Stikordsregister
Gratis adgang

Stikordsregister

A

Adgang til egen ejendom 125

–Brugsrettigheder 131

–Vejadgangskravet 125

Adgang til lejemål 131

Adgang til naturen 131

–Almindelige regler 132

Adgangsbekendtgørelsen 132

–§ 5 140

–§ 6 140

–§ 7 140

–§ 8 141

–§ 11 141

–§ 19 137

–§ 21 137

–§ 23 135, 136

–§ 25 138

–§ 26 140

–§ 27 138

–§ 28 138

–§§ 3-16 140

–§§ 12-15 141

–§§ 25-28 140

Affald i naturen 135

Afgrænsning 15

Afgrænsning nedad 20

Afgrænsning til kysten 23

Alderstidshævd 42, 43, 45, 47

Allemandshævd 46

Almindelig brugsret 27, 28

Ansvar for forurening 75

Arealoverførsel 19

Arkæologisk undersøgelse

–Ejerens udgift 122

Arkæologiske fund 122

–Standsningspligt 122

B

Bebyggelsesprocent 120

Begrebet ejendomsdannelse 19

Begrebet ekspropriation 103

Begrebet fast ejendom 17

Begrebet forurening i MEL 86

Begrebet jordforurening 91

Begrebet kyststrækning 139

Begrebet miljøskade 87

Begrebet nabo 34

Begrebet offentligheden 133

Begrebet ophold 134

Begrænset brugsret 27

Beplantning 22

Berigtigelse, ejers 68

Berigtigelse, matriklen Se Ejendomsberigtigelse

Beskyttelse af naturen 65

Beskyttelseslinjer 67, 68, 69

–Fortidsminde 72

–Naturbeskyttelsesloven 30

–Retsvirkning 68

–Strandbeskyttelseslinjen 67

–Søer 67

–Vandløb 67

Bevaringsværdige bygninger 73

Biotopbeskyttelse 65

Bonuslokalplaner 54

BR18 120

Byggelinjer 30, 67, 69

–Kirker 72

–Skov 67

–Vejloven 116

Byggeloven 116

Byggeri 115

–Almindelig regulering 115

–Arkæologiske fund 122

–Byggeskadeforsikring 122

Side 153

–Byggetilladelse 117

–Krav (grundstørrelse) 121

–Krav (kvalitet) 120

–Krav (kvantitet) 120

–Lovliggørelse 122

–Midlertidig råden over fremmed ejendom 121

Byggeskadeforsikring 122

Byggetilladelse 117

Bygning på lejet grund 18

Bygning under jorden 21

Bygningsfredning 30, 72, 102, 104

Bygningsfredningsloven 30, 72, 73, 104

Bygningsreglementet Se BR18

Byrde Se Servitut

Byzone 50, 51, 104

C

Cykling 134, 136, 141

D

Deklaration Se Servitut

Den hævdende 45

Det åbne land 137

Diger 71

E

Ejendommens enhed 19

Ejendommens omfang 20

Ejendomsbegrebet 17

Ejendomsberigtigelse 19, 20, 24

Ejendomsdannelsen 19

Ejendomshævd 42, 43

Ejerbeføjelsen 13

Ejerlejligheder

–Kort 18

–Opdeling 18

Ejerlejlighedsfortegnelse 18

Ekspropriation 99

–Afgrænsning 104

–Begreb 103

–Begrænset ret 101

–Betingelser 107

–Det beskyttede gode 101

–Ejendomsret 101

–Ekstension 111

–Erstatningsudmåling 113

–Fremgangsmåden 110

–Genstanden 102

–Og erstatningsfri regulering 104

–Overtagelsespligt 103

–Proportionalitetskrav 108

–Retsgrundlaget 99

–Retsvirkninger 112

–Retten 101

–Ulemper 103

Ekspropriationsprocessen 110

Ekstension 111

F

Farlig virksomhed 39

Ferskvandssøer 24

Forstranden 23

Fortidsminder 71

Forureneren 75, 76

Forurenet jord

–Klassifikation 92

–Kortlægning 92

Forurening

–Forbud mod aktivitet 77

–Forbud mod virksomhed 77

–Påbud 76, 77

–Rådighedsbegrænsning 76

–Underretningspligt 77

Forurening af en fast ejendom 91

Forurening af jord 91

–Erstatningsansvar 96

–Følsom arealanvendelse 93

–Lovliggørelsespåbud 95

–Middelbart objektivt ansvar 96

–Myndighedsindgreb 97

–Overdragelse af virksomhed 98

–Påbud 96

–Selvhjælpshandlinger 97

–Tilladelse 95

–Tålepåbud 96

–Undersøgelse 96

–Villatanke 97

–Værditabsordningen 94

Forurening fra en fast ejendom Se Kapitlerne 10 og 11

Forurening fra listevirksomhed

–Påbud 82

Forureningsansvar 75

–Culpa 85

–Fejl eller forsømmelse 85

Side 154

–Miljøerstatningsloven 86

–Miljøskadeloven 87

Forureningserstatning

–Andre end naboer 83

–Ansvarsgrundlag 85

–Beskyttede goder 83

–Tab 83

Forureningstilladelse 75

–Vilkår overholdt 76, 86

Fraskylning 23

Frastykning 19

Fredning 68

Fredningsnævnet 68

Frihedshævd 31, 43, 47

Fysisk planlægning Se Planlægning

G

Generel væsentlighed 38

Geodatastyrelsen 17, 24

Granit 20

Gravhøje 72

Grundvand, indvinding 21

Grus 20

H

Havstokken 23

Hegnsloven 33

–§ 2 33

Hensyn 14

Herskende ejendom 29

Hund 135, 139

Hundeloven

–§ 3 135

Hævd 41

–Aftale 46

–Aftaler 45

–Allemandshævd 46

–Betingelser 43

–Brugsretshævd 42

–De berettigede 45

–Den hævdende 45

–Ejendomshævd 42

–Ejerskifte 45

–Indretningssynspunkter 41

–Ordinær 44

–Prioritet 46

–Retsstridig råden 45

–Retsvirkningerne 46

–Rådendes tid 44

–Servituthævd 42

–Snighævd 46

–Subjektive betingelser 46

–Synbare indretninger 44

–Tilegnelsesservitutter 43

–Tinglysning 46

–Usynbare servitutter 44

Hævdsformer 42

Hævdsråden 43

Hævdstiden 44

I

Ideelle anparter 19

Individualisering af fast ejendom 17

Indretningssynspunkter 35, 41

Indvinding & naboret 21

Indvinding af grundvand 21

Indvinding af naturgas 21

Indvinding af olie 21

Indvinding af ressourcer 20

J

Jord 20

Jordforurening 91

Jordforureningsbegrebet 91

Jordforureningsloven 76, 86, 91, 93, 96, 105, Se også Forurening af jord

–§ 1 96

–§ 3 92

–§ 4 92

–§ 6 93

–§ 7 94

–§ 8 93

–§ 9 94

–§ 12 93

–§ 12 a 93

–§ 17 97

–§ 18 97

–§ 19 97

–§ 22 98, 100

–§ 26 94, 95

–§ 27 95

–§ 28 95

–§ 35 94

–§ 40 96

–§ 41 96

–§ 44 78, 96

Side 155

–§ 45 98

–§ 48 97

–§ 49 97

–§ 50 94

–§ 75 98

–§ 76 98

–§ 38 l 97

–§§ 26-38 94

–§§ 38 a-38 j 96

–§§ 38 k-38 q 96

–Bolig 93

–F0 93

–F1 93

–F2 93

–Formål 91

–Regulering 91

–Vidensniveau 1 92

–Vidensniveau 2 92

Jættestuer 72

K

Kalk 20

Kommuneplan 58

–Rammer for lokalplaner 59

–Retningslinjer 58

–Retsvirkninger 59

–Udarbejdelse 58

Konkret væsentlighed 38

Kort- og Matrikelstyrelsen Se Geodatastyrelsen

Kortlægning af forurenet jord 92

–Almindelige retsvirkninger 93

–Vidensniveau 1 94

–Vidensniveau 2 94

Krav om udstykning 19

Kridt 20

Kulbrinter, indvinding 21

Kulturbeskyttelse 71

–Bevaringsværdig bygning 72

–Bygningsfredning 72

–Fortidsminder 72

–Kirker 72

Kystnærhedszone 50

L

Landsplandirektiver 58

Landsplanredegørelse 58

Landzone 52

Landzonebåndet 52

–Bygningers undergang 53

–Genopførelsestilladelse 53

–Nedrivningstilladelse 52

–Tilladte ændringer 53

Ler 20

Listevirksomhed 78

Lokalplan 58

–Dispensation 62

–Hjemmel 59

–Retsvirkninger 60

–Udarbejdelse 59

Lokalplanpligt 60

M

Matrikel 17

Matrikelbetegnelsen 18

Matrikelkort 17

Matrikelsystemet 17

Mergel 20

Metan 20

Metrobane, anlæg 22

Midlertidig adgang til ejendom 142

Miljøbeskyttelsesloven 22, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 89, 91, 92, 95

Miljøerstatningsloven 36, 84, 85, 86

–Betingelser 86

–Den ansvarlige 87

Miljøgodkendelse 37, 38, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 88

–Ansøgning 79

–Operatøren 80

–Retningslinjer 79

–Varighed 80

–Vilkår 79

–Vilkårsændringer 80

–Virksomhedsoverdragelse 80

–Ændring i beskyttelsesperioden 81

Miljøscreening 63

Miljøskadeloven 78, 85, 87

–Begrebet miljøskade 87

–Betingelser for ansvar 88

–Den ansvarlige 88

–Retsvirkninger af skade 89

Miljøvurdering 62

Miljøvurderingsloven

–§ 1 62

–§ 2 63

Side 156

–§ 8 63

–§ 12 63

–§ 13 63

Muld 20

Museumsloven 71

Myndighedsadgang

–Byggerier 143

–Landbrug 143

–Uden retskendelse 143

–Vandløbs bredder 144

N

Nabobegrebet 34

Naboret

–Adækvansbedømmelse 36

–Betydelig fare 36

–De beskyttede 34

–De forpligtede 34

–Enkeltstående skader 38

–Erstatning 36

–Fare for liv og helbred 37

–Forurening 37

–Sanktioner 37

–Ulemperne 35

–Vedvarende skader 39

Naboret og forurening 34

Naboret som baggrundsret 34

Naboretlig erstatningskrav 34

Naboretlige tålegrænse 35

Naboretligt forbud 34

Naboretten

–Tålegrænse 35

–Tålegrænsen 33

Naturbeskyttelse 65

–Beskyttelseslinje 67

–Biotopbeskyttelse 65

–Bødestraf 69

–Erstatning 69

–Ferske enge 65

–Forbud mod ændringer 68

–Heder 65

–Moser 65

–Naturtypebeskyttelse 65

–Påbud 69

–Retsvirkning 66

–Selvhjælpshandlinger 69

–Strandenge 65

–Søer 65, 67

–Vandløb 65

–Virkning 68

Naturbeskyttelsesloven

–§ 1 131

–§ 3 15, 24, 25, 65, 66, 105

–§ 8 30, 137

–§ 9 30

–§ 11 69

–§ 15 30, 67, 140

–§ 16 30, 67

–§ 17 67

–§ 18 72

–§ 19 72

–§ 22 23, 134, 135, 139, 140

–§ 23 134, 135, 140, 141, 142

–§ 24 133, 134, 135, 137, 138

–§ 25 134, 135, 139, 140

–§ 26 132, 133, 134, 135, 136

–§ 26 a 137

–§ 27 133, 134, 135

–§ 28 135, 138

–§ 29 139

–§ 33 68, 105, 116

–§ 37 68

–§ 38 68, 69

–§ 39 68

–§ 40 30, 31

–§ 41 31, 68

–§ 44 68

–§ 49 68

–§ 53 69

–§ 60 100

–§ 65 66

–§ 73 69

–§ 74 68, 69

–§ 77 a 89

–§ 89 69

–§§ 8-11 66

–§§ 19 b-19 g 66

–§§ 22-26 134

–§§ 22-29 132

–§§ 33-51 68

–§§ 45 ff. 68

–Kapitel 2 a 66

–Kapitel 4 25, 131, 132, 133

–Kapitel 9 132

–Landskabselementer 67

Naturfredning 68

Side 157

Naturgasindvinding 21

Naturlig tilvækst 24

Naturstyrelsen 67, 132, 134, 135

Nærhedsprincip 24, 25

O

Objektivt ansvar 36, 37, 39, 76, 78, 85, 86, 95, 96, 97

Offentlige veje og stier 132

Offentlighedens adgang 131

–Det åbne land 137

–Hund 135

–Klitfredede arealer 139

–Kyststrækning 139

–Naturbeskyttelsesområder 133

–Offentlige skove 141

–Private skove 141

–Skiltning 136

–Stranden 139

–Søer 138

–Vandløb 138

Offentlighedsbegrebet 133

Offentligretlig regulering 16

Offentligretlig servitutter

–Prioritetsbeskyttelse 31

Offentligretlige servitutter 30

–og almindelige regulering 30

–Stiftelse 30

Olieindvinding 21

Opdeling af ejerlejligheder 18

Operatøren 76

Ophold

–Det åbne land 138

Ophør af servitut 31

Oplag af forurening mv. 75

Oplagring på ejendom 22

Ordinær hævd 42, 44, 45, 47

P

Planhierarki 58

Planloven 49, 50, 57, 60, 107, 115, 121

Planlægning 57, 58

–Butiksformål 59

Call in-beføjelse 58

–Hensyn 57

–Hovedstadsområdet 59

–Kommuneplaner 58

–Kystområder 59

–Lokalplaner 59

–Lovregulering 57

–Offentlighed og indsigelser 57

Privatretlig regulering 16

Påbud

–Adressat 81

–Betydninger 77

–Forurening 76

–Naturbeskyttelsesloven 69

Påregnelige skader 39

Påtaleberettiget 28

Påtaleberettiget, servitut 28

R

Rammeregulering 57

Rammestyring 57

Registrering af fast ejendom 17

Res perit domino 23

Ret til at forurene 75

Ridning 139

Ruiner 72

Runesten 72

Råden over andres ejendom 142

Rådighedsservitut 28, 30, 61, 101

S

Samlet fast ejendom 19

Sammenlægning af ejendom 19

Samnotering 19

Sand 20

Screeningsafgørelse 63

Sejlads Se Umotoriseret sejlads

Selvhjælpshandling

–Mod forurener uden hjemmel 84

Selvhjælpshandlinger

–Afværge fare 144

–Forurenet jord 84, 97

–Vandløbs forurening 144

Servitut 27

–Begreb 27

–Delvis ophør 32

–Ensidig 29

–Gensidig 29

–Indhold 28

–Kommunalt samtykke 28

–Offentligretlig 30

–Ophør 31

–Retsvirkning af typer 29

Side 158

–Stedlig 30

–Tidsbegrænset 29

–Udstrækning 30

–Udvidelse af byrde 30

Servituthævd 42, 43

Servitutter

–Stiftelse 27

–Tinglysning 28

Skiltning om adgangsforbud 136

Skov 67

Snighævd 46

Sommerhus

–Begrænset anvendelse 51

–Pensionistreglen 51

–Udlejning 51

Sommerhusområde 51

Speciel væsentlighed 38

Sten- og jorddiger 71

Stiftelse af servitut 27

Strandbeskyttelseslinjen 67

Styring af udviklingen 49

Synbare servitutter 44

Søer 24, 25, 59, 81, 105, 116, 137, 138

–Beskyttelseslinjer 67

T

Taksationskommission 110

Tilstandsservitut 29

Tjenende ejendom 29

Tunnel, anlæg 22

Tørv 20

Tålegrænse, naboretlig 33

Tålepåbud 96

U

Udstykning 19

Udstykningskravet 19

Udstykningslovens betydning 20

Umatrikulerede arealer 18

Umatrikuleret ejendom 18

Umotoriseret sejlads 25, 138, 139

Usynbare servitutter 44

V

Vandforsyningsloven 21

Vandløb 15, 25, 59, 65, 66, 67, 81, 88, 105, 135, 137, 138, 139, 144

–Regulering af 25

Vandløb, vedligeholdelse af 25

Vandløbsloven 89

Vedligeholdelse af vej 130

Vedvarende skader 39

Vedvarende ulemper 35, 36

Vejadgangskrav 125

–Færdslens udvikling 127

–Sædvanlig brug 127

–Udstykning 125, 127

–Vedligeholdelse 130

–Ændring af vej 129

VE-loven 33, 123

Vidensniveau 1 92

Vidensniveau 2 92

Villatanke 97

Vindmøller 33, 114, 123

–Værditab 123

VVM 62

Værditabsordningen 94

Z

Zonebegreber 50

Zoneinddeling

–Formål 49

–Landzone 52

–Sommerhusområde 51

–Zonetilladelse 52

Zoneinddelingen 49

Zonestatus

–Retlig betydning 50

Zonetilladelse 52

–Nabohøring 53

Æ

Ændring af vej 129

  • Luk
  • Udvid

Fast ejendom III (2. udg.)

Ejerbeføjelsen