Bilag 3. Bekendtgørelse nr. 129 af 5. februar 2019 om vielse i anerkendte trossamfund
Gratis adgang

Bilag 3. Bekendtgørelse nr. 129 af 5. februar 2019 om vielse i anerkendte trossamfund

I medfør af § 14 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 87 af 29. januar 2019, og § 15, stk. 6, i lov nr. 1533 af 19. december 2017 om trossamfund uden for folkekirken fastsættes:Kapitel 1. Lysning

§ 1. Lysning forud for ægteskabets indgåelse kan foretages, såfremt parterne fremsætter begæring derom. Lysning foretages i overensstemmelse med trossamfundets særlige forskrifter.

Kapitel 2. Grundlaget for vielse

§ 2. Vielse foretages på grundlag af prøvelsesattest udstedt af prøvelsesmyndigheden, jf. § 13, stk. 1 og 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. dog stk. 2 og 3. Attesten har gyldighed i 4 måneder, men gyldigheden af attesten kan være begrænset til en kortere periode. Inden vielsen skal prøvelsesattesten forelægges den for vielsen ansvarlige vielsesforretter, jf. § 7.

Stk. 2. I stedet for en dansk prøvelsesattest kan forevises en attest fra finske, islandske, norske eller svenske myndigheder om, at der ikke foreligger hindringer for ægteskabets indgåelse. Dette gælder, uanset om parterne er statsborgere i et af de nordiske lande. Attesten skal være udstedt inden for de sidste 4 måneder.

Stk. 3. Er der på grund af en af parternes sygdom alvorligt fare for, at en udsættelse af vielsen vil medføre, at denne ikke kan finde sted, kan vielse dog foretages, selvom der ikke er eller kun delvist er sket prøvelse af ægteskabsbetingelserne, jf. § 19, stk. 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Dette skal så vidt muligt godtgøres ved lægeerklæring. Vielsesforretteren skal i det omfang, det efter forholdene må anses for forsvarligt, foretage prøvelse af ægteskabsbetingelserne efter kapitel 1 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Parterne skal altid skriftligt eller mundtligt erklære, at der ikke på grund af slægtskab eller tidligere ægteskab er noget til hinder for ægteskabet, jf. §§ 6 og 9 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. De skal ligeledes erklære, at det afgørende formål med ægteskabet ikke er at opnå ret til ophold i Danmark, i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz, jf. ægteskabslovens § 8 a. Umiddelbart efter vielsen skal vielsesforretteren indberette til den myndighed, som efter § 13, stk. 1 eller stk. 3, er prøvelsesmyndighed, at der er foretaget en nødvielse og indsende eventuel lægeerklæring, ægteskabserklæring m.v.

§ 3. Vielse må aldrig foretages, såfremt det er vielsesforretteren bekendt, at ægteskabsbetingelserne ikke er opfyldt.

Side 133

§ 4. En vielsesforretter i et anerkendt trossamfund er kun berettiget til at foretage en vielse, såfremt mindst én af parterne hører til vedkommende trossamfund.

Kapitel 3. Fremgangsmåden ved vielse i anerkendte trossamfund

§ 5. Parterne skal ved samtidigt møde på spørgsmål fra vielsesforretteren erklære at ville ægte hinanden og derpå af denne forkyndes at være ægtefolk.

Stk. 2. Vielse skal foregå i overværelse af mindst to vidner.

Stk. 3. Vielse foretages i øvrigt i overensstemmelse med trossamfundets vielsesritual. Trossamfundets vielsesritual skal godkendes af kirkeministeren.

§ 6. Ægtefællerne, vidnerne og vielsesforretteren underskriver ægteskabsbogen umiddelbart efter vielsen. Derefter sender vielsesforretteren ægteskabsbogen og prøvelsesattesten til den kommune, hvori vielsen er foretaget. Kommunen udsteder og sender vielsesattesten til vielsesforretteren til udlevering til parterne.

Kapitel 4. Vielsesbemyndigelse

§ 7. Vielse i anerkendte trossamfund kan alene foretages af personer, der af kirkeministeren er bemyndiget hertil.

Kapitel 5. Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2019, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1134 af 12. september 2018 om vielse i anerkendte trossamfund ophæves.

Stk. 3. For de trossamfund, der er anerkendt ved kongelig resolution før den 1. januar 1970, og som fører ministerialbøger, gælder bestemmelsen i § 6, 2. og 3. pkt., først fra 1. januar 2023. Indtil 1. januar 2023 udsteder disse trossamfund vielsesattester, som udleveres til parterne straks efter vielsen.

Side 134

  • Luk
  • Udvid