Litteraturliste

Anvendt litteratur er kategoriseret efter (første)forfatterens efternavn og herefter efter titel.

Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen; Aftaler og mellemmænd, 6. udgave, Karnov Group, 2012.

Kasper Ullerup Bach; A small step towards stricter practice in cases of breach of the Treaty under Article 108(2) TFEU? – Annotation on Case C-331/09, European State Aid Law Quarterly, nr. 3 (side 667-674), 2012.

Kasper Ullerup Bach; Tilsynet med kommunal EU-statsstøtte, Juristen, nr. 5/6 (side 139-145), 2011.

Kelyn Bacon (red.); European Community Law of State Aid, 1. udgave, Oxford University Press, 2009.

Ellen Margrethe Basse; Moderniseringen af miljølovgivningen set i et retssikkerhedsperspektiv, Juristen, nr. 9/10 (side 354-370), 1991.

Trine Baumbach og Peter Blume (red.); Retskildernes kamp. Forholdet mellem national offentlig ret og udefra kommende ret, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.

Agnete Weis Bentzon, Byrial Bjørst og Henning Koch (red.); Retskulturer, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002.

Alexander Birnstiel; Recovery of Unlawful State Aid: The Role of Member State Courts in State Aid Recovery Scenarios. Comments on Case C-507/08 and Case C-304/09 of 22 December 2010, European State Aid Law Quarterly, nr. 3 (side 645-650), 2012.

Peter Blume; Den almene teoris dimensioner, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1995 (side 812-852), Scandinavian University Press.

Peter Blume og Hanne Petersen (red.); Retlig polycentri, 1. udgave, Akademisk Forlag, 1993.

Anders Bratholm, Torkel Opsahl og Magnus Aarbakke (red.); Samfunn, Rett, Rettferdighet – Festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag, TANO, 1986.

Sven Brüel og Niels Åge Nielsen ved Lilian Plon; Fremmedordbog, 11. udgave, 4. oplag, Gyldendal, 1996.

Bent Christensen; Nævn og råd, 1. udgave, G. E. C. Gads Forlag, 1958.

Lone Birgitte Christensen; Det almindelige statslige tilsyn med kommunerne efter tilsynsreformen – et moderne, tilbageholdende legalitetstilsyn, Juristen, nr. 5 (side 137-149), 2008.

Paul Craig og Gráinne de Búrca; EU Law Text, Cases, and Materials, 5. udgave, Oxford University Press, 2011.

Paul Craig og Gráinne de Búrca (red.); The Evolution of EU Law, 1. udgave, Oxford University Press, 1999.

Side 365

Jens Hartig Danielsen, Karsten Hagel-Sørensen, Caroline Heide-Jørgensen og Ruth Nielsen (red.); Festskrift til Jens Fejø, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.

Torstein Eckhoff; Rettferdighet og rettsikkerhet – Artikler samlet i anledning professor Eckhoffts 50-årsdag 5. juni 1966, 1. udgave, Johan Grundt Tanum Forlag, 1966.

Ida Otken Eriksson; News from the Member States – Sweden, European State Aid Law Quarterly, nr. 4, 2012, side 761-762.

Jens Evald og Sten Schaumburg-Müller (red.); Om retspolitik, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002.

Jens Evald og Sten Schaumburg-Müller; Retsfilosofi, retsvidenskab og retslære, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave, 2004.

Bo von Eyben; Juridisk ordbog, 13. udgave, Thomson Reuters, 2008.

Niels Fenger; EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010.

Niels Fenger; Forvaltning og Fællesskab – Om EU-rettens betydning for den almindelige forvaltningsret: Konfrontation og frugtbar sameksistens, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004.

Niels Fenger; Sondringen mellem ny og eksisterende statsstøtte; UfR 2010 B (side 93-101).

Morten Qvist Fog; De nationale domstoles kamp mod ulovlig statsstøtte, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2007 (side 230-234).

Morten Qvist Fog og Snorre Welling; EU’s nye de minimis-regel på statsstøtteområdet – »et skridt frem og to tilbage«, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2007 (side 31-38).

Jens Garde, Carl Aage Nørgaard og Karsten Revsbech; Forvaltningsret Sagsbehandling, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001.

Jens Garde og Karsten Revsbech; Kommunalret, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005.

Hans Gammeltoft-Hansen; Inhabilitet i forvaltningen, 1. udgave, Karnov Group, 2011.

Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.; Forvaltningsret, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002.

Bernhard Gomard; Obligationsret, 2. del, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003.

Bernhard Gomard og Michael Kistrup; Civilprocessen, 6. udgave, Forlaget Thomson, 2007.

Michael Gøtze; Ombudsmandens inddragelse af EU-rettigheder, Juristen, nr. 4 (side 91-102), 2009.

Leigh Hancher, Tom Ottervanger og Piet Jan Slot (red.); EU State Aids, 4. udgave, Sweet & Maxwell, 2012.

Christopher Harding og Ann Sherlock; Controlling fraud within the European Community, European Law Review, 1991, vol. 16., side 20-36.

Caroline Heide-Jørgensen; Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.

Caroline Heide-Jørgensen; Nye regler i Konkurrenceloven om konkurrenceforvridende offentlig støtte, UfR 2000 B (side 490-498).

Martin Heidenhain (red.); European State Aid Law, 1. udgave, Hart Publishing, 2010.

Niels Eilschou Holm; Det kontradiktoriske Princip i Forvaltningsprocessen, 1. udgave, Juristforbundets Forlag, 1968.

Nick Hækkerup; Kontrol og sanktioner i EF-retten. Bekæmpelse af uregelmæssigheder over for EF’s budget, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1998.

Side 366

Gil Carlos Rodriguez Iglesias m.fl.; EC State Aid Law, Le Droit des aides d’Etat dans la CE, Liber Amicorum Francisco Santaolalla Gadea, 1. udgave, Kluwer Law International, 2008.

Tobias Indén; EU:s statsstödsrätt – en introduktion, 1. udgave, Iustus Förlag, 2011.

Pernille Wegener Jessen; Forbudet mod statsstøtte i EU – særligt med henblik på at vurdere miljøstøtte, 1. udgave, Forlaget Thomson, 2003.

Pernille Wegener Jessen; Konkurrencelovens § 11 a og offentlig støtte med samhandelspåvirkning, UfR 2010 B (side 159-167).

Pernille Wegener Jessen; National State Aid Law Applied to State Aid Measures Affecting Trade Between Member States – The Danish Case, European State Aid Law, nr. 1 (side 59-70), 2011.

Pernille Wegener Jessen og Michael Steinicke (red.); EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008.

Stig Jørgensen; Kontraktsret, 1. bind, 1. udgave, Juristforbundets Forlag, 1971.

Kirsten Ketscher og Steen Rønsholdt; Offentlig ret: Retsanvendelse og retssikkerhed – En introduktion, 1. udgave, 2. oplag, Gads Forlag, 1990.

Martin Köhler; New Trends Concerning the Application of the Private Investor Test – The EDF-judgment of the General Court and its Consequences, European State Aid Law Quarterly, nr. 1 (side 21-33), 2011.

Malgorzata Krasnodebska-Tomkiel (red.); Changes in Competition Policy Over the Last Two Decades, Office of Competition and Consumer Protection, udgivet af the Polish Office of Competition and Consumer Protection, 2010.

Helle Larsen; Praktisk fogedret, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009.

Preben Stuer Lauridsen; Retslæren, 1. udgave, Akademisk Forlag, 1977.

Preben Stuer Lauridsen; Studier i retspolitisk argumentation, 1. udgave, Juristforbundets Forlag, 1974.

Kirsten Levinsen; Konkurrenceloven med kommentarer, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave, 2001.

Kirsten Levinsen, Frederik André Bork, Pernille Hollerup & Michael Klöcker; Konkurrenceloven med kommentarer, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009.

Palle Bo Madsen; Markedsret Del I, Konkurrencebegrænsningsret, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006.

Marie-Ann Mamut og Lisa Paterno; The Wienstrom Judgment: Some Further Reflections on the Standstill Obligation, European State Aid Law Quarterly, nr. 3 (side 343-349), 2009.

Jørgen Mathiasen; Aftaler i forvaltningsretten med særlig henblik på aftaler imellem forvaltningsmyndigheder og private, 1. udgave, Juristforbundets Forlag, 1974.

Bent Ole Gram Mortensen og Michael Steinicke; Dansk markedsret, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011.

Ulla Neergaard og Ruth Nielsen; EU Ret, 6. udgave, Thomson Reuters, 2010.

Paul F. Nemitz (red.); The Effective Application of EU State Aid Procedures – The Role of National Law and Practice, 1. udgave, Kluwer Law International, 2007.

Phedon Nicolaides, Mihalis Kekelekis og Philip Buyskes; State Aid Policy in the European Community – A Guide for Practitioners, 1. udgave, Kluwer Law International, 2005.

Gorm Toftegaard Nielsen (red.); Parlamentarismen – hvem tog magten?, 1. udgave, Aarhus Universitetsforlag, 2001.

Lars Nordskov Nielsen; Retssikkerhed, Om retssikkerhed – en foredragsserie arrangeret af juridisk udviklingskontor for Undervisningsministeriet, 1. udgave, 1989.

Side 367

Lars Nordskov Nielsen; Retssikkerheden under sparekniv og afbureaukratisering, Juristen, nr. 9/10 (side 349-354), 1991.

Karsten Naundrup Olesen; Childcare and (Equal) Competition, European State Aid Law Quarterly, nr. 3 (side 557-565), 2012.

Erik Pedersen; Kan retssikkerhed overlades til juristerne?, Juristen, nr. 6, 1992 (side 277-281).

Sune Troels Poulsen og Stine Jørgensen (red.); Frit Valg. Velfærd i Den Europæiske Union, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011.

Sune Troels Poulsen, Peter Stig Jakobsen og Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg; EU Udbudsretten, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011.

Sacha Prechal; Directives in EC Law, 2. udgave, Oxford University Press, 2005.

Sacha Prechal; Does Direct Effect Still Matter?, Common Market Law Review, nr. 37 (side 1047-1069), 2000.

Conor Quigley; European State Aid Law and Policy, 2. udgave, Hart Publishing, 2009.

Hjalte Rasmussen; EU-ret i kontekst, 5. udgave, Forlaget Thomson, 2003

Karsten Revsbech; Nyere tendenser i dansk forvaltningsretlig teori – systemhensyn eller retssikkerhed, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1992.

Alf Ross; Dansk Statsforfatningsret II, 2. udgave, Nyt Nordisk Forlag, 1966.

Alf Ross; Om ret og retfærdighed, En indførelse i den analytiske retsfilosofi, 3. oplag, Nyt Nordisk Forlag, 1971.

Steen Rønsholdt; Forvaltningsret – Retssikkerhed. Proces. Sagsbehandling, 3. udgave, Thomson Reuters, 2010.

Ulrich Schnelle; Bidding Procedures in EC State Aid Surveillance over Public Services after Altmark Trans, European State Aid Law Quarterly, nr. 3, 2003 (side 411-413).

Dario Sicil med bidrag fra Vibeke Vinten; Kommunalret i praksis – udvalgte emner, 1. udgave, Karnov Group, 2012.

Adinda Sinnaeve; State Financing of Public Services: The Court’s Dilemma in the Altmark Case, European State Aid Law Quarterly, nr. 3 (side 351-363), 2003.

Jørgen Steen Sørensen; Danske domstoles fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – en kommentar til professor, ph.d. Jens Elo Rytter, Juristen, nr. 9 (side 251-259), 2010.

Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen; EU-retten – forkortet udgave, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008.

Hans B. Thomsen, Pernille Christensen og Lise Brandi-Hansen; Lov om kommunernes styrelse med kommentarer. Lov om normalforretningsorden med kommentarer, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010.

Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen; EU-statsstøtteret, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009.

Vibeke Vindeløb; Retsdogmatik og retspolitik, Juristen, nr. 5 (side 203-207), 1989.

Dimitri Weil; Toldret og Retssikkerhed, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundet Forlag, 2011.

Wolfgang Weiß og Markus Haberkamm; Legitimate Expectations in State Aid and the CFI – Notes on the Judgments of September 9th 2009 Concerning the Basque Tax Cases, European State Aid Law Quarterly, nr. 2 (side 531-539), 2010.

Richard Whish; Competition Law, 6. udgave, Oxford University Press, 2009.

Henrik Zahle; Praktisk retsfilosofi, 1. udgave, Christian Ejlers’ Forlag, 2005.

Side 368

  • Luk
  • Udvid