Bilag 1. Konvention af 19. maj 1956 om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej (med oversættelse til dansk)
Gratis adgang

Bilag 1. Konvention af 19. maj 1956 om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej (med oversættelse til dansk)

CONVENTION ON THE
CONTRACT FOR THE 
INTERNATIONAL CARRIAGE
OF GOODS BY ROAD(CMR)CONVENTION RELATIVE 
AU CONTRAT DE 
TRANSPORTINTERNATIONAL DE MARCHANDISES
PAR ROUTE(CMR)KONVENTION OM 
FRAGTAFTALER VED 
INTERNATIONAL GODSBEFORDRING AD 
LANDEVEJ(CMR)
Preamble THE CONTRACTING PAR­TIES, HAVING RE­COGNIZED the desirability of stan­dardi­zing the con­di­tions gover­ning the contract for the in­ter­national carriage of goods by road, parti­cu­larly with re­spect to the do­cu­ments used for such car­riage and to the carrier's lia­bility, HAVE AGREED as fol­lows:Préambule LES PARTIES CONTRACTANTES AYANT RECONNU l’utilité de régler d’une manière uniforme les conditions du contrat de transport international de marchandises par route, particulièrement en ce qui concerne les documents utilisés pour ce transport et la responsabilité du transporteur, SONT CONVENUES de ce qui suit:Præambel De kontraherende parter, der anerkender ønskeligheden af ensartede regler om vilkårene i aftaler om international godsbefordring ad landevej, særlig med hensyn til de dokumenter, som benyttes ved sådan befordring, og fragtførerens ansvar, er blevet enige om følgende:
Chapter I
Scope of applicationChapitre I
Champ d’applicationKAPITEL I
Området for anvendelsen
Article 1 1. This Convention shall apply to every contract for the carriage of goods by road in vehicles for reward, when the place of taking over of the goods and the place designated for delivery, as specified in the contract, are situated in two different countries, of which at least one is a Contracting country, irrespective of the place of residence and the nationality of the parties.Article 1 1. La présente Convention s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.Artikel 1 1. Denne konvention finder de uden hensyn til parternes bopæl og nationalitet anvendelse på enhver aftale om udførelse mod vederlag af befordring af gods med køretøj ad landevej, når stedet for godsets overtagelse og bestemmelsesstedet, således som disse steder er angivet i aftalen, er beliggende i to forskellige lande, af hvilke i det mindste det ene er et kontraherende land.
2. For the purpose of this Convention, »vehicles« means motor vehicles, articulated vehicles, trailers and semitrailers as defined in article 4 of the Convention on Road Traffic dated 19. September 1949.2. Pour l’application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semiremorques, tels qu’ils sont defines par l’article 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.2. Ved »køretøjer« forstås i denne konvention motorkøretøjer, leddelte køretøjer, påhængsvogne og sættevogne som defineret i artikel 4 i færdselskonventionen af 19. september 1949.
3. This Convention shall apply also where carriage coming within its scope is carried out by States or by governmental institutions or organizations.3. La présente Convention s’applique même si les transports rentrant dans son champ d’application sont effectués par des États ou par des institutions ou organisations gouvernementales.3. Denne konvention finder også anvendelse, når befordringer, der falder inden for området for dens anvendelse, udføres af stater eller statsinstitutioner eller statslige organisationer.

Side 708

4. This Convention shall not apply:
 • a To carriage performed under the terms of any international postal convention,
 • b To funeral consignments,
 • c To furniture removal.
4. La présente Convention ne s’applique pas:
 • a Aux transports effectués sous l’emp ire de conventions postales internationales,
 • b Aux transports funéraires,
 • c Aux transports de déménagement.
4. Denne konvention finder ikke anvendelse
 • a på befordringer, hvis udførelse omfattes af internationale postkonventioner,
 • b på begravelsestransporter:
 • c på flyttetransporter.
5. The Contracting Parties agree not to vary any of the provisions of this Convention by special agreements between two or more of them, except to make it inapplicable to their frontier traffic or to authorize the use in transport operations entirely confined to their territory of consignment notes representing a title to the goods.5. Les Parties contractantes s’interdisent d’apporter par voie d’accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d’entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l’emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.5. De kontraherende parter forpligter sig til ikke ved særskilt overenskomst mellem to eller flere parter at træffe aftale om nogen ændring i denne konvention, medmindre det sker for at undtage deres grænsetrafik fra konventionen eller for at tillade anvendelsen af fragtbreve, som bærer retten til godset, ved befordringer, der udelukkende berører deres territorium.
Article 2 l. Where the vehicle containing the goods is carried over part of the journey by sea, rail, inland waterways or air, and, except where the provisions of article 14 are applicable, the goods are not unloaded from the vehicle, this Convention shall nevertheless apply to the whole of the carriage. Provided that to the extent it is proved that any loss, damage or delay in delivery of the goods which occurs during the carriage by the other means of transport was not caused by act or omission of the carrier by road, but by some event which could only have occurred in the course of and by reason of the carriage by that other means of transport, the liability of the carrier by road shall be determined not by this Convention but in the manner in which the liability of the carrier by the other means of transport would have been determined if a contract for the carriage of the goods alone had been made by the sender with the carrier by the other means of transport in accordance with the conditions prescribed by law for the carriage of goods by that means of transport. If, however, there are no such prescribed conditions, the liability of the carrier by road shall be determined by this Convention.Article 2 1. Si le véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, chemin de fer, voie navigable intérieure ou air sur une partie du parcours, sans rupture de charge sauf, éventuellement, pour l’application des dispositions de l’article 14, la présente Convention s’applique, néanmoins, pour l’ensemble du transport. Cependant, dans la mesure où il est prouvé qu’une perte, une avarie ou un retard à la livraison de la marchandise qui est survenu au cours du transport par l’un des modes de transport autre que la route n’a pas été causé par un acte ou une omission du transporteur routier et qu’il provient d’un fait qui n’a pu se produire qu’au cours et en raison du transport non routier, la responsabilité du transporteur routier est déterminée non par la présente Convention, mais de la façon dont la responsabilité du transporteur non routier eût été déterminée si un contrat de transport avait été conclu entre l’expéditeur et le transporteur non routier pour le seul transport de la marchandise conformément aux dispositions impératives de la loi concernant le transport de marchandises par le mode de transport autre que la route. Toutefois, en l’absence de telles dispositions, la responsabilité du transporteur par route sera determinée par la présente Convention.Artikel 2 1. Befordres et køretøj med pålæsset gods under en del af rejsen til søs, med jernbane. ad indre vandveje eller gennem luften, uden at godset – bortset fra tilfælde, hvor bestemmelserne i artikel 14 finder anvendelse – aflæsses fra køretøjet, finder denne konvention alligevel anvendelse på befordringen i dens helhed. I det omfang, hvori det godtgøres, at tab beskadigelse eller forsinkelse af godsets aflevering, som er sket under befordringen på anden måde end ad landevej, ikke skyldes landevejsfragtførerens handling eller undladelse, men en begivenhed, som kun kunne indtræffe under og på grund af befordringen på anden måde end ad landevej, afgøres landevejsfragtførerens ansvar ikke efter denne konvention, men på den måde, hvorpå den anden fragtførers ansvar skulle afgøres, hvis aftale om befordring alene af godset var blevet indgået mellem afsenderen og sidstnævnte fragtfører, i overensstemmelse med de for befordring af godset på denne måde gældende tvingende lovbestemmelser. Findes der ikke sådanne bestemmelser, afgøres landevejsfragtførerens ansvar derimod efter denne konvention.
2. If the carrier by road is also himself the carrier by the other means of transport, his liability shall also be determined in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article, but as if, in his capacities as carrier by road and carrier by the other means of transport, he were two separate persons.2. Si le transporteur routier est en même temps le transporteur non routier, sa responsabilité est également déterminée par le paragraphe 1 comme si sa fonction de transporteur routier et sa fonction de transporteur non routier étaient exercées par deux personnes différentes.2. Er landevejsfragtføreren tillige fragtfører under befordringen på anden måde end ad landevej, afgøres hans ansvar ligeledes efter reglerne i stk. 1, som om hans virksomhed som landevejsfragtfører og hans virksomhed som fragtfører på den anden måde blev udøvet af to forskellige personer.
Chapter II
Persons for whom the 
carrier is responsibleChapitre II
Personnes dont répond
le transporteurKAPITEL II
Personer, for hvem
fragtføreren er ansvarlig
Article 3 For the purposes of this Convention the carrier shall be responsible for the acts and omissions of his agents and servants and of any other persons of whose services he makes use for the performance of the carriage, when such agents, servants or other persons are acting within the scope of their employment, as if such acts or omissions were his own.Article 3 Pour l’application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transporteur lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions.Artikel 3 Ved anvendelsen af denne konvention er fragtføreren ansvarlig for handlinger og undladelser af personer, der er ansat hos ham, og af alle andre personer, af hvis bistand han gør brug ved udførelsen af befordringen, når disse handler inden for området af deres tjeneste, på samme måde som for sine egne handlinger og undladelser.
Chapter III
Conclusion and perfor-
mance of the contract 
of carriageChapitre III
Conclusion et exécution
du contrat de transportKAPITEL III
Fragtaftalens indgåelse
og opfyldelse
Article 4 The contract of carriage shall be confirmed by the making out of a consignment note. The absence, irregularity or loss of the consignment note shall not affect the existence or the validity of the contract of carriage which shall remain subject to the provisions of this Convention.Article 4 Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture. L’absence, l’irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.Artikel 4 Fragtaftalen skal bekræftes ved oprettelse af fragtbrev. Er fragtbrev ikke oprettet, eller har det ikke det foreskrevne indhold, eller er det bortkommet, er dette uden betydning for spørgsmålet om, hvorvidt en fragtaftale er kommet i stand, og for aftalens gyldighed, og aftalen er alligevel underkastet bestemmelserne i denne konvention.
Article 5 1. The consignment note shall be made out in three original copies signed by the sender and by the carrier. These signatures may be printed or replaced by the stamps of the sender and the carrier if the law of the country in which the consignment note has been made out so permits. The first copy shall be handed to the sender, the second shall accompany the goods and the third shall be retained by the carrier.Article 5 1. La lettre de voiture est établie en trois exemplaires originaux signés par l’expéditeur et par le transporteur, ces signatures pouvant être imprimées ou remplacées par les timbres de l’expéditeur et du transporteur si la législation du pays où la lettre de voiture est établie le permet. Le premier exemplaire est remis à l’expéditeur, le deuxième accompagne la merchandise et le troisième est retenu par le transporteur.Artikel 5 1. Fragtbrevet skal oprettes i tre originale eksemplarer underskrevet af afsenderen og af fragtføreren. Disse underskrifter kan trykkes eller erstattes af afsenderens og fragtførerens stempler, hvis loven i det land, i hvilket fragtbrevet oprettes, tillader dette. Det første eksemplar overgives til afsenderen, det andet følger med godset, og det tredje beholder fragtføreren.
2. When the goods which are to be carried have to be loaded in different vehicles, or are of different kinds or are divided into different lots, the sender or the carrier shall have the right to require a separate consignment note to be made out for each vehicle used, or for each kind or lot of goods.2. Lorsque la marchandise à transporter doit être chargée dans des véhicules differrents, ou lorsqu’il s’agit de différentes espèces de marchandises ou de lots distincts, l’expéditeur ou le transporteur a le droit d’exiger l’établissement d’autant de lettres de voiture qu’il doit être utilise de véhicules ou qu’il y a d’espèces ou de lots de marchandises.2. Skal godset læsses på flere køretøjer, eller drejer det sig om forskellige slags gods eller om adskilte partier, kan afsenderen eller fragtføreren fordre lige så mange fragtbreve oprettet som antallet af køretøjer, der benyttes, eller som der er forskellige slags eller partier af gods.
Article 6 1. The consignment note shall contain the following particulars:Article 6 1. La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes:Artikel 6 1. Fragtbrevet skal indeholde følgende oplysninger:
 • a The date of the consignment note and the place at which it is made out,
 • a Le lieu et la date de son établissement,
 • a sted og dato for oprettelsen,
 • b The name and address of the sender,
 • b Le nom et l’adresse de l’expéditeur,
 • b afsenderens navn og adresse,
 • c The name and address of the carrier,
 • c Le nom et l’adresse du transporteur,
 • c fragtførerens navn og adresse,
 • d The place and the date of taking over of the goods and the place designated for delivery,
 • d Le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison,
 • d sted og dato for godsets overtagelse og bestemmelsesstedet,
 • e The name and address of the consignee,
 • e Le nom et l’adresse du destinataire,
 • e modtagerens navn og adresse,
 • f The description in common use of the nature of the goods and the method of packing, and, in the case of dangerous goods, their generally recognized description,
 • f La dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d’emballage, et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue,
 • f den gængse betegnelse for godsets art og indpakningsmåde og ved farligt gods dets almindeligt anerkendte betegnelse,
 • g The number of packages and their special marks and numbers,
 • g Le nombre des colis, leurs marques particulières et leurs numéros,
 • g antallet af kolli, deres særlige mærker og deres numre,
 • h The gross weight of the goods or their quantity otherwise expressed,
 • h Le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise,
 • h godsets bruttovægt eller andet udtryk for dets mængde,
 • i Charges relating to the carriage (carriage charges, supplementary charges, customs duties and other charges incurred from the making of the contract to the time of delivery),
 • i Les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conc lusion du contrat jusqu’à la livraison),
 • i omkostninger i forbindelse med befordringen (fragt, tillægsomkostninger, toldafgifter og andre omkostninger, der påløber i tiden fra aftalens indgåelse til afleveringen),
 • j The requisite instructions for Customs and other formalities,
 • j Les instructions requises pour les formalités de douane et autres,
 • j nødvendige anvisninger med hensyn til toldbehandling og andre formaliteter,
 • k A statement that the carriage is subject, notwithstanding any clause to the contrary, to the provisions of this Convention.
 • k L’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, au regime établi par la présente Convention.
 • k erklæring om, at befordringen uanset enhver modstående vedtagelse er underkastet bestemmelserne i denne konvention.
2. Where applicable, the consignment note shall also contain the following particulars:2. Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en outre, les indications suivantes:2. Fragtbrevet skal i påkommende tilfælde tillige indeholde følgende oplysninger,
 • a A statement that transshipment is not allowed,
 • a L’interdiction de transbordement,
 • a forbud mod omlæsning,
 • b The charges which the sender undertakes to pay,
 • b Les frais que l’expéditeur prend à sa charge,
 • b omkostninger, som afsenderen påtager sig at betale,
 • c The amount of "cash on delivery" charges,
 • c Le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise,
 • c efterkravsbeløb, som skal opkræves ved afleveringen,
 • d A declaration of the value of the goods and the amount representing special interest in delivery,
 • d La valeur déclarée de la marchandise et la somme représentant l’intérêt spécial à la livraison,
 • d godsets angivne værdi og det beløb, som en særlig interesse i afleveringen udgør,
 • e The sender's instructions to the carrier regarding insurance of the goods,
 • e Les instructions de l’expéditeur au transporteur en ce qui concerne l’assurance de la marchandise,
 • e afsenderens anvisninger til fragtføreren med hensyn til forsikring af godset,
 • f The agreed time limit within which the carriage is to be carried out,
 • f Le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué,
 • f den tidsfrist, inden hvilken befordringen efter aftalen skal være fuldført,
 • g A list of the documents handed to the carrier.
 • g La liste des documents remis au transporteur.
 • g en fortegnelse over de dokumenter, som overgives til fragtføreren.
3. The parties may enter in the consignment note any other particulars which they may deem useful.3. Les parties peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication qu’elles jugent utile.3. Parterne kan i fragtbrevet indføre andre oplysninger, som de anser for påkrævede.
Article 7 1. The sender shall be responsible for all expenses, loss and damage sustained by the carrier by reason of the inaccuracy or inadequacy of:Article 7 1. L’expéditeur répond de tous frais et dommages que supporterait le transporteur en raison de l’inexactitude ou de l’insuffisance:Artikel 7 1. Afsenderen er ansvarlig for alle omkostninger og al skade, der påføres fragtføreren som følge af urigtigheden eller ufuldstændigheden af
 • a The particulars specified in article 6, paragraph 1, (b), (d), (e), (f), (g), (h) and (j),
 • a Des indications mentionnées à l’article 6, paragraphes 1 b, d, e, f, g, h et j,
 • a oplysninger nævnt i artikel 6, stk. 1 b), d), e), f), g), h) og j),
 • b The particulars specified in article 6, paragraph 2,
 • b Des indications mentionnées à l’article 6, paragraphe 2,
 • b oplysninger nævnt i artikel 6, stk. 2,
 • c Any other particulars or instructions given by him to enable the consignment note to be made out or for the purpose of their being entered therein.
 • c De toutes autres indications ou instructions qu’il donne pour l’établissement de la lettre de voiture ou pour y être reportées.
 • c alle andre oplysninger eller anvisninger, som afsenderen giver med hensyn til fragtbrevets oprettelse, eller for at de kan blive indført i dette.
2. If, at the request of the sender, the carrier enters in the consignment note the particulars referred to in paragraph 1 of this article, he shall be deemed, unless the contrary is proved, to have done so on behalf of the sender.2. Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur inscrit sur la lettre de voiture les mentions visées au paragraphe 1 du présent article, il est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme agissant pour le compte de l’expéditeur.2. Indfører fragtføreren på afsenderens begæring i fragtbrevet oplysninger eller anvisninger som nævnt i denne artikels stk. 1, anses han, indtil andet godtgøres, for at have handlet på afsenderens vegne.
3. If the consignment note does not contain the statement specified in article 6, paragraph 1 (k), the carrier shall be liable for all expenses, loss and damage sustained through such omission by the person entitled to dispose of the goods.3. Si la lettre de voiture ne contient pas la mention prévue à l’article 6, paragraphe 1 k, le transporteur est responsable de tous frais et dommages que subirait l’ayant droit à la marchandise en raison de cette omission.3. Indeholder fragtbrevet ikke den i artikel 6, stk. 1 k), nævnte erklæring, er fragtføreren ansvarlig for alle omkostninger og al skade, som ved denne undladelse påføres den, der er berettiget til godset.
Article 8 1. On taking over the goods, the carrier shall check:Article 8 1. Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier:Artikel 8 1. Ved overtagelsen af godset skal fragtføreren forvisse sig om
 • a The accuracy of the statements in the consignment note as to the number of packages and their marks and numbers, and
 • a L’exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, ainsi qu’à leurs marques et numéros,
 • a rigtigheden af fragtbrevets oplysninger om antallet af kolli og deres mærker og numre,
 • b The apparent condition of the goods and their packaging.
 • b L’état apparent de la marchandise et de son emballage.
 • b godsets og dets indpaknings synlige tilstand.
2. Where the carrier has no reasonable means of checking the accuracy of the statements referred to in paragraph 1 (a) of this article, he shall enter his reservations in the consignment note together with the grounds on which they are based. He shall likewise specify the grounds for any reservations which he makes with regard to the apparent condition of the goods and their packaging. Such reservations shall not bind the sender unless he has expressly agreed to be bound by them in the consignment note.2. Si le transporteur n’a pas de moyens raisonnables de vérifier l’exactitude des mentions visées au paragraphe 1 a du présent article, il inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves qu’il fait au sujet de l’état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves n’engagent pas l’expéditeur, si celuici ne les a pas expressément acceptées sur la lettre de voiture.2. Kan fragtføreren ikke med rimelige midler forvisse sig om rigtigheden af de i denne artikels stk. 1 a) nævnte oplysninger, skal han tage forbehold og anføre grunden hertil i fragtbrevet. Han skal ligeledes begrunde de forbehold, som han tager med hensyn til godsets og dets indpaknings synlige tilstand. Sådanne forbehold er ikke bindende for afsenderen, medmindre denne udtrykkeligt har godkendt dem i fragtbrevet.
3. The sender shall be entitled to require the carrier to check the gross weight of the goods or their quantity otherwise expressed. He may also require the contents of the packages to be checked. The carrier shall be entitled to claim the cost of such checking. The result of the checks shall be entered in the consignment note.3. L’expéditeur a le droit d’exiger la vérification par le transporteur du poids brut ou de la quantité autrement exprimée de la marchandise. Il peut aussi exiger la vérification du contenu des colis. Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture.3. Afsenderen kan fordre, at fragtføreren forvisser sig om godsets bruttovægt eller dets på anden måde udtrykte mængde. Han kan også fordre, at fragtføreren forvisser sig om kollienes indhold. Fragtføreren kan kræve omkostningerne ved undersøgelsen betalt. Resultatet af undersøgelsen indføres i fragtbrevet.
Article 9 1. The consignment note shall be prima facie evidence of the making of the contract of carriage, the conditions of the contract and the receipt of the goods by the carrier.Article 9 1. La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur.Artikel 9 1. Fragtbrevet gælder, indtil andet godtgøres, som bevis for de aftalte vilkår og for fragtførerens modtagelse af godset.
2. If the consignment note contains no specific reservations by the carrier, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the goods and their packaging appeared to be in good condition when the carrier took them over and that the number of packages, their marks and numbers corresponded with the statements in the consignment note.2. En l’absence d’inscription sur la lettre de voiture de réserves motivées du transporteur, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge par le transporteur et que le nombre des colis, ainsi que leurs marques et numéros, étaient conformes aux énonciations de la lettre de voiture.2. Har fragtføreren ikke taget begrundet forbehold i fragtbrevet, antages godset og dets indpakning at være fremtrådt i god tilstand, da fragtføreren overtog det, og antallet af kolli og deres mærker og numre at have været i overensstemmelse med oplysningene i fragtbrevet.
Article 10 The sender shall be liable to the carrier for damage to persons, equipment or other goods, and for any expenses due to defective packing of the goods, unless the defect was apparent or known to the carrier at the time when he took over the goods and he made no reservations concerning it.Article 10 L’expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages aux personnes, au matériel ou à d’autres marchandises, ainsi que des frais, qui auraient pour origine la défectuosité de l’emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n’ait pas fait de réserves à son sujet.Artikel 10 Afsenderen er ansvarlig over for fragtføreren for skade på person, materiel eller andet gods og for omkostninger, der skyldes godsets mangelfulde indpakning, medmindre mangelen var synlig eller kendt af fragtføreren på det tidspunkt, da han overtog godset, og han ikke tog forbehold herom.
Article 11 1. For the purposes of the Customs or other formalities which have to be completed before delivery of the goods, the sender shall attach the necessary documents to the consignment note or place them at the disposal of the carrier and shall furnish him with all the information which he requires.Article 11 1. En vue de l’accomplissement des formalités de douane et autres à remplir avant la livraison de la marchandise, l’expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements voulus.Artikel 11 1. Med henblik på toldbehandling og andre formaliteter, som skal iagttages inden godsets aflevering til modtageren, skal afsenderen vedlægge fragtbrevet eller stille de nødvendige dokumenter til fragtforerens rådighed og meddele ham alle oplysninger, som fordres.
2. The carrier shall not be under any duty to inquire into either the accuracy or the adequacy of such documents and information. The sender shall be liable to the carrier for any damage caused by the absence, inadequacy or irregularity of such documents and information, except in the case of some wrongful act or neglect on the part of the carrier.2. Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces documents et renseignements sont exacts ou suffisants. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.2. Fragtføreren har ikke pligt til at undersøge, om disse dokumenter og oplysninger er rigtige eller fuldstændige. Afsenderen er ansvarlig over for fragtføreren for skade, som måtte følge af, at disse dokumenter og oplysninger mangler eller er ufuldstændige eller urigtige, medmindre der foreligger fejl fra fragtførerens side.
3. The liability of the carrier for the consequences arising from the loss or incorrect use of the documents specified in and accompanying the consignment note or deposited with the carrier shall be that of an agent, provided that the compensation payable by the carrier shall not exceed that payable in the event of loss of the goods.3. Le transporteur est responsable au même titre qu’un commissionnaire des conséquences de la perte ou de l’utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celleci ou qui sont déposés entre ses mains, toutefois, l’indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.3. Fragtføreren er på samme måde som en kommissionær ansvarlig for følgerne af, at de dokumenter, som er nævnt i fragtbrevet, og som følger med dette, eller som gives ham i forvaring, går tabt eller misbruges, den erstatning, som fragtføreren skal betale. kan dog ikke overstige det beløb. som skulle have været betalt, hvis godset var gået tabt.
Article 12 1. The sender has the right to dispose of the goods, in particular by asking the carrier to stop the goods in transit, to change the place at which delivery is to take place or to deliver the goods to a consignee other than the consignee indicated in the consignment note.Article 12 1. L’expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, notamment en demandant au transporteur d’en arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture.Artikel 12 1. Afsenderen har ret til at råde over godset, særlig ved at anmode fragtføreren om at standse godset undervejs, at ændre bestemmelsesstedet eller at aflevere godset til en anden modtager end den i fragtbrevet angivne.
2. This right shall cease to exist when the second copy of the consignment note is handed to the consignee or when the consignee exercises his right under article 13, paragraph 1, from that time onwards the carrier shall obey the orders of the consignee.2. Ce droit s’éteint lorsque le deuxième exemplaire de la lettre de voiture est remis au destinataire ou que celuici fait valoir le droit prévu à l’article 13, paragraphe 1, à partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres du destinataire.2. Denne ret ophører, når det andet eksemplar af fragtbrevet afleveres til modtageren, eller denne gør brug af sin ret efter artikel 13, stk. 1, fra dette tidspunkt skal fragtføreren rette sig efter modtagerens forskrifter.
3. The consignee shall, however, have the right of disposal from the time when the consignment note is drawn up, if the sender makes an entry to that effect in the consignment note.3. Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dès l’établissement de la letter de voiture si une mention dans ce sens est faite par l’expéditeur sur cette lettre.3. Retten til at råde over godset tilkommer dog modtageren fra tidspunktet for fragtbrevets oprettelse, hvis afsenderen har anført dette i fragtbrevet.
4. If in exercising his right of disposal the consignee has ordered the delivery of the goods to another person, that other person shall not be entitled to name other consignees.4. Si, en exerçant son droit de disposition, le destinataire ordonne de livrer la marchandise à une autre personne, celleci ne peut pas désigner d’autres destinataires.4. Påbyder modtageren under udøvelsen af sin ret til at råde over godset dette afleveret til en anden person, kan denne ikke anvise andre modtagere.
5. The exercise of the right of disposal shall be subject to the following conditions:5. L’exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions suivantes:5. Udøvelsen af retten til at råde over godset er betinget af,
 •  (a)That the sender or, in the case referred to in paragraph 3 of this article, the consignee who wishes to exercise the right produces the first copy of the consignment note on which the new instructions to the carrier have been entered and indemnifies the carrier against all expenses, loss and damage involved in carrying out such instructions,
 • a L’expéditeur ou, dans le cas visé au paragraphe 3 du présent article, le destinataire qui veut exercer ce droit doit présenter le premier exemplaire de la lettre de voiture, sur lequel doivent être inscrites les nouvelles instructions données au transporteur, et dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu’entraîne l’exécution de ces instructions,
 • a at afsenderen eller i det i denne artikels stk. 3 nævnte tilfælde modtageren, som vil udøve denne ret, foreviser det første eksemplar af fragtbrevet, i hvilket de nye anvisninger til fragtføreren skal være indført, og holder fragtføreren skadesløs for omkostninger og skade som følge af udførelsen af disse anvisninger,
 • b That the carrying out of such instructions is possible at the time when the instructions reach the person who is to carry them out and does not either interfere with the normal working of the carriers' undertaking or prejudice the senders or consignees of other consignments,
 • b Cette exécution doit être possible au moment où les instructions parviennent à la personne qui doit les exécuter et elle ne doit ni entraver l’exploitation normale de l’entreprise du transporteur, ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d’autres envois.
 • b at udførelsen af de nye anvisninger er mulig på det tidspunkt, da de mår den person, som skal udføre dem, og ikke hindrer den normale udøvelse af fragtførerens virksomhed eller er til skade for afsendere eller modtagere af andre sendinger,
 • c That the instructions do not result in a division of the consignment.
 • c Les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l’envoi.
 • c at anvisningerne ikke medfører deling af sendingen.
6. When, by reason of the provisions of paragraph 5 (b) of this article, the carrier cannot carry out the instructions which he receives, he shall immediately notify the person who gave him such instructions.6. Lorsque, en raison des dispositions prévues au paragraphe 5 b du présent article, le transporteur ne peut exécuter les instructions qu’il reçoit, il doit en aviser immédiatement la personne dont émanent ces instructions.6. Kan fragtføreren på grund af bestemmelserne i denne artikels stk. 5 b) ikke efterkomme de modtagne anvisninger, skal han straks underrette den person, som har givet ham anvisningerne.
7. A carrier who has not carried out the instructions given under the conditions provided for in this article or who has carried them out without requiring the first copy of the consignment note to be produced, shall be liable to the person entitled to make a claim for any loss or damage caused thereby.7. Le transporteur qui n’aura pas exécuté les instructions données dans les conditions prévues au présent article ou qui se sera conformé à de telles instructions sans avoir exigé la presentation du premier exemplaire de la lettre de voiture sera responsable envers l’ayant droit du prejudice causé par ce fait.7. Har fragtføreren undladt at efterkomme anvisninger, som opfylder betingelserne i denne artikel, eller har han rettet sig efter sådanne anvisninger uden at fordre det første eksemplar af fragtbrevet forevist, er han ansvarlig over for den berettigede for skade, som forvoldes herved.
Article 13 1. After arrival of the goods at the place designated for delivery, the consignee shall be entitled to require the carrier to deliver to him, against a receipt, the second copy of the consignment note and the goods. If the loss of the goods is established or if the goods have not arrived after the expiry of the period provided for in article 19, the consignee shall be entitled to enforce in his own name against the carrier any rights arising from the contract of carriage.Article 13 1. Après l’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n’est pas arrivée à l’expiration du délai prévu à l’article 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom visàvis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.Artikel 13 1. Efter godsets fremkomst til bestemmelsesstedet har modtageren ret til hos fragtføreren mod kvittering at fordre det andet eksemplar af fragtbrevet og godset afleveret. Fastslås det, at godet er gået tabt, eller er godset ikke kommet frem ved udløbet af den i artikel 19 nævnte frist, kan modtageren i eget navn gøre sine af fragtaftalen følgende rettigheder gældende over for fragtføreren.
2. The consignee who avails himself of the rights granted to him under paragraph 1 of this article shall pay the charges shown to be due on the consignment note, but in the event of dispute on this matter the carrier shall not be required to deliver the goods unless security has been furnished by the consignee.2. Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du paragraphe 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n’est obligé d’effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire.2. Den modtager, som gør brug af sine rettigheder efter denne artikels stk. 1, skal betale det beløb, som skyldes efter fragtbrevet. Opstår der strid herom, er fragtføreren ikke forpligtet til at aflevere godset, medmindre der stilles sikkerhed af modtageren.
Article 14 1. If for any reason it is or becomes impossible to carry out the contract in accordance with the terms laid down in the consignment note before the goods reach the place designated for delivery, the carrier shall ask for instructions from the person entitled to dispose of the goods in accordance with the provisions of article 12.Article 14 1. Si, pour un motif quellconque, l’exécution du contrat dans les conditions prévues à la letter de voiture est ou devient impossible avant l’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le transporteur est tenu de demander des instructtions à la personne qui a le droit de disposer de la marchandise conformément à l’article 12.Artikel 14 1. Er eller bliver det af en eller anden grund umuligt at opfylde aftalen i overensstemmelse med fragtbrevets bestemmelser før godsets fremkomst til bestemmelsesstedet, skal fragtføreren indhente anvisninger fra den, som efter artikel 12 har ret til at råde over godset.
2. Nevertheless, if circumstances are such as to allow the carriage to be carried out under conditions differing from those laid down in the consignment note and if the carrier has been unable to obtain instructions in reasonable time from the person entitled to dispose of the goods in accordance with the provisions of article 12, he shall take such steps as seem to him to be in the best interests of the person entitled to dispose of the goods.2. Toutefois, si les circonstances permettent l’exécution du transport dans des conditions différentes de celles prévues à la lettre de voiture et si le transporteur n’a pu obtenir en temps utile les instructions de la personne qui a le droit de disposer de la marchandise confo rmément à l’article 12, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de la personne ayant le droit de disposer de la marchandise.2. Tillader omstændighederne, at befordringen udføres på andre vilkår end fastsat i fragtbrevet, og har fragtføreren ikke inden rimelig tid kunnet få anvisninger fra den, som efter artikel 12 har ret til at råde over godset, skal han dog træffe de foranstaltninger, som efter hans skøn stemmer bedst med dennes interesser.
Article 15 1. Where circumstances prevent delivery of the goods after their arrival at the place designated for delivery, the carrier shall ask the sender for his instructions. If the consignee refuses the goods the sender shall be entitled to dispose of them without being obliged to produce the first copy of the consignment note.Article 15 1. Lorsque, après l’arrivée de la marchandise au lieu de destination, il se présente desempêchements à la livraison, le transporteur demande des instructions à l’expéditeur. Si ledestinataire refuse la marchandise, l’expéditeur a le droit de disposer de celleci sans avoir àproduire le premier exemplaire de la lettre de voiture.Artikel 15 1. Foreligger der efter godsets fremkomst til bestemmelsesstedet hindringer for dets aflevering, skal fragtføreren indhente anvisninger fra afsenderen. Afviser modtageren godset, har afsenderen ret til at råde over det uden at forevise det første eksemplar af fragtbrevet.
2. Even if he has refused the goods, the consignee may nevertheless require delivery so long as the carrier has not received instructions to the contrary from the sender.2. Même s’il a refusé la marchandise, le destinataire peut toujours en demander la livraison tant que le transporteur n’a pas reçu d’instructions contraires de l’expéditeur.2. Selv om modtageren har afvist godset, kan han dog fordre det afleveret, så længe fragtføreren ikke har modtaget andre anvisninger fra afsenderen.
3. When circumstances preventing delivery of the goods arise after the consignee, in exercise of his rights under article 12, paragraph 3, has given an order for the goods to be delivered to another person, paragraphs 1 and 2 of this article shall apply as if the consignee were the sender and that other person were the consignee.3. Si l’empêchement à la livraison se présente après que, conformément au droit qu’il détient en vertu de l’article 12, paragraphe 3, le destinataire a donné l’ordre de livrer la marchandise à une autre personne, le destinataire est substitué à l’expéditeur, et cette autre personne au destinataire, pour l’application des paragraphes 1 et 2 cidessus.3. Opstår der hindringer for afleveringen, efter at modtageren under udøvelsen af sin ret efter artikel 12, stk. 3. har påbudt godset afleveret til en anden person, skal ved anvendelsen af denne artikels stk. 1 og 2 modtageren anses som afsender og den anden person som modtager.
Article 16 1. The carrier shall be entitled to recover the cost of his request for instructions and any expenses entailed in carrying out such instructtions, unless such expenses were caused by the wrongful act or neglect of the carrier.Article 16 1. Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause sa demande d’instructions, ou qu’entraîne pour lui l’exécution des instructions reçues, à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute.Artikel 16 1. Fragtføreren kan kræve omkostningerne ved at indhente anvisninger og ved at udføre disse dækket, medmindre omkostningerne skyldes fejl fra hans side.
2. In the cases referred to in article 14, paragraph 1, and in article 15, the carrier may immediately unload the goods for account of the person entitled to dispose of them and thereupon the carriage shall be deemed to be at an end. The carrier shall then hold the goods on behalf of the person so entitled. He may, however, entrust them to a third party, and in that case he shall not be under any liability except for the exercise of reasonable care in the choice of such third party. The charges due under the consignment note and all other expenses shall remain chargeable against the goods.2. Dans les cas visés à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 15, le transporteur peut décharger immédiatement la marchandise pour le compte de l’ayant droit, après ce déchargement, le transport est réputé terminé. Le transporteur assume alors la garde de la marchandise. Il peut toutefois confier la marchandise à un tiers et n’est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des créances résultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.2. I de i artikel 14, stk. 1, og artikel 15 omhandlede tilfælde kan fragtføreren straks aflæsse godset for den berettigedes regning, efter denne aflæsning anses befordringen for afsluttet. Fragtføreren skal derefter forvare godset på den berettigedes vegne. Han kan dog betro godset til en tredjemand og er i så fald kun ansvarlig for, at salget af denne sker med tilbørlig omhu. Godset hæfter stadig for de beløb, som skyldes efter fragtbrevet, om for alle andre omkostninger.
3. The carrier may sell the goods, without awaiting instructions from the person entitled to dispose of them, if the goods are perishable or their condition warrants such a course, or when the storage expenses would be out of proportion to the value of the goods. He may also proceed to the sale of the goods in other cases if after the expiry of a reasonable period he has not received from the person entitled to dispose of the goods instructions to the contrary which he may reasonably be required to carry out.3. Le transporteur peut faire procéder à la ve nte de la marchandise sans attendre d’instructions de l’ayant droit lorsque la nature périssable ou l’état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut également faire procéder à la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il n’a pas reçu de l’ayant droit d’instructions contraires dont l’exécution puisse équitablement être exigée.3. Fragtføreren kan sælge godset uden at afvente anvisninger fra den berettigede hvis godset er udsat for hurtig ødelæggelse, eller dets tilstand giver anledning dertil, eller omkostningerne ved opbevaring ikke står i rimeligt forhold til dets værdi. Endvidere kan han sælge godset, hvis han ikke inden rimelig tid fra den berettigede har modtaget andre anvisninger, som han med rimelighed må anses for forpligtet til at efterkomme.
4. If the goods have been sold pursuant to this article, the proceeds of sale, after deduction of the expenses chargeable against the goods, shall be placed at the disposal of the person entitled to dispose of the goods. If these charges exceed the proceeds of sale, the carrier shall be entitled to the difference.4. Si la marchandise a été vendue en application du présent article, le produit de la vente doit être mis à la disposition de l’ayant droit, déduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais sont supérieurs au produit de la vente, le transporteur a droit à la differrence.4. Er godset blevet solgt i overensstemmelse med reglerne i denne artikel, skal salgssummen efter fradrag af de på godset hvilende omkostninger stilles til rådighed for den berettigede. Overstiger omkostningerne salgssummen, har fragtføreren ret til det manglende beløb.
5. The procedure in the case of sale shall be determined by the law or custom of the place where the goods are situated.5. La façon de procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou les usages du lieu où se trouve la marchandise.5. Fremgangsmåden ved salg afgøres efter lov eller sædvane på det sted, hvor godset befinder sig.
Chapter IV
Liability of the carrierChapitre IV
Responsabilité du 
transporteurKapitel IV
Fragtførerens ansvar
Article 17 1. The carrier shall be liable for the total or partial loss of the goods and for damage thereto occurring between the time when he takes over the goods and the time of delivery, as well as for any delay in delivery.Article 17 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.Artikel 17 1. Fragtføreren er ansvarlig for helt eller delvist tab af godset og for beskadigelse af dette, som indtræffer i tidsrummet fra godsets overtagelse indtil afleveringen, og for forsinket aflevering.
2. The carrier shall, however, be relieved of liability if the loss, damage or delay was caused by the wrongful act or neglect of the claimant, by the instructions of the claimant given otherwise than as the result of a wrongful act or neglect on the part of the carrier, by inherent vice of the goods or through circumstances which the carrier could not avoid and the consequences of which he was unable to prevent.2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celuici ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.2. Fragtføreren er fri for dette ansvar, hvis tabet, beskadigelsen eller forsinkelsen skyldes en fejl fra den berettigedes side, en ordre fra denne, der ikke er foranlediget af en fejl fra fragtførerens side, godsets egen mangelfuldhed eller forhold, som fragtføreren ikke kunne undgå, og hvis følger han ikke kunne afværge.
3. The carrier shall not be relieved of liability by reason of the defective condition of the vehicle used by him in order to perform the carriage, or by reason of the wrongful act or neglect of the person from whom he may have hired the vehicle or of the agents or servants of the latter.3. Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celleci.3. Fragtføreren kan ikke befri sig for dette ansvar ved at påberåbe sig mangler ved det køretøj, som han benytter til at udføre befordringen, eller fejl af den person, af hvem han måtte have lejet køretøjet, eller dennes ansatte.
4. Subject to article 18, paragraphs 2 to 5, the carrier shall be relieved of liability when the loss or damage arises from the special risks inherent in one more of the following circumstances:4. Compte tenu de l’article 18, paragraphes 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’un des faits suivants ou à plusieurs d’entre eux:4. Under hensyn til artikel 18, stk. 25, er fragtføreren fri for ansvar, når tabet eller beskadigelsen er en følge af de særlige farer, der er forbundet med et eller flere af følgende forhold,
 • a use of open unsheeted vehicles, when their use has been expressly agreed and specified in the consignment note,
 • a Emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d’une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture,
 • a brug af åbne køretøjer uden presenning, når brugen heraf udtrykkeligt er aftalt og nævnt i fragtbrevet,
 • b the lack of, or defective condition of packing in the case of goods which, by their nature, are liable to wastage or to be damaged when not packed or when not properly packed,
 • b Absence ou défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées,
 • b manglende eller mangelfuld indpakning af gods, som efter sin beskaffenhed er udsat for svind eller beskadigelse, når godset ikke er indpakket eller er mangelfuldt indpakket,
 • c handling, loading, stowage or unloading of the goods by the sender, the consignee or person acting on behalf of the sender or the consignee,
 • c Manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire,
 • c behandling, læsning, stuvning eller aflæsning af godset udført af afsenderen eller modtageren eller personer, der handler på afsenderens eller modtagerens vegne,
 • d the nature of certain kinds of goods which particularly exposes them to total or partial loss or to damage, especially through breakage, rust, decay, desiccation, leakage, normal wastage, or the action of moth or vermin,
 • d Nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs,
 • d visse godsarters beskaffenhed, der medfører, at de er udsat for helt eller delvist tab eller beskadigelse, navnlig ved brud, rust, indre fordærv, udtørring, lækage, normalt svind eller angreb af utøj og gnavere,
 • e insufficiency or inadequacy of marks or numbers on the packages,
 • e Insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis,
 • e ufuldstændige eller urigtige mærker eller numre på kolliene,
 • f the carriage of livestock.
 • f Transport d’animaux vivants.
 • f befordring af levende dyr.
5. Where under this article the carrier is not under any liability in respect of some of the factors causing the loss, damage or delay, he shall only be liable to the extent that those factors for which he is liable under this article have contributed to the loss, damage or delay.5. Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n’est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.5. Er fragtføreren efter denne artikel ansvarsfri for nogle af de forhold, som har forårsaget skaden, er han kun ansvarlig i det omfang, hvori forhold, for hvilke han efter denne artikel bærer ansvaret, har medvirket til skaden.
Article 18 1. The burden of proving that loss, damage or delay was due to one of the causes specified in article 17, paragraph 2, shall rest upon the carrier.Article 18 1. La preuve que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à l’article 17, paragraphe 2, incombe au transporteur.Artikel 18 1. Bevisbyrden for, at tab, beskadigelse eller forsinkelse skyldes et af de i artikel 17, stk. 2. nævnte forhold, påhviler fragtføreren.
2. When the carrier establishes that in the circumstances of the case, the loss or damage could be attributed to one or more of the special risks referred to in article 17, paragraph 4, it shall be presumed that it was so caused. The claimant shall, however, be entitled to prove that the loss or damage was not, in fact, attributable either wholly or partly to one of these risks.2. Lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu résulter d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l’article 17, paragraphe 4, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n’a pas eu l’un de ces risques pour cause totale ou partielle.2. Godtgør fragtføreren, at tabet eller beskadigelsen under de foreliggende omstændigheder har kunnet være en følge af en eller flere af de i artikel 17, stk. 4, nævnte særlige farer, antages skaden at være en følge heraf. Den berettigede har dog adgang til at føre bevis for, at skaden ikke helt eller delvis skyldes en af disse farer.
3. This presumption shall not apply in the circumstances set out in article 17, paragraph 4 (a), if there has been an abnormal shortage, or a loss of any package.3. La présomption visée cidessus n’est pas applicable dans le cas prévu à l’article 17, paragraphe 4 a, s’il y a manquant d’une importance anormale ou perte de colis.3. Denne formodning gælder ikke i det i artikel 17, stk. 4 a), nævnte tilfælde, hvis der foreligger manko af unormalt omfang eller tab af kolli.
4. If the carriage is performed in vehicles specially equipped to protect the goods from the effects of heat, cold, variations in temperature or the humidity of the air, the carrier shall not be entitled to claim the benefit of article 17, paragraph 4 (d), unless he proves that all steps incumbent on him in the circumstances with respect to the choice, maintenance and use of such equipment were taken and that he complied with any special instructions issued to him.4. Si le transport est effectué au moyen d’un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l’influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l’humidité de l’air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l’article 17, paragraphe 4 d, que s’il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, l’entretien et l’emploi de ces aménagements et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.4. Sker befordringen i køretøjer med særligt udstyr til at beskytte godset mod virkninger af varme, kulde, temperatursvingninger eller luftens fugtighed, kan fragtføreren ikke kræve ansvarsfrihed efter artikel 17, stk. 4 d). medmindre han godtgør, at alle forholdsregler, som det under de foreliggende omstændigheder påhvilede ham at træffe med hensyn til valget, vedligeholdelsen og brugen af udstyret, er blevet truffet, og at han har rettet sig efter de særlige anvisninger, som måtte være meddelt ham.
5. The carrier shall not be entitled to claim the benefit of article 17, paragraph 4 (f), unless he proves that all steps normally incumbent on him in the circumstances were taken and that he complied with any special instructions issued to him.5. Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l’article 17, paragraphe 4 f, que s’il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu’il s’est conformé aux instructtions spéciales qui ont pu lui être données.5. Fragtføreren kan ikke kræve ansvarsfrihed efter artikel 17, stk. 4 f), medmindre han godtgør, at alle forholdsregler, som det under de foreliggende omstændigheder normalt påhvilede ham at træffe, er blevet truffet, og at han har rettet sig efter de særlige anvisninger, som måtte være meddelt ham.
Article 19 Delay in delivery shall be said to occur when the goods have not been delivered within the agreed timelimit or when, failing an agreed timelimit, the actual duration of the carriage having regard to the circumstances of the case, and in particular, in the case of partial loads, the time required for making up a complete load in the normal way, exceeds the time it would be reasonable to allow a diligent carrier.Article 19 Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n’a pas été livrée dans le délai convenu, ou s’il n’a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse, compte tenu des circonstances et, notamment, dans le cas d’un chargement partiel, du temps voulu pour assembler un chargement complet dans des conditions normales, le temps qu’il est raisonnable d’allouer à des transporteurs diligents.Artikel 19 Forsinket aflevering foreligger, når godset ikke er blevet afleveret inden den aftalte frist eller, hvor ingen afleveringsfrist er aftalt, når den faktiske befordringstid overskrider den tid, som under de foreliggende omstændigheder og i tilfælde af dellast særlig under hensyn til den tid, som udkræves for under sædvanlige forhold at samle fuld last, med rimelighed kan indrømmes en omhyggelig fragtfører.
Article 20 1. The fact that goods have not been delivered within thirty days following the expiry of the agreed timelimit, or, if there is no agreed timelimit, within sixty days from the time when the carrier took over the goods, shall be conclusive evidence of the loss of the goods, and the person entitled to make a claim may thereupon treat them as lost.Article 20 1. L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n’a pas été livrée dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, dans les 60 jours qui suivent la prise en charge de la marchandise par le transporteur.Artikel 20 1. Den berettigede kan uden at måtte skaffe andet bevis betragte godset som tabt, hvis det ikke er blevet afleveret inden tredive dage efter udløbet af den aftalte afleveringsfrist, eller, hvor ingen afleveringsfrist er aftalt, inden tres dage efter, at fragtføreren overtog godset.
2. The person so entitled may, on receipt of compensation for the missing goods, request in writing that he shall be notified immediately should the goods be recovered in the course of the year following the payment of compensation. He shall be given a written acknowledgement of such request.2. L’ayant droit peut, en recevant le paiement de l’indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit, à être avisé immédiatement dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours de l’année qui suivra le paiement de l’indemnité. Il lui est donné par écrit acte de cette demande.2. Ved modtagelsen af erstatning for tabt gods kan den berettigede skriftligt fordre straks at blive underrettet, hvis godset genfindes i løbet af det år, som følger efter erstatningens udbetaling. Fremsættelsen af dette krav skal anerkendes skriftligt.
3. Within the thirty days following receipt of such notification, the person entitled as aforesaid may require the goods to be delivered to him against payment of the charges shown to be due on the consignment note and also against refund of the compensation he received less any charges included therein but without prejudice to any claims to compensation for delay in delivery under article 23 and where applicable, article 26.3. Dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis, l’ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée contre paiement des créances résultant de la lettre de voiture et contre restitution de l’indemnité qu’il a reçue, déduction faite éventuellement des frais qui auraient été compris dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits à l’indemnité pour retard à la livraison prévue à l’article 23 et, s’il y a lieu, à l’article 26.3. Den berettigede kan inden tredive dage efter modtagelsen af sådan underretning fordre, at godset afleveres til ham mod betaling af det beløb, som skyldes efter fragtbrevet, og mod tilbagebetaling af den ham ydede erstatning med fradrag af de deri indbefattede omkostninger, han bevarer retten til erstatning for forsinkelse efter artikel 23 og eventuelt artikel 26
4. In the absence of the request mentioned in paragraph 2 or of any instructions given within the period of thirty days specified in paragraph 3, or if the goods are not recovered until more than one year after the payment of compensation, the carrier shall be entitled to deal with them in accordance with the law of the place where the goods are situated.4. À défaut soit de la demande prévue au paragraphe 2, soit d’instructions données dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe 3, ou encore si la marchandise n’a été retrouvée que plus d’un an après le paiement de l’indemnité, le transporteur en dispose conformément à la loi du lieu où se trouve la marchandise.4. Hvis det i stk. 2 nævnte krav ikke er fremsat, eller hvis anvisninger ikke er givet inden udløbet af den i stk. 3 nævnte tredive dages frist, eller hvis godset først genfindes efter forløbet af mere end et år efter erstatningens udbetaling, kan fragtføreren råde over godset i overenstemmelse med loven på det sted, hvor godset befindfinder sig.
Article 21 Should the goods have been delivered to the consignee without collection of the »cash on delivery« charge which should have been collected by the carrier under the terms of the contract of carriage, the carrier shall be liable to the sender for compensation not exceeding the amount of such charge without prejudice to his right of action against the consignee.Article 21 Si la marchandise est livrée au destinataire sans encaissement du remboursement qui aurait dû être perçu par le transporteur en vertu des dispositions du contrat de transport, le transporteur est tenu d’indemniser l’expéditeur à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire.Artikel 21 Er godset blevet afleveret til modtageren uden opkrævning af efterkravsbeløb, som fragtføreren efter bestemmelserne i fragtaftalen skulle opkræve. skal fragtføreren erstatte afsenderen hans tab indtil efterkravsbeløbet og med ret til at afkræve modtageren det betalte beløb.
Article 22 1. When the sender hands goods of a dangerous nature to the carrier, he shall inform the carrier of the exact nature of the danger and indicate if necessary, precautions to be taken. If this information has not been entered in the consignment note, the burden of proving, by some other means, that the carrier knew the exact nature of the danger constituted by the carriage of the said goods shall rest upon the sender or the consignee.Article 22 1. Si l’expéditeur remet au transporteur des marchandises dangereuses, il lui signale la nature exacte du danger qu’elles présentent et lui indique éventuellement les précautions à prendre. Au cas où cet avis n’a pas été consigné sur la lettre de voiture, il appartient à l’expéditeur ou au destinataire de faire la preuve, par tous autres moyens, que le transporteur a eu connaissance de la nature exacte du danger que présentait le transport desdites marchandises.Artikel 22 1. Overgiver afsenderen fragtføreren farligt gods, skal han give fragtføreren oplysning om farens nøjagtige beskaffenhed og om fornødent angive de forsigtighedsregler, som skal i agttages. Er sådan oplysning ikke indført i fragt brevet, påhviler det afsenderen eller modtageren ved andre midler at godtgøre, at fragtføreren havde kendskab til den nøjagtige beskaffenhed af den fare, som befordringen af godset medførte.
2. Goods of a dangerous nature which, in the circumstance referred to in paragraph 1 of this article, the carrier did not know were dangerous, may, at any time or place, be unloaded, destroyed or rendered harmless by the carrier without compensation, further, the sender shall be liable for all expenses, loss or damage arising out of their handing over for carriage or of their carriage.2. Les marchandises dangereuses qui n’auraient pas été connues comme telles par le transporteur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, peuvent à tout moment et en tout lieu être déchargées, détruites, ou rendues inoffensives par le transporteur, et ce sans aucune indemnité, l’expéditeur est en outre responsable de tous frais et dommages résultant de leur remise au transport ou de leur transport.2. Gods, om hvis farlige beskaffenhed fragtføreren ikke er blevet underrettet som anført i denne artikels stk. 1. kan når som helst og hvor som helst aflæsses, ødelægges eller uskadeliggøres af fragtføreren uden pligt til at svare erstatning, afsenderen er endvidere ansvarlig for alle omkostninger og al skade som følge af godsets overgivelse til befordring eller af dets befordring.
Article 23 1. When, under the provisions of this Convention, a carrier is liable for compensation in respect of total or partial loss of goods, such compensation shall be calculated by reference to the value of the goods at the place and time at which they were accepted for carriage.Article 23 1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge.Artikel 23 1. Skal fragtføreren i henhold til bestemmelserne i denne konvention yde erstatning for helt eller delvist tab af godset, beregnes denne erstatning efter godsets værdi på stedet og tidspunktet for overtagelsen.
2. The value of the goods shall be fixed according to the commodity exchange price or, if there is no such price, according to the current market price or, if there is no commodity exchange price or current market price, by reference to normal value of goods of the same kind and quality.2. La valeur de la marchandise est déterminée d’après le cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.2. Godsets værdi bestemmes efter børsprisen eller i mangel heraf efter markedsprisen, eller, hvor ingen af disse findes, efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og godhed.
3. Compensation shall not, however, exceed 25 francs per kilogram of gross weight short. »Franc« means the gold franc weighing 10/31 of a gramme and being of millesimal fineness 900.3. Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 25 francs par kilogramme du poids brut manquant. Le franc s’entend du francor, d’un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900.3. Erstatningen kan dog ikke overstige 25 francs for hvert kilogram manglende bruttovægt. Ved francs forstås guldfranc med en vægt af 10/31 gram og 0.900 finholdighed.
4. In addition, the carriage charges, Customs duties and other charges incurred in respect of the carriage of the goods shall be refunded in full in case of total loss and in proportion to the loss sustained in case of partial loss, but no further damage shall be payable.4. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle, d’autres dommages intérêts ne sont pas dus.4. Herudover skal fragt, toldafgifter og andre omkostninger, der er påløbet i anledning af godsets befordring, tilbagebetales med hele beløbet ved fuldstændigt tab af godset og med et forholdsmæssigt beløb ved delvist tab, i øvrigt skal der ikke betales erstatning.
5. In the case of delay if the claimant proves that damage has resulted therefrom the carrier shall pay compensation for such damage not exceeding the carriage charges.5. En cas de retard, si l’ayant droit prouve qu’un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport.5. Ved forsinkelse skal fragtføreren, hvis den berettigede godtgør, at der er opstået skade som følge heraf, erstatte skaden, dog ikke ud over fragtbeløbet.
6. Higher compensation may only be claimed where the value of the goods or a special interest in delivery has been declared in accordance with articles 24 and 26.6. Des indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu’en cas de déclaration de la valeur de la marchandise ou de déclaration d’intérêt spécial à la livraison, conformément aux articles 24 et 26.6. Højere erstatning kan kun fordres når godsets værdi eller en særlig interesse i dets aflevering er angivet i overensstemmelse med artiklerne 24 og 26.
Article 24 The sender may, against payment of a surcharge to be agreed upon, declare in the consignment note a value for the goods exceeding the limit laid down in article 23, paragraph 3, and in that case the amount of the declared value shall be substituted for that limit.Article 24 L’expéditeur peut déclarer dans la lettre de voiture, contre paiement d’un supplément de prix à convenir, une valeur de la marchandise excédant la limite mentionnée au paragraphe 3 de l’article 23 et, dans ce cas, le montant déclaré se substitue à cette limite.Artikel 24 Afsenderen kan i fragtbrevet mod at betale en tillægsgodtgørelse, hvorom der er enighed, angive en værdi af godset, som overstiger den i artikel 23, stk. 3, fastsatte begrænsning, i så fald træder det angivne beløb i stedet for denne begrænsning.
Article 25 1. In case of damage, the carrier shall be liable for the amount by which the goods have diminished in value, calculated by reference to the value of the goods fixed in accordance with article 23, paragraphs 1, 2 and 4. Article 25 1. En cas d’avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation calculée d’après la valeur de la marchandise fixée conformément à l’article 23, paragraphes 1, 2 et 4.Artikel 25 1. I tilfælde af beskadigelse skal fragtføreren erstatte værdiforringelsen beregnet i overensstemmelse med den i artikel 23, stk. 1, 2 og 4, fastsatte værdi af godset.
2. The compensation may not, however, exceed:2. Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser:2. Erstatningen kan dog ikke overstige:
 • a If the whole consignment has been damaged, the amount payable in the case of total loss,
 • a Si la totalité de l’expédition est dépréciée par l’avarie, le chiffre qu’elle aurait attaint en cas de perte totale,
 • a hvis hele sendingen er forringet i værdi ved beskadigelsen, det beløb, som erstatningen ville have udgjort ved fuldstændigt tab,
 • b If part only of the consignment has been damaged, the amount payable in the case of loss of the part affected.
 • b Si une partie seulement de l’expédition est dépréciée par l’avarie, le chiffre qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.
 • b hvis kun en del af sendingen er forringet i værdi ved beskadigelsen, det beløb, som erstatningen ville have udgjort, hvis den værdiforringede del af godset var gået tabt.
Article 26 1. The sender may, against payment of a surcharge to be agreed upon, fix the amount of a special interest in delivery in the case of loss or damage or of the agreed timelimit being exceeded, by entering such amount in the consignment note.Article 26 1. L’expéditeur peut fixer, en l’inscrivant à la lettre de voiture, et contre paiement d’un supplément de prix à convenir, le montant d’un intérêt spécial à la livraison, pour le cas de perte ou d’avarie et pour celui de dépassement du délai convenu.Artikel 26 1. Afsenderen kan ved at indføre dette i fragtbrevet og mod at betale en tillægsgodtgørelse, hvorom der er enighed, fastsætte et beløb. som angiver, hvad en særlig interesse i afleveringen udgør i tilfælde af tab eller beskadigelse eller overskridelse af den aftalte afleveringsfrist.
2. If a declaration of a special interest in delivery has been made, compensation for the additional loss or damage proved may be claimed, up to the total amount of the interest declared, independently of the compensation provided for in articles 23, 24 and 25.2. S’il y a eu déclaration d’intérêt spécial à la livraison, il peut être réclamé, indépendamment des indemnités prévues aux articles 23, 24 et 25, et à concurrence du montant de l’intérêt déclaré, une indemnité égale au dommage supplémentaire dont la preuve est apportée.2. Er der angivet en særlig interesse i afleveringen, kan der uafhængigt af den i artiklerne 23, 24 og 25 omhandlede erstatning kræves erstatning for yderligere skade, som godtgøres at være sket, indtil beløbet af den angivne interesse.

Side 722

 • Luk
 • Udvid