Love

Adgangsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 852 om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen af 27. juni 2016

Almenlejeloven: Lovbekendtgørelse nr. 228 om leje af almene boliger af 9. marts 2016 med senere ændringer

Bekendtgørelse nr. 275 om landsplandirektiv for højspændingsstation ved Søndervig, Ringkøbing-Skjern Kommune af 12. april 2018

Bekendtgørelse nr. 1784 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne af 16. december 2015

Beredskabsloven: Lovbekendtgørelse nr. 314 om beredskab af 03. april 2017 med senere ændringer

BR18: Bekendtgørelse nr. 1615 om bygningsreglement 2018 (BR18) af 13. december 2017

Byfornyelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1228 om byfornyelse og udvikling af byer af 3. oktober 2016 med senere ændringer

Byggeloven: Lovbekendtgørelse nr. 1178 af byggeloven af 23. september 2016

Bygningsfredningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 219 om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer af 6. marts 2018

Bygningsreglementet: Se BR18

Den Europæiske Menneskerettighedskonventions tillægsprotokol 1: Tillægsprotokol af 20. marts 1952 til Konventionen til beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder, jf. bekendtgørelse nr. 20 af 11. juni 1953, Lovtidende C

DL: Danske Lov af 15. april 1683

Ejerlejlighedsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1713 af lov om ejerlejligheder af 16. december 2010 med senere ændringer

Ekspropriationsprocesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1161 af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom af 20. november 2008 med senere ændringer

Elsikkerhedsloven: Lov nr. 525 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) af 29. april 2015 med senere ændringer

Erhvervslejeloven: Lovbekendtgørelse nr. 1714 af lov om leje af erhvervslokaler m.v. af 16. december 2010 med senere ændringer

Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1458 om godkendelse af listevirksomhed af 12. december 2017

Grundloven: Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953

Hundeloven: Lovbekendtgørelse nr. 1373 af lov om hunde af 30. november 2017

Jordbrugsdriftsloven: Lovbekendtgørelse nr. 958 af lov om drift af landbrugsjorder af 10. juli 2017

Jordforureningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 282 af lov om forurenet jord af 27. marts 2017

Hegnsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1746 af lov om hegn af 14. december 2015

Side 145

Landbrugsloven: Lovbekendtgørelse nr. 27 af lov om landbrugsejendomme af 4. januar 2017

Lejeloven: Lovbekendtgørelse nr. 227 af lov om leje af 9. marts 2016 med senere ændringer

Lov om ekspropriation i militære øjemed: Lov nr. 225 om ekspropriation i militære øjemed af 11. juni 1954

Lov om Ekspropriation til Formaal vedrørende Rets-, Politi- og Fængselsvæsenet: Lov nr. 199 om Ekspropriation til Formaal vedrørende Rets-, Politi- og Fængselsvæsenet af 22. april 1941

Lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder: Lov nr. 96 om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder af 31. marts 1965 med senere ændringer

Lov om graveadgang og ekspropriation mv. til telekommunikationsformål: Lovbekendtgørelse nr. 662 af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål af 10. juli 2003 med senere ændringer

Luftfartsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1149 af lov om luftfart af 13. oktober 2017 med senere ændringer

Mark- og vejfredsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1847 af lov om mark- og vejfred af 14. december 2015 med senere ændringer

Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 966 af lov om miljøbeskyttelse af 23. juni 2017 med senere ændringer

Miljøerstatningsloven (også betegnet miljøskadeerstatningslov): Lovbekendtgørelse nr. 994 af lov om erstatning for miljøskader af 9. september 2014 med senere ændringer

Miljøministeriets cirkulære nr. 21 af 26. februar 1985

Miljøskadeloven: Lovbekendtgørelse nr. 277 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven) af 27. marts 2017 med senere ændringer

Miljøvurderingsloven: Lovbekendtgørelse nr. 448 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 10. maj 2017

Museumsloven: Lovbekendtgørelse nr. 358 af museumsloven af 8. april 2014 med senere ændringer

Naturbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 934 af lov om naturbeskyttelse af 27. juni 2017 med senere ændringer

Naturskadebekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 922 om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen af 27. juni 2016

P1, artikel 1 i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions tillægsprotokol 1: Tillægsprotokol af 20. marts 1952 til Konventionen til beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder, jf. bekendtgørelse nr. 20 af 11. juni 1953, Lovtidende C

Politivedtægten, Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv.

Planloven: Lovbekendtgørelse nr. 287 af lov om planlægning af 16. april 2018

Privatvejsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1234 af lov om private fællesveje af 4. november 2015 med senere ændringer

Retsplejeloven: Lovbekendtgørelse nr. 1101 af lov om rettens pleje af 22. september 2017 med senere ændringer

Råstofloven: Lovbekendtgørelse nr. 124 af lov om råstoffer af 26. januar 2017 med ændringer

Side 146

Tinglysningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 834 om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) af 3. september 2009 med senere ændringer

Tinglysningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1075 af lov om tinglysning af 30. september 2014 med senere ændringer

Udstykningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1213 af lov om udstykning og anden registrering i matriklen af 7. oktober 2013 med senere ændringer

Undergrundsloven: Lovbekendtgørelse nr. 960 af lov om anvendelse af Danmarks undergrund af 13. september 2011 med senere ændringer

Vandforsyningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 118 af lov om vandforsyning mv. af 22. februar 2018

Vandløbsloven: Lovbekendtgørelse nr. 127 af lov om vandløb af 26. januar 2017

Vandscooterbekendtgørelsen: Bekendtgørelsen nr. 23 af 6. januar 2012

VE-loven: Lovbekendtgørelse nr. 119 af lov om fremme af vedvarende energi af 9. februar 2018

Vejloven: Lovbekendtgørelse nr. 1520 af lov om offentlige veje af 27. december 2014 med senere ændringer

Side 147

  • Luk
  • Udvid