Gratis adgang

Litteratur

Monografier m.v.

Aleinikoff, T. Alexander: Protected characteristics and social perceptions: An analysis of the meaning of »membership of a particular social group«, i Erika Feller, Volker Türk og Frances Nicholson (eds): Refugee Protection in International Law – UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 2003, side 263-315

Anker, Deborah and Carolyn Patty Blum: New Trends in Asylum Jurisprudence: The Aftermath of the U.S. Supreme Court: New Trends in Asylum Jurisprudence: The Aftermath of the U.S. Supreme Court Decision in INS v. Cardoza-Fonseca (Notes), International Journal of Refugee Law, Vol. 1, No. 1, 1989, side 67-82

Badil Handbook: Closing Protection Gaps. Handbook on Protection of Palestinian Refugees in States Signatories to the 1951 Refugee Convention, Badil Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, 2005

Betænkning nr. 882/1979 om udlændingelovgivningen. Administrative retningslinier

Betænkning nr. 968/1982 om udlændingelovgivningen. Udkast til ny udlændingelov

Betænkning nr. 1249/1993. Delbetænkning I om effektivisering af asylsagsbehandlingen

Betænkning nr. 1407/2001 om inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret

Betænkning nr. 1546/2014 om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet

Birkeland, Tor (red.): Asyl i Norden, Dansk Flygtningehjælp, 1990

Blüdnikow, Bent (red.): Fremmede i Danmark. 400 års fremmedpolitik, Odense Universitetsforlag, 1987

Bouteillet-Paquet, Daphné: Subsidiary Protection of Refugees in the European Union, i Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe, Bruylant, 2002

Carver, Natasha: Is Iraq/Kurdistan a State such that it can be Said to Operate State Systems and thereby Offer Protection to its »Citizens«?, International Journal of Refugee Law, Vol. 14, No. 1, 2002, side 57-84

Christensen, Bent: Forvaltningsret. Prøvelse, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994

Christensen, Bent: Forvaltningsret. Opgaver. Hjemmel. Organisation, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997

Christensen, Lone B. m.fl.; Udlændingeret, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1995

Christensen, Lone B. m.fl.: Udlændingeret, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000

Christensen, Lone B. m.fl.: Udlændingeret, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006

Christoffersen, Jonas: Domstolsprøvelse i terrorsager mv., UfR 2004B 97

Christoffersen, Jonas: Ægtefællesammenføring, EU-ret & Menneskeret 2004, side 273-87

Side 573

Christoffersen, Jonas: Det offentliges kompensationsansvar for krænkelser af internationale menneskerettigheder, UfR 2005B 133

Christoffersen, Jonas: FN’s Menneskerettighedskomiteer – nødvendige reformer på vej, EU-ret & Menneskeret 2016, side 33-40

Christoffersen, Jonas: Prøvelse af Flygtningenævnets afgørelser, UfR 2016B 279

Cipriani, Linda: Gender and Persecution: Protecting Women under International Refugee Law, Georgetown Immigration Law Journal, Vol. 7, No. 3, 1993, side 511-48

Craven, Matthew C.R.: The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: a Perspective on its Development, Clarendon Press, 1995

Dijk, Pieter van m.fl.: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Fourth Edition, Intersentia, 2006

Direktoratet for Udlændinge: Årsberetning 1994

Einarsen, Terje: Retten til vern som flyktning: Med hovedvekt på FNs flyktningebegrep – de historiske traktatforutsetninger og gjeldende rett, Cicero Publisher, 2000

Ersbøll, Eva: Biao mod Danmark: Diskrimination mellem danske statsborgere, EU-ret & Menneskeret 2016, side 18-29

Fitzpatrick, Joan og Rafael Bonoan: Cessation of Refugee Protection, i Erika Feller, Volker Türk og Frances Nicholson (eds): Refugee Protection in International Law – UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 2003, side 491-552

Fourlanos, Gerassimos: Sovereignty and the Ingress of Aliens. With Special Focus on Family Unity and Refugee Law, Almquist & Wiksell International, 1986

Gammeltoft-Hansen, Hans: Flygtningeret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1984

Gammeltoft-Hansen, Hans: Domstolene, dommerne og ombudsmanden, UfR 1993B 313

Gammeltoft-Hansen, Hans m.fl.: Forvaltningsret, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002

Gammeltoft-Hansen, Hans og Thomas Gammeltoft-Hansen: Retten til at søge. Om FN’s Menneskerettighedsdeklarations art. 14 og EU’s asylpolitik, i Eva Ersbøll m.fl. (red.): Denne verden fortjener at blive forandret. Hyldest til Isi Foighel, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007, side 67-89

Goodwin-Gill, Guy S. og Jane McAdam: The Refugee in International Law, Third Edition, Oxford University Press, 2007

Grahl-Madsen, Atle: The Status of Refugees in International Law, Bind 1, Sijthoff, 1966

Gyulai, Gábor m.fl.: Credibility Assessment in Asylum Procedures – A Multidisciplinary Training Manual (Volume 1) 2013 (CREDO-Manualen)

Hailbronner, Kay: Non-refoulement and »Humanitarian« Refugees: Customary International Law or Wishful Legal Thinking, Virginia Journal of International Law, Vol. 26, No. 4, 1986, side 856-96

Haines, Rodger: Gender-Related Persecution, i Erika Feller, Volker Türk og Frances Nicholson (eds): Refugee Protection in International Law – UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 2003, side 319-54

Hathaway, James C.: The Law of Refugee Status, Butterworths, 1991

Hathaway, James C.: The Rights of Refugees under International Law, Cambridge University Press, 2005

Hathaway, James C. og Michelle Foster: The Law of Refugee Status, Second Edition, Cambridge University Press, 2014

Side 574

Helton, Arthur C.: Persecution on Account of Membership in a Particular Social Group as a Basis for Refugee Status, Columbia Human Rights Law Review, Vol. 15, 1983, side 39-67

Hyndman, Patricia: The 1951 Convention and Its Implications for Procedural Questions, International Journal of Refugee Law, Vol. 6, 1994, side 245-52

Institut for Menneskerettigheder v. Stéphanie Lagoutte og Maria Ventegodt Liisberg: Ægtefællesammenføring i Danmark, Institut for Menneskerettigheders udredning, 2004

Institut for Menneskerettigheder: Notat: Ægtefællesammenføring og handicap, Institut for Menneskerettigheder, 2014

International Association of Refugee Law Judges: Assessment of Credibility in Refugee and Subsidiary Protection claims under the EU Qualification Directive – Judicial Criteria and Standards, 2013

Jackson, Ivor C.: The Refugee Concept in Group Situations, Martinus Nijhoff Publishers, 1999

Jensen, Jørgen Albæk og Michael Hansen Jensen: Overordnede myndigheders kompetence over for underordnede myndigheder med originær kompetence, UfR 1995B 25

Kelley, Ninette: Internal Flight/Relocation/Protection Alternative: Is it Reasonable?, International Journal of Refugee Law, Vol. 14, No. 1, 2002, side 4-44

Kjær, Kim U.: Ombudsmandens prøvelse af asylsager, UfR 1994B 79

Kjær, Kim U.: Flygtninges retsstilling i Danmark. Asyl og midlertidig beskyttelse: Opholdsgrundlag og konsekvenser, Det Danske Center for Menneskerettigheder, 1997

Kjær, Kim U.: “En grov tilsidesættelse af grundlovens klare ord”: − om en endelighedsklausul, dens rækkevidde og konsekvenser, Juristen 1998, side 45-55

Kjær, Kim U.: Den retlige regulering af modtagelsen af asylansøgere i en europæisk kontekst, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001

Kjær, Kim U.: Afskaffelse af de facto-begrebet – fup eller fakta?, Juristen 2003, side 3-14

Kjær, Kim U.: De udlændingeretlige elementer af FN’s terrorresolution i dansk ret, EU-ret & Menneskeret 2003, side 219-32

Kjær, Kim U.: Flygtningenævnets status under lup, UfR 2003B 345

Kjærum, Morten: Afvisningsproceduren i Danmark – eller hvordan en humanitær flygtningepolitik blev afviklet på 10 dage, Mennesker og Rettigheder, nr. 2, 1987, side 16-20

Kjærum, Morten: Flygtningeret – Menneskeret: Non-refoulement bestemmelsen i FN’s konvention mod tortur, EU-ret & Menneskeret 1999, side 8-17

Kjølbro, Jon F.: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010

Koch, Ida Elisabeth m.fl.: Menneskerettigheder og magtfordeling, Aarhus Universitetsforlag, 2004

Kronborg, Annette: DNA i bevisretligt perspektiv, Juristen 1998, side 344-50

Kronborg, Annette: Ægteskabsbetingelser, Juristen 2005, side 89-95

Langlouis, Herman og Claus W. Tornøe: Udlændingeloven med kommentarer, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1993

Lassen, Nina: Article 4, i Gudmundur Alfredsson og Asbjørn Eide (eds): The Universal Declaration of Human Rights – A Common Standard of Achievement, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, side 103-20

Lassen, Nina m.fl.: Study on the transfer of protection status in the EU, against the background of the common European asylum system and the goal of a uniform status, valid Side 575 throughout the Union, for those granted asylum, EU-Kommissionen, 2004, s. 32 ff. og appendix 3 og 4

Lindholm, Jesper: Konvertitflygtninge i dansk asylpraksis, i Thomas Gammeltoft-Hansen, Ida Elisabeth Koch, Bettina Lemann Kristiansen & Sten Schaumburg-Müller (eds): Protecting the Rights of Others. Festskrift til Jens Vedsted-Hansen, DJØF Publishing, 2013, side 609-39

Lindholm, Jesper: Danske asylafgørelser – Baggrund, kontekst, analyse, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014

Lindholm, Jesper: FN’s Menneskerettighedskomiteers kritik af Flygtningenævnets afgørelser, EU-ret & Menneskeret 2016, side 23-32

Lorenzen, Peer m.fl.: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: med kommentarer, 3. udgave, bind 1-2, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011

Mathiassen, Jørgen: Domstolskontrol med forvaltningen, i Forvaltningsret. Almindelige emner, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004, side 343-477

Møse, Erik: Menneskerettigheter, Cappelen Akademisk Forlag, 2002

Noll, Gregor og Jens Vedsted-Hansen: Non-Communitarians: Refugee and Asylum Policies, i Philip Alston (ed.): The EU and Human Rights, Oxford University Press, 1999, side 359-410

Rainey, Bernadette, Elizabeth Wilks og Clare Ovey: Jacobs, White and Ovey: The European Convention on Human Rights, Sixth Edition, Oxford University Press, 2014

Rehof, Lars Adam og Tyge Trier: Menneskeret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1990

Revsbech, Karsten m.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, 6. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016

Revsbech, Karsten, Carl Aage Nørgaard og Jens Garde: Forvaltningsret. Sagsbehandling, 7. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014

Sieghart, Paul: The Lawful Rights of Mankind, Oxford University Press, 1985

Skirbekk, Gunnar og Nils Gijje: Filosofiens Historie, 2 bind, Gyldendal, 2004

Storgaard, Louise Halleskov: Børns adgang til familiesammenføring med herboende forældre – om Højesterets domme af 19. marts 2010, UfR 2010B 394

Storgaard, Louise Halleskov: Om de menneskeretlige problemer ved at indskrænke adgangen til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, Juristen 2016, side 124-37

Sørensen, Karsten Engsig, Poul Runge Nielsen og Jens Hartig Danielsen: EU-retten, 6. udgave, 2014

Udlændingestyrelsen: Study on the Concept of Burden-sharing, 1998

UNHCR: Beyond Proof – Credibility Assessment in EU Asylum Systems, maj 2013

UNHCR: Håndbog om procedurer og kriterier for fastlæggelse af flygtningestatus, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002 (dansk udgave af Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, 1979)

UNHCR: Manual on the Case Law of the European Regional Courts, juni 2015

Vedsted-Hansen, Jens: Flygtningestatus og opholdsgrundlag – et asylretligt grundproblem med aktuelle retskildeperspektiver, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1992, side 476-95

Vedsted-Hansen, Jens: Flygtningenævnets sammensætning i principielle sager: procesgaranti contra fleksibilitet?, Juristen 1995, side 284-89

Vedsted-Hansen, Jens: Opholdsret og forsørgelse. Forsørgelsesbetingelser i udlændingeretten og socialretlige regler om forsørgelsesadgang for udenlandske statsborgere, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997

Side 576

Vedsted-Hansen, Jens: Torturforbud som udsendelsesbegrænsning: Non refoulement-virkningen af EMRK art. 3, EU-ret & Menneskeret 1998, side 49-57

Vedsted-Hansen, Jens: Skærpede betingelser for familiesammenføring, Juristen 2001, side 161-72

Vedsted-Hansen, Jens: Beslutningselementer og judiciabilitet i asylretten, i Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004, side 611-26

Vedsted-Hansen, Jens: Grænseløs kamp mod internationale forbrydelser?, i Henning Koch (red.): Politik og jura. Festskrift til Ole Espersen, Gad Jura, 2004, side 389-400

Vedsted-Hansen, Jens: Konkret og individuelt – et kriteriums forvandling fra kvalifikation til eksklusion, i Annette Møller-Sørensen og Anette Storgaard (red.): Jurist uden omsvøb. Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen, Christian Ejlers’ Forlag, 2007, side 599-616

Vedsted-Hansen, Jens: Det retlige forbehold og personers mobilitet, i Birgitte Egelund Olsen og Karsten Engsig Sørensen (red.): Europæiseringen af dansk ret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008, side 101-20

Vedsted-Hansen, Jens: Individuelle klagesager for FN-komitéer, i Hanne Marie Motzfeldt m.fl. (red.): Mod og mening. Hyldestskrift til Frederik Harhoff, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016, side 507-26

Vedsted-Hansen, Jens, Kim U. Kjær, Terje Einarsen og Janina W. Dacyl: Midlertidigt asyl i Norden, Nord 1999:3, Nordisk Ministerråd, 1999

Vevstad, Vigdis: Refugee Protection – A European Challenge, Aschehoug, 1998

Zahle, Henrik: Troværdighed: Et mønster for bevisvurdering, i Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang, Alma Mater, 1998, side 195-206

Zimmermann, Andreas (red.): The 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. A Commentary, Oxford University Press, 2011

Hjemmesider

Flygtningenævnet:www.fln.dk
Institut for Menneskerettigheder:www.menneskeret.dk
International Maritime Organization:www.imo.org
Justitsministeriet:www.jm.dk
Kirkeministeriet:www.km.dk
Statsministeriet:www.stm.dk
Udenrigsministeriet:www.um.dk
Udlændinge- og Integrationsministeriet:www.uim.dk
Udlændingenævnet:www.udln.dk
Udlændingestyrelsenwww.nyidanmark.dk

Side 577

  • Luk
  • Udvid

Udlændingeret (4. udg.)

Indrejse –Visum – Asyl – Familiesammenføring