Gratis adgang

Forkortelsesliste

AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer

ABR 89 Almindelige Betingelser for teknisk Rådgivning

AcP Archiv für die civilistische Praxis

aht. af hensyn til

AfS Arkiv for Sjørett

AFTL Aftaleloven

Bet. Betænkning

BGB Bürgerliches Gesetzbuch (tysk)

BRL Boligreguleringsloven

CC Code civil (fransk)

CISG United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (FN-konvention om en international købelov, indgået i Wien 1980)

CHL Checkloven

CMLR Common Market Law Review

CMR Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (FN-konvention om international landevejstransport, indgået i Genève i 1956)

ELL Erhvervslejeloven

ET Erhvervsjuridisk Tidsskrift

FAFTL Forbrugeraftaleloven

FAL Forsikringsaftaleloven

fsv. for så vidt

FOL Forældelsesloven

FUL Funktionærloven

GBL Gældsbrevsloven

HAGL Handelsagentloven

J Juristen

jf. jævnfør

JFT Tidskrift för Juridiska Föreningen i Finland

KAL Kreditaftaleloven

KBL Købeloven

KFE Kendelser for Fast Ejendom

KL Konkursloven

Side 363

KML Kapitalmarkedsloven (afløseren for værdipapirhandelsloven)

KMSL Kommissionsloven

l.c. loco citato = på det anførte sted

L (nr.) Lovforslag (nr.)

LL Lejeloven

NJA Nyt Juridisk Arkiv

NSAB Nordisk Speditørforbunds Almindelige Betingelser

NOU Norges Offentlige Utredninger

op. cit. opus citatum = det anførte værk

oph. ophævet lov/lovbestemmelse

OR Obligationenrecht (schweizisk)

PTL Patentloven

RGZ Reichsgericht, Entscheidungen in Zivilsachen

RPL Retsplejeloven

smh. sammenholdt

sml. sammenlign

SOU Statens offentliga utredningar (svensk)

SvJT Svensk Juristtidning

SØL Søloven

T:BB Tidsskrift for Bolig- og Byggeret

TfL Tidskrift for Landbrugsret

TL Tinglysningsloven

U Ugeskrift for Retsvæsen

UCC Uniform Commercial Code (USA)

VAML Varemærkeloven

VBA Voldgiftsnævnet, Bygge og Anlæg

VLT Vestre Landsrets Tidende

VML Værgemålsloven

VOL Virksomhedsoverdragelsesloven

VPHL Værdipapirhandelsloven (der er erstattet af kapitalmarkedsloven)

VXL Vekselloven

Side 364

  • Luk
  • Udvid