Forkortelser

bkg. bekendtgørelse

Cir. 1988-163 Cirkulære 1988-136 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven)

EFD EF-Domstolens dom

EUD EU-Domstolens dom

HD Højesterets dom

HR Højesteret

JUS Juridisk Ugebrev Skat

lbkg. lovbekendtgørelse

LR Ligningsrådsafgørelse

LSR Landsskatteretskendelse

LSRM Meddelelser fra Landsskatteretten

LV Ligningsvejledningen

pct. procent

Saml. Samling af Domstolens afgørelser

SD Statsskattedirektoratet

SD-Cir. Statsskattedirektoratets cirkulære

Skd. Afgørelse fra Skattedepartementet

SKD Meddelelser fra skattedepartementet

SKM Henvisning til SKATs afgørelsessamling på www.skat.dk/jura

SR Skatterådsafgørelse

TfS Tidsskrift for Skatteret

TSS Told- og Skattestyrelsen

TSS-Cir. Told- og Skat cirkulære

UfR Ugeskrift for Retsvæsen

UfS Ugeskrift for Skat

VLD Vestre Landsretsdom

VLR Vestre Landsret

ØLD Østre Landsretsdom

ØLR Østre Landsret

Side 39

  • Luk
  • Udvid