Gratis adgang

Litteratur

Abitz, Erik Andreas,Ejendommens vejforhold, § 17, s. 190-280, i W.E. von Eyben (red.), Dansk Miljøret, bind 4, Akademisk Forlag, 1978

Andersen, Bendt, Byggeloven, § 5, s. 247-282, i W.E. von Eyben (red.), Dansk Miljøret, bind 2, 1977

Anker, Helle Tegner,Naturbeskyttelseslovgivning, s. 337-462 i Ellen Margrethe Basse (red.), Miljøretten, bind 2, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006

Anker, Helle Tegner,Planlovgivning, s. 175-335, i Ellen Margrethe Basse (red.), Miljøretten, Bind 2, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006

Anker, Helle Tegner,Planloven med kommentarer, 1. udgave med bistand af Jens Flensborg, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013

Ellen Margrethe Basse, Bebyggelse og matrikulære forandringer mv., s. 537-635, i Ellen Margrethe Basse (red.), Miljøretten, Bind 2, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006

Bjerring, Jørgen og Gorm Møller, Miljøbeskyttelsesloven af 1991 med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1998

Basse, Ellen Margrethe,Miljøbeskyttelsesloven, s. 179-538, i Ellen Margrethe Basse (red.), Miljøretten, bind 4, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007

Christiansen, Ole,og Veit Koester,Beskyttelse af kulturmiljøet, i Ellen Margrethe Basse (red.), Miljøretten, bind 2, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006

Evald, Jens,Dansk servitutret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1992

Eyben, Bo von, Peter Mortensen og Peter Pagh, Fast ejendom, Rådighed og regulering, 2. udgave, Karnov Group, 2003

Eyben, W.E. von, Fast Ejendoms Regulering, 3. udgave, Juristforbundets Forlag, 1971

Eyben, W.E. von (red.), Dansk Miljøret, bind 4, Akademisk Forlag, 1978

Eyben, W.E. von, Miljøret, Akademisk Forlag, 1979

Eyben, W.E. von, Miljørettens Grundbog, Akademisk Forlag, 1986

Fleischer, Carl August,Plan- og bygningsretten, Universitetsforlaget, Oslo, 1992

Jens Garde, Naturfredning, § 8, s. 170-248, i W.E. von Eyben (red.), Dansk Miljøret, bind 2, Akademisk Forlag, 1978

Hansen, Holger, Regulering af fast ejendom, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997

Illum, Knud,Servitutter, Nyt Nordisk Forlag, 1943

Illum, Knud, Dansk Tingsret, 3. udgave ved Vagn Carstensen, Juristforbundets Forlag, 1976

Jensen, Claus Haagen, Miljøbeskyttelse, § 7, s. 7-169, i W.E. von Eyben (red.), Dansk Miljøret, bind 3, 1977

Jensen, Michael Hansen, Ekspropriation og proportionalitet, U 2000B.435

Jensen, Orla Friis,Ekspropriationsindgrebet, s. 7-65, i W.E. von Eyben (red.), Dansk Miljøret, bind 4, 1978

Side 149

Jensen, Orla Friis,Ekspropriationsprocessen, s. 118-189, i W.E. von Eyben (red.), Dansk Miljøret, bind 4, 1978

Kjølbro, Jon Fridrik,Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – for praktikere, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017

Koester, Veit, Naturbeskyttelsesloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009

Koester, Veit, Bygningsbevaring, § 13, s. 357-381 i W.E. von Eyben, Dansk Miljøret, bind 3, Akademisk Forlag, 1977

Kruse, Fr. Vinding, Ejendomsretten, bind 1, 3. udgave, G.E.C. Gad, 1951

Lorenzen, Peer, Nina Holst-Christensen, Jonas Christoffersen, Peer Lorenzen, Jens Vedsted-Hansen, Peter Vedel Kessing & Sten Schaumburg-Müller, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, bind II, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011

Madsen, Lars Henrik Gam,Hævd, kapitel 11 i antologien Palle Bo Madsen (red.), Formueretlige emner, 8. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016

Madsen, Lars Henrik Gam,Naboret, kapitel 12 i antologien Palle Bo Madsen (red.), Formueretlige emner, 8. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016

Madsen, Lars Henrik Gam, Servitutter, kapitel 13 i antologien Palle Bo Madsen (red.), Formueretlige emner, 8. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016

Magnussen, O.K.,Naboretlige studier (disputats), G.E.C. Gads Forlag, København, 1950

Moe, Mogens og Jacob Brandt, Miljøret, 8. udgave, Karnov Group, 2015

Mortensen, Peter,Digital Tinglysning, rettigheder over fast ejendom, 4. udgave, Forlaget Thomson, 2007

Mølbeck, Hanne & Jens Flensborg, Ekspropriation i praksis, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007

Olsen, Birgitte Egelund,Regulering af jordstrømme, s. 365-416, i Ellen Margrethe Basse (red.), Miljøretten, bind 3,2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006

Pagh, Peter,Fast Ejendom, Regulering og Køb, 3. udgave, Karnov Group, 2017

Pagh, Peter,Jordforureningsloven med kommentarer, 2. udgave, Thomson Reuters, 2011

Pind, John, Anne Nørgård Jørgensen og Birgitte Rønde Helsinghoff, Sikring af fortidsminder: nye regler i museumsloven for finansiering af arkæologiske udgravninger i forbindelse med jordarbejde, Kulturarvsstyrelsen, 2003

Anne-Marie Rasmussen og Jette Haugaard, Råstofindvinding, s. 557-596, i Ellen Margrethe Basse (red.), Miljøretten, bind 3, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006

Revsbech, Karsten og Alex Puggaard, Lærebog i Miljøret, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008

Rytter, Jens Elo, Individets grundlæggende rettigheder, 2. udgave, KarnovGroup, 2016

Stagetorn, Merethe, Nabo-ret, Berlingske, 1978

Ulla Steen, Planlægning og etablering af vejanlæg, s. 695-714, i Ellen Margrethe Basse (red.), Miljøretten, bind 2, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006

Sørensen, Esben Munk (red.), Ejendomsændringer i det 20. århundrede, Den danske Landinspektørforening, 2000

Tønnesen, Claus, Dorthe Wiisbye og Ellen Margrethe Basse, Miljøerstatningsloven, med kommentarer, GadJura, 1995

Willumsen, Hans, Tinglysningsloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997

Aagaard, Pernille,Jordforureningsansvar og offentlig indsats, s. 293-364, i Ellen Margrethe Basse (red.), Miljøretten, bind 3, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006

Side 150

  • Luk
  • Udvid

Fast ejendom III (2. udg.)

Ejerbeføjelsen