Stikordsregister

A

Aktie- og anpartselskab

– Som koncernselskab 242 ff.

– Som ramme for joint venture 52 ff. 

Anmeldelsespligtig fusion 160 ff.

Arbejdsgiveransvar 98, 296, 299

B

Beherskelsesaftale 76, 182 f., 238, 249, 256

Bestemmende indflydelse 191, 204 f., 206 ff., 270, 225 f.

Bestyrelsesmedlem se Ledelse

BIT (Bilateral Investment Treaties) 353

Bopælskrav 355 ff., 360

Brexit 339, 400, 402

Bødekrav 267, 312, 368 ff.

C

Cash pooling 283 ff., 310

Confidentiality agreement 27, 61

Contractual joint venture 24, 38 f.

Corporate joint venture 24

Corporate opportunities 118, 130, 145. 187

Cross-default se Krydsmisligholdelsesklausul

Cross-holding se Krydseje

D

Datterselskaber 200 ff., 247 ff., 280 f., 334 ff.

Datterselskabsudskillelse 233 f., 239, 242

Dattervirksomhed 200 ff., 227 ff.

Deadlock 15, 26, 30 f., 42, 89, 135 ff., 163

Delaware-effekten 321 ff., 326, 385, 389, 399 ff, 443

Delegation af ledelsesopgaver 147 f., 251 f.

Direktør se Ledelse

Diskrimineringsforbud 225, 227, 233, 339 ff., 351, 354 ff., 360, 376

Dobbeltselskabskonstruktion 68 ff

E

Effektivitetsgevinster 32 ff.

Effektivitetsprincippet se Ækvivalens- og effektivitetsprincippet

Egne kapitalandele 189, 197, 203, 219 f, 277

Ejeraftale se Joint venture-aftale

Ejerloft 351, 367, 433, 436

Enterprise approach 194 ff.

Etableringsret 323, 326 ff.

– Datterselskab 334 f.

– De minimis 345

– Diskrimineringsforbud 339 ff.

– Etableringsform 336

– Forhold til kapitalens frie bevægelighed 348 f.

– Koncernregler 224 ff.

– Minimumskrav 331 ff.

– Restriktionsforbud 343 ff.

– Selskabsformer 327 ff.

– Tredjelande 337 f.

European Model Company Act 186, 188

Europæiske Andelsselskab se SCE-selskab

Europæiske Selskab se SE-selskabet

Europæiske Økonomiske Firmagrupper se Firmagrupper

Exitbeskatning 449 ff

F

Faktisk ledelse 128 ff., 293 ff., 299, 307

Side 493

Filialer 316, 331, 336 f., 389 ff.

– Antal 399 ff.

– Filialbestyrer 407 f.

– Filialnavn 411 f.

– Offentlighed 405 f.

– Registrering 403 ff.

– Regnskab 409 f.

Finansiering

– Koncernetablering 241 f.

– Koncernfinansieringsret 275 ff.

Firmagrupper 54 ff., 438 ff.

Flagningspligt se Notifikationspligter

Fonde 243 f.

Forlæggelse af hjemsted 421 ff., 443

Forlæggelse af hovedsæde 317, 331, 359 f., 366, 384 ff.

Formuesammenblanding 301 ff.

Formålsbestemmelse 235 f., 263 ff., 283

Forpagtningsaftale 252, 266

Forretningsmulighed 118, 130, 145. 187

Forsknings- og udviklings-joint venture 23, 58

Fortolkning af vedtægter 73 f.

Fraflytning af selskaber 359 f., 449 ff.

Free-rider problem 36

Fusion

– Fusionskontrol 20, 160 ff., 237 f.

– Gennem koncerndannelse 176 f.

– Grænseoverskridende 412 ff.

– Interne fusioner 415 ff.

Fusionskontrol 20, 160 ff., 237 f.

Fusionsskattedirektivet 447 ff.

Fælles kontrol

– Deadlock 15, 26, 30 f., 42, 89, 135 ff., 163

– Etablering 88 ff.

– Fusionskontrol 161 ff.

– Karakteristika 28 ff.

Fællesforetagende se Joint venture

G

Gebhard-test 343, 346, 352

Generalforsamling

– Etablering af fælles kontrol 89 f.

– Instrukser til ledelsen 252 f.

– Virkning af ejeraftale 77 ff.

Generalklausul 73, 119, 122, 239, 257 ff., 273, 291, 384

Gennemsigtighed i koncerner 271 ff.

Gennemstrømningsselskab 180 f., 381 ff.

Golden shares 362 ff.

H

Handelsaftaler (EU) 338 f., 402

Holdingselskab 23, 27, 69, 163, 176 f., 180, 233 f., 244, 246, 442

Holzmüller 234

Hovedsædeforlæggelse 317, 331, 359 f., 366, 384 ff.

Hovedsædeteori 85 f., 220 f., 384 ff.

Hæftelsesgennembrud 223 f., 300 ff.

I

Incorporationsteorien 85 f., 220 f., 384 ff.

Instruktionsbeføjelser 94, 98, 248 f., 289

Integreret datterselskab 248

Interessentskaber 44 ff.

Internationale regnskabsstandarder 199 f.

J

Joint venture

– Daglig ledelse 28, 30

– Fælles kontrol 28 ff., 88 ff., 161 ff., 204 f.

– Karakteristika 21 ff.

– Konkurrenceretlig vurdering 150 ff.

– Motiver 32 ff.

– Oprindelse af begreb 16 ff.

– Selvstændigt fungerende joint venture 164 ff.

– Særlig selskabsform 38 ff.

– Særlige lovbestemmelser 20 f.

– Terminologi 16

Joint venture-aftale 25 f., 61 ff.

– Bindende virkning 74 ff.

– Forrang 82 ff.

– Lovvalg 85 ff.

– Loyalitetspligt 124 ff.

– Misligholdelse 76, 79, 85, 137

– Præceptive, selskabsretlige regler 84 f.

– Tilsidesættelse 143 f.

Joint venture-partnere 21 ff.

– Konkurrencebegrænsninger 158 ff., 166 ff., 170 f.

– Konkurrenceforbud 27, 75, 132 f, 154, 158 f., 167

Side 494

– Loyalitetspligt 115 ff.

– Oplysningspligt 134

K

Kapitalens frie bevægelighed 347 ff.

– Anvendelsesområde 349 ff.

– Diskriminationsforbud 351

– Forholdet til etableringsretten 348 f.

– Private foranstaltninger 351, 375 ff.

– Restriktionsforbud 351 ff.

– Undtagelser 353 f.

Keck 367

Kodificeret koncernret 182 ff.

Kommanditselskaber 49 ff.

Koncern

– Definition 196 ff.

– Etablering 233 ff.

– Finansieringsmodel 178 f.

– Gennemsigtighed 271 ff.

– Grænseoverskridende 220 ff.

– Koncernaftaler 182 ff.

– Koncernregulering 181 ff.

– Krydseje 188 ff.

– Misbrug 239, 258, 303 ff.

– Motiver 174 ff.

– Organisering 246 ff.

– Rekonstruktionsmodel 181

Koncerndefinition 196 ff.

Koncernetablering 233 ff.

Koncernfinansselskaber 179, 286 f.

Koncerninteresser 186 ff., 249 ff.

Koncernlån 203, 225, 278 ff., 342

Koncernorganisationsret 246 ff.

Koncernregnskab se Regnskab

Koncernrepræsentation 201, 228, 250 269 f., 372 ff.

Konkurrencebegrænsninger

– Mellem joint venture-partnere 159, 170

– Mellem joint venture-partnere og joint venture 158 f., 167

Konkurrenceforbud 132 f.

Konkurrenceret og joint ventures 150 ff.

Konsortium 24

Krydseje 178, 188 ff.

Krydsmisligholdelsesklausul 288

Kuvertklausul 149 f.

L

Ledelse

– Aftalers virkning 79 ff.

– Delegation 251 f.

– Erstatningsansvar 289 ff.

– Etablering af fælles kontrol 90 ff.

– Faktisk ledelse 128 ff., 293 ff., 299, 307

– Filialbestyrer 407 ff.

– Inhabilitet 103 ff.

– Instruktion 94, 98, 248 f., 289

– Koncerner 246 ff.

– Konkurrenceforbud 133

– Omformulering af pligter 111 ff.

– Tavshedspligt 109 ff.

Licensaftale 15, 28, 33, 167, 171 f.

Ligestillingskoncern 183

Limited Liability Company (LLC) 53

Lovbestemt hæftelsesgennembrud 310 f.

Lovvalgsregler

– Ansvar 223 f.

– Joint venture-aftale 85 ff.

– Koncernregler 220 ff.

– Selskabsretlige 221 f.

Loyalitetspligt 115 ff.

Lån og sikkerhedsstillelse 277 ff.

M

Managementaftale 28, 30, 68, 92, 128, 214

Markedsadgang 343 ff., 351, 362, 367, 369 f., 397

Medarbejderindflydelse 60, 201, 228, 250 269 f., 372 ff.

Mediation 149

Medvirkensansvar 129, 299 ff.

Mellemholdingselskab 180 f., 381 ff.

Misbrug 131, 139, 144, 239, 303 ff., 379 ff., 430 ff.

Moderselskab

– Erstatningsansvar 292 ff.

– Kun ét 204 ff.

Motiver

– Etablering af joint venture 32 ff.

– Grænseoverskridende aktiviteter 314 ff.

– Koncernetablering 174 ff.

– Skatteretlige motiver 180 f.

Side 495

– Valg af selskabsform 38 ff.

Musefældeklausul 149

N

Nominee direktør 92 ff.

Notificeringspligter 236 ff.

O

Ombytning af aktier 233, 245, 442, 448 f.

Omdannelse af selskaber 244, 334, 374, 380, 421 ff.

Omgåelse se Misbrug

Omstødelse 291, 301, 310, 397

Omvendt diskrimination 226, 372

Oplysningspligt 63, 134, 201 f., 435

Opløsning af selskab 139 ff.

Overtagelser se Takeover

Overtagelseshindringer 240 f., 432 f., 425 ff.

Overtagelsestilbud se Takeover

P

Personselskaber se Interessentskaber

Postkasseselskaber 334, 431

Potentielle stemmerettigheder 214, 218 f.

Privatiserede virksomheder 362 ff.

R

Registrering af filialer 403 ff.

Regnskab 267, 271 f., 409 f.

Rentebeskatning 455

Restriktionsforbud 343 ff., 351 f.

Risikospredning 36, 177

Royaltybetalinger 455

Rozenblum 187 f., 250, 255

Russian Roulette se Musefældeklausul

S

Samhandel med selskab 273 ff.

Samtykkeklausul 41, 240, 351, 375, 436

SCE-selskab 445, 448

Selskabets interesse 80, 94 ff., 112, 119, 247, 260 ff, 263 f., 283, 290, 304

Selvstændigt fungerende joint venture 164 ff.

SE-selskabet 58 ff., 244 ff., 441 ff.

Sikkerhedsstillelse se Lån og sikkerhedsstillelse

Single economic entity 194 f.

Skatteretlige hindringer for fri bevægelighed 447 ff.

Skatteretlige overvejelser 180 f.

Societas Unius Personae se SUP-selskabet

Société per actions simplifiée (SAS) 54

Spaltning 415, 420

Special purpose entity 208 f.

Stemmebindingsaftale 60, 89

Stemmeloft 211, 217, 240, 364, 375, 436

Stemmeretsbegrænsninger 213, 435 f.

Stemmeretsdifferentiering 437

Stifterfordele 63 ff.

Stordriftsfordele 33, 35, 286, 315

Støtteerklæring 281 f., 309

Swing-man Director 147 f.

Synergieffekter 33, 37, 246, 315

Søsterselskaber 212, 248, 257, 260, 282 f., 288, 290

T

Takeover 432 ff.

Tavshedspligt 109 ff., 130, 133 f.

Texas-shoot out se Kuvertklausul

Tilbagebetalingspligt 291

Tilførsel af aktiver 448 f.

Transaktionsomkostninger 34 ff.

Transfer pricing 455 f.

Tvangsindløsning 145

Tvangskreditorer 177, 306 f., 311, 394

U

Udbyttebeskatning 453 ff., 456 ff.

Ufrivillig kreditor se Tvangskreditor

Ugyldighed

– Aftaler med stifterfordele 64 f.

– Ejeraftale se Joint venture-aftale

– Generalforsamlingsbeslutning 77 ff., 134, 253, 259

– Joint venture-aftale 84 f.

– Ledelsesbeslutning 107 f.

– Managementaftale 252

Unternehmensgesellschaft 53

Uregistreret selskab 62 f.

V-Å

Vedtægter

Side 496

– Forrang 83 f.

– Fortolkning 73 f., 83 f.

– Omformulering af inhabilitetsregler 105 ff.

– Omformulering af ledelsens tavshedspligt 111 ff.

– Ændring 74

Virksomhedsbegreb 155 ff., 194 f., 448

Ækvivalens- og effektivitetsprincippet 424 f.

Økonomisk enhed se Single economic entity

  • Luk
  • Udvid

Selskabsstrukturer (2. udg.)

– Joint ventures, koncerner og grænseoverskridende omstruktureringer