Forord

Det har længe stået klart, at der var behov for en revideret udgave af »Udlændingeret«. Siden bogens 3. udgave udkom i 2006 er udlændingelovgivningen blevet ændret med en hyppighed og i et omfang, som både har øget behovet for revision og vanskeliggjort dens gennemførelse. Ikke alene har der på næsten alle bogens områder været mange og ofte ganske komplicerede lovændringer, der skulle indarbejdes. Samtidig har løbende vedtagelse af lovændringer på de forskellige områder bevirket, at allerede foretagne opdateringer kunne risikere at blive forældet, mens vi afventede fremsættelse, behandling og vedtagelse af bebudede yderligere lovændringer vedrørende andre områder af udlændingelovgivningen.

Som pragmatisk løsning af dette ikke ubetydelige dilemma besluttede vi i efteråret 2016 at opdele revisionen, således at bogens 4. udgave vil udkomme i to bind. Hermed foreligger det første bind, som behandler udlændingerettens grundbegreber, principper og retskilder samt de generelle spørgsmål vedrørende udlændinges indrejse – dvs. grænsekontrol, visumkrav og afvisning – og de mere specielle problemstillinger i relation til asylretten: afvisning og overførsel af asylansøgere, den materielle asylret samt asylproceduren. Yderligere behandles i dette bind reglerne vedrørende familiesammenføring.

Fremstillingen er baseret på udlændingeloven og tilhørende administrative forskrifter, således som de var gældende pr. 1. januar 2017. Enkelte ændringer i lovgivningen, som fremgår af fremsatte eller bebudede lovforslag, er kort omtalt på de relevante steder i bogen. For så vidt angår Flygtningenævnets praksis omtales afgørelser trykt i Formandskabets beretninger til og med 24. beretning for 2015 samt et antal nyere afgørelser, som er omtalt på baggrund af resuméer på Flygtningenævnets hjemmeside.

Vi har i teknisk henseende bestræbt os på at harmonisere fremstillingsformen på tværs af kapitlerne. Til trods herfor afspejler bogens enkelte kapitler de forskelle, som nødvendigvis følger af problemstillingernes varierende karakter og forfatternes forskellige indfaldsvinkler. Endvidere må det som i de tidligere udgaver fremhæves, at bogens retlige vurderinger og synspunkter alene står for den enkelte forfatters regning.

Vi har modtaget mange værdifulde oplysninger, forslag og kommentarer dels fra kolleger i forvaltningen, advokat- og organisationsverdenen samt un-Side 15dervisningssektoren, dels fra studerende som har benyttet tidligere udgaver af bogen eller udkast til de nu foreliggende kapitler. Endvidere står vi i relation til flere af bogens kapitler i stor gæld til nu afdøde Kim U. Kjær på grund af hans væsentlige bidrag til tidligere udgaver af bogen, hvortil der da også er foretaget adskillige henvisninger. Endelig takker vi Jytte Mønster og Helle Hjort Christiansen for værdifuld bistand med korrekturlæsning og ved udarbejdelse af bogens registre.

Januar 2017

Forfatterne

Side 16

  • Luk
  • Udvid

Udlændingeret (4. udg.)

Indrejse –Visum – Asyl – Familiesammenføring