Stikordsregister

A

 •  AB 92 72, 723, 921
 •  Abonnementsaftale 42
 •  Accept
 •  af begæring 74
 •  Assurandørens –
 •  af begæring 118
 •  af skade 462
 •  Erstatning 542
 •  Forsinkelse med 80
 •  Forsikringspolice som 76
 •  og fortrydelsesret 66
 •  Forsikringsformidlers – 142
 •  Nægtelse af – 74
 •  Passiv – 103, 107
 •  Pligt til – 78
 •  af risiko 402
 •  Tilbagekaldelse af – 78
 •  Uoverensstemmende – 80
 •  Accessorisk virksomhed 143
 •  Acontoudbetaling 538, 540, 542, 1116
 •  Adhædsionskontrakt
 •  Begrebet 90
 •  Fortolkning af – 92
 •  Adoptivbørn
 •  ved indboforsikring 754
 •  ved livsforsikring 991
 •  Adresse
 •  Folkeregisteret og – 246, 342, 751, 781
 •  Ved påkrav 246
 •  Afkald
 •  på risikooplysninger 126
 •  på sikkerhedsforholdsregler 129
 •  Advokatansvarsforsikring 170, 214, 219, 315
 •  Advokater
 •  Pligt til ansvarsforsikring 70
 •  og retshjælpsforsikring 912
 •  Adækvans 271
 •  Afgifter
 •  ved retshjælpsforsikring 933
 •  ved skadeopgørelse 483, 485, 491
 •  Afkald
 •  på forældelse 557
 •  på regres 635, 639
 •  på risikooplysninger 126, 155, 191, 203
 •  på sikkerhedsforholdsregler 129, 389
 •  på tilbagekaldelse af indsat begunstiget 998, 1002, 1004
 •  på yderligere erstatning 542
 •  Afkastningsinteresse
 •  ved dobbeltforsikring 570
 •  ved forsikringsbare interesser 270, 443, 454
 •  ved forsikringsbegivenhed, årsag og følger 524, 619
 •  ved tredjemands interesse 581
 •  Afkortningsregel 318
 •  Aflåst bygning 94, 385, 782, 785, 787, 788, 791
 •  Aflåst opsigelsesklausul 224
 •  Afsavnsforsikring 859, 860, 862
 •  Afværgehandlinger
 •  ved fremkaldelse 289, 291, 314, 337
 •  ved redningsforanstaltninger 293, 406
 •  ved sikkerhedsforholdsregler 388
 •  Agreed document 90, 91, 92, 96
 •  Aktieselskaber 36, 37, 315, 933
 •  Alder
 •  af bygning. Betydning ved udarb. Af tilstandsrapport 693
 •  af børn, betydning af ved skadeforvoldelse 814
 •  ved opgørelse af indbogenstande 490, 508
 •  Side 1170
 •  ved opgørelse af kortslutningsskader 519, 663, 779
 •  ved opgørelse af totalskade 483
 •  ved opgørelse af underforsikring 561
 •  ved ulykkesforsikring 1111
 •  Alkoholpromille
 •  Begrebet 319
 •  måling af 324
 •  Selvforskyldt beruselse
 •  ved almindelige sager 328
 •  ved færdselssager 331
 •  ved grov uagtsomhed 323, 317
 •  ved motorkøretøjsforsikring 901
 •  ved ulykkesforsikring 1097
 •  Allergi 1074
 •  Almindelig brug 648, 652, 653, 654, 655, 656, 702, 772, 773
 •  Almindelig formueskade
 •  ved advokatansvarsforsikring 70
 •  ved erhvervs- og produktansvarsforsikring 948
 •  ved privatansvarsforsikring 816
 •  Almindeligt indbo 764
 •  »Andre omstændigheder«
 •  Fradrag for 491
 •  ved fortolkning af FAL § 105 994
 •  Ankenævnet for forsikring
 •  tillægsfrister og forældelse 556
 •  Ankre 767
 •  Anmeldelse af fareforøgelse
 •  ved skadeforsikring 360
 •  ved ulykkesforsikring 373
 •  Anmeldelse af forsikringsbegivenheden
 •  Bevisbyrde for – 431
 •  Claims made _ 220
 •  Forsæt og – 427
 •  Frist for – 433
 •  Identifikation ved 435
 •  Opsigelse efter 222
 •  Policebestemmelser om – 433
 •  til assurandør 129
 •  til kontorpersonale 430
 •  til politiet 384, 430
 •  til selskabet 428
 •  Tredjemands – 435
 •  ved ejendomsforsikring 434
 •  ved garantiforsikring 434
 •  ved gruppelivsforsikring 430
 •  ved haglskadeforsikring 434
 •  ved motorkøretøjsforsikring 434
 •  ved tredjemands interesser 596
 •  ved tyveriforsikring 434
 •  Annoncer 64, 65
 •  Ansvar
 •  Anerkendelse af – 844
 •  for assurandør 462
 •  Ansvarsbegrænsende bestemmelser 255, 377, 678
 •  Ansvarsbærende bestemmelser 255
 •  Ansvarsforsikring
 •  Dobbeltforsikring ved – 572
 •  Flere forsikringsbegivenheder ved – 215
 •  for advokater 70
 •  for bygningssagkyndige 71
 •  for forsikringsformidlere 71
 •  for hunde 70
 •  for jægere 71
 •  for luftfartøjer 69
 •  for lystfartøjer 841
 •  for olietanke 947
 •  for revisorer 70
 •  Antenner 646
 •  Antikviteter 105, 121, 412, 508, 764
 •  Arbejdsevneerstatning 1055, 1059
 •  Arbejdsforhold
 •  forsikringspligt 69
 •  Identifikation 344
 •  Arbejdsløshedsforsikring 45, 145, 405
 •  Arbejdstager 344, 614, 619, 628, 630, 631, 635, 757, 856
 •  Arbejdstegninger 769
 •  Arkitektansvarsforsikring 214
 •  Arrest
 •  ved retshjælpsforsikring 924
 •  ved tredjemands interesse 588
 •  Arvinger
 •  Arvefordelingen 1006
 •  som begunstigede 993
 •  Assurancesvig
 •  Sikredes – 468
 •  Tredjemands – 470
 •  Assurandør
 •  Accept af begæring 77
 •  Anmeldelse til – 129
 •  Begrebet – 115
 •  Side 1171
 •  Betaling af præmie til 243
 •  Dækningstilsagn fra 129
 •  Fortolkning af vilkår 118, 121
 •  Fuldmagt 79, 115
 •  Godkendelse af risikooplysninger 129
 •  Godkendelse af sikkerhedsforholdsregler 129, 389
 •  Indsendelse af begæring 132
 •  Præmieberegning 124
 •  Rådgivning 109, 116, 134
 •  Viden om urigtige oplysninger 126
 •  Au premier risque 566
 •  Autoansvarsforsikring 91, 118, 163, 243, 249, 581, 817, 859, 865, 872
 •  Se Motorkøretøjsforsikring
 •  Autokaskoforsikring
 •  Dækningsområde 884
 •  Forsikringspligt 69
 •  Nedsat handelsværdi 502
 •  Panthaverdeklaration 392, 592, 602
 •  Sikkerhedsforholdsregler 903, 906
 •  Totalskade 503
 •  Tredjemands interesse 584
 •  Udlejningskøretøjer 908
 •  Autoklaver 661
 •  Autotilbehør 769, 770
 •  Autoulykkesforsikring 98, 859, 860, 862, 863, 1057
 •  Autoværksteder 73
 •  Avance 479, 480, 531

B

 •  Bankboks 419, 785
 •  Bearbejdning
 •  Erhvervs- og produktansvarsforsikring 954
 •  Motorkøretøjsforsikring 894
 •  Privatansvarsforsikring 827
 •  Bedrageri
 •  Fremkaldelse af forsikringsbegivenhed 276
 •  Indboforsikring 782
 •  Motorkøretøjsforsikring 889
 •  Ulykkesforsikring 537
 •  Begunstigede
 •  Arveretsfortabelse 1027
 •  Arvinger som – 993
 •  Bortfald af – 995
 •  Børn som – 991
 •  Flere – 977, 997
 •  Formkrav 979
 •  Forsikringstager 974
 •  Fuldmægtig 978
 •  Indsættelse af – 974, 1119
 •  Indtrædelsesret for – 996
 •  Konkurs 1024
 •  Kreditorforfølgning 1012, 1020, 1120
 •  Krydsforsikring 1001
 •  Meddelelse om 979
 •  Nærmeste pårørende som – 994
 •  Panthavere 1003
 •  Papirløse samlivsforhold 985
 •  Påtegning om – 983
 •  Registreret partnerskab 985
 •  Testamente 983
 •  Tilbagekaldelse af – 998, 1002
 •  Tilvækstret for – 996
 •  Tvangsarvinger 1006
 •  Uigenkaldelige – 999, 1004
 •  Umyndighed 975
 •  Ægtepagt 983
 •  Begæring
 •  Accept af – 74, 118
 •  Fortrydelse af – 66
 •  og uoverensstemmende vilkår 80
 •  som tilbud 63
 •  Spørgsmål i – 151
 •  Tegning uden – 161
 •  Tilbagekaldelse af – 66
 •  Undladt ekspedition af – 132
 •  Beklædningsgenstande 98, 430, 473, 508, 572, 582, 769
 •  Benzin 304, 378, 649, 883, 891
 •  Berigelsesforbud
 •  Begrebet 453, 488
 •  ved almindelig erstatning 488
 •  ved indbogenstande 507
 •  ved nyværdiforsikring 517
 •  ved overforsikring 567
 •  Ufravigelig regel om – 50
 •  Berigelseshensigt 274
 •  Beruselse Se selvforskyldt beruselse
 •  Beslaglæggelse 444
 •  Bestyrelsesansvar 929
 •  Besvimelse 1069, 1076, 1077, 1085
 •  Betalingskort 268
 •  Side 1172
 •  Betingelseslære 260
 •  Betændelse 262
 •  Bevisbyrde
 •  for afsendelse af påkrav 244
 •  for afsendelse af påmindelse 244
 •  for anmeldelse 428
 •  for dødsfald 971
 •  for forsikringsbegivenhed 256
 •  for forsæt 276
 •  for grov uagtsomhed 311
 •  for krav 257, 466
 •  for modtagelse af påkrav 245
 •  for modtagelse af påmindelse 244
 •  for rimelige omkostninger 916
 •  risikooplysninger 164
 •  for selvforskyldt beruselse 324
 •  for selvmord 972, 1066
 •  for sikkerhedsforholdsregler 385, 785
 •  for sindssygdom 284
 •  for svig 170
 •  for takseret police 457
 •  for underforsikring 561
 •  for værdiforringelse 518
 •  Bilafsavnsforsikring 862 916
 •  Bildæk 313
 •  Billetter 796
 •  Bilnøgler 418
 •  Biltelefon 86, 883
 •  Bjergbestigning 365, 1102, 1104
 •  Boksning 1102, 1103
 •  Bonus pater familias 297
 •  Bonusret 617, 618, 843
 •  Bopæl
 •  International privatret 57
 •  Udeboende børn 753
 •  Borgerlige uroligheder 369, 370, 377, 468, 682, 908, 1110
 •  Borteblevne 972
 •  Bortfald af fare 232
 •  Bortfald af interesse 229
 •  Brand
 •  Begrebet 656
 •  Bortkomst under 777
 •  Følger af
 •  ved ejendomsforsikring 656
 •  ved indboforsikring 773
 •  ved motorkøretøjsforsikring 884
 •  Brandforsikring
 •  Forsikringspligt ved – 71
 •  Identifikation ved – 339
 •  Opsigelse ved – 602
 •  Panthaver ved – 602
 •  Præmie ved – 598
 •  Sikkerhedsforholdsregler ved – 391
 •  Undladt præmiebetaling ved – 249
 •  Bristende forudsætninger 178, 352, 353, 543, 988, 990, 1001, 1002, 1004, 1049
 •  Brochurer 64, 65, 116, 979, 98
 •  Brug
 •  ved fast ejendom 515
 •  ved genanskaffelse 490
 •  ved indbogenstande 505
 •  Bruger
 •  Færdselsansvar 632
 •  Motorkøretøjsforsikring 864
 •  Retshjælpsforsikring til – af fast ejendom 915, 939
 •  Brøkdelsforsikring 566
 •  Byggematerialer 516, 643, 644, 676, 684, 738, 771
 •  Byggesager 930
 •  Byggetryghedsforsikring 65, 559
 •  Bygning
 •  Aflåst – 784
 •  Begrebet – 642
 •  Forhold uden for – 710
 •  Forladte – 523
 •  Omfattet af ejerskifteforsikring 703
 •  Uopvarmet – 670
 •  Bygningsforsikring Se ejendomsforsikring
 •  Bøde
 •  Overtrædelse af brandlovgivningen 311
 •  Børn
 •  Forsikringsbegivenhed fremkaldt af – 314
 •  Hærværk begået af – 341
 •  Livsforsikring af – 449, 963
 •  som begunstigede 991
 •  som omfattet af indboforsikring 753
 •  Privatansvarsforsikring 814
 •  Sygeforsikring af – 449
 •  Tyveri begået af – 340
 •  Ulykkesforsikring af – 449, 1057
 •  Børneulykkesforsikring 1057
 •  Side 1173
 •  Både
 •  Meddækket på indboforsikring 770
 •  Båndoptagere 511

C

 •  Campingvogn
 •  Tyveri fra – 762, 765, 784
 •  Capitivselskab 34
 •  Casus mixta cum culpa
 •  ved fremkaldelse af forsikringsbegivenheden 279
 •  ved motoransvarsforsikring 873
 •  ved motorkaskoforsikring 896
 •  Check
 •  som betalingsmiddel ved betaling af præmie 242
 •  Ved tyveri af – 268
 •  Claims made 217, 220
 •  Coassurance 43, 44
 •  Compensatio lucri cum damno 459, 483
 •  Condictio indebiti 543
 •  Culpa 274, 279, 296, 297, 317, 622, 623, 815, 873, 896, 897
 •  Cykler
 •  Aflåsning 383
 •  Erstatningsberegning 511
 •  Omfattet af indboforsikring 770
 •  Cykelskur 643

D

 •  Dagpengeerstatning 543, 637, 1055, 1059
 •  Dagsværdiforsikring 515, 516
 •  Dankort
 •  Simpelt tyveri af – 796
 •  Som indbo 770
 •  Tyveri af – 268
 •  Danske Lov
 • 3.19.2 345
 • 5.8.1 758
 • 6.12 32 797
 •  Datamaskinforsikring 355
 •  Direkte forsæt
 •  ved fremkaldelse af forsikringsbegivenheden 273, 277, 279, 280
 •  ved regres 621
 •  ved autoansvar 854
 •  ved autokasko 896
 •  Direkte lynnedslag 657, 658, 778
 •  Diskusprolaps 96, 128, 147, 176, 1078, 1083
 •  Dobbeltforsikring 232, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 733, 734, 746, 1058
 •  Dobbeltforsikringsoverenskomster 580
 •  Dobbeltkravslæren 858
 •  Dolus 273, 274, 277, 280, 622, 623, 873, 896
 •  Dolus eventualis 274, 277, 280, 622, 623, 873, 896
 •  Drifttabsforsikring
 •  Bortfald af erstatningsansvar 618, 629
 •  som forsikringsbar interesse 443
 •  ved skadepgørelse 454
 •  Drivhus 122, 643
 •  Dybfrostskader 805, 806
 •  Dykning 1070, 1071, 1102
 •  Dyr
 •  omfattet af indboforsikring 766
 •  omfattet af privat ansvarsforsikring 842
 •  Skade forvoldt af – 649
 •  Dyrlæge
 •  Tilkaldelse af – 425
 •  Dæk
 •  Kørsel med nedslidte – 384
 •  Omfattet af autokasko 884
 •  Omfattet af indboforsikring 769
 •  Dækningstilsagn
 •  Assurandørs – 436
 •  Begrebet – 436
 •  Fejlagtigt – 439
 •  som del af fuldmagt 129
 •  Død
 •  Begrebet – 971
 •  Bevisbyrde for – 971, 1117
 •  Bortfald af interesse ved – 231
 •  Ulykkesforsikringsdækning ved – 1117
 •  Dødsfaldserstatning 200, 245, 1055, 1059, 1066, 1117

E

 •  Efterbetaling 547
 •  Egen skyld
 •  ved gensidig skadeforvoldelse 857
 •  ved redningsforanstaltninger 402
 •  Side 1174
 •  ved undladt forsikring 616
 •  Ejendomsforsikring
 •  Afskrivningsregler ved – 517
 •  Begrebet – 641
 •  Besigtigelse ved – 129
 •  Bortfald af interesse ved – 229
 •  Brand ved – 656
 •  Byggelovgivning ved – 526
 •  Byggematerialer ved – 643
 •  Bygningsrester ved – 524
 •  Bygningstilbehør ved – 644
 •  Dyr som skadevolder ved – 648
 •  Eksplosion ved – 659
 •  Fareforøgelse ved – 357
 •  Flytteudgifter ved – 455, 527
 •  Forladte bygninger ved – 523
 •  Forsikringens ophør ved – 230
 •  Genopførelse ved – 515, 522
 •  Glasskader ved – 677
 •  Haveskulpturer ved – 644
 •  Hegn ved – 645
 •  Husbukke ved – 680
 •  Huslejetab ved – 527
 •  Hærværk ved – 677
 •  Hårde hvidevarer ved – 644
 •  Insektskader ved – 680
 •  Konstruktionsfejl ved – 381
 •  Kortslutning ved – 661
 •  Kunst ved – 644
 •  Lejere ved – 642
 •  Lejeværdi ved – 642
 •  Lovliggørelseserstatning ved – 525
 •  Lynnedslag ved – 657
 •  Mekanisk ødelæggelse 663
 •  Murbier ved – 680
 •  Myrer ved – 680
 •  Nybygninger ved – 646
 •  Nyværdiforsikring ved – 516
 •  Opmagasinering ved – 527
 •  Oprydningsomkostninger ved – 527
 •  Oversvømmelse ved – 669
 •  Panthavere ved – 641
 •  Pludselig skade ved – 647
 •  Prisstigninger ved – 485
 •  Restværdierstatning ved – 524
 •  Retshjælpsforsikring ved – 909, 939
 •  Rotter ved – 672
 •  Rørskade ved – 672
 •  Rådskade ved – 678
 •  Sikkerhedsforholdsregler ved – 380
 •  Skadeopgørelse ved – 517
 •  Skybrud ved – 665
 •  Skypumpe ved – 674
 •  Snetryk ved – 675
 •  Sprængning ved – 659
 •  Stormflod ved – 669, 682
 •  Svampeskade ved – 677
 •  Svømmebassin ved – 645
 •  Tilbygninger ved – 646
 •  Tilfældig svigtende varmeforsyning 670
 •  Tredjemands interesse ved – 611
 •  Tyveri ved – 676
 •  Tæring ved – 647
 •  Tøbrud ved – 665
 •  Udsivning ved – 663
 •  Udstrømning ved – 663
 •  Uopvarmede bygninger ved – 670
 •  Vandskade ved – 663
 •  Vedligeholdelse ved – 381
 •  Ejer
 •  Betinget ejer 586
 •  ved ejendomsforsikring 584
 •  ved tredjemands interesse 584
 •  Ejerskifte
 •  Begrebet 585
 •  Bortfald af interesse 584
 •  Køb på prøve og – 584
 •  ved ejendomsforsikring 584
 •  ved husdyrforsikring 583
 •  ved motorkøretøjsforsikring 583, 866
 •  ved tredjemands interesse 583
 •  Ejerskifteforsikring
 •  Ansvar for bygningssagkyndige 698
 •  Bagatelagtige forhold 694
 •  Bygningens funktionsforhold 694, 702
 •  Bygningens fysiske tilstand 693
 •  Bygningens lovlighed 690, 694
 •  Bygningens vedligeholdelse 694
 •  Bygningsgennemgang 693, 694
 •  El-dækning 691
 •  Forhold køberen kendte til 722
 •  Forhold omtalt i tilstandsrapporten 715
 •  Forhold uden for bygningen 690
 •  Funktionsfejl 720
 •  K-betegnelse 697
 •  Side 1175
 •  Lovgrundlaget 684
 •  Mangelsansvaret 685
 •  Manglende bygningsdele 693, 700, 704
 •  Nærliggende risiko for skade 693, 700, 701, 704, 712
 •  Skadebegrebet 704
 •  Tilstandsrapport 684, 687, 688, 692, 693, 694, 696, 697, 700, 702
 •  VVS-dækning 691
 •  Udløb af levetid 693, 695
 •  Ulovlige forbehold 728
 •  UN 697
 •  Utilgængelige bygningsdele 694, 696
 •  Ekspeditioner 1109
 •  Eksplosion
 •  Begrebet 659
 •  ved ejendomsforsikring 659
 •  ved færdselsansvar 869
 •  ved indboforsikring 778
 •  ved motorkøretøjsforsikring 884
 •  Ekstinktion 1016, 1017
 •  Elektriske husholdningsvarer 512, 513
 •  Emballering 949
 •  Enkeltkravslæren 858
 •  Entreprise 808, 823, 955
 •  Erhvervsansvar 941, 942, 943, 944, 945, 948, 951
 •  Erhvervsmæssig virksomhed 89, 629, 630, 631, 635, 928
 •  ved forsikring og erstatning 629
 •  ved retshjælpsforsikring 926
 •  Erhvervsretshjælpsforsikring 909
 •  Erhvervsudøvelse 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 1055
 •  Erhvervs- og produktansvarsforsikring
 •  Almindelig formueskade ved – 948
 •  Bearbejdning ved – 954
 •  Besiddelse ved – 953
 •  Claims made ved – 220
 •  Fareforøgelse ved – 355
 •  Forurening ved – 946
 •  Forvekslingsfejl ved – 947
 •  Hjemtagelse af produkter 957
 •  Koncernansvar 942
 •  Kontraktsforhold ved – 945, 951
 •  Leje ved – 953
 •  Lån ved – 953
 •  Mellemhandlere ved – 941
 •  Offshore ved – 957
 •  Personskade ved – 948
 •  Redningsforanstaltninger 957
 •  Skadevirkningsprincip 218
 •  Varetægt ved 953
 •  Erstatning
 •  Forfaldstid for – 533
 •  Forældelse af – 547
 •  Kulanceerstatning 543
 •  Renter af – 540
 •  Tilbagebetaling af – 543, 545
 •  Erstatningsansvar
 •  og aftaler om regres 635
 •  og ansvarsforsikring 619
 •  og bonusret 617
 •  og drifttabsforsikring 618
 •  og forsikring 613
 •  og færdselsansvar 632
 •  og kulanceerstatning 617
 •  og luftfartansvar 632
 •  og regres 635
 •  og selvforsikring 615
 •  og skadeforsikring 620
 •  og summaforsikring 621
 •  og tingsforsikring 618
 •  og tvivlsom forsikringsdækning 614
 •  og ulykkesforsikring 621
 •  EU 53, 56, 66, 70, 97, 140, 152, 847, 860, 881, 882, 1044

F

 •  Familiforsikring Se indboforsikring, privat ansvarsforsikring
 •  Familiens Basisforsikring
 •  Fortolkning af – 92
 •  Familieretlige tvister 934
 •  Familieulykkesforsikring 189, 322, 373, 450, 1056, 1057, 1059
 •  Fare
 •  Bortfald af – 232
 •  for forsikringsbegivenhed 214
 •  Umiddelbar – 406
 •  ved dobbeltforsikring 572
 •  Fareforøgelse
 •  Anmeldelse af – 360
 •  Begrebet – 351
 •  Bristende forudsætninger og – 352
 •  Side 1176
 •  Farlig sport som – 364
 •  Identifikation 362
 •  Meddelelse om – 360
 •  Objektiv – 359
 •  Opsigelse ved – 362
 •  Samtykke til – 357
 •  Subjektiv – 358
 •  Tredjemands – 362
 •  Undladelse ved – 359
 •  Årsagsforbindelse ved – 360
 •  Finanstilsynet
 •  og koncession 54
 •  og minimumsvilkår 91
 •  og ændring af vilkår 92
 •  og årsregnskab 54
 •  Flagstænger 645, 646
 •  Flammedannelse 98, 656, 657, 773, 774, 775
 •  Flere begunstigede 977, 996
 •  Flere forsikringsbegivenheder 215, 216, 217
 •  Flere sikrede 338, 348, 428, 596, 612, 873
 •  Flyttegods 805
 •  Flytteudgifter 455, 527
 •  Flyvning 81, 302, 841, 1071, 1102, 1104
 •  Folkeregister
 •  ved indboforsikring 750
 •  ved præmiebetaling 245
 •  Fordelingslæren 264, 275
 •  Foreningen til bedømmelse af Personforsikringsrisiko 173
 •  Foreningsarbejde 927
 •  Forfrysning 1075
 •  Forladte bygninger 79, 523
 •  Forlig
 •  ved privatansvarsforsikring 854
 •  ved retshjælpsforsikring 912, 925
 •  Forsikringsaftale
 •  Begrebet 63
 •  Fortrydelse af – 66
 •  Indgåelse af – 63
 •  Tilbud om – 63
 •  Forsikringsbegæring Se Begæring
 •  Forsikringsdækning
 •  Ansvar for – 131, 561
 •  Forsikringslovgivningen 39
 •  Forsikringspligt 90 ff
 •  Forsikringspolice 62, 78, 80, 81, 84, 89, 163
 •  Forsikringsselskaber
 •  Tilsyn med – 54
 •  Årsregnskab for 54
 •  Forsikringssted
 •  ved ejerskifteforsikring 703
 •  ved erhvervs- og produktansvarsforsikring 942
 •  ved indboforsikring 760
 •  ved livsforsikring 971
 •  ved motorkøretøjsforsikring 869
 •  ved privatansvarsforsikring 808
 •  ved ulykkesforsikring 1060
 •  Forsikringssum
 •  Begrebet – 49, 567
 •  Fuldværdiforsikring og – 567
 •  Overforsikring og – 567
 •  Underforsikring og – 561
 •  Forsikringstager
 •  Begrebet – 48
 •  ved gruppelivsforsikring 48
 •  ved gruppeulykkesforsikring 48
 •  ved indboforsikring 749
 •  Forsikringstiden
 •  Aftale om – 207
 •  Begyndelse af – 207
 •  Claims made og – 220
 •  Flere begivenheder og – 215
 •  Forlængelse af – 234
 •  Karenstid og – 207
 •  Lovregler om – 308
 •  Ophør af – 222
 •  Skadevirkningsprincip og – 218
 •  Skadeårsagsprincip og – 211
 •  Forsikringsvirksomhed
 •  Begrebet – 40
 •  Forsæt
 •  Begrebet – 273 ff, 621, 873
 •  Bevisbyrde for – 276
 •  Direkte – 273
 •  Dolus eventualis som – 273
 •  Sandsynlighedsforsæt som – 273
 •  Følger af – 278
 •  Fortabelse af indsigelser 1017, 1019
 •  Fortabelse af rettigheder 1014, 1016
 •  Fortolkning
 •  Side 1177
 •  af ansvarsbegrænsende bestemmelser 255
 •  af begunstigelsesklausuler 984
 •  af forsikringsaftaleloven 39
 •  af forsikringspolicer 92
 •  Formålsbestemt – 96
 •  Lovbestemt – 97
 •  Sproglig – 92
 •  Uklare vilkår og – 93
 •  Forurening 93, 545, 836, 837, 838, 839, 946, 948
 •  Forvekslingsfejl 947
 •  Forældelse 549 ff
 •  Franchise 569
 •  Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Se kapitel 11
 •  Fri proces 910, 911, 912, 916
 •  Fripolice
 •  Begrebet – 970
 •  ved manglende præmiebetaling 250, 965
 •  Fritidshusforsikring 65, 94, 268, 562, 932
 •  Frostsprængninger 670, 671, 672, 718, 954
 •  Fuldmagt
 •  Assurandørs – 116
 •  Forsikringsformidlerens – 136. 142
 •  Fuldværdiforsikring 567
 •  Færdselssager 326, 327, 328, 331, 333, 334
 •  Fødevarer 488, 508, 648, 660, 768

G

 •  Garage 100, 303, 384, 642, 646, 703, 834, 885, 896, 1068
 •  Garantiforsikring 41, 72, 183, 184, 362, 433, 436, 443, 620, 635
 •  Gardiner 511, 711
 •  Genanskaffelse
 •  ved nyværdiforsikring, bygninger 516
 •  ved nyværdiforsikring, indbo 506
 •  Ulovlig – 486
 •  Umulig – 486
 •  Genopførelsespris 479
 •  Genforsikring
 •  Begrebet – 43
 •  FAL og – 43
 •  Risikooplysninger og – 151, 169, 177, 180, 205
 •  Genopførelse
 •  Begrebet – 520
 •  Krav om – 520
 •  Ulovlig – 487, 522
 •  Umulig – 522
 •  Gensidig skadeforvoldelse 857
 •  Gensidige selskaber 37, 41
 •  Girokort 239, 241, 242, 247, 419
 •  Glasskader 130, 616
 •  God forsikringsskik 224, 233, 391, 407, 466, 492, 608
 •  Grov hensynsløshed 872, 873, 874, 875, 877, 878, 893
 •  Grov uagtsomhed 296 ff, 623 ff
 •  ved anmeldelse 427
 •  ved betalingskort 268
 •  ved motorkøretøjsforsikring 872, 897
 •  Gulvtæpper 511
 •  Gæstebudsskader 809, 811, 812, 813, 814

H

 •  Haglskadeforsikring 101, 433
 •  Halvfabrikata 530
 •  Halvtag 642, 643
 •  Handelsagent 71
 •  Handelsrisiko 529, 531, 532
 •  Handelsværdi 167, 186, 295, 421, 449, 486, 489, 502, 503, 638
 •  Havari 805, 957
 •  Havehus 642, 763
 •  Haveredskaber 100, 642, 833
 •  Hegn 643, 645, 646, 674, 1100
 •  Helbredsudgifter 424, 621, 1058, 1059, 1118, 1119
 •  Heltidsulykkesforsikring 104, 372, 1056
 •  Helårsbolig 357, 360, 760, 761, 762, 763, 764
 •  Heste
 •  Ansvarsforsikring for – 70
 •  Hesteforsikring 102, 228, 230, 433, 456
 •  Hestevæddeløb 1102
 •  Hittegods 447, 782
 •  Hjemforsikring 749, 807
 •  Hobbyværktøj 508, 513, 766, 779
 •  Hoteludgifter 134
 •  Side 1178
 •  Hovedkontor 77, 115, 116, 125, 132, 161, 429, 430, 461
 •  Hovedårsagslæren 262, 264, 275
 •  Hunde
 •  Ansvarsforsikring for – 70, 79, 91
 •  Hundelivsforsikring 75
 •  Husbukke 49, 74, 132, 204, 443, 678
 •  Husdyr 766, 772, 780
 •  Huslejetab 443, 454
 •  Husstand
 •  ved identifikation 342
 •  ved indboforsikring 749 ff
 •  ved privatansvarsforsikring 807
 •  ved urigtige oplysninger 163
 •  Hvepsestik 263
 •  Hærværk
 •  Børns – 341
 •  ved ejendomsforsikring 676
 •  ved indboforsikring 780
 •  ved motorkøretøjsforsikring 884
 •  Hårde hvidevarer
 •  ved ejendimsforsikring 645
 •  ved ejerskifteforsikring 694
 •  ved indboforsikring 512

I

 •  Identifikation
 •  Forbehold om – 195
 •  Forsikringsvilkår om – 341
 •  med arbejdstager 344
 •  med børn 341
 •  med logerende 341
 •  med medhjælp 341
 •  med samlever 341, 346
 •  med ægtefælle 339. 341
 •  ved anmeldelse 435
 •  ved arbejdsforhold 344
 •  ved ansvarsforsikring 343
 •  ved assurancesvig 470
 •  ved brandforsikring 339
 •  ved faktisk interessefællesskab 346
 •  ved fareforøgelse 362
 •  ved fremkaldelse 338
 •  ved livsforsikring 340
 •  ved motorkøretøjsforsikring 343
 •  ved overladelse af dispositionsadgang 348
 •  ved papirløse samlivsforhold 346
 •  ved redningsforanstaltninger 415
 •  ved risikooplysninger 195
 •  ved samejeforhold 348
 •  ved sikkerhedsforholdsregler 415
 •  ved tredjemands interesse 591
 •  ved tyveri 345
 •  Ildsvåde SE Brand
 •  Indboforsikring Se kapitel 31
 •  Indbogenstande
 •  Begrebet – 766
 •  Erstatningsopgørelse ved – 505
 •  Nytteværdi ved – 508
 •  Individuelle forhold 405, 582
 •  Individuelle vilkår 89, 90, 92, 120
 •  Injuriesager 937
 •  Inkassosager 938
 •  Intelligenskvotient 287
 •  Interesse
 •  Begrebet – 443
 •  Beslaglæggelse som interesse 444
 •  Bortfald af – 229
 •  Bøde som – 444
 •  Erstatningsansvar som – 445
 •  Ikke økonomisk interesse som – 448
 •  Konfiskation som – 444
 •  Straf som interesse 444
 •  Tredjemands interesse 581
 •  Udbytte af strafbart forhold som – 445
 •  ved dobbeltforsikring 570
 •  ved skadeforsikring 443
 •  ved summaforsikring 449
 •  Økonomisk – 448
 •  Interesseforsikring 47
 •  Interessentskaber 934, 935
 •  International privatret 55, 56, 59, 62, 869
 •  Invaliderente 93, 536, 967, 1035
 •  Investeringer 640, 932, 960

J

 •  Jordskælv 1110
 •  Jus accrescendi 996

K

 •  Kahyt 626
 •  Kanoer 770, 841
 •  Kapitalforsikring 118, 128, 172, 961
 •  Kapitalinteresse
 •  Begrebet – 454
 •  Side 1179
 •  Dobbeltforsikring af – 570
 •  Tredjemands interesse og – 581
 •  Karate 1102, 1103
 •  Karenstid 119, 207, 208, 221, 340, 365, 973
 •  Kausalitetsregel
 •  ved fareforøgelse 362
 •  ved redningsforanstaltninger 413
 •  ved risikooplysninger 183
 •  ved sikkerhedsforholdsregler 388
 •  ved anmeldelse 430
 •  ved skadeopgørelse 468
 •  ved søforsikring 183, 362
 •  Kautionsforsikring 42, 72, 436, 443, 620, 635
 •  Konfiskation 444
 •  Konflikter 369, 919
 •  Konkurs
 •  ved forholdet mellem selskabet og skadelidte 847
 •  ved livsforsikring 1003, 1012, 1015, 1021, 1024
 •  ved udbetaling til sikrede 611
 •  Konstruktionsfejl
 •  ved samvirkende skadeårsager 261
 •  ved sikkerhedsforholdsregler 381
 •  som årsag til forsikringsbegivenhed 260
 •  Kontaktlinser 1074
 •  Kontorudstyr 768
 •  Kortslutning 93, 268, 360, 361, 418, 498, 519, 647, 661, 662, 663, 772, 774, 775, 779
 •  Korttidsforsikring 224, 241, 961
 •  Kreaturforsikring 46, 212, 233, 407, 425, 433, 562, 585
 •  Kreditforsikring 42, 58, 620, 635
 •  Kreditkøb
 •  Forsikringspligt 72
 •  Indboforsikring og – 756
 •  Motorkøretøjsforsikring og – 867
 •  Panthaverdeklaration og – 602
 •  Tredjemands interesse 588
 •  Kreditorforfølgning
 •  ved ansvarsforsikring 854
 •  ved livsforsikring 1020
 •  ved ulykkesforsikring 1120
 •  Krigstjeneste 168, 366, 367, 369, 371
 •  Kunstgenstande 508, 510, 768, 829
 •  Kunstnerisk udsmykning 644, 645
 •  Kældre 666, 669, 680, 700, 704, 708, 728
 •  Køkkenredskaber 508
 •  Køleskab 256, 488, 645, 660, 662, 1078
 •  Kørekort 51, 138, 343, 357, 383, 386, 388, 393, 467, 878, 879, 880, 898, 903, 904, 905, 906, 917, 1094

L

 •  Leasingkontrakter 73
 •  Lejer
 •  ved ejendomsforsikring 642
 •  ved indboforsikring 756
 •  ved motorkøretøjsforsikring 865
 •  ved tinglig rettighed 588
 •  Lejers borttagelsesret 589
 •  Leveringsomkostninger 483, 484
 •  Lex loci delicti 869
 •  Livrente 46, 125, 552, 962, 969, 970, 1003, 1006, 1024
 •  Livsforsikring Se kapitel 36
 •  Livsforsikring med udbetaling 961, 968, 997, 1028
 •  Livsforsikring på to liv 1000
 •  Livsvarig livsforsikring 961, 968, 970
 •  Logerende 341, 342, 676, 752, 755, 781, 782
 •  Lynnedslag 657, 778, 884
 •  Lovlig interesse 446, 447, 448, 450
 •  Lystfartøjsforsikring 86, 356, 583, 915
 •  Lægebehandling 171, 173, 180, 394, 396, 1055, 1069, 1109, 1118
 •  Lån 42, 70, 71, 144, 145, 167, 440, 465, 588, 593, 596, 597, 757, 759, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 865, 889, 953, 970, 971, 1003, 1016, 1112
 •  Låse 387, 408, 418, 419, 781, 786, 788, 888

M

 •  Malerier 474, 508, 764, 768
 •  Manuskripter 769
 •  Markiser 645
 •  Maskinforsikring 235, 352
 •  Masserisici 59
 •  Materialefejl 65
 •  Side 1180
 •  Medhjælp i husholdningen 49, 750, 755, 807, 910
 •  Medicin 156, 173, 176, 257, 319, 329, 335, 343, 508, 1068, 1069, 1092
 •  Mekanisk ødelæggelse 661, 662, 779
 •  Ménerstatning 1055, 1059
 •  Méntabel 1114, 1115
 •  Militærtjeneste 933
 •  Modregning 547, 604, 608, 856, 857, 1017, 1028, 1030, 1047
 •  Moms 216, 423, 483, 484, 849, 914, 933
 •  Motorcykel 159, 189, 305, 373, 395, 396, 457, 493, 636, 771, 782, 800, 803, 817, 834, 861, 869, 888, 904, 1094, 1095, 1099, 1109, 1110
 •  Motorløb 364, 895, 896, 1102, 1104
 •  Murbier 681
 •  Mus 649
 •  Musikinstrumenter 513, 767
 •  Myrer 94, 438, 681
 •  Mæglermandat 141

N

 •  Naturalerstatning
 •  Betingelser for – 471
 •  Rabat ved – 472
 •  Tidspunktet for – 475
 •  Unikke ting og – 474
 •  Naturforstyrrelser 682, 908
 •  Naturlige følger 267, 269, 271
 •  Nedsat anvendelighed
 •  ved fast ejendom 515
 •  ved indbo 505
 •  ved genanskaffelse 491
 •  Nedsat nytteværdi 509
 •  Nedslidte dæk 383, 878, 907, 1094
 •  Nedstyrtning af genstande 885, 886, 887
 •  Nedstyrtning af luftfartøjer 647
 •  Negotiorum gestio
 •  ved fremkaldelse 290
 •  ved privatansvarsforsikring 840
 •  ved redningsforanstaltninger 420
 •  Nye reservedele 498, 499
 •  Nytteværdi 475, 505, 506, 508, 509, 511, 514
 •  Nyværdiforsikring 421, 516, 517
 •  Nærmeste pårørende 98, 285, 937, 975, 978, 979, 980, 981, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1007, 1047, 1048
 •  Nøglepersonforsikring 962, 963, 1023
 •  Nøgler
 •  Bortkomst af – til bil 890
 •  Omstilling/udskiftning af låse 418

O

 •  Offentlig selvforsikring 615
 •  Offentlig virksomhed 628, 635
 •  Omstilling af låse 418, 419
 •  Opdagelsesrejser 1109
 •  Operation 194, 195, 216, 263, 921, 1069, 1108, 1118
 •  Ophørende livsforsikring 961, 969, 995
 •  Opkrævningsgebyr 238
 •  Oplysningspligt Se Risikooplysninger
 •  Opmagasinering 527, 689
 •  Oprydningsomkostninger 482, 526, 527
 •  Opsigelse
 •  Accept af – 227
 •  Anmeldelse af skade og – 225
 •  Bygningsbrandforsikring og – 249
 •  Begrænsning i ret til – 222
 •  Dobbeltforsikring og – 231, 579
 •  efter skade 225
 •  Fareforøgelse og – 223, 362
 •  Formkrav ved – 223
 •  Frist for – 191
 •  Livsforsikring – 250
 •  Overforsikring – 231
 •  Panthaverdeklaration – 592
 •  Ret til – 191, 222
 •  Risikooplysninger – 191, 223
 •  Sikkerhedsforholdsregler – 227
 •  Tidsmæssige betingelser for – 224
 •  Tredjemands interesse – 599
 •  Ordre public 60
 •  Orienteringsløb 895, 896, 1102
 •  Overforsikring
 •  Begrebet – 567
 •  Bortfald af interesse ved – 229
 •  Svigagtig – 567
 •  Overfølsomhed 1075
 •  Overlevelsesrente 962
 •  Oversvømmelse 255, 417, 418, 669, 670
 •  Overtaksationskommission 921
 •  Side 1181

P

 •  Panteret
 •  for præmie 249
 •  Panthaver
 •  Brandforsikring 392, 596
 •  Ejendomsforsikring 523, 596, 641
 •  Motorkøretøjsforsikring 592, 867
 •  Panthaverdeklaration 594
 •  Erstatningsudbetaling ved – 606
 •  Forsikringspligt for – 71
 •  Skadeopgørelse for – 520, 609
 •  Pantsætning af livsforsikring 998
 •  Papirløse samlivsforhold
 •  Identifikation ved – 346
 •  Indboforsikring og – 750
 •  Livsforsikring og – 990, 1001
 •  Partiel skade 506
 •  Passiv accept 103, 104, 106, 107, 385
 •  Patientforsikring 46
 •  Patologisk rus 288, 321
 •  Penge 41, 46, 47, 49, 96, 103, 130, 258, 259, 270, 387, 388, 445, 447, 448, 449, 451, 471, 472, 566, 578, 606, 618, 621, 629, 630, 639, 699, 752, 758, 770, 780, 784, 785, 786, 788, 791, 792, 796, 798, 799, 820, 919, 933, 961, 1023, 1050, 1067, 1112
 •  Pengerepræsentativer 770, 796
 •  Pensionsforsikring 126, 137, 154, 176, 209, 422, 537, 959, 1027, 1028
 •  Pensionskasser 45, 54, 1043
 •  Persienner 645
 •  Personforsikring 47, 48, 104, 128, 131, 174, 175, 179, 180, 181, 186, 189, 201, 233, 546, 621, 635
 •  Personlige brugsgenstande
 •  Alder og brug ved – 505
 •  Begrebet – 507
 •  Nytteværdi ved – 508
 •  Skadeopgørelse ved – 509
 •  Plejebørn 750, 755, 910, 991
 •  Pludselig skade 513, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 671, 749, 772, 773, 837, 838, 839, 947
 •  Policelån 968, 971
 •  Politianmeldelse 277, 414, 431
 •  Pool 44
 •  Porto 243
 •  Prisfald 485, 486
 •  Prisstigning 485, 561, 567
 •  Privatansvarsforsikring Se kapitel 32
 •  Proratahæftelse 577
 •  Præmie Se kapitel 9
 •  Præmiefritagelse 96, 131, 169, 174, 175, 180, 186, 187, 190, 204, 219, 280, 546, 961, 967, 968, 1031, 1040, 1087
 •  Prøveskilte 498, 881
 •  Psykisk handicappede 284
 •  Psykose 284
 •  Pålæsning 894

R

 •  Rabat 86, 110, 227, 325, 472, 473, 474, 476, 477, 479, 565
 •  Radioer 778, 779
 •  Rallies 895, 896, 1104
 •  Ran 269, 413, 780, 796, 797, 798, 799, 800, 801
 •  Reassurance 43
 •  Redningsforanstaltninger Se kapitel 14
 •  Redningsforsikring 134, 859, 862
 •  Regres
 •  Aftaler om 635
 •  Bonusret og – 617
 •  Egen skyld og – 616
 •  Forsæt og – 621
 •  Kulanceerstatning og – 617
 •  Livsforsikring og – 621
 •  Motorkøretøjsforsikring og – 872
 •  Selvforsikring og – 615
 •  Selvrisiko og – 617
 •  Skadeforsikring og – 620
 •  Summaforsikring og – 621
 •  Sygeforsikring og – 619
 •  Tvivlsom forsikringsdækning og – 614
 •  Ulykkesforsikring og – 621
 •  Regresaftaler 639
 •  Reklameskrivelser 64, 65
 •  Renteforsikring 1011
 •  Renter
 •  af erstatning 540
 •  af præmie 240
 •  Procesrente 541
 •  Sikredes krav på – 533
 •  Reparation 496
 •  Side 1182
 •  Reservedele 147, 148, 480, 498, 499, 502, 862
 •  Retligt ansvar 809
 •  Retmæssig råden 446, 830
 •  Retsbestemt panteret 588
 •  Retshjælpsforsikring Se kapitel 34
 •  Risikooplysninger Se kapitel 7
 •  Risk management 33
 •  Robåde 441, 770
 •  Rotter 649, 672, 842
 •  Rudera 492, 495
 •  Rørskader 106, 123
 •  Råvarer 530, 531

S

 •  Sagsomkostninger 216, 217, 439, 620, 842, 843, 844, 914, 916, 923, 924, 925, 958
 •  Salgsomkostninger 529, 531, 532
 •  Salgspris 531
 •  Samlever 985, 986, 987, 988, 989, 991, 993, 994, 995, 1001, 1008, 1009, 1010, 1025, 1047, 1048, 1098
 •  Sammenstød 261, 279, 333, 402, 408, 410, 416, 570, 571, 634, 801, 802, 804, 805, 863, 869, 876, 884, 899, 1058
 •  Samvirkende skadeårsager 264, 275, 461
 •  Selvbestemmelsesret 394, 395, 396, 423
 •  Selvforsikring 34, 615
 •  Selvforskyldt beruselse 288, 308, 309, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 344, 545, 571, 878, 901, 902, 903, 1067, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1107
 •  Selvmord 85, 171, 243, 280, 285, 300, 340, 625, 852, 972, 973, 974, 979, 980, 981, 982, 988, 992, 1015, 1018, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1088
 •  Selvrisiko
 •  Ejerskifteforsikring og – 736
 •  Erstatningsansvar ved – 617
 •  Gæstebudskade og – 809
 •  Retshjæpsforsikring og – 910
 •  Underforsikring og – 563
 •  Serieskadeklausul 217
 •  Servitutter 589, 702
 •  Sikkerhedsforholdsregler Se kapitel 13
 •  Simpel kapitalforsikring 961, 997
 •  Simpel uagtsomhed 51, 161, 279, 297, 316, 317, 318, 341, 386, 409, 428, 616, 629, 633, 656, 725, 946, 1016, 1088
 •  Simpelt tyveri 105, 387, 780, 781, 785, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 798, 799
 •  Sindssygdom 284
 •  Sindssygdom 284, 285, 286, 287, 288, 314, 321, 338
 •  Skadesforsikring 46,
 •  Skadeopgørelse Se kapitel 17
 •  Skadevirkningsprincip 218
 •  Skadeårsagsprincip 1027
 •  Skifte 140, 231, 737, 832, 895, 913, 935, 936, 937, 966, 975, 987, 1005, 1006, 1046
 •  Skiftesager 934
 •  Skjulte rør 665, 672
 •  Skurvogn 642, 643, 784
 •  Skybrud 97, 650, 665, 666, 668, 669, 670, 899
 •  Skypumper 674, 675
 •  Slagsmål 94, 305, 1102, 1105, 1106, 1107, 1108
 •  Smykker 508
 •  Socialforsikring 44
 •  Sport 81, 363, 364, 365, 366, 811, 1102, 1103, 1104, 1116
 •  Sportsudstyr 767
 •  Sproglig fortolkning 93, 98, 802, 810
 •  Sprængning 281, 659, 660, 661, 778
 •  Statsanstalten for Livsforsikring 970
 •  Stedbørn 755, 910, 991
 •  Stempelafgift 238
 •  Stereoanlæg 511, 761, 793, 1000
 •  Store risici 58, 59
 •  Stormskade 518, 537, 561, 578, 645, 646, 663, 675, 780
 •  Straffesager 938
 •  Subsidiær hæftelse 577, 578
 •  Summaforsikring 47, 48, 49, 50, 191, 223, 233, 449, 450, 451, 563, 621, 962, 964, 1058, 1059
 •  Svampeskader 97, 129, 434, 678, 679, 723
 •  Svarpligt 155, 158, 161, 164, 192, 200
 •  Side 1183
 •  Svig 42, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 468, 708, 1018
 •  Særligt indbo 106, 123, 562, 764, 770, 784
 •  Søloven 632, 634, 635

T

 •  Taksationskommission 921
 •  Taksator 256, 257, 390, 406, 411, 440, 460, 461, 462, 473, 476, 497, 537, 551, 554, 607, 611, 659, 675, 714
 •  Takseret police 455, 456, 457, 458, 575
 •  Tandskader 1058
 •  Tavshedspligt 115
 •  Telt 122, 226, 784
 •  Termoruder 480, 677, 705, 707, 711
 •  Testamente 931, 936, 975, 976, 977, 979, 983, 984, 985, 986, 987, 989, 990, 992, 993, 994, 996, 1000, 1007, 1008, 1027
 •  Tilbagekaldelse 66, 1002, 1119
 •  Tilbagekøbsværdi 141, 253, 968, 970, 1003, 1012, 1013, 1020, 1021, 1024
 •  Tilbud 63, 64,
 •  Tilbygning 712
 •  Tilfældig strømafbrydelse 806
 •  Tilvirkede varer 529
 •  Tilvækstret 996, 997
 •  Tinglige rettigheder 583, 588
 •  Tingsforsikring 46, 47,
 •  Told 446, 492, 933
 •  Totalskade 35, 181, 456, 472, 479, 492, 495, 501, 503, 504, 563, 606
 •  Trafikmiddel 801, 802, 803, 804, 805
 •  Transistorradio 769, 883
 •  Tredjemands interesse Se kapitel 27
 •  Tredjemands liv 449, 450, 962, 963, 964, 1058
 •  Tvangsarvinger 975, 1006, 1007
 •  Tvist 919
 •  Tyvetækkelige ting 764
 •  Tæring 519, 651, 661, 672, 673, 838, 839, 946, 947
 •  Tøbrud 460, 651, 665, 666, 667, 668, 669, 670

U

 •  Uagtsomhed
 •  Begrebet – 316
 •  Grov – 296
 •  Uanmodet forretningsførelse
 •  ved fremkaldelse 295
 •  ved privatansvarsforsikring 840
 •  ved redningsforanstaltninger 420
 •  Uberimae fidei 151
 •  Udhuse 643, 760, 764, 946
 •  Udlejningskøretøjer 69
 •  Udpantningsret for præmier 250
 •  Udsivning 301, 648, 649, 663, 664, 665, 674, 824
 •  Udstrømning 267, 651, 663, 664, 665, 780, 947
 •  Udstykningssager 930
 •  Uforsikrede motorkøretøjer 861
 •  Uigenkaldeligt begunstiget 981, 999, 1000, 1004, 1015, 1016
 •  Uklarhedsreglen 94, 95, 96, 98, 235
 •  Ulovlig interesse 446, 447, 448, 449, 492
 •  Ulykkesforsikring Se kapitel 37
 •  Underforsikring Se kapitel 25
 •  Underslæb 41, 183, 620, 782, 888
 •  Uoverensstemmende accept 80, 81, 83, 124
 •  Urimelige vilkår 99
 •  Uskiftet bo 232, 936, 993, 1005, 1006

V

 •  Vandskade
 •  ved ejendomsforsikring 663
 •  ved indboforsikring 780
 •  Varetægt 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 866, 953, 954
 •  Vaskemaskiner 645, 652, 757, 776, 824
 •  Vederlagskrav 1006, 1023, 1024
 •  Vennetjenester 372, 821
 •  Voldgift 101, 919, 921, 923, 1040
 •  Værdiforsikring 46
 •  Værdipapirer 103, 130, 566, 770, 780, 796, 797
 •  Værktøj 121, 303, 624, 758, 766, 780, 804, 883

Æ

 •  Ægtefælle
 •  identifikation med – 339
 •  tyveri begået af – 341
 •  ved fremkaldelse 339
 •  Side 1184
 •  sikret ved indboforsikring 749
 •  ved livsforsikring 975, 978, 985
 •  Ægtepagt 983
 •  Ændring af vilkår 104, 106

Å

 •  Årsagsforbindelse 52, 184, 260, 360, 361, 1082
 • Luk
 • Udvid