Gratis adgang

Litteraturliste

Aarbog for Rigsdagssamlingen, Schultz.

Abitz, E.A. m.fl. (red.), Festskrift til Poul Andersen, Danmarks Juristforbund, 1958.

Alexander, Larry (red.), Constitutionalism – Philosophical Foundations, Cambridge, 1998.

Amnå, Erik (red.), Maktdelning (Demokrati utredningen – Forskavolym I), SOU1999:76.

Andenæs, Johannes (ved Arne Fliflet), Statsforfatningen i Norge, Universitetsforlaget, 2004.

Andenæs, Johannes (ved Arne Fliflet), Statsforfatningen i Norge, Universitetsforlaget, 2006.

Andenæs, Tønnes, Grunnloven vår, Universitetsforlaget, 1971.

Andersen, Ernst, Forfatning og sædvane, G.E.C. Gads Forlag, 1947.

Andersen, Ernst, Fra juraens overdrev, G.E.C. Gads Forlag, 1953.

Andersen, Ernst, Anmeldelse – Poul Andersen, Dansk statsforfatningsret, U.1955B.196.

Andersen, Ernst, Træk af juraens udvikling i 25 essays, Juristforbundets Forlag, 1970.

Andersen, Jon m.fl., Ombudsmandsloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1999.

Andersen, Jon, Forvaltningsret – Sagsbehandling, hjemmel, prøvelse, Forlaget Thomson, 2010.

Andersen, Jørgen Goul, Politik og samfund i forandring I-II, Columbus, 1998.

Andersen, Ole Stig (red.), Folketingets festskrift i anledning af grundlovens 150-års-jubilæum den 5. juni 1999, Folketingets Præsidium, 1999.

Andersen, Per, Rex imperator in regno suo – Dansk kongemagt og rigslovgivning i 1200-tallets Europa, Syddansk Universitetsforlag, 2005.

Andersen, Poul, Grundtvig som rigsdagsmand og andre afhandlinger, Gyldendal, 1940.

Andersen, Poul, Dansk statsforfatningsret I, Gyldendal, 1944.

Andersen, Poul, Dansk statsforfatningsret I, Gyldendal, 1949.

Andersen, Poul, Dansk statsforfatningsret, Gyldendal, 1954.

Andersen, Poul, Dansk forvaltningsret – Almindelige emner, Gyldendal, 1963.

Aristoteles, Statslære, Gyldendal, 1997.

Aschehoug, T.H., Den nordiske statsret, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1885.

Bache, Christian m.fl., Dommen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003.

Bagge, Povl m.fl. (red.), Højesteret 1661-1961 – Udgivet på Højesterets foranstaltning i trehundredåret for udstedelsen af forordning om dend høyeste rettis administration i Danmarck den 14. februar 1661 I-II, G.E.C. Gads Forlag, 1961.

Bald, Søren, m.fl. (red.), Demokrati – 40 indlæg, Forlaget Krogerup, 1996.

Balvig, Flemming m.fl., Retten i samfundsmæssig belysning, Retsvidenskabeligt Institut B og D, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, 1998.

Barnett, Hilaire, Constitutional & Administrative Law, Cavendish Publishing, 2004.

Barnett, Hilaire, Constitutional & Administrative Law, Routledge-Cavendish, 2008.

Barnett, Hilaire, Constitutional & Administrative Law, Routledge, 2011.

Barron, Jerome A. & C. Thomas Dienes, Constitutional Law – In a Nutshell, Thomson – West Group, 2003.

Barron, Jerome A. & C. Thomas Dienes, Constitutional Law, Thomson – West Group, 2005.

Barron, Jerome A. & C. Thomas Dienes, Constitutional Law – In a Nutshell, Thomson – West Group, 2009.

Bell, John, French Constitutional Law, Clarendon Press, 1992.

Bellamy, Richard (red.), Constitutionalism, Democracy and Sovereignty – American and European Perspectives, Avebury, 1996.

Side 827

Belz, Herman, A living Constitution or Fundamental Law? American Constitutionalism in Historical Perspective, Rowman & Littlefield Publishers, 1998.

Bentzon, Agnete m.fl. (red.), Retskulturer (Årsskrift fra Retsvidenskabeligt Institut B, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002.

Berggren, Niclas m.fl. (red.), Why Constitutions matter, Transaction Publishers, 2002.

Berlin, Knud, Opløsningsretten overfor lovgivende forsamlinger – En sammenlignende retshistorisk og dogmatisk undersøgelse, Brødrene Salmonsens Boghandel, 1906.

Berlin, Knud, Et- eller tokammer, Nyt Nordisk Forlag, 1935.

Berlin, Knud, Den danske statsforfatningsret I, Nyt Nordisk Forlag, 1937.

Berlin, Knud, Udsigt over forfatningsudviklingen i forskellige fremmede lande, Nyt Nordisk Forlag, 1938.

Berlin, Knud, Den danske statsforfatningsret II, Nyt Nordisk Forlag, 1939.

Berlin, Knud, Den danske statsforfatningsret I – Rigsdagen, Nyt Nordisk Forlag, 1943.

Bernt, Jan Fridthof & David R. Doublet, Vitenskapsfilosofi for jurister – En innføring, Fakbokforlaget, 1998.

Betænkning afgivet af det af Statsministeriet nedsatte udvalg angaaende Ophævelse af adel, titel og rang, 1933.

Betænkning 66 – Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1946, 1953.

Betænkning 282 – Fremtidige ansættelsesformer for statens faste personale, 1961.

Betænkning 312 – Ministrenes ansvar for regeringens førelse samt om, hvorvidt en særlig ministeransvarlighedslov bør gennemføres, 1962.

Betænkning 320 – Administrationsudvalget af 1960 – Administrationen af arbejds- og sociallovgivningen, 1962.

Betænkning 355 – Straffelovrådets betænkning om konfiskation, 1964.

Betænkning 483 – Tjenestemandskommissionen af 1965 – Efterløn, 1969.

Betænkning 682 – Kundgørelse og opfyldelse af traktater, 1973.

Betænkning 740 – Lovtidende og Ministerialtidende, 1975.

Betænkning 1319 – Domstolsudvalgets betænkning, 1996.

Betænkning 1354 – Forholdet mellem minister og embedsmænd, 1998.

Betænkning 1443 – Embedsmænds rådgivning og bistand – Betænkning fra Udvalget om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre, 2004.

Betænkning 1464 – Lovtidende i elektronisk form, 2005.

Bjørn, Claus, Blot til pynt? Monarkiet i Danmark – I går, i dag og i morgen, Fremad, 2001.

Blackstone, Sir William, Commentaries on the Laws of England, Clarendon Press, 1765-1769.

Blair, Ann, The Theatre of Nature – Jean Bodin and Renaissance Science, Princeton, 1997.

Blomberg, Hugo, Svensk statsrätt – Föreläsningar, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., 1904-6.

Blomberg, Hugo (ved C.A. Reuterskiöld), Ur föreläsningar i svensk statsrätt, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., 1911.

Blume, Peter m.fl., Retlig regulering – Teknik og metode, Akademisk Forlag, 1990.

Blume, Peter m.fl. (red.), Liv, arbejde og forvaltning – Til Ole Krarup på 60 års dagen 17. marts 1995, GadJura, 1995.

Blume, Peter og Lisbeth Dick (red.), Grundlovens nutid og fremtid (Årsberetning 1998), Retsvidenskabeligt Institut B, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, 1999.

Blume, Peter (red.), Grundrettigheder (Årsskrift fra Retsvidenskabeligt Institut B, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000.

Blume, Peter, Rettens veje og vildveje – Et bidrag til retsteorien, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007.

Blume, Peter, Baggrundsret og forgrundsret, JUR.2008.38.

Bodin, Jean, Six Books of the Commonwealth – Abridged and translated by M.J. Tooley, Basil Blackwell, Oxford, 1955 (Bogen er tilgængelig på www.constitution.org).

Bodin, Jean, The Six Bookes of a Commonweale – A facsimla Reprint of the English Translation of 1606, Harvard, 1962.

Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, Norstedts Juridik, 1993.

Side 828

Bonde, Jens-Peter og Ole Krarup, Grundloven og EU?, Vindrose, 1997.

Bormann, Anne Louise m.fl., Loven – Om udarbejdelse af lovforslag, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002.

Bornemann, Frederik Christian (ved C. Goos og Frederik Krieger), Foredrag over den almindelige rets- og statslære, Boghandler F.H. Ribes Forlag, 1863.

Bradley, A.W. & K.D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, Pearson Longman, 1993.

Bradley, A.W. & K.D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, Pearson Longman, 1997.

Bradley, A.W. & K.D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, Pearson Longman, 2003.

Bradley, A.W. & K.D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, Pearson Longman, 2007.

Bradley, A.W. & K.D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, Pearson Longman, 2011.

Bramsen, Christopher Bo, Folketingets kontrol med regeringens udenrigspolitik (med særlig vægt på Det udenrigspolitiske Nævn), JUR.1981.69.

Brazier, Rodney, Constitutional Practice, Clarendon Press, 1994.

Breitenbauch, Henrik Ø., Kompas og kontrakt – For en dansk sikkerhedsstrategi, Dansk Institut for Militære Studier, 2008.

Buhl, Jon Palle m.fl. (red.), Festskrift til Folketingets Ombudsmand, professor, dr. jur. Stephan Hurwitz, Juristforbundets Forlag, 1971.

Busck, Lars, Folketingets kontrol med forvaltningen, GEC Gad, 1988.

Caenegem, R.C. van, An Historical Introduction to Western Constitutional Law, Cambridge, 1995.

Cappelletti, Mauro & William Cohen, Comparative Constitutional Law – Cases and Materials, The Bobbs-Merrill Company Publishers, 1979.

Castberg, Frede, Norges statsforfatning I-II, Universitetsforlaget, 1964.

Choper, Jesse H., Judicial Review and the National Political Process – A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court, University of Chicago, 1980.

Christensen, Aksel E., Ret og magt i dansk middelalder – Forelæsninger af Aksel E. Christensen med et selvbiografisk tillæg, Gyldendal, 1978.

Christensen, Bent og Preben Espersen, Retsforholdet mellem politikere og embedsmænd, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1983.

Christensen, Bent, Domstolene og lovgivningsmagten, U.1990B.73 (IV).

Christensen, Bent, To nye statsretsfremstillinger, U.1990B.433 (III).

Christensen, Bent, Forvaltningsret – Prøvelse, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994 (II).

Christensen, Bent, Forvaltningsret – Opgaver, hjemmel, organisation, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997.

Christensen, Bolette M., At interviewe for at lære, Det Samfundsvidenskabelige Fakultets

ReproCenter, 1994 (I).

Christensen, Jens Peter, Forfatningsretten og det levende liv, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1990 (I).

Christensen, Jens Peter, Sædvane og forfatningsret, U.1990B.321 (II).

Christensen, Jens Peter, Aktuel dansk forfatningsret, JUR.1991.21.

Christensen, Jens Peter, Debatten om grundlovsændring i forfatningsretlig belysning, U.1993B.1.

Christensen, Jens Peter, Ministeransvar, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997.

Christensen, Jens Peter, & Michael Hansen Jensen, Højesterets dom i Tvind-sagen, U.1999B.227 (I).

Christensen, Jens Peter, & Michael Hansen Jensen, Søgen i sand, U.1999B.531 (II).

Christensen, Jens Peter, Domstolene – Den tredje statsmagt, Magtudredningen, 2003.

Christensen, Jørgen Grønnegård m.fl., Politik og forvaltning, Systime Academic, 1999.

Christensen, Per Bredholt, Anerkendelse af stater – En undersøgelse af anerkendelsesaktens betydning for den retlige statstilblivelse med særligt henblik på nyere statspraksis, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002.

Christiansen, Erik, Antikkens styreformer til debat, Gyldendal, 1974.

Christiansen, Peter Munk og Lise Togeby (red.), På sporet af magten, Aarhus Universitetsforlag, 2003.

Christophersen, Jens A., Forholdet til Storting – Regjering – Enkelte bemerkninger i tilknytning til diskusjonen om Kings Bay-saken, Lov og Rett 1964.26.

Side 829

Craig, Paul & Gráinne de Búrca, EU Law – Text, cases and materials, Oxford, 2003.

Cruz, Peter de, Comparative Law in a Changing World, Routledge-Cavendish, 2007.

Dalberg-Larsen, Jørgen, Pragmatisk retsteori, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001.

Dalberg-Larsen, Jørgen, Dansk retsfilosofi – Udviklingslinjer og portrætter, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006.

Damgaard, Erik (red.), Parlamentarisk forandring i Norden, Universitetsforlaget, 1990.

Danielsen, Jens Hartig, Mønter og pengesedler i forfatningsretlig belysning – Med et bidrag til fortolkningen af grundlovens § 20, JUR.1998.1.

Danielsen, Jens Hartig, Suverænitets afgivelse, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1999.

Danielsen, Jens Hartig, Den udenrigspolitiske kompetence og brug af militære magtmidler, U.2007B.259.

De nordiske Kriminalistforeningers Aarbog 1946-47.

Deutsch, Karl W., Politik och styrelse, CWK Gleerup Bokförlag, 1970.

Dreitzel, Horst, Protestantischer Aristotelismus und Absoluter Staat – Die »Politica« des Henning Arnisaeus (ca. 1575-1636), Franz Steiner Verlag – Wiesbaden, 1970.

Dübeck, Inger, Hvor længe gjaldt Jyske Lov? U.1992B.233.

Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously – New Impresseion with a Reply to Critics, Duckworth, 2002.

Dworkin, Ronald, Law’s Empire, Fontana Press, 1986.

Dworkin, Ronald, Freedom’s Law – The Moral Reading of the American Constitution, Oxford, 1996.

Dworkin, Ronald (red.), A badly flawed Election – Debating Bush v. Gore, the Supreme Court, and American Democracy, The New Press, 2002.

Dyvig, Christian Peter og Bo Vestergaard, Den retlig bindende virkning af Folketingets pålæg i mellemfolkelige anliggender, Justitia 1985, nr. 6.

Eckhoff, Torstein, Utviklingslinjer i norsk statsstyre og forfatningsrett 1814-1964, TfR.1964.171.

Eckhoff, Torstein & Eivind Smith, Forvaltningsrett, Universitetsforlaget, 2010.

Elbæk-Jørgensen, Thomas, Bevillingsmagten – Statsforfatning og statsudgifter, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005.

Elmquist, Henrik Vædele, Singulær lovgivning – Når lovgiver dømmer?, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 2002.

Elmquist, Henrik Vædele, Suverænitetsafgivelse til andre stater, JUR.2004.114.

Elmquist, Henrik Vædele, Til beskyttelse af demokratiet..., JUR.2006.46.

Elmquist, Henrik Vædele, Er det forfatningsstridigt at skyde et kapret fly ned?, JUR.2006.121.

Engberg, Morten m.fl. (red.), Håndbog i folketingsarbejdet, Schultz, 2011

Engbo, Hans Jørgen, Straffuldbyrdelsesret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005.

Engelbrecht, Lene, Advokaten og dansk forfatningsret, Advokaten 1990, nr. 10, s. 229.

Ersbøll, Eva m.fl. (red.), Denne verden fortjener at blive forandret – Hyldest til Isi Foighel, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007.

Espersen, Ole, Lovskraft og kundgørelse, JUR.1967.237.

Espersen, Ole, Indgåelse og opfyldelse af traktater, Juristforbundets Forlag, 1970.

Espersen, Ole, Elementær statsforfatningsret, Akademisk Forlag, 1986.

Espersen, Ole, Parlamentarismens retlige grundlag og vilkår, Årsberetning fra Retsvidenskabeligt Institut B ved Københavns Universitet 1987 s. 55.

Estrup, Jørgen, Uden kompas – Dansk udenrigspolitik efter 1945, Gyldendal, 2001.

Evald, Jens og Sten Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab & retskildelære, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004.

Evald, Jens, Alf Ross – Et liv, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010.

Eyben, W.E. von, Juridisk grundbog II – Loven, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1989.

Eyben, W.E. von, Korroboration, U.1990B.238.

Eyben, W.E. von, Juridisk ordbog, GadJura, 1996.

Eyben, W.E. von m.fl. (red.), Karnovs lovsamling, 2000.

Fabricius, Knud m.fl. (red.), Den danske rigsdag 1848-1949 I-VI, J.H. Schultz Forlag, 1949-53.

Fabricius, Knud, Kongeloven – Dens tilblivelse og plads i samtidens natur- og arveretlige udvikling – En historisk undersøgelse, H. Hagerups Forlag, 1920.

Side 830

Fahlbeck, Pontus, Sveriges författning och den moderna parlamentarismen, C.W.K. Gleerups Förlag, 1904.

Fenger, Ole, Romerret i Norden, Berlingske Leksikon Bibliotek, 1977.

Finer, S.E. m.fl. (red.), Comparing Constitutions, Clarendon Press, 1995.

Fischer, Paul Henning, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab – Folkeretlige studier over internationalt samarbejde, Munksgaard, 1957.

Fischer, Per (red.), Statsministeriets i 75 år, Statens Informationstjeneste, 1989.

Franklin, Julian H., Jean Bodin and the Rise of Absolutist Theory, Cambridge, 1973.

Franklin, Julian H. (red.), Jean Bodin, Ashgate, 2006.

Fliflet, Arne, Kongeriket Norges grunnlov – Grunnloven med kommentarer, Universitetsforlaget, 2005.

Foighel, Isi m.fl. (red.), Ret som teknik, kunst og videnskab – Og andre essays, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1999.

Folketingstidende – Årbog og registre, Schultz.

Folketingsårbog, Schultz.

Franck, Tina, Udvidede beføjelser hos præsidenten, Justitia 1984, nr. 4.

Frandsen, Aage, Politik i praksis, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006.

Fletcher, George P., Our secret Constitution – How Lincoln redefined American Democracy, Oxford, 2001.

Gadamer, Hans-Georg, Sandhed og metode – Grundtræk af en filosofisk hermeneutik, Academica, 2007.

Gammeltoft-Hansen, Hans m.fl., Forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994.

Gammeltoft-Hansen, Hans m.fl., Forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002.

Gammeltoft-Hansen, Hans, Ombudsmandens praksis vedrørende »politiske« sager – en kommentar, JUR.2008.150.

Garde, Jens m.fl., Forvaltningsret – Almindelige emner, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004.

Garde, Jens m.fl., Forvaltningsret – Almindelige emner, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009.

Geheimearchivets Aarsberetninger, Samling af danske kongers haandfæstninger og andre lignende acter, Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, 1974.

Germer, Peter, Ytringsfrihedens væsen, Juristforbundets Forlag, 1973.

Germer, Peter, Regeringsdannelsen og grundloven, JUR.1975.346.

Germer, Peter, Statsforfatningsret I-II, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1988-9.

Germer, Peter, Statsforfatningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1995.

Germer, Peter, Statsforfatningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001.

Germer, Peter, Statsforfatningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007.

Gomard, Bernhard & Michael Kistrup, Civilprocessen, Karnov Group, 2007.

Goos, C. og Henrik Hansen, Grundtræk af den danske statsret, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1890.

Gralla, René, Nødvendigheden af en ny offensiv af forfatningsteorien – Foredrag ved Retsvidenskabelig Institut B den 6. maj 1990, Retsvidenskabeligt Institut B, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, 1990.

Greve, Vagn, Straffene, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002.

Greve, Vagn og Jørn Vestergaard, Strafansvar, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002.

Gulmann, Claus og Karsten Hagel-Sørensen, EU-ret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1995.

Gwyn, W.B., The Meaning of the Separation of Powers – An Analysis of the Doctrine from its Origin to the Adoption of the United States Constitution, Tulane University, 1965.

Gøtze, Michael, Domstolenes prøvelsesstrategier, JUR.2007.251.

Gøtze, Michael, Forvaltningsretlig baggrundsret, JUR.2008.75.

Haagerup, Niels Jørgen og Christian Thune (red.), Folketinget og udenrigspolitikken (DUPI-hæfte 1986/1), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1986.

Häfner, Ralph, Bodinus Polymeres – Neue Studien zu Jean Bodins Spätwerk, Harrassowitz Verlag, 1999.

Hansen, Birthe og Carsten Jensen (red.), Grundbogen i statskundskab, Akademisk forlag, 1998.

Hansen, H.H., Fra håndfæstning til grundlov, J.Fr. Clausens Forlag, 1966.

Hansen, Holger, Folketingets stående udvalg, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1985.

Harne, Kai, En lidt for modig handling, U.1951B.6.

Side 831

Hartley, T.C., The Foundations of European Community Law – An Introduction to the Constitutional and Administrative Law of the European Community, Oxford, 2007.

Hegelund, Susanne & Peter Mose, Håndbog for statsministre – Politik, magt og ledelse, Gyldendal, 2006.

Hegelund, Susanne & Peter Mose, Javel, Hr. Minister – Topembedsmænds magt og ministres afmagt, Gyldendal, 2011.

Heide-Jørgensen, Caroline, Reklameret – Konkurrenceret og kommerciel ytringsfrihed, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008.

Helset, Per & Bjørn Stordrange, Norsk statsforfatningsrett, Ad Notam Gyldendal, 1998.

Henrichsen, Carsten, Forholdet mellem Folketing og regering – Et essay om forfatningsret, forfatningsliv og behovet for forfatningsreformer (Retsvidenskabeligt Institut B’s studieserie nr. 42), Retsvidenskabeligt Institut B, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, 1991.

Henrichsen, Carsten, Moderne retsvidenskab – Bidrag til den nordiske debat om retsstat, legalstrategier og juridisk metode, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001.

Herlitz, Nils, Svenska statsrättens grunder, P.A. Norstedt & Sönners Förlag, 1948.

Hesse, Joachim Jens & Nevil Johnson (red.), Constitutional Policy and Change in Europe, Oxford Unicersity Press, 1995.

Himmelstrup, Jens og Jens Møller, Danske forfatningslove og forfatningsudkast, J.H. Schultz Forlag, 1932.

Himmelstrup, Jens, Den provisoriske lovgivning i Danmark – Beskrivelse og synspunkter, Nyt Nordisk Forlag, 1948.

Himmelstrup, Jens og Jens Møller, Danske forfatningslove 1665-1953, Schultz, 1958.

Hinsley, F.H., Sovereignty, Cambridge, 1986.

Hiorthøy, Finn, Anmeldelse – Alf Ross, Statsretlige studier og Dansk statsforfatningsret I, NAT.1959.339.

Hiorthøy, Finn, Norges Høyesterett i 150 år – Noen betraktninger i anledning av jubileet, NAT.1965.293.

Hobbes, Thomas, Leviathan, Penguin Books, 1974.

Holck, Carl Georg (ved C. Goos og J. Nellemann), Den danske statsforfatningsret I-II, Den Gyldendalske Boghandel, 1869.

Holberg, Ludvig, Engelsk Parlamentarisme belyst ved kongemagtens, ministeriets og parlamentets forfatningsmæssige stilling før og nu, G.E.C. Gad, 1884.

Holm, Niels Eilschou, Provisorietiden og grundloven, U.1995B.193.

Holmberg, Erik m.fl., Vår nya författning, Bokförlaget Pan/Norstedts, 1977.

Holmberg, Erik & Nils Stjernquist (ved Magnus Isberg & Göran Regner), Vår författning, Norstedts Juridik, 2003.

Holtermann, Jakob v. H. og Jesper Ryberg (red.), Alf Ross – Kritiske gensyn, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006.

Hornbech, Birte Rønn, Så gik der politik i det ... – Folketinget under anklage, Gyldendal, 1997.

Hughes, R. & s. Migdal (red.), Constitutional Law, HLT Publications, 1995.

Husa, Jaakko, Nordic Reflections on Constitutional Law – A Comparative Nordic Perspective, Peter Lang, 2002.

Hvidt, Kristian, Den lovgivende, den udøvende og den dømmende – Om skiftende tiders opfattelse af magtfordelingslæren, JUR.1996.161.

Hvidt, Kristian og Henning Koch, Grundlove i parallel opsætning, Christian Ejlers’ Forlag, 1999.

Høilund, Peter, Den forbudte retsfølelse – Om lov og moral, Munksgaard, 1992.

Høilund, Peter, Den moderne retstænknings gennembrud og autoritetstab – Særligt med henblik på dansk retstænkning i det 19. og 20. århundrede, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1998.

Ibsen, Marius m.fl. (red.), Folkestyre & forvaltning – Festskrift i anledning af Nordisk Administrativt Forbunds 75 års jubilæum, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994.

Irons, Peter, Brennan vs. Rehnquist – The Battle for the Constitution, Alfred A. Knopf, 1994.

Isensee, Josef & Paul Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland I-VI, C.F. Müller 2003-8.

Iversen, Torsten m.fl. (red.), Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003.

Jarvad, Ib Martin, Contemporary Constitutional Problems in Denmark concerning Parliamentarism, RUC, 1992.

Side 832

Jägerskiöld, Stig, Några statsrättsliga synpunkter på nådeinstitutet, Statsvetenskapelig tidsskrift 1955, s. 249.

Jensen, Jørgen Albæk, Politiske partier i amerikansk forfatningsret – Studier i amerikansk forfatningsret med et udblik til dansk statsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1991 (I).

Jensen, Jørgen Albæk, Søgsmålskompetence i relation til grundlovens mindretalsgarantier, U.1991B.1 (II).

Jensen, Jørgen Albæk, Nogle statsretlige spørgsmål i forbindelse med regeringsskifte uden valg, U.1993B.176.

Jensen, Jørgen Albæk, Parlamentarismens statsretlige betydning, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997.

Jensen, Jørgen Albæk m.fl., Grundlæggende forvaltningsret, Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag, 2007.

Jensen, Jørgen Albæk, De politiske partier i retlig belysning – Studier i den retlige regulering af de politiske partiers forhold, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009.

Jensen, Michael Hansen, Proportionalitetsprincippet i forfatningsretlig belysning, U.1994B.335.

Jensen, Michael Hansen, Ekspropriation og proportionalitet, U.2000B.435.

Jensen, Michael Hansen, Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens § 73, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006.

Jensen, Michael Hansen, Højesterets dom i sagen om salg af almene familieboliger, U.2008B.214.

Jensen, Svend Gram, Professor Ross om ombudsmandsordningen, JUR.1966.426.

Jensen, Svend Gram, Om forholdets natur, JUR.1991.213 (I).

Jensen, Svend Gram, Alm. retslære – En introduktion, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1998.

Jensen, Søren Stenderup, Om grundlovsfortolkning, Justitia 1984, nr. 4.

Jensen, Søren Stenderup m.fl., Retlig fokus på folketingsbeslutninger om ny lovgivning, JUR.1985.97.

Jensen, Søren Stenderup, Anmeldelse – Jens Peter Christensen, Forfatningsretten og det levende liv, U.1991B.91 (III).

Jowell, Jeffrey & Dawn Oliver (red.), The changing Constitution, Oxford, 2004.

Justitsministeriet, Vejledning om lovkvalitet, 2005.

Jørgensen, A.D., Kongeloven og dens forhistorie – Aktstykker udgivet af de under Kirke- og Undervisningsministeriet samlede arkiver, C.A. Reitzel, 1886.

Jørgensen, Harald m.fl., Statsrådets forhandlinger 1848-1863 I, Ejnar Munksgaards Forlag, 1954.

Jørgensen, Poul Johannes, Dansk retshistorie, G.E.C. Gads Forlag, 1947.

Jørgensen, Stig, Retfærdighed og ret I-II, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1990-1.

Jørgensen, Stig, Demokrati – I fortid, nutid og fremtid, Fremad, 2001.

Jørgensen, Troels G., Tre professorer – Goos – Nellemann – Matzen, Arne Frost-Hansens Forlag, 1958.

Kaarsted, Tage, De danske ministerier 1929-1953 – Et hundrede politisk-historiske biografier, Pensionsforsikringsanstalten, 1977.

Kaarsted, Tage, Spillet om magten 1913, Jysk selskab for historie/Universitetsforlaget i Aarhus, 1978.

Kapteyn, P.J.G., & P. Verloren van Themaat (ved Laurence W. Gormley), Introduction to the Law of the European Communities – After the coming into force of the Single European Act, Kluwer Law and Taxation Publishers/Graham & Trotman, 1990.

Killian, Johnny H. m.fl., The Constitution of the United States of America – Analysis and Interpretation, U.S. Government Printing Office, 2004 (med senere kommentarer).

King, Preston, The Ideology of Order – A Comparative Analysis of Jean Bodin and Thomas Hobbes, George Allen & Unwin, 1974.

Kjølsen, Klaus og Viggo Sjøqvist, Den danske udenrigstjeneste 1770-1970 I-II, Schultz, 1970.

Knoph, Ragnar, Rettslige standarder – Særlig grunnlovens § 97, Grøndahl & Søn, 1948.

Knudsen, Tim (red.), Kernebegreber i statskundskab, Forlaget Thomson, 2000.

Knudsen, Tim (red.), Dansk forvaltningshistorie II – Stat, forvaltning og samfund – Folkestyrets forvaltning fra 1901 til 1953, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000.

Knudsen, Tim (red.), Kernebegreber i politik, Forlaget Thomson, 2004.

Koch, Ejler, Anmeldelse – Alf Ross, Dansk statsforfatningsret I-II (2. udgave), JUR.1966.120.

Koch, Hal, Hvad er demokrati?, Gyldendal, 1991.

Side 833

Koch, Henning, Retssædvane eller statsskik – Kampen om parlamentarismen siden 1901, JUR.1990.64.

Koch, Henning, Demokrati slå til! Statslig nødret, ordenspoliti og frihedsrettigheder 1932-1945, Gyldendal, 1994.

Koch, Henning, Dansk forfatningsret i transnational belysning, JUR.1999.213.

Koch, Henning, Folkesuveræniteten og domstolsprøvelse, JUR.2000.281.

Koch, Henning, Anmeldelse – Jon Andersen m.fl., Ombudsmandsloven med kommentarer, U.2001B.90/2.

Koch, Henning, Anmeldelse – Per Stavang, Storting og regjering – Om instruksar frå Stortinget til regjeringa, U.2003B.168.

Koch, Henning, og Anne Lise Kjær (red.), Europæisk retskultur – på dansk (Antologi), Forlaget Thomson – GadJura, 2004.

Koch, Henning (red.), Politik og jura – Festskrift til Ole Espersen, Forlaget Thomson, 2004.

Koch, Henning, En forfatningsretlig skolestrid – Den rette udlægning af forfatningsretten, JUR.2006.211.

Koch, Henning, Om udenrigspolitik og tinglysning – Den amerikanske, tyske eller brasilianske model?, JUR.2007.161.

Koch, Pernille Boye, Forfatningskontrol – Fremtidige perspektiver og udfordringer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002.

Kommers, Donald P., The Constitutional Jurisprudence of The Federal Republic of Germany, Duke University, 1997.

Krarup, Ole, Anmeldelse – Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret I-II (2. udgave), U.1967B.10/02.

Krarup, Ole, Øvrighedsmyndighedens grænser, Juristforbundets Forlag, 1969.

Krunke, Helle, Den udenrigspolitiske kompetence – Udenrigspolitik og magtfordeling ved overgangen til det 21. århundrede, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003.

Krunke, Helle, Prøvelse af lovligheden af Danmarks deltagelse i Irak-krigen, JUR.2010.226.

Krunke, Helle, På sporet af en ny tid i forfatningsretten, JUR.2011.119 (I).

Krunke, Helle, Lissabon-sagen, JUR.2011.245 (II).

Lamm, Barbara, The American Constitution in Context, Nova Science Publishers, 1996.

Lando, Ole, Kort indføring i komparativ ret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009.

Langkjær, Erik (red.), Politiske ideologier – Fra Platon til Mao, Politikens Forlag, 1979.

Larsen, J.E., Samlede skrifter – Første afdeling, Den Gyldendalske Boghandling, 1857.

Larsen, Maria Bruun og Kristine Queitsch, Metodisk gennemgang af folketingsbeslutningers retskildemæssige grundlag, Justitia 1991, nr. 6.

Lauridsen, Preben Stuer, Studier i retspolitisk argumentation, Juristforbundets Forlag, 1974.

Lauridsen, Preben Stuer, Om ret og retsvidenskab – Lærebog i almindelig retslære, Gyldendal, 1992.

Lautsen, Carsten Bagge og Jesper Myrup (red.), Magtens tænkere – Politisk teori fra Machiavelli til Honneth, Roskilde Universitetsforlag, 2006.

Lenaerts, Koen m.fl., Constitutional Law of the European Union, Thomson/Sweet & Maxwell, 2005.

Lerdam, Henrik, Kongen og tinget – Det senmiddelalderlige retsvæsen 1340-1448, Museum Tusculanums Forlag, 2001.

Liedman, Sven-Eric, De politiske ideers historie – Fra Platon til kommunismens fald, Gads Forlag, 2000.

Lindman, Sven, Presidentens ställning – Fyra uppsatser och en efterskrift, Åbo Akademi, 1979.

Locke, John, Anden afhandling om styreformen – Et essay om borgerstyrrets sande oprindelse, rækkevidde og formål, Det Lille Forlag, 1996.

Lorenzen, Peer, Anmeldelse – Max Sørensen, Statsforfatningsret, JUR.1972.420.

Lund-Sørensen, A., Vetoretten over for lovforslag, JUR.1964.353.

Lunn, Michael, Ændring af borgerlig straffelov mm., JUR.1973.372.

Lunn, Michael, Har Højesteret overtaget forvaltningens skøn?, JUR.2001.49.

Lübcke, Poul (red.), Politikens filosofi leksikon, Politikens Forlag, 1983.

Machiavelli, Niccolò, Fyrsten, Borgen, 1962.

Magid, Per m.fl (red.), Højesteret – 350 år, Gyldendal, 2011.

Malmberg, Lars-Göran (red.), Konstitutionell rätt – En författningssamling, Norstedts Juridik, 1996.

Malmgren, Robert, Sveriges författning II, Lundgrens Sönners boktr., 1941.

Malmgren, Robert, Sveriges författning I, Lundgrens Sönners boktr., 1948.

Side 834

Malmgren, Robert, Sveriges författning II, Lundgrens Sönners boktr., 1952.

Malmgren, Robert m.fl., Sveriges grundlagar och tilhörande författningar med förklaringar, P.A. Norstedt & Sönners Förlag, 1971.

Mattson, Ingvar og Olof Petersson (red.), Svensk författningspolitik, SNS Förlag, 2003.

Matzen, Henning, Grundloven og folkets selvstyrelse, Gyldendalske Boghandel, 1873.

Matzen, Henning, Til gjensvar, Gyldendalske Boghandel, 1874.

Matzen, Henning, Danske kongers haandfæstninger, J.H. Schultz, 1889.

Matzen, Henning, Den danske statsforfatningsret I-III, J.H. Schultz A/S, 1908-10.

Melchior, Torben, Hvem bestemmer: Folketinget eller domstolene?, U.2011B.43.

Meyer, Poul, Anmeldelse – Poul Andersen, Dansk statsforfatningsret, TfR.1955.345.

Meyer, Poul, Politik – Statskundskab i grundtræk, Nyt Nordisk Forlag, 1959 (I).

Meyer, Poul, Begrebsforvirring i statsretten, U.1959B.257 (II).

Meyer, Poul, Retspolitik og gældende forfatningsret, Statsvetenskapelig tidsskrift 1960, s. 200.

Meyer, Poul, Regeringsdannelsens teknik, Økonomi og politik 1967, s. 284.

Montesquieu, Charles de, Om lovens ånd I-II, Gads Forlag, 1998.

Munro, Colin R., Studies in Constitutional Law, Butterworths, 1999.

Møller-Sørensen, Annette og Anette Storgaard, Jurist uden omsvøb – Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen, Christian Ejlers’ Forlag, 2007.

Mørch, Søren, 25 statsministre, Gyldendal, 2004.

Neergaard, Helle, Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser, Forlaget Samfundslitteratur, 2007.

Neergaard, N., Under junigrundloven – En fremstilling af det danske folks politiske historie fra 1848 til 1866 I-III, Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, 1973.

Neergaard, Ulla og Ruth Smith, EU Ret, Thomson, 2005.

Nergelius, Joakim, Komparativ statsrätt, Juristförlaget i Lund, 1993.

Nergelius, Joakim, Svensk statsrätt, Studentlitteratur, 2006.

Nergelius, Joakim (red.), Constitutionalism – New Challenges – European Law from a Nordic Perspective, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.

Nergelius, Joakim, Svensk statsrätt, Studentlitteratur, 2010.

Nielsen, Gorm Toftegaard, Grundlovens § 3 – Retssikkerhed eller demokrati, (Utrykt licientiatsafhandling), 1977.

Nielsen, Gorm Toftegaard, Politik og jura, Christian Ejlers’ Forlag, 1994.

Nielsen, Gorm Toftegaard (red.), Parlamentarismen – Hvem tog magten?, Aarhus Universitetsforlag, 2001.

Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø, Retskilder & retsteorier, Jurist- og Økonomforbundet Forlag, 2011.

Nordskov-Nielsen, Lars, Anmeldelse – Alf Ross, Dansk statsforfatningsret, U.1961.24B.

Nordskov-Nielsen, Lars, Anmeldelse – Jens Peter Christensen, Ministeransvar, JUR.1998.99.

Nowak, John E. & Ronald D. Rotunda, Constitutional Law, Thomson – West Group, 2004.

Nowak, John E. & Ronald D. Rotunda, Constitutional Law, Thomson – West Group, 2010.

Olden-Jørgensen, Sebastian, Griffenfeld – Vidunderbarn, statsmand, livstidsfange, Gads Forlag, 2006.

Olsen, Henrik Palmer, Rationalitet, ret og moral, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997.

Olsen, Henrik Palmer, Magtfordeling – En analyse af magtfordelingslæren med særligt henblik på den lovgivende magt, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005.

Olsen, Henrik Palmer, Saglig argumentation i forfatningsretten, U.2006B.9.

Opsahl, Torkel, En moderne forfatning under debatt, TfR.1962.369.

Opsahl, Torkel, Reform av statsrettslige grunnprinsipper, TfR.1969.150.

Opsahl, Torkel m.fl., Norges grundlov i 175 år, Gyldendal Norsk Forlag, 1989.

Pedersen, Mogens N. m.fl. (red.), Leksikon i statskundskab, Akademisk Forlag, 1997.

Pedersen, René Dejbjerg & Rasmus Skovsgaard Haugaard, Domstolsprøvelse – Afskæring og begrænsning, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001.

Pedersen, René Dejbjerg, Det forvaltningsretlige skøn, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006.

Pedersen, Thomas (red.), Europa for folket? EU og det danske demokrati, Magtudredningen, 2002.

Petersen, Hanne m.fl. (red.), Staten i forandring (Årsskrift fra Retsvidenskabeligt Institut B, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001.

Side 835

Petersen, Hanne m.fl. (red.), Paradoxes of European Legal Integration, Ashgate, 2008.

Petersen, Niels Helveg (red.), På sporet af den nye grundlov – En antologi redigeret af Niels Helveg Petersen, Gyldendal, 1992.

Petersen, Niels Helveg, Ny grundlov – Niels Helveg Petersens forslag til ny grundlov, Det Radikal Venstre, 2003.

Petrén, Gustaf m.fl., Sveriges grundlagar och tilhörande författningar med förklaringar, Publica, 1980.

Phillips, O. Hood, Constitutional and Administrative Law, Sweet & Maxwell, 1967.

Phillips, O. Hood m.fl., Constitutional and Administrative Law, Sweet & Maxwell, 2001.

Pihl, Morten (red.), Festskrift i anledning af grundlovens 150 års jubilæum, Advokatsamfundet, 1999.

Platon, Staten, Hans Reitzels Forlag, 1961.

Platon, Lovene – Platons skrifter IX og X, Hans Reitzels Forlag, 1992 (I).

Platon, Statsmanden – Platons skrifter VII, Hans Reitzels Forlag, 1992 (II).

Platon, Staten, Museum Tusculanums Forlag, 2003.

Ramhøj, Lars (red.), Fast ejendoms ret – synsvinkler og synspunkter (Festskrift til Orla Friis Jensen), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007.

Rasmussen, Erik, Komparativ politik I-II, Gyldendal, 1971-2.

Rasmussen, Erik, Dansk politik, Gyldendal, 1975.

Rasmussen, Erik, Anmeldelse – Jens Peter Christensen, Forfatningsretten og det levende liv, Politica 1990, nr. 22.

Rasmussen, Hjalte, Folkestyre, grundlov og Højesteret – Grundlovens § 20 på prøve, Christian Ejlers’ Forlag, 1996.

Rasmussen, Hjalte, EU-ret i kontekst, GadJura, 1998.

Rasmussen, Hjalte og Henning Koch, Europa-traktaterne – Fra Rom til Amsterdam, GadJura, 1998.

Rasmussen, Hjalte, EU-ret i kontekst, Forlaget Thomson/GadJura, 2003.

Rasting, Carl, Bidrag til læren om regeringens anordningsmyndighed efter dansk ret, TfR.1934.52.

Rehof, Lars Adam, Domstolsprøvelse af det offentliges serviceniveau vedrørende lægebehandling, U.1986B.139.

Rehof, Lars Adam, Grænser og principper for forfatningsfortolkning, JUR.1991.78.

Rendtorff, Jacob Dahl, Retsfilosofi, Roskilde Universitetsforlag, 2005.

Rentzmann, William, Den skjønneste Juvel? – forskellige aspekter af benådningsinstituttet i Danmark, JUR.1984.20.

Rentzmann, William m.fl., Straffuldbyrdelsesloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003.

Rentzmann, William og Søren Smith, Statsret i hovedtræk, Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag, 2008.

Revsbech, Karsten, Lovgivers magtfordrejning i dansk forfatningsret, TfR.1991.50.

Revsbech, Karsten, Ombudsmandsudtalelsers gennemslagskraft – I anledning af FOB 1996.273 om offentlighedsloven og udenrigstjeneste, JUR.1998.21.

Revsbech, Karsten, Aktuel dansk forvaltningsret – karakteristiske træk og udviklingstendenser, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008.

Riedel, Eide & Rüdiger Wolfrum (red.), Recent Trends in German and European Constitutional Law – German Report presented to the XVIIth International Congress on Comparative Law, Utrecht, 16 to 22 July 2006, Springer/Max Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.

Rigsdagsaarbog, Schultz.

Ross, Alf, Hvorfor demokrati?, Ejnar Munksgaard, 1946.

Ross, Alf og Ernst Andersen, Dansk statsforfatningsret II, Ejnar Munksgaard, 1948.

Ross, Alf, Om ret og retfærdighed – En indførelse i den analytiske retsfilosofi, Nyt Nordisk Forlag, 1953.

Ross, Alf, Statsretlige studier, Nyt Nordisk Forlag, 1959.

Ross, Alf, Dansk statsforfatningsret I-II, Nyt Nordisk Forlag, 1959-60.

Ross, Alf, Dansk statsforfatningsret I-II, Nyt Nordisk Forlag, 1966.

Ross, Alf, Dansk statsforfatningsret I-II (ved Ole Espersen), Nyt Nordisk Forlag, 1980.

Ross, Alf, Lærebog i folkeret (ved Ole Stig Andersen m.fl.), Nyt Nordisk Forlag, 1976.

Side 836

Rossiter, Clinton (red.), The Federalist Papers – Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, Mentor, 1999.

Rousseau, Jean-Jacques, Afhandling om ulighedens oprindelse og grundlæggelse blandt menneskene, Gyldendal, 1996.

Rotunda, Ronald D. m.fl., Treatise on Constitutional Law – Substance and Procedure Vol. I, West Publishing Co., 1986.

Rytter, Jens Elo, Grundrettigheder – Domstolenes fortolkning og kontrol med lovgivningsmagten, Thomson/Gadjura, 2000.

Rønsholdt, Steen, Forvaltningsret – Retssikkerhed, proces, sagsbehandling, Forlaget Thomson, 2010.

Sadurski, Wojciech (red.), Constitutional Theory, Ashgate/Dartmouth, 2005.

Saxicki, Jerry, Kundgørelse og ikrafttrædelse af love og anordninger, Akdemisk Forlag, 1984.

Schlegel, Johan Frederik Wilhelm, Danmarks og Hertugdommernes statsret med stadigt hensyn til deres ældre forfatning – Første del, Gyldendalske Boghandlings Forlag, 1827.

Sejersted, Fredrik, Kontroll og konstitusjon – Statsrettslige studier av Stortingets kontrollvirksomhet, Cappelen Akademisk Forlag, 2002.

Skogh, Göran m.fl., Statsmakt och suveränitet, SNS Förlag, 1990.

Skou, Kaare R., Folkestyret i arbejde, Forlaget Ventus, 1995.

Skou, Kaare R., Dansk politik A-Å – Leksikon, Aschehoug, 2007.

Smith, Eivind (red.), »Jus« og »politikk« i det norske statsliv, Universitetsforlaget, 1989.

Smith, Eivind, Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget, Universitetsforlaget, 1997 (I).

Smith, Eivind (red.), Makt uten ansvar? Om Riksretten i vår tid, Tano Aschehoug, 1997 (II).

Smith, Eivind, Konstitusjonelt demokrati (foreløpig utgave), Fagbokforlaget, 2008.

Smith, Eivind, Konstitusjonelt demokrati, Fagbokforlaget, 2009.

Smith, Eva, Civilproces – Grundlæggende regler og principper, GadJura, 2000.

Spiermann, Ole, Enten & eller – Studier i suverænitetsbegreber, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1995.

Spiermann, Ole, Hvad kommer efter tyve? En analyse af Højesterets dom i »grundlovssagen«, U.1998B.325.

Spiermann, Ole, Anmeldelse – Henrik Zahle (red.), Danmarks Riges grundlov med kommentarer, U.2000B.74.

Spiermann, Ole, Moderne folkeret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006.

Spiermann, Ole, Danmarks Rige i forfatningsretlig belysning, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007.

Stavang, Per, Storting og regjering – Om instruksar frå Stortinget til regjeringa, Alma Mater Forlag/Fagbokforlaget, 1999.

Stavang, Per, Parlamentarisme og folkestyre – Utvalde statsrettslege emne, Fakbokforlaget, 2002.

Steenstrup, Johannes, Statsrettens udvikling gennem tiderne og nutidens statsforfatninger, H. Hagerups Forlag, 1916.

Stern, Klaus, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, C.H. Beck, 1980.

Sterzel, Fredrik, Parlamentarismen i författningen, Norstedts, 1983.

Stevnsborg, Henrik og Ditlev Tamm (red.), Med lov skal land bygges II – Retshistoriske afhandlinger, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997.

Stevnsborg, Henrik (red.), Retshistorie 2000, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000.

Stone, Geoffrey R. m.fl., Constitutional Law, Little, Brown and Company, 1986.

Strömberg, Håkan, Konungens dispensmakt, C.W.K. Gleerup, 1957.

Strömberg, Håkan & Bengt Lundell, Sveriges författning, Studentlitteratur, 2004.

Strömberg, Håkan & Bengt Lundell, Sveriges författning, Studentlitteratur, 2011.

Stybe, Svend Erik, John Locke, G.E.C. Gad, 1965.

Sunkin, Maurice & Sebastian Payne (red.), The Nature of the Crown – A Legal and Political Analysis, Oxford, 1999.

Sørensen, Karsten Engsig, og Poul Runge Nielsen, EU-Retten – Forkortet udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008.

Sørensen, Niels og Morten N. Jakobsen, Folkestyrets lov – Grundloven 150 år, Aschehoug, 1999.

Side 837

Sørensen, Max, Den danske grundlovs regler om parlamentarisk kontrol med udenrigspolitikken, TfR.1949.97.

Sørensen, Max, Anmeldelse – Alf Ross, Statsretlige studier og Dansk statsforfatningsret I, JUR.1959.441.

Sørensen, Max, Statsforfatningsret, Juristforbundets Forlag, 1969.

Sørensen, Max, Statsforfatningsret (ved Peter Germer), Juristforbundets Forlag, 1973.

Talevski, Oliver m.fl., Undersøgelseskommissioner, embedsmandsansvaret & Folketingets rolle, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002.

Tamm, Ditlev (red.), Anders Sandøe Ørsted (1778-1978) – Foredrag i anledning af 200-året for Anders Sandøe Ørsteds fødsel, Juristforbundets Forlag, 1980.

Tamm, Ditlev og Jens Ulf Jørgensen, Dansk retshistorie i hovedpunkter fra landskabslovene til Ørsted – Oversigt over retsudviklingen – Kilder til dansk retshistorie, Akademisk Forlag, 1983.

Tamm, Ditlev, Retshistorie – Bind 2 – Romerret og europæisk retsudvikling, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1991.

Tamm, Ditlev, Dansk retshistorie, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1996.

Tamm, Ditlev m.fl. (red.), Dansk forvaltningshistorie I – Stat, forvaltning og samfund – Fra middelalderen til 1901, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000.

Tamm, Ditlev, Retshistorie – Danmark – Europa – Globale perspektiver, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005.

Tamm, Ditlev og Jesper Düring Jørgensen, Kongeloven – Thomæsons håndskrift, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012.

Thorsen, Svend, De danske ministerier 1848-1901 – Et hundrede politisk-historiske biografier, Pensionsforsikringsanstalten, 1967.

Thorsen, Svend, De danske ministerier 1901-1929 – Et hundrede politisk-historiske biografier, Pensionsforsikringsanstalten, 1972.

Tjalve, Vibeke Schou og Anders Henriksen, »Vi diskuterer jo ikke politik på den måde« – Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken, Dansk Institut for Militære Studier, 2008.

Treffer, Gerd, Jean Bodin – Zum Versuch einer juristisch-philosophischen Bewältigung des allgemeinen religiösen Bürgerkrieges in Frankreich, Tuduv Studie, 1977.

Tribe, Laurence H., American Constitutional Law, The Foundation Press, 1978.

Tribe, Laurence H. & Michael C. Dorf, On reading the Constitution, Harvard, 1991.

Tribe, Laurence H., American Constitutional Law, Foundation Press, 2000.

Tsagourias, Nicholas (red.), Transnational Constitutionalism – International and European Perspectives, Cambridge, 2007.

Udvalget til udarbejdelse af en demokratikanon, Demokratikanon, Undervisningsministeriet, 2008.

Vestergaard, Jørn og Flemming Balvig (red.), »Med lov ...« – Retsvidenskabelige betragtninger i anledning af professor Vagn Greves 60 års fødselsdag, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1998.

Vile, M.J.C., Constitutionalism and the Separation of Powers, Clarendon Press, 1967.

Vogter, John og Jens Erik Stausbøll, Tavshedspligt over for Folketinget, JUR.1990.353.

Wade, E.C.S. & A.W. Bradley, Constitutional and Administrative Law, Pearson Longman, 1985.

Warnling-Nerep, Wiweka m.fl., Statsrättens grunder, Norstedts Juridik, 2007.

Warnling-Nerep, Wiweka m.fl., Statsrättens grunder, Norstedts Juridik, 2011.

Wegener, Morten, Juridisk metode, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000.

Werlauff, Erik og Sten Bønsing (red.), Festskrift til Claus Haagen Jensen, Jurist- og Økonomforbundet Forlag, 2007.

Wiberg, Matti (red.), Parliamentary Control in the Nordic Countries – Forms of Questioning and Behavioural Trends, The Finnish Political Science Association, 1994.

Winge, Erik, Sveriges styresmän 1937, Vepe Förlag, 1938.

Wivel, Peter, Rousseau – Fantasien til magten, Gyldendal, 1998.

Yardley, D.C.M., Introduction to British Constitutional Law, Butterworths, 1984.

Yardley, D.C.M., Introduction to British Constitutional Law, Butterworths, 1990.

Yardley, D.C.M., Introduction to Constitutional and Administrative Law, Butterworths, 1995.

Zahle, Henrik, Forfatning og demokrati, Retfærd 1981, nr. 17.

Side 838

Zahle, Henrik, Dansk forfatningsret 1 – Forfatningsrettens ramme – Institutioner (foreløbig udgave), Christian Ejlers’ Forlag, 1986 (I).

Zahle, Henrik, Dansk forfatningsret 2 – Love og forskrifter (foreløbig udgave), Christian Ejlers’ Forlag, 1986 (II).

Zahle, Henrik, Dansk forfatningsret 3 – Forvaltning – Offentligretlige sektorer (foreløbig udgave), Christian Ejlers’ Forlag, 1987 (I).

Zahle, Henrik, Dansk forfatningsret 4 – Kontrol (foreløbig udgave), Christian Ejlers’ Forlag, 1987 (II).

Zahle, Henrik, Dansk forfatningsret 5 – Menneskerettigheder (foreløbig udgave), Christian Ejlers’ Forlag, 1987 (III).

Zahle, Henrik, Dansk forfatningsret 1 – Institutioner og regulering, Christian Ejlers’ Forlag, 1989 (I).

Zahle, Henrik, Dansk forfatningsret 2 – Regering, forvaltning og dom, Christian Ejlers’ Forlag, 1989 (II).

Zahle, Henrik, Dansk forfatningsret 3 – Menneskerettigheder, Christian Ejlers’ Forlag, 1989 (III).

Zahle, Henrik, Forholdets natur – En kommentar, JUR.1992.8.

Zahle, Henrik, Dansk forfatningsret 1 – Institutioner og regulering, Christian Ejlers’ Forlag, 1995.

Zahle, Henrik, Dansk forfatningsret 2 – Regering, forvaltning og dom, Christian Ejlers’ Forlag, 1996.

Zahle, Henrik, Dansk forfatningsret 3 – Menneskerettigheder, Christian Ejlers’ Forlag, 1997.

Zahle, Henrik, EU og den danske grundlov,Christian Ejlers’ Forlag, 1998.

Zahle, Henrik, Rettens kilder, Christian Ejlers’ Forlag, 1999 (I).

Zahle, Henrik (red.), Danmarks Riges grundlov med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1999 (II).

Zahle, Henrik, Dansk forfatningsret 1 – Institutioner og regulering, Christian Ejlers’ Forlag, 2001 (I).

Zahle, Henrik, Dansk forfatningsret 2 – Regering, forvaltning og dom, Christian Ejlers’ Forlag, 2001 (II).

Zahle, Henrik, Introduktion til almindelig retslære, Retsvidenskabeligt Institut A, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, 2002.

Zahle, Henrik, Dansk forfatningsret 3 – Menneskerettigheder, Christian Ejlers’ Forlag, 2003.

Zahle, Henrik, Praktisk retsfilosofi, Christian Ejlers’ Forlag, 2005.

Zahle, Henrik (red.), Danmarks Riges grundlov med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006.

Zahle, Henrik, At forske ret – Essays om juridisk forskningspraksis, Gyldendal, 2007.

Zweigert, Konrad & Hein Kötz, Introduction to Comparative Law, Clarendon Press, 1998.

Ørsted, A.S., Prøvelse af de rigsforsamlingen forelagte udkast til en grundlov og en valglov, Gyldendals Forlag, 1849.

Østerud, Øyvind, Statsvitenskap – Innføring i politisk analyse, Universitetsforlaget, 1995.

Østerud, Øyvind m.fl. (red.), Statsvitenskapelig leksikon, Universitetsforlaget, 1997.

Østerud, Øyvind, Statsvitenskap – Innføring i politisk analyse, Universitetsforlaget, 2007.

Side 839

  • Luk
  • Udvid

Regeringsprærogativerne (1. udg.)

Regeringsmagten eller et levn fra enevælden?