Forkortelsesliste

Tidsskrifter og domsamlinger:
BGBBundesgesetzblatt
BTBullentin de transports, Paris
DVZ:Deutsche Verkehrszeitung
ET:Erhverves akademisk tidsskrift
ETL:European Transport Law, Antwerp.
FED: Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling
Lloyd’s RepLloyd’s Law Reports
NDS: Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender
NJ:Nederlandse Jurisprudentie
NJA:Nyt Juridisk Arkiv, Sverige
ÖJZ:Ôsterreich Juridische Zeitung
NJW:Neue Juristische Wochenschrift München
RT:Norsk Retstidende
TranspR:Transportrecht
UfR:Ugeskrift for retsvæsen
U.L.CUniform Law Cases, Publ. In Milan By The International Institute For The Unification Of The Private Law
U.L.R.:Uniform Law Review, publ. in Rome By The International Institute For The Unification of Private Law
VersR:Zeitschrift für Versicherungsrecht
Danske Love:
Aftaleloven (AFTL)Lovbekendtgørelse nr. 781 af 26. august 1996 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område
CMR-loven:Lov nr. 47 af 10. marts 1965 om fragtaftaler ved international vejtransport
Tillægsprotokol af 20. februar 2008 til CMR-konventionen om det elektroniske fragtbrev
Ændringsprotokol af 28. december 1980 til CMR-konventionen om indførslen af SDR
Danske Lov (DL)Lov nr. 11000, Christian den femtes Danske lov af 15. april 1683
Domstolenes sagsportal:Bekendtgørelse nr. 1173 af 21, september 2016 om anvendelse af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Lov om Elektronisk identifikation:Lov nr. 617 af 8. juni 2016, om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked.
Forsikringsaftaleloven (FAL): Lovbekendtgørelse nr. 1237 af 9. november 2015, om forsikringsaftaler
Forældelsesloven (FORÆL): Lov nr. 1238 af 9. november 2015, om forældelse af fordringer
Færdselsloven (FÆL):Lov nr. 1386 af 11. december 2013, bekendtgørelse af færdselsloven med senere ændringer
Gældsbrevsloven (GBL):Lovbekendtgørelse nr. 669 af 23. september 1986 om gældsbreve med senere ændringer
Jernbaneloven:Lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november 2010, lov om jernbane
Kommisionsloven (KMSL):Lovbekendtgørelse nr. 332 af 31. marts 2014
Kontraktkonventionsloven:Lovbekendtgørelse nr. 139 af 17. februar 2014, om gennemførelse af konvention om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, m.v.
Købeloven (KBL):Lovbekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 2014 om køb med senere ændringer
Luftfartsloven (LFL):Lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013 om luftfart
Postlov:Lov nr. 1536 af 21. december 2010, om postvirksomhed og postbefordring med senere ændringer
Renteloven (RL):Lov nr. 638 af 21. december 1977 om renter og andre forhold ved forsinket betaling med senere ændringer
Retsplejeloven (RPL):Lov nr. 1257 af 13. oktober 2016, om rettens pleje med senere ændringer
Søloven (SL):Lov nr. 170 af 16. marts 1994 med senere ændringer
Konventioner, forordninger m.v.:
ADR:European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, 2015
CISG:United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, af 11. april 1980.
CIM:International Convention Concerning the Carriage of Goods by Rail, af 14. Oktober 1890
CMR:Convention On The Contract For The Internatio­nal Carriage Of Goods By Road, 1956.
COTIF-CIM:Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, bilag B, CIM, Règles Uniformes Concernant le Contract de Transport international Ferroviaire des Marchandises, per 1. November 1996.
Domsforordningen:EU-Domsforordningen, Rådets Forordning (EF) Nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område
Domskonventionen:Bruxelles-konventionen af 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager.
Forordning om elektronisk identifikation:Rådets forordning (EF) nr. 910/2014 af 23. juli 2014, om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF
Færdselskonvention:Internatioanl Convention on Road Traffic, Wien, 8. november 1968
Haag-reglerne:International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading and Protocol of Signature, af 25. August 1924
Haag/Visby-reglerne:The Hague Rules as Amended by the Brussels Protocol, 1968
Hamburg-reglerne:United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978
Lugano-konventionen:Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters, 1988
Montreal-konvention:Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, af 28. Maj 1999
Rom-konventionen:Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, 1980
Rom I-forordningen:Rom I-forordningen, Rådets Forordning (EF) Nr. 593/2008 af 17. juni 2008, om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser
Rotterdam-reglerne:International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, af 11. December 2008
Verdenspostkonventionen:Universal Postal Convention, Seoul 1994
Warszawa-konventionen:Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, 12. Oktober 1029
Udenlandske love:
CMR-lag: Lag (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
Code Civil:Code civil, De la publication, des effets et de l'application des lois en général, Version consolidée au 2 mars 2017
HGB:Handelsgesetzbuch, af 10. maj 1897 med senere ændringer
Lag om inrikes vägtransport:Lag om inrikes vägtransport, af 7. juni 1974 (SFS 1974:610) med senere ændringer
Vegfraktloven:Lov om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg af 31 januar 1969, nr. 3.
Betænkninger:
Bet. I:Betænkning nr. 319 af 1962 om fragtaftaler ved­rørende international godsbefordring ad landevej.
Bet. II:Betænkning nr. 858 af 1978 om fragtaftaler ved inden­landsk vejtransport.
Betænkning 1036/1985:Betænkning nr. 1036 af 1985 om erstatning og forsikring for skader opstået ved benyttelse af motordrevne køretøjer
Standardvilkår:
DHAB 2007:Danske Havnevirksomheders Almindelige Bestemmelser, 2007
DHAB 2016:Danske Havnevirksomheders Almindelige Bestemmelser, 2016
NL:Nordiske Leveringsbetingelser, 1992
NSSC:North Sea Standard Conditions of Carriage
NSAB 2010:Nordiske Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser, 2010
NSAB 2015:Nordiske Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser, 2015
Organisationer:
DTL:Dansk Logistik og Transport
ESPORG:European Secure Parking Organisation
FBL:FIATA, International Federation of Freight Forwarders Associations
FDE:Foreningen af Danske Eksportvognmænd
FENEX:Dé Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Liogistiek
ICC:Det Internationale Handelskammer
IRU:Den Internationale Vejtransportunion
ITD:International Transport Danmark
OECD:Organisation for Economic Co-operation and Development
TRANS/168/
TRANS/WP9/35:6. June 1956, Economic Commission for Europe, Inland Transport Committee, Ad hoc Working Party on the internation Road Transport Contract, Report of the Ad Hoc Working Party on its Second Session
UNECE:De Forenede Nationers økonomiske Kommission for Europa
UNIDRIOT:Det Internationale Privatretsinstitut i Rom
UPU:Universal Postal Union
Andet:
ATL:Actual total loss
BGH: Bundesgerichtshof
Cass:Cour de Cassation
CTL:Constructive total loss
H:Højesteret
LG:Landgericht
OGH:Oberste Gerichtshof Österreich
ÔJZ:Osterreichische Juristenzeitung
OLG:Oberlandesgericht
SDR:Special Drawing Rights
SH:Sø- og Handelsretten
VL:Vestre Landsret
ØL:Østre Landsret

Side 746Side 741

  • Luk
  • Udvid