394

Grundloven af 1849 282, 283

Grundloven af 1953 287

Grundlovsceremoni 312, 315, 321, 381

– bekendtgørelse om afholdelse af 322

Grundlæggende rettigheder 408

Grundlæggende samfundsinteresse 645

Grundskoleuddannelse 192

Grænsependlere 43, 148, se også pendlere

Grønland, statsborgerskab 285, 302

Gyldig opholdstilladelse, statsborgerskab 366

Gæld til det offentlige 245, 247, 341

Gæsteforskere 36, 66, 70, 71, 117

Gæsteundervisere 66, 71

H

Hadprædikanter 188

Handicapdiskrimination 359

Handicapkonventionen 347, 356

Hastebehandling, statsborgerskab 312, 362, 366

Helbredsmæssige forhold 626

Helbredstilstand 631

Hensyn til statens sikkerhed 554, 600

Hensynet til familiens enhed 633

Hensættelse af en anden i hjælpeløs tilstand 577

Herfødte statsløse 305, 339

– over 21 år 374

Hittebørn, statsborgerskab 295, 433

Hjemrejsecentre 685

Hjemsendelse af forsørgelsesmæssige grunde 465

Humanitære hensyn 523, 595, 625

Hurtig jobstart, fast track-ordning 113

– betingelser for 116

Hurtigt afslag 378

Hæleri 579

Hærværk 579

Haagkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner 300

Haagkonventionen om statsborgerret (1930) 277, 279

Håndtryk 321

I

ICORN 180

Idrætsudøvere og -trænere 36, 79, 80, 82

Ikke-vestlige lande 384

Inddragelse 216

– af asylopholdstilladelser 532

– af flygtninges opholdstilladelse 490

– statsborgerskab 335, 351, 411, 414

Inddragelsesgrunde 487

Indfødsretsaftalen (2018) 31822, 320

Indfødsretsbevis 381

Indfødsretsforordningen (1776) 281, 283

Indfødsretskommission 442

Indfødsretsprøven af 2015 344

Indfødsretsreformer 285, 442

Indrejseforbud 444, 473, 611, 655

Indrejseforbuddets længde 624

Innovative forretningsplaner, Start-up Denmark-ordning 101

Institut for Menneskerettigheder 372, 385

Instruktører 78

Integration 528

Integrationsloven, statsborgerskab 341

Integrationsydelse 248

Interesser, statsborgerskab 422

Internationale forpligtelser 345, 355, 394, 425, 442

IR-reformen (2014) 38

Ius sanguinis 278

Ius soli 278

J

Jobplanen (2008) 38

Jobskifte 42, 108, 109, 135, 151, 16365, se også stillingsskifte samt skifte stillingsindhold

Jobsøgningsophold 93, 110, 135, 16063, 194

Side 767

K

Karens 200

Karensordning for au pair-værtsfamilier 203

Karensperioder 241, 242

– for tidligere samlivskriminalitet 144

– for voldelige forældre m.fl. 145

– ved certificering af virksomheder 114, 115

Karenstid, statsborgerskab 33339, 337

Klagesager 273

Kokke 53, 79, 82, 83, se også specialiserede kokke

Kompetence- og klageregler, erhvervsområdet 35

Koncernordning 38, 39, 112

Konfliktområde, statsborgersskab 424

Konstaterende afgørelse 444, 445

Konstitutiv afgørelse 444

Konsulenter 78

Kontanthjælp 248, 343, 359

Konventionsforpligtelser 295, 369, 374

Kriminalitet 240, 316, 319, 33336, 514, 515, 516, 536, 537

Kriminalitetens grovhed 567

Kunstnere 36, 79, 80, 81

Kvalificeret arbejdskraft, positivlisten 46, 47

L

Ledighedsydelse 250, 342, 358

Ledsaget udsendelse 689, 693

Legemsangreb 574, 576

Legitimationsreglen, statsborgerskab 284, 285, 29699, 301

Lempelse af erhvervelsen, statsborgerskab 306, 319, 330, 348

Levevilkår 639

Ligeartet kriminalitet, statsborgerskab 337

Ligebehandlingsprincippet 278, 290

Lister til Folketingets indfødsretsudvalg 389

Lovforslagsbehandling, statsborgerskab 28389, 311, 383, 386, 388, 391

Lovlig arbejdskonflikt, krav om at ansættelsen ikke er omfattet af 49, 56, 63, 67, 73, 77, 84, 88, 91, 109, 117, 149, 158

– definition af 158

Lovligt ophold 236

Loyalitet, statsborgerskab 413, 415

Lukkedato, ansøgning om statsborgerskab 380

Lægeerklæring, statsborgerskab 352

Lægeforeningen, statsborgerskab 352

Løn- og ansættelsesvilkår, krav til 35, 38, 41, 48, 49, 56, 58, 63, 67, 76, 84, 88, 91, 108, 109, 117, 134, 149, 152

Lønarbejde 31, 37, 43, se også beskæftigelse

– almindeligt 36

– ikke-almindeligt 36, 37

– øvrigt 38

Løsning, statsborgerskab 432

M

Madkasseordningen 706

Manddrab 576

Manglende eller ringe tilknytning til hjemlandet 637

Maslov-kriterier 624

Med henblik på midlertidigt ophold 41, 215, 217, 219, 220, 533

Med mulighed for varigt ophold 215, 216

Medborgerskabsprøve 269

Medfølgende familiemedlemmer 31, 33, 34, 136, 212

– definition af 13840

Meldepligt 685, 708, 716, 730

Menneskehandel 577

Menneskesmugling 569

Menneskesmuglingsbestemmelserne 565

Merbidrag, AUB-loven 54

Midlertidig beskyttelsesstatus 215, 218, 497, 498

Mindre berigelseskriminalitet, voldelig og truende optræden 605

Mindre indgribende foranstaltninger 709, 713

Mindstebeløb, beløbsordning 58, 59, 60, 61

Side 768

Missionær 183

Montører 78

Motivationsfremmende foranstaltninger 708, 716, 740, 742

Motivationsfremmende frihedsberøvelse 712

Motiverende foranstaltninger 706

Mulighed for varigt ophold 532

Musikere 80, 81, se også kunstnere

Muslimske værdier 351, 384, 387

Myndighedsfejl 490

– statsborgerskab 435

Måluddannelsesratio, AUB-loven 54, 55

N

Narkotikakriminalitet 565, 569

Naturalisation 241, 286, 312, 317, 441

Naturalisationsproces 313, 375

Ne bis in idem 640

Nordisk aftale om statsborgerskab 303, 307

Nordisk retsenhed 303

Nordiske statsborgere 31, 302, 307

Nullitet, statsborgerskab 433

Nødvendige midler til sit underhold 608

O

Obligatorisk digital selvbetjening 171, 376

Obligatorisk inddragelse 533

Obligatorisk ny retlig prøvelse 676

Obligatorisk prøvelse af udvisning 680

Offentlige orden, sikkerhed eller sundhed 643

Official- eller undersøgelseprincippet 175

Ofre for menneskehandel 653

Omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last 166

Opgivelse af bopæl 447, 479, 585

Opgivelse af opholdstilladelse 479

Ophold eller arbejde uden fornøden tilladelse 608

Opholds- og meldepligt 740

Opholds- og selvforsørgelseserklæring 252

Opholdsafbrydelser, statsborgerskab 329

Opholdskort se bevis for opholdstilladelse

Opholdspligt 685, 716, 730

Opholdstilladelse se Tidsubegrænset

Opholdstilladelse af humanitære grunde 642

Opholdstilladelse, statsborgerskab 31315

Ophørt grundlag for opholdstilladelsen 489

Oplysnings- og handlepligt 690, 706

Oplysningspligt 175, 244, 451, 452

Opsættende virkning 166, 273, 428, 541

Ordensmæssige hensyn 605

Ordinær fuldtidsbeskæftigelse 255, 256, 271

Orienteringspligt 742, 749

Overfald eller trusler mv. over for personer, som det påhviler at handle i offentlig tjeneste eller hverv 606

Overførelse af strafforfølgning 613

Oversigter, statsborgerskab 381, 389

P

Paradigmeskift 216, 469, 480, 489, 523, 532, 533, 534, 536

Paradigmeskifte 539

Parlamentarisk kontrol, statsborgerskab 386

Partshøring 426

Pasafkortning 44, 166

Pasning af et handicappet barn 267

Pas-sager, statsborgerskab 436, 437

Pendlere 148, se også grænsependlere

Persondatabeskyttelse 383, 391, 392

Personer født eller opvokset i Danmark 629

Personkreds omfattet EU-opholdsdirektivet 644

Personlig eller familiemæssig tilknytning 633

PET-sager 339, 370, 372, 380

Ph.d.-studerende 66, 189, 264

Politisering, statsborgerskab 288

Politiske aftaler, statsborgerskab 385

Positivlisten for faglærte 51

Positivlisten for højtuddannede 47

Praktikant 204

Side 769

Prinsessereglen, statsborgerskab 331

Private ændringsforslag, statsborgerskab 381, 383, 390

Privatlivsbeskyttelse 281, 391, 393, 419

Procesrisiko 426

Processuel skadevirkning 175

Processuelt ophold 166

Professionelle idrætsudøvere og -trænere se idrætsudøvere og -trænere

Proportionalitet 336, 393, 410, 414, 418, 420, 421, 426, 621

Proportionalitetsafvejning 566, 571

Proportionalitetsprincip 523

Proportionalitetsvurdering 594, 621

Prøve i Dansk 2 254, 272, 344

Prøve i Dansk 3 272, 344

Psykisk sygdom 351

PTSD 348

Påset udrejse 694

Påstand om udvisning 562

Q

Quasi-tab af statsborgerskab 293, 295, 298, 301, 434, 436

R

Reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel 645

Reelle udsendelsesmuligheder 710

Reformbehov, statsborgerskab 441

Registrering 43032

– af statsløshed 368

Rehabilitering og resocialisering 336

Rejsedokument 500

Rejsemontører 79

Rekruttering til væbnede konflikter 555

Religiøse forkyndere 133, 182, 183, 516, 595

Religiøst ordenssamfund 184

Repatriering 464, 465, 475, 478, 479, 484, 519

Repatrieringsloven 432

Respekt for privat- og familieliv 626

Ressourceforløbsydelse 343

Reststraf 589

Ret til et effektivt retsmiddel 340

Retlig efterprøvelse 394

Retsbeskyttelseshensyn 559

Retshåndhævelseshensyn 625

Retshåndhævelseskriteriet 627

Retssikkerhed 385, 388, 425

Retssikkerhedsmæssige garantier 560

Retsstatsprincippet 389

Revalideringsydelse 358

Revurdering 747

Rimelig tidsfrist, statsborgerskab 372

Ringe tilknytning 631

Risiko for overlast 639

Rugemor, statsborgerskab 433

S

Sagsbehandlingstid

– statsborgerskab 311, 319, 377, 441

– Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) 113

Samhørighed med Danmark, statsborgerskab 398

Samlivsophør 527, 530, 531

Samme branche, arbejdsmarkedstilknytningsordning 109

Samtykke, statsborgerskab 309, 310, 315, 432

Schengeninformationssystemet 657

Schengeninformationssystemet (SIS II) 411, 708, 737

Schengen-regler 521

Screeningsprocedure 378

Sekretariat for Indfødsretsudvalget 376, 382, 385

Selv udrejst 694

Selvforsørgelse 507

Selvforsørgelseskrav 248, 249, 341, 357, 488, 501, 508

– arbejdsindvandrere 35, 41, 49, 56, 63, 67, 73, 77, 84, 88, 91, 95, 96, 103, 108, 110, 117, 126, 134, 157, 163

– medfølgende familie til arbejdsindvandrere 141

Selvstændig erhvervsvirksomhed 32, 99, 255, 265, 271, se også selvstændige erhvervsdrivende

Selvstændige erhvervsdrivende 31, 36, 39, 99, se også selvstændig erhvervsvirksomhed

Sigtelse, statsborgerskab 304, 336

Side 770

Sigtelsesafslag 336

Sindssygdom 632

Singulær lov 317

Skifte stillingsindhold se også jobskifte samt stillingsskifte

– beløbsordning 63, 150

– fast track-ordning 120, 150

– forskere 67, 150

Skærpede krav til udvisning 648

Social identitet, statsborgerskab 275, 293, 306, 315, 400

Socialt bedrageri 578

Specialiserede kokke 79, 82, 83, 85, se også kokke

Sprog- og videnskrav, statsborgerskab 344, 348, 35052

Sprogkrav 254

Stand still-klausuler

– associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet 12933, 135, 172

Standarderklæring om overholdelse af grundloven mv. 381

Statens sikkerhed 380, 470, 471, 472, 474

Statsborger omfattet af EU-reglerne 598

Statsborgerskabsbevis 324

Statsløse børn 367

Statsløsekonventionen 305, 363, 368, 370, 395, 409, 413, 430, 433

Statsløsesagen 369

Statsløshed 279, 396, 430

Stillingsskifte 42, se også jobskifte samt skifte stillingsindhold

Straf i EMRK’s forstand 415

Straffelovens kapitel 12 og 13 412, 425

Studier 189

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) 35

Styrelsen for Patientsikkerhed 354

Supplerende beskæftigelseskrav 270

Supplerende integrationsbetingelser 223, 228, 229, 234, 268

Sur place 689

Suspension af adgangen til tidsubegrænset opholdstilladelse 241, 243

Svig 409–12, 409, 470, 490, 510, 511, 512, 513, 536

Sygdomssager, statsborgerskab 346, 351

Sædvanlige ansættelsesvilkår 154

– arbejdstid, beløbsordning 62

– arbejdstid, forskere 67, 72

– arbejdstid, generelt 156

– arbejdstid, gæsteforskere 72

– arbejdstid, idrætsudøvere og -træ nere 82

Sædvanlige lønvilkår 154

– lønberegning, beløbsordning 61

– lønberegning, generelt 155

Særlig advokat 429

Særlig belastende 621

Særlige grunde 111, 166

Særlige individuelle kvalifikationer 79

Særligt kvalificeret arbejdskraft, positivlisten 47

Sårbare grupper, statsborgerskab 379

T

Tab af statsborgerskab ved 22-årsalderen 397400

Telekommunikation med billede 563

TEUF 402, 404

Tidligere danske statsborgere 43741

Tidsbegrænsning 216

Tidsubegrænset opholdstilladelse 221, 327

Tilbagetagelsesaftaler 696

Tilbagevirkende gyldighed/kraft 410, 425

Tilkendegivelse 561

Tilknytning 307, 630

Tilknytning til det danske samfund 628

Tilknytningselementer 405

Tilknytningsforhold til landet 232

Tilladelse til bevarelse af statsborgerskab 397, 399

Tilskyndelse til forbrydelser 574

Tilsyn 749

Toldloven 607

Traditionel behandling af indfødsretslovforslag 288

Trainees 36, 74, 118

Trappestigemodel 548, 550, 552, 553, 558, 566, 590

Trappestigemodellen 560

Trossamfund 183

Trussel 580

Side 771

Trussel om vold mv. over for vidner 574

Trusselsvurdering 647

Tvang, indgåelse ægteskab 580

Tvangsmæssig udsendelse 683

Tyrkiske imamer 188

Tyrkiske statsborgere, erhvervsaktive 12933, 135, 172

Tyveri 578

Tålt ophold 415, 420, 422, 671, 685, 739

U

Uafbrudt ophold i en vis periode, statsborgerskab 328

Uddannelse 189, 225, 230, 262, 263, 264

– i Danmark 330

Uddannelsesophold på højt kvalificeret niveau, fast track-ordning 117

Udelukkelse

– fra statsborgerskab 335

– fra tidsubegrænset opholdstilladelse 240, 244

– grunde til 514, 515

Udlandsophold 237, 329, 452, 454, 476, 585

Udlændingeloven af 1983 547

Udlændingens tilstedeværelse 562

Udlændingenævnet 35, 273, 474, 509, 523, 526, 539

Udlændingestyrelsen 540

Udrejsecentre 685, 716

Udrejseform 693

Udrejsefrist 445, 467, 609, 703

Udrejsekontrol 688, 705

– henvendelse til hjemlandets myndigheder 68790, 70322

– indskærpelse af udrejsepligten 68790, 70322

– myndighedernes rådgivning 68790, 70322

Udsendelsesbestræbelserne, udsigtsløse 671

Udsendelsesdirektivet 686, 700, 749

Udsendelseshindrede 674

Udsendelseshindringer 694, 721

Udstationering 233, 237, 256, 260, 463

Udsættelse af sagsbehandlingen, statsborgerskab 371

Udtalelse fra Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration 596

Udviklingshæmning, statsborgerskab 351

Udvisning 443, 467, 516, 536, 540, 543

Udvisning pga. narkotikakriminalitet 549

Udvisningen, ophævelse 670

Udvisningsudvalget 548

Udøvende eller skabende kunstnere se kunstnere

Uforskyldt ledighed 110, 162

Ulovlig indrejse og transit 572

Ulovlig tvang 580

Ulovlig tvang til indgåelse af ægteskab 565

Ulovligt ophold 536, 540, 610

Ulønnet frivilligt arbejde 43

Umiddelbart efter ansættelsesforholdets ophør 162

Underretningspligt 730, 742

Undskyldelige omstændigheder, hvor afvisning af ansøgningen vil få uforholdsmæssige konsekvenser for udlændingen eller udlændingens herboende familie 166

Ungdomsuddannelse 192

UNHCR 339, 36567, 37173, 372

– guidelines on statelessness no. 4 431

UNICEF 365

Unionsborgerskab 275, 276, 393, 397, 402, 403, 406, 407

V

Vandelskrav, statsborgerskab 305, 30911, 333, 379, 380, 438

Varetægtsfængsling 709, 722, 734, 742

Varighed af indrejseforbud 658

Varighed af udlændingens lovlige ophold 616

Vejledningsfejl 251

Vejledningspligt 226, 401

Velintegreret 631

Verdenserklæringen om Menneskerettigheder 280

Videregående uddannelse 190

Vilkårlighed 396, 425

Side 772

Vilkårsovertrædelse 501

Visumfri 612

Visumpligtig 612

Vold 576

Voldelig eller truende adfærd 606

Voldsramte kvinder 528

Voldtægt 576

Volontør 204

Værnepligt 453

Værtsfamilie 196

Væsentlige ændringer i udlændingens forhold 671

Våben og eksplosivstoffer 566, 580

W

Working Holiday-aftaler 209

Æ

Ægtefælle og mindreårige børn 633

Ændret civilstatus 434, 437

Ændringsforslag, statsborgerskab 289, 370, 381, 383, se Private ændringsforslag

Å

Åger 578

Side 773

  • Luk
  • Udvid